ČESKÁ NORMA

MDT 621.3.002.5.004.2:621.3.06

Březen 1994

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
PRO VENKOVNÍ PRACOVIŠTĚ
V TĚŽKÝCH PODMÍNKÁCH
(VČETNĚ POVRCHOVÝCH DOLŮ
A LOMŮ)
Část 4: Požadavky na instalaci

ČSN
IEC 621-4

34 1635

 

 

 

Electrical installations for outdoor sites under heavy conditions (including open-cast mines and quarries) Part 4: Requirements for the installation

Installations électriques pour chantiers extérieurs soumis a des conditions séveres (y compris mines a ciel ouvert et carriéres) Quatrieme partie: Regles d,installation

Elektrische Anlagen für Aussenarbeitsstätten in schweren Bedingungen (einschliesslich Tagebaubergwerke und Brüche) Teil 4: Installationsanforderungen

 

Tato norma obsahuje IEC 621-4:1981 včetně dodatku č. 1:1987.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 353:1971 dosud nezavedena

IEC 481:1974 dosud nezavedena

IEC 495:1974 dosud nezavedena

IEC 536:1976 dosud nezavedena

IEC 621-1:1987 zavedena v ČSN IEC 621-1:1993 Elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů a lomů), část 1: Rozsah a definice (34 1635)

IEC 621-2:1987 zavedena v ČSN IEC 621-2:1994 Elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů a lomů), část 2: Všeobecné požadavky na ochranu (34 1635)

IEC 621-3:1979, dodatek č. 1: 1988 zavedeny v ČSN IEC 621-3:1994 Elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů a lomů), část 3: Všeobecné požadavky na zařízení a příslušenství (34 1635)

IEC 621-5:1987 zavedena v ČSN IEC 621-5:1994 Elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů a lomů), část 5: Provozní požadavky (34 1635)

IEC 663:1980 dosud nezavedena

 

Další souvisící normy a předpisy

ČSN 33 1500  Elektrotechnické  předpisy.  Revize  elektrických zařízení

Zákon č. 439/1992 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), úplné znění zákona č.44/1988 Sb., s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění

Zákon č. 440/1992 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, úplné znění zákona č. 61/1988 Sb., s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění

 

Ó Český normalizační institut, 1993
15881


Strana 2

Porovnání s IEC 621-4

Tato norma je překladem IEC 621-4.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Báňské projekty Teplice, a. s., IČO 46708456 Ing. Alena Stupková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Michal Kříž


Strana 3

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO VENKOVNÍ

IEC 621-4

PRACOVIŠTĚ V TĚŽKÝCH PODMÍNKÁCH

První vydání

(VČETNĚ POVRCHOVÝCH DOLŮ A LOMŮ)

1981

Část 4: Požadavky na instalaci

Dodatek č. 1

1987


 

MDT 621.316.176.001.25      614.825.001.25.004.11

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

Úvod

4

Kapitola I: Stroje dobývací, zakládací a stroje pro prvotní zpracování

5

Úvod

5

1

Zvláštní doplňující požadavky na všeobecnou ochranu před dotykem živých a neživých částí a výjimky z nich

6

2

Pohony

6

3

Sítě vnějšího napájení

7

4

Sítě vlastního napájení

7

5

Typy kabelů

7

6

Ovládací obvody a ovládací zařízení

9

7

Nouzové zastavení a nouzová zařízení

9

8

Opatření pro odpojení zdroje

9

 

 

 

Kapitola II: Soustavy pásových dopravníků

9

Úvod

9

9

Zvláštní doplňující požadavky na všeobecnou ochranu před dotykem živých a neživých částí a výjimky z nich

9

10

Kabely

11

11

Ovládání zastavení

11

 

 

 

Kapitola III: Čerpací a vodou napájející soustavy

11

Úvod

11

12

Zvláštní doplňující požadavky na všeobecnou ochranu před dotykem živých a neživých částí a výjimky z nich

11

Kapitola IV: Stroje pro druhotné zpracování

12

Úvod

12

13

Zvláštní doplňující požadavky na všeobecnou ochranu před dotykem živých a neživých částí a výjimky z nich

12

14

Pohony a jiné elektrické zátěže

13

15

Sítě vnějšího napájení

12

16

Sítě vlastního napájení

14

17

Typy kabelů a ochrana

14

18

Ovládací obvody a ovládací zařízení

15

19

Nouzové zastavování a ovládání nouzového zastavení

16

20

Opatření pro odpojení zdroje

16

21

Výbušná prostředí

16

22

Statická elektřina

16

23

Elektrostatické filtry

17

24

Zdroje radioaktivity

17

25

Kolejnicová zařízení

18

26

Nebezpečí od elektrické indukce

18

Příloha A - Příklady uspořádání obvodů pro nouzová zařízení (pro znázornění požadavků 7.2)

19

Příloha B - Informace pro nízkonapěťové návěstní systémy a sdělovací systémy

21

 

 

 


Strana 4

Předmluva

 

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v nějvětší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

 

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

 

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

 -- Vynechaný text --