ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.240.20 Listopad 2013

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV –
Část 1: Obecné požadavky – Společné specifikace

ČSN
EN 50341-1
ed. 2

33 3300

 

Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV –
Part 1: General requirements – Common specifications

Lignes électriques aériennes dépassant AC 1 kV –
Partie 1: Règles générales – Spécifications communes

Freileitungen über AC 1 kV –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen – Gemeinsame Festlegungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50341-1:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50341-1:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-11-19 se nahrazují ČSN EN 50341-1 (33 3300) z listopadu 2002 a ČSN EN 50423-1 (33 3301) ze září 2005, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou EN 50341-1:2012 dovoleno do 2016-11-19 používat dosud platnou ČSN EN 50341-1 (33 3300) z listopadu 2002 a ČSN EN 50423-1 (33 3301) ze září 2005.

Změny proti předchozím normám

Nejvýznamnější technické změny, které byly provedeny, jsou: EN 50341-1 bere v úvahu distribuční a přenosová venkovní vedení sloučením EN 50341-1:2001 + A1: 2009 a EN 50423-1:2005; EN 50341-1 je v souladu s posledními vydáními Eurokódů; je popsána jednotná metoda pro určení zatížení vedení; jsou obsaženy nové metody navr-
hování a nové vývojové trendy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1990:2002zavedena v ČSN EN 1990 ed. 2:2011 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

EN 1991-1-4:2005zavedena v ČSN EN 1991-1-4 ed. 2:2013 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem

EN 1991-1-6:2005zavedena v ČSN EN 1991-1-6:2006 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení během provádění

EN 1992-1-1:2004zavedena v ČSN EN 1992-1-1 ed. 2:2011 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

EN 1993-1-1:2005zavedena v ČSN EN 1993-1-1 ed. 2:2011 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

EN 1993-1-3:2006zavedena v ČSN EN 1993-1-3:2008 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-3: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily

EN 1993-1-5:2006zavedena v ČSN EN 1993-1-5:2008 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn

EN 1993-1-8:2005zavedena v ČSN EN 1993-1-8 ed. 2:2011 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových kon-
strukcí – Část 1-8: Navrhování styčníků

EN 1993-1-11:2006zavedena v ČSN EN 1993-1-11:2008 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků

EN 1993-3-1:2006zavedena v ČSN EN 1993-3-1:2008 (73 1431) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 3-1: Stožáry a komíny – Stožáry

EN 1995-1-1:2004zavedena v ČSN EN 1995-1-1:2006 (73 1701) Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

EN 1997-1:2004zavedena v ČSN EN 1997-1:2006 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Obecná pravidla

EN 1997-2:2007zavedena v ČSN EN 1997-2:2008 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

EN 1998-6:2005zavedena v ČSN EN 1998-6:2007 (73 0036) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 6: Věže, stožáry a komíny

EN ISO 1461:2009zavedena v ČSN EN ISO 1461:2010 (03 8560) Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky – Specifikace a zkušební metody

EN ISO 2063zavedena v ČSN EN ISO 2063 (03 8734) Žárové stříkání – Kovové a jiné anorganické povlaky – Zinek, hliník a jejich slitiny

EN ISO 9001zavedena v ČSN EN ISO 9001 ed. 2 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

EN ISO 14713 (soubor)zaveden v souboru ČSN EN ISO 14713 (03 8261) Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi

EN 1090-1zavedena v ČSN EN 1090-1 + A1 (73 2601) Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců

EN 12385 (soubor)zaveden v souboru ČSN EN 12385 (02 4302) Ocelová drátěná lana – Bezpečnost

EN 12843zavedena v ČSN EN 12843 (72 3055) Betonové prefabrikáty – Stožáry a sloupy

EN 14229zavedena v ČSN EN 14229 (73 2845) Konstrukční dřevo – Dřevěné sloupy pro nadzemní vedení

EN 50182:2001zavedena v ČSN EN 50182:2002 (34 7509) Vodiče venkovního elektrického vedení – Lanované vodiče vinuté z koncentrických kruhových drátů

EN 50183zavedena v ČSN EN 50183 (34 7507) Dráty ze slitiny Al-Mg-Si pro vodiče venkovních vedení

