ČESKO-SLOVENSKÁ NORMA

15038.pdf

17.140.50

Listopad 1993

Etalónový hydrofón IEC

ČSN IEC 500


34 0880

 

 

 

IEC standard hydrophone

Hydrophone étalon CEI

Das Standard hydrofon

 

Táto norma obsahuje IEC 500:1974.

 

Táto norma je preložená z anglického znenia bez redakčných zmien. V prípade, že by vznikol spor o výklad, použije sa pôvodné anglické znenie normy.

 

This standard contains IEC Publication 500:1974

 

This standard is translated from the English version without editorial changes. In all cases of interpretation disputes, the English version applies.

 

Národný predhovor

 

Citované normy

 

ISO 266 dosiaľ nezavedená

 

Ďalšie súvisiace normy

 

IEC 27 Letter symbols to be Used in Electrical Technology (Písmenové značky používané v elektrotechnike)

 

IEC 50 International Electrotechnical Vocabulary (Medzinárodný elektrotechnický slovník)

 

IEC 117 Recommended graphical symbols (Odporúčané grafické symboly)

 

IEC 565 Calibration hydrophones (Kalibrovanie hydrofónov)

 

ČSN IEC 565 Kalibrovanie hydrofónov (34 0881)

 

ČSN 01 1304 Veličiny a jednotky v akustice

 

ČSN 01 1600 Názvosloví akustiky

 

ČSN 01 1601 Akustika. Kmitočty pro měření

 

Obdobné medzinárodné, regionálne a zahraničné normy

 

IEC 500 IEC standard hydrophone (Etalónový hydrofón IEC)

 

© Federální úřad pro normalízací a měrení, 1993
15038


Strana 2

Deskriptory podľa Tezauru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: LLH.XL/hydrofony, KLH.P/piezoelektrická zařízení, BBE/referenční objekty, BBR/kalibrace, CLS/elektrické vlastnosti a jevy, NR/NX/mechanické součásti, AL/konstrukce

 

Vvpracovanie normy

 

Spracovateľ: VUMA, Nové Mesto nad Váhom, IČO 31411606, Ing. Miroslav Hrušovský

 

Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Ing. Jaromír Petřík


Strana 3

ETALÓNOVÝ HYDROFÓN

IEC 500


Prvé vydanie 

1974

 

MDT: 621.3.029:534-8

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Predhovor

3

Úvodné údaje

4

1

Rozsah platnosti

4

2

Účel

4

3

Názvoslovie

4

4

Úvod

4

4.1

Rozsah frekvencie

5

4.2

Závislosť citlivosti od teploty

5

4.3

Dynamický rozsah

5

4.4

Závislosť citlivosti od hĺbky

5

4.5

Stabilita

5

4.6

Typ snímača

5

5

Citlivosť

5

6

Elektrické požiadavky

5

7

Mechanické požiadavky

5

7.1

Závesný prvok

5

7.2

Smerovosť

6

7.3

Kovové súčiastky vystavené imerznému prostrediu

6

8

Informácia stanovená výrobcom

6

8.1

Citlivosť na napätie voľného poľa

6

8.2

Smerovosť

7

8.3

Snímací prvok

7

8.4

Elektrické parametre

7

8.5

Mechanické parametre

7

8.6

Faktory okolitého prostredia

8

Príloha A

9

Literatúra

13

 

Predhovor

 

1) Oficiálne rozhodnutia alebo dohody IEC týkajúce sa otázok spracovaných technickými komisiami, v ktorých sú zastúpené všetky zainteresované národné komitéty, vyjadrujú v najväčšej možnej miere medzinárodnú zhodu v názore na predmet, ktorého sa týkajú.

 

2) Majú formu odporúčania na medzinárodné použitie a v tomto zmysle ich prijímajú národné komitéty.

 

3) Na podporu medzinárodného zjednotenia vyjadruje IEC želanie, aby všetky národné komitéty prebrali text odporúčania IEC do svojich národných predpisov v rozsahu, ktorý národné podmienky dovoľujú. Akýkoľvek rozdiel medzi odporúčaním IEC a zodpovedajúcim národným predpisom by mal byť, pokiaľ možno, v národnom predpise jasne vyznačený.

 

4) IEC nestanovila žiadny postup týkajúci sa vyznačovania schválenia a nenesie žiadnu zodpovednosť o zhodnosti predmetu s niektorým jej odporúčaním.