ČESKÁ NORMA

MDT 621.3.001.4:001.4

Březen 1994

Elektrotechnické a elektronické výrobky
ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY VLIVU
VNĚJŠÍCH ČINITELŮ PROSTŘEDÍ
Část 5-2: Návod pro navrhování zkušebních
metod. Termíny a definice

ČSN
IEC 68-5-2
HD 323.5.2

34 5791

 

 

 

Electrotechnical and electronic products. Basic enviromental testing procedures. Part 5-2: Guide to drafting of test methods. Terms and definitions

Produits électrotechniques et électroniques. Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique. Partie 5-2: Guide pour l la rédaction des méthodes d´essais.  Termes et définitions

Elektrotechnische und elektronische Erzeugnisse. Grundlegende Umweltprüfverfahren. Teil 5-2: Leitfaden für das Festlegen von Prüfverfahren. Begriffe und Definitionen.

 

Tato norma obsahuje  IEC 68-5-2: 1990 a zavádí HD 323.5.2 S1, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 68-5-2: 1990.

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vnikl spor o výklad, použije se původního anglického znění normy.

Norma platí pro certifikaci v rámci Systému IEC.

 

This standard contains IEC Publication 68-5-2:1990, and implements HD 323.5.2 S1, which is the complete and unchanged adoption of the IEC Publication 68-5-2:1990.

This standard is translated from the English version without editorial changes. In all cases of interpretation disputes, the English version applies.

This standard applies for certification within IEC Systems.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 68 se skládá z jednotlivých částí, které jsou postupně zaváděny v částech ČSN 34 5791 a v současné době v částech ČSN IEC 68

IEC 68-1 zavedena v ČSN 34 5791 část 1 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 1: Všeobecně a návod (eqv IEC 68-1: 1988)

IEC 68-2 se skládá z jednotlivých částí, které jsou postupně zaváděny v částech ČSN 34 5791 a v současné době v částech ČSN IEC 68-2

IRV 68-3-1 zavedena v ČSN IEC 68-3-1 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-1:  (STN IEC 68-3-1 )

IEC 68-3-1A zavedena v ČSN IEC 68-3-1 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-1:  (STN IEC 68-3-1 )

IEC 721 se skládá z jednotlivých částí, které jsou postupně zaváděny v částech ČSN IEC 721 a ČSN EN 60 721: část 2-1 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-1:  (eqv IEC 721-2-1: 1982)
15526


Strana 2

IEC 721-1 Klasifikace podmínek prostředí.Část 1: Klasifikace parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti

ISO 2041 dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

ČSN 34 5729 Elektrotechnické a elektronické součástky. Zkoušky odolnosti proti vnějším vlivům. Zkouška hermetičnosti

ČSN 34 5791-2-20 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-20: Zkouška T: Pájení (eqv IEC 68-2-20: 1979)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

IEC 68-5-2: 1990 Environmenatal testing. Part 5: Guide to drafting of test methods. Terms and definitions (Zkoušky vlivu prostředí. Část 5: Návod pro navrhovaní zkušebních metod. Termíny a definice)

HD CENELEC 323.3.2 S1 x IEC 68-5-2 (1990) ed1 x Environmental testing. Part 5: Guide to drafting of test methods. Terms and definitions (Zkoušky vlivu prostředí. Část 5: Návod pro navrhování zkušebních metod. Termíny a definice)

DIN IEC 68 Teil 5-2 Elektrotechnik. Umweltprüfungen. Leitfaden für das Festlegen von Prüfverfahren. Begriffe (Elektrotechnika. Zkoušky vlivu prostředí. Návod pro navrhování zkušebních metod. Termíny)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: TechNorm, středisko technické normalizace, Praha, IČO 41107829

Technická normalizační komise: TNK 40 Klasifikace podmínek prostředí a základní zkoušky pro elektrická zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová


Strana 3

ZKOUŠKY VLIVU PROSTŘEDÍ

IEC 68-5-2

Část 5: Návod pro navrhování zkušebních metod.

První vydání

Termíny a definice

1990-12


 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

3

 

 

 

Úvod

4

1

Předmět normy

4

2

Odkazy na normy

4

3

Terminologie zkoušení vlivu prostředí

5

4

Všeobecně

5

5

Údery, rázy, vibrace a stálé zrychlení

7

6

Klimatické zkoušky

10

7

Zkoušky hermetičnosti

13

8

Zkoušky pájitelnosti

14

Abecední rejstříky

16

 

Předmluva

 

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracované technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

 

Norma byla vypracována technickou komisí IEC TC 50 Zkoušky vlivu prostředí.

Text normy je založen na těchto dokumentech:

 

Šestiměsíční pravidlo         Zpráva o hlasování

    50(CO)217                     50(CO)222

 

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování citované ve výše uvedené tabulce.


Strana 4

Úvod

 

IEC 68 lze použít při zkoušení vlivu prostředí na elektrotechnické výrobky. Všeobecné požadavky obsahuje část 1: Všeobecně a návod.

Tyto požadavky a návod lze obecně použít na zkušební metody popsané v mnoha publikacích tvořících dohromady část 2: Zkoušky.

Značná část těchto publikací obsahuje i návod týkající se provádění nebo použitelnosti jednotlivých zkušebních metod. Pokud se návod vztahuje k několika různým zkušebním metodám, může být návod vydán v části 2 jako zvláštní publikace nebo může být považován za „podkladovou informaci" a vydán v části 3: Podkladové informace.

Zcela odlišná je funkce části 4: Informace pro autory specifikací - Přehled zkoušek, která (jak plyne z jejího názvu) má přesně vymezený účel, což platí i pro část 5: Návod pro navrhování zkušebních metod.

Část 5 je určena především pro ty členy národních komitétů, pracovních skupin atd., kteří se podílejí na zpracování počátečných návrhů, revizí a změn a potřebují pomoc k dodržení směrnic IEC/ISO pro zpracování a předkládání mezinárodních norem (část 3,2. vydání 1989) a k zachování jednotnosti při předkládání jednotlivých norem.

Každá norma (kromě IEC 68-3 a IEC 68-4) musí obsahovat úvodní prvky (viz 2.2 Směrnic IEC/ISO), normativní prvky všeobecné (viz 2.3 Směrnic IEC/ISO) i technické (viz 2.4 Směrnic IEC/ISO) a doplňkové prvky (viz 2.5 Směrnic IEC/ISO).

 

1 Předmět normy

 

1.1 Norma definuje termíny používané při zkoušení vlivu prostředí na vzorky elektrotechnických výrobků, např. součástek, dílů, sestav a zařízení.

 -- Vynechaný text --