EN 50189zavedena v ČSN EN 50189 (34 7508) Pozinkované ocelové dráty pro vodiče venkovních vedení

EN 50326zavedena v ČSN EN 50326 (34 7511) Vodiče venkovního elektrického vedení – Charakteristiky maziv

EN 50397-1zavedena v ČSN EN 50397-1 (34 7620) Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1 kV a do 36 kV včetně – Část 1: Izolované vodiče

EN 50522:2010zavedena v ČSN EN 50522:2011 (33 3201) Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV

EN 55016-1-1zavedena v ČSN EN 55016-1-1 ed. 3 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Měřicí přístroje

EN 60038zavedena v ČSN EN 60038 (33 0120) Jmenovitá napětí CENELEC

EN 60071-1zavedena v ČSN EN 60071-1 ed. 2 (33 0419) Koordinace izolace – Část 1: Definice, principy a pravidla

EN 60071-2:1997zavedena v ČSN EN 60071-2:2000 (33 0419) Elektrotechnické předpisy – Koordinace izolace – Část 2: Pravidla pro použití

EN 60305zavedena v ČSN EN 60305 (34 8118) Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 kV – Keramické nebo skleněné závěsné izolátory pro AC sítě – Charakteristiky talířových izolátorů

EN 60372zavedena v ČSN IEC 372 (34 8113) Závlačky pro spojení paličky a pánvičky součástí izolátorového řetězce. Rozměry a zkoušky

EN 60383-1zavedena v ČSN IEC 383-1 (34 8052) Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 000 V. Část 1: Keramické nebo skleněné izolátory pro soustavy se střídavým napětím – Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

EN 60383-2zavedena v ČSN EN 60383-2 (34 8053) Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 000 V. Část 2: Izolátorové řetězce a izolátorové závěsy pro soustavy se střídavým napětím. Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

EN 60433zavedena v ČSN EN 60433 (34 8055) Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 kV – Keramické izolátory pro sítě se střídavým napětím – Charakteristiky tyčových závěsných izolátorů

EN 60437zavedena v ČSN EN 60437 (34 8030) Zkouška rádiového rušení na izolátorech vysokého napětí

EN 60507zavedena v ČSN 34 8031 Zkoušky vysokonapěťových izolátorů pro střídavé napětí při umělém znečištění

EN 60652zavedena v ČSN EN 60652 (33 3304) Zatěžovací zkoušky konstrukcí venkovních vedení

EN 60794-1-1zavedena v ČSN EN 60794-1-1 ed.2 (35 9223) Optické kabely – Část 1-1: Kmenová specifikace – Obecně

EN 60794-1-2zavedena v ČSN EN 60794-1-2 ed.2 (35 9223) Optické kabely – Část 1-2: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů

EN 60794-4:2003zavedena v ČSN EN 60794-4:2006 (35 9223) Optické kabely – Část 4: Dílčí specifikace – Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení

EN 60794-4-10zavedena v ČSN EN 60794-4-10 (35 9223) Optické kabely – Část 4-10: Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení – Rodová specifikace pro OPGW (Zemnicí lana s optickými vlákny)

EN 60865-1zavedena v ČSN EN 60865-1 ed. 2 (33 3040) Zkratové proudy – Výpočet účinků – Část 1: Definice a výpočetní metody

EN 60889zavedena v ČSN IEC 889 (34 7504) Tvrdé tažené hliníkové dráty pro vodiče nadzemního vedení

EN 60909-0zavedena v ČSN EN 60909-0 (33 3022) Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách – Část 0: Výpočet proudů

EN 61109zavedena v ČSN EN 61109 (34 8120) Izolátory pro venkovní vedení – Kompozitní závěsné a kotevní izolátory pro systémy střídavého napětí se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V – Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

EN 61211zavedena v ČSN EN 61211 (34 8174) Izolátory z keramického materiálu nebo skla pro venkovní vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V – Impulzní průrazné zkoušky ve vzduchu

EN 61232zavedena v ČSN EN 61232 (34 7505) Ocelohliníkové dráty pro elektrotechniku

EN 61284zavedena v ČSN EN 61284 (34 8740) Venkovní vedení – Požadavky na armatury a jejich zkoušky

EN 61325zavedena v ČSN EN 61325 (34 8121) Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 000 V – Keramické nebo skleněné závěsné izolátory pro stejnosměrné systémy – Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

EN 61395zavedena v ČSN EN 61395 (34 7474) Vodiče venkovního elektrického vedení – Postup zkoušky tečením u lanových vodičů

EN 61466-1zavedena v ČSN EN 61466-1 (34 8054) Kompozitní závěsné izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 kV – Část 1: Normalizované třídy pevnosti a koncové armatury

EN 61466-2zavedena v ČSN EN 61466-2 (34 8054) Kompozitní tyčové izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 kV – Část 2: Rozměry a elektrické charakteristiky

EN 61467zavedena v ČSN EN 61467 (34 8124) Izolátory pro venkovní vedení – Izolátorové řetězce a závěsy pro vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V – Zkoušky obloukovým zkratem

EN 61472zavedena v ČSN EN 61472 (35 9732) Práce pod napětím – Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV – Výpočtová metoda 

EN 61773zavedena v ČSN EN 61773 (33 3305) Venkovní vedení – Zkoušení základů podpěrných bodů

EN 61854zavedena v ČSN EN 61854 (34 8176) Venkovní vedení – Požadavky a zkoušky pro rozpěrky

EN 61897zavedena v ČSN EN 61897 (34 8741) Venkovní vedení – Požadavky a zkoušky tlumičů vibrací způsobených větrem typu Stockbridge

EN 61936-1zavedena v ČSN EN 61936-1 (33 3201) Elektrické instalace nad AC 1 kV – Část 1: Všeobecná pravidla

EN 61952zavedena v ČSN EN 61952 ed. 2 (34 8009) Izolátory pro venkovní vedení – Kompozitní podpěrné izolátory pro vedení se jmenovitým střídavým napětím vyšším než 1 000 V – Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

EN 62004zavedena v ČSN EN 62004 (34 7306) Tepelně odolné dráty ze slitiny hliníku pro vodiče venkovních vedení

EN 62219zavedena v ČSN EN 62219 (34 7510) Vodiče venkovního elektrického vedení – Vodiče z tvarovaných drátů s koncentrickými slaněnými vrstvami

HD 474 S1zavedena v ČSN IEC 120 (34 8110) Rozměry spojení paličky a pánvičky součástí izolátorového řetězce

ICAO Regulations-annex 14nezavedeny

IEC 60050-441zavedena v ČSN IEC 50(441) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 441: Spínací a řídící zařízení a pojistky

IEC 60050-466zavedena v ČSN IEC 50(466) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 446: Venkovní elektrická vedení

IEC 60050-471zavedena v ČSN IEC 60050-471 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 471: Izolátory

IEC 60050-601zavedena v ČSN 33 0050-601 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Všeobecně

IEC 60050-604zavedena v ČSN 33 0050-604 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 604: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Provoz

IEC 60287-3-1zavedena v ČSN IEC 287-3-1 (34 7420) Elektrické kabely – Výpočet dovolených proudů – Část 3: Pracovní podmínky – Oddíl 1: Referenční pracovní podmínky a volba typu kabelu

IEC 60471zavedena v ČSN IEC 471 (34 8114) Rozměry spojení vidlice a oka součástí izolátorového řetězce

IEC/TS 60479-1:2005zavedena v ČSN IEC/TS 60479-1 (33 2010) Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo – Část 1: Obecná hlediska

IEC/TR 60575nezavedena

IEC 60720zavedena v ČSN IEC 720 (34 8022) Charakteristiky plnojádrových podpěrek pro venkovní vedení

IEC 60724zavedena v ČSN IEC 724 (34 7027) Pokyn pro teplotní meze při zkratu elektrických kabelů se jmenovitým napětím do 0,6/1,0 kV

IEC 60797nezavedena

IEC/TS 60815-1nezavedena

IEC/TS 60815-2nezavedena

IEC/TS 60815-3nezavedena

IEC 60826nezavedena

IEC/TR 61597nezavedena

IEC/TR 61774zavedena v ČSN IEC 61774 (33 3306) Venkovní vedení – Meteorologická data pro stanovení klimatického zatížení

ISO 12494zavedena v ČSN ISO 12494 (73 0035) Zatížení konstrukcí námrazou

CISPR 18-2zavedena v ČSN CISPR 18-2 + A1 (33 4241) Charakteristiky rušení od venkovních vedení a zařízení vysokého napětí – Část 2: Metody měření a postup pro určení mezí (obsahuje změnu A1)

CISPR 18-3zavedena v ČSN CISPR 18-3 (33 4241) Charakteristiky rušení od venkovních vedení a zařízení vysokého napětí – Část 3: Praktické způsoby pro omezení vzniku vysokofrekvenčního šumu

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně jejich změn).

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 3.6.4, 4.4.3.2 a 4.4.4 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: EGU-HV Laboratory a. s., Podnikatelská 267, 190 11 Praha 9 – Běchovice, IČ 25634330,
Ing. Václav Sklenička CSc., ve spolupráci s EGEM s. r. o. – Ing. Petr Brousil, Ing. Pavel Froněk,
Ing. Čeněk Laub, Energonorm – Ing. Jaroslav Bárta, EGU Brno, a. s. – Ing. Petr Lehký, GA Energo-technik s. r. o. – Ing. Tomáš Kadeřábek, Ing. Josef Perk, Elektrotrans a. s. – Ing. Jan Pavlík

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jiří Holub

 

EVROPSKÁ NORMA EN 50341-1
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Prosinec 2012

ICS 29.240.20 Nahrazuje EN 50341-1:2001 + A1:2009, EN 50423-1:2005

Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 AC kV –
Část 1: Obecné požadavky – Společné specifikace

Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV –
Part 1: General requirements – Common specifications 

Lignes électriques aériennes dépassant AC 1 kV –
Partie 1: Règles générales – Spécifications
communes

Freileitungen über AC 1 kV –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen – Gemeinsame Festlegungen

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2012-11-19. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 50341-1:2012 E

Předmluva

Tento dokument EN 50341-1:2012 vypracovala technická komise CLC/TC 11 Venkovní elektrická vedení pro napětí nad AC 1 kV (DC 1,5 kV).

Jsou stanovena tato data:

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2013-11-19

 
  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2016-11-19

Tento dokument nahrazuje EN 50341-1:2001 + A1:2009, EN 50423-1:2005.

Nejvýznamnější technické změny, které byly provedeny, jsou:

EN 50341-1 bere v úvahu distribuční a přenosová venkovní vedení sloučením EN 50341-1:2001 + A1:2009 a EN 50423-1;

– EN 50341-1 je v souladu posledními vydáními Eurokódů;

– je popsána jednotná metoda pro určení zatížení vedení;

– jsou obsaženy nové metody navrhování a nové vývojové trendy.

EN 50341 je rozdělena do následujících částí:

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Obsah

Strana

0 Úvod 21

0.1 Podrobná struktura normy 21

0.2 Část 1: Obecné požadavky – Společné specifikace 21

0.3 Část 2: Národní normativní aspekty 21

0.4 Odchylky typu A 21

0.5 Zvláštní národní podmínky (snc) 21

0.6 Národní doplňky (NCPT) 21

0.7 Jazyk 21

1 Rozsah platnosti 22

1.1 Obecně 22

1.2 Rozsah použití 22

1.3 Struktura evropské normy EN 50341-1 22

2 Citované dokumenty, definice a značky 24

2.1 Citované dokumenty 24

2.2 Definice 29

2.3 Značky 39

3 Zásady navrhování 43

3.1 Obecně 43

3.2 Požadavky na venkovní vedení 44

3.2.1 Základní požadavky 44

3.2.2 Požadavky na spolehlivost 45

3.2.3 Požadavky na zabezpečení soustavy 46

3.2.4 Bezpečnostní požadavky 46

3.2.5 Koordinace únosnosti 46

3.2.6 Dodatečná hlediska 47

3.2.7 Návrhová životnost 47

3.2.8 Trvanlivost 47

3.2.9 Zabezpečení kvality 47

3.3 Mezní stavy 47

3.3.1 Obecně 47

3.3.2 Mezní stavy únosnosti 47

3.3.3 Mezní stavy použitelnosti 47

3.4 Zatížení 48

3.4.1 Základní klasifikace 48

3.4.2 Rozdělení zatížení podle jejich proměnnosti v čase 48

3.4.3 Rozdělení zatížení podle jejich charakteru a/nebo odezvy konstrukce 48

3.5 Charakteristické hodnoty 48

3.5.1 Charakteristická hodnota zatížení 48

3.5.1.1 Zatížení (F) 48

3.5.1.2 Stálé zatížení (G) 48

3.5.1.3 Proměnné zatížení (Q) 49

3.5.1.4 Mimořádné zatížení (A) 49

3.5.2 Charakteristická hodnota vlastnosti materiálu 49

3.6 Návrhové hodnoty 49

3.6.1 Obecně 49

Strana

3.6.2 Návrhová hodnota zatížení 49

3.6.3 Návrhová hodnota vlastnosti materiálu 50

3.6.4 Kombinační hodnota proměnného zatížení 50

3.7 Metoda dílčích součinitelů a návrhová rovnice 50

3.7.1 Metoda dílčích součinitelů 50

3.7.2 Základní rovnice pro navrhování 50

3.7.3 Celková návrhová hodnota účinku kombinovaných zatížení 51

3.7.3.1 Obecně 51

3.7.3.2 Návrhové situace, které se vztahují ke stálým a proměnným zatížením 51

3.7.3.3 Návrhové situace, které se vztahují ke stálým, proměnným a mimořádným zatížením 51

3.7.4 Návrhová odolnost konstrukce 51

4 Zatížení vedení 51

4.1 Úvod 51

4.2 Stálá zatížení 54

4.3 Zatížení větrem 54

4.3.1 Oblast použití a základní rychlost větru 54

4.3.2 Střední rychlost větru 54

4.3.3 Střední tlak větru 55

4.3.4 Intenzita turbulence a maximální tlak větru 56

4.3.5 Síla větru na libovolnou složku vedení 56

4.4 Síly větru na složky venkovního vedení 57

4.4.1 Síly větru na vodiče 57

4.4.1.1 Obecně 57

4.4.1.2 Součinitel konstrukce 59

4.4.1.3 Součinitel aerodynamického odporu 62

4.4.2 Síly větru na izolátorové závěsy 62

4.4.3 Síly větru na příhradové stožáry 63

4.4.3.1 Obecně 63

4.4.3.2 Metoda 1 63

4.4.3.3 Metoda 2 65

4.4.4 Síly větru na sloupy 66

4.5 Zatížení námrazou 67

4.5.1 Obecně 67

4.5.2 Zatížení vodičů námrazou 67

4.6 Kombinované zatížení větrem a námrazou 68

4.6.1 Kombinované pravděpodobnosti 68

4.6.2 Součinitele aerodynamického odporu a hustoty námrazy 70

4.6.3 Střední tlak větru a maximální tlak větru 70

4.6.4 Ekvivalentní průměr D vodiče pokrytého námrazou 70

4.6.5 Zatížení podpěrných bodů silou větru na vodiče pokryté námrazou 70

4.6.6 Kombinace rychlostí větru a zatížení námrazou 71

4.6.6.1 Extrémní zatížení námrazou IT kombinované s rychlostí větru s vysokou pravděpodobností VIH 71

4.6.6.2 Jmenovité zatížení námrazou I3 kombinované s rychlostí větru s nízkou pravděpodobností VIL 71

4.7 Účinky teploty 72

4.8 Zabezpečovací zatížení 72

4.8.1 Obecně 72

Strana

4.8.2 Torzní zatížení 72

4.8.3 Podélná zatížení 72

4.8.4 Mechanické podmínky použití 73

4.9 Bezpečnostní zatížení 73

4.9.1 Montážní a údržbová zatížení 73

4.9.2 Zatížení, která se vztahují k tíze montérů 73

4.10 Síly působené zkratovými proudy 73

4.11 Další zvláštní síly 73

4.11.1 Laviny, sesuv sněhu 73

4.11.2 Zemětřesení 73

4.12 Zatěžovací stavy 74

4.12.1 Obecně 74

4.12.2 Standardní zatěžovací stavy 75

4.13 Dílčí součinitele zatížení 77

5 Elektrické požadavky 78

5.1 Úvod 78

5.2 Proudy 79

5.2.1 Jmenovitý proud 79

5.2.2 Zkratový proud 79

5.3 Koordinace izolace 80

5.4 Klasifikace napětí a přepětí 80

5.4.1 Obecně 80

5.4.2 Reprezentativní napětí síťového kmitočtu 80

5.4.3 Reprezentativní dočasná přepětí 81

5.4.4 Reprezentativní přepětí s pomalým čelem 81

5.4.5 Reprezentativní přepětí s rychlým čelem 82

5.5 Minimální hodnoty nejkratších vzdušných vzdáleností pro zamezení přeskoku 82

5.5.1 Obecně 82

5.5.2 Použití teoretické metody podle přílohy E 83

5.5.3 Empirická metoda založená na evropských zkušenostech 86

5.6 Zatěžovací stavy pro výpočet nejkratších vzdáleností 87

5.6.1 Zatěžovací podmínky 87

5.6.2 Nejvyšší teplota vodičů 87

5.6.3 Zatížení větrem pro určení nejkratších elektrických vzdáleností 87

5.6.3.1 Zatěžovací stavy větrem 87

5.6.3.2 Zatížení jmenovitým větrem pro určení nejkratších vnějších a vnitřních vzdáleností 87

5.6.3.3 Zatížení extrémním větrem pro určení nejkratších vnitřních vzdáleností 87

5.6.4 Zatížení námrazou pro určení nejkratších elektrických vzdáleností 88

5.6.5 Kombinované zatížení větrem a námrazou 88

5.7 Koordinace polohy vodiče a elektrických namáhání 88

5.8 Vnitřní nejkratší vzdálenosti v rozpětí a na podpěrném bodu 89

5.9 Nejkratší vnější vzdálenosti 92

5.9.1 Obecně 92

5.9.2 Nejkratší vnější vzdálenosti k zemi v oblastech vzdálených od budov, cest atd. 93

5.9.3 Nejkratší vnější vzdálenosti k obytným a jiným budovám 94

5.9.4 Nejkratší vnější vzdálenosti od křížení dopravních cest 95

Strana

5.9.5 Nejkratší vnější vzdálenosti od přilehlých dopravních cest 96

5.9.6 Nejkratší vnější vzdálenosti k ostatním silovým vedením nebo venkovním telekomunikačním vedením 97

5.9.7 Nejkratší vnější vzdálenosti od rekreačních ploch (hřišť, sportovních ploch atd.) 98

5.10 Účinek koróny 99

5.10.1 Rádiové rušení 99

5.10.1.1 Obecně 99

5.10.1.2 Konstrukční vlivy 99

5.10.1.3 Meze rušení 99

5.10.2 Akustický hluk 99

5.10.2.1 Obecně 99

5.10.2.2 Konstrukční vlivy 100

5.10.2.3 Meze hluku 100

5.10.3 Ztráty korónou 100

5.11 Elektrická a magnetická pole 100

5.11.1 Elektrická a magnetická pole pod vedením 100

5.11.2 Elektrická a magnetická indukce 101

5.11.3 Působení na telekomunikační obvody 101

6 Uzemňovací soustavy 101

6.1 Úvod 101

6.1.1 Účel 101

6.1.2 Požadavky na dimenzování uzemňovacích soustav 102

6.1.3 Uzemňování proti účinkům blesku 102

6.1.4 Zavlečená napětí 102

6.2 Dimenzování s ohledem na korozivní odolnost a mechanickou pevnost 102

6.2.1 Zemniče 102

6.2.2 Uzemňovací přívody a vodiče pospojování 102

6.3 Dimenzování s ohledem na tepelnou odolnost 103

6.3.1 Obecně 103

6.3.2 Výpočet proudové zatížitelnosti 103

6.4 Dimenzování s ohledem na bezpečnost osob 103

6.4.1 Dovolené hodnoty pro dotyková napětí 103

6.4.2 Meze dotykového napětí v různých lokalitách 103

6.4.3 Základní návrh uzemňovacích soustav s ohledem na dovolené dotykové napětí 105

6.4.4 Opatření v sítích s izolovaným středem (IT) nebo v kompenzovaných sítích 106

6.5 Kontrola a dokumentace uzemňovacích soustav 106

7 Podpěrné body 106

7.1 Výchozí úvahy pro navrhování 106

7.1.1 Úvod 106

7.1.2 Návrhová únosnost konstrukce sloupu 107

7.1.3 Vzpěrná únosnost 107

7.2 Materiály 107

7.2.1 Ocelové materiály, šrouby, podložky a matice, svařovací materiál 107

7.2.2 Za studena tvarované ocelové prvky 107

7.2.3 Požadavky na kvalitu ocelí určených pro pozinkování 107

7.2.4 Kotevní šrouby 107

7.2.5 Beton a výztužná ocel 107

Strana

7.2.6 Dřevo 107

7.2.7 Materiály pro kotvení 107

7.2.8 Ostatní materiály 107

7.3 Ocelové příhradové stožáry 108

7.3.1 Obecně 108

7.3.2 Zásady navrhování 108

7.3.3 Materiály 108

7.3.4 Trvanlivost 108

7.3.5 Analýza konstrukce 108

7.3.6 Mezní stavy únosnosti 109

7.3.6.1 Obecně 109

7.3.6.2 Únosnost průřezů 109

7.3.6.3 Únosnost prvků v tahu, ohybu a tlaku 110

7.3.6.4 Vzpěrná únosnost tlačených prutů 110

7.3.6.5 Vzpěrná únosnost ohýbaných prutů 110

7.3.7 Mezní stavy použitelnosti 110

7.3.8 Únosnost spojů 111

7.3.9 Navrhování pomocí zkoušek 111

7.3.10 Únava 111

7.4 Ocelové sloupy 111

7.4.1 Obecně 111

7.4.2 Zásady navrhování (EN 1993-1-1:2005 – kapitola 2) 111

7.4.3 Materiály (EN 1993-1-1:2005 – kapitola 3) 111

7.4.4 Trvanlivost (EN 1993-1-1:2005 – kapitola 4) 111

7.4.5 Analýza konstrukce (EN 1993-1-1:2005 – kapitola 5) 111

7.4.6 Mezní stavy únosnosti (EN 1993-1-1:2005 – kapitola 6) 112

7.4.7 Mezní stavy použitelnosti (EN 1993-1-1:2005 – kapitola 7) 112

7.4.8 Únosnost spojů 112

7.4.8.1 Zásady 112

7.4.8.2 Šrouby (kromě kotevních šroubů) 112

7.4.8.3 Spoje s nasunutím 113

7.4.8.4 Šroubové přírubové spoje 113

7.4.8.5 Svarové spoje 113

7.4.8.6 Přímé zabetonování 113

7.4.8.7 Patní deska a kotevní šrouby 113

7.4.9 Navrhování pomocí zkoušek 114

7.5 Dřevěné sloupy 114

7.5.1 Obecně 114

7.5.2 Zásady navrhování 114

7.5.3 Materiály 114

7.5.4 Trvanlivost 114

7.5.5 Mezní stavy únosnosti 114

7.5.5.1 Zásady 114

7.5.5.2 Výpočet vnitřních sil a momentů 115

7.5.5.3 Únosnost dřevěných prvků 115

7.5.5.4 Možnost zahnívání 115

Strana

7.5.6 Mezní stavy použitelnosti 116

7.5.7 Únosnost spojů 116

7.5.8 Navrhování pomocí zkoušek 116

7.6 Betonové sloupy 116

7.6.1 Obecně 116 

7.6.2 Zásady navrhování 116

7.6.2.1 Obecná pravidla 116

7.6.2.2 Návrhové zatížení 116

7.6.2.3 Příčná výztuž 116

7.6.3 Materiály 117

7.6.4 Mezní stavy únosnosti 117

7.6.5 Mezní stavy použitelnosti 117

7.6.6 Navrhování pomocí zkoušek 117

7.7 Kotvené konstrukce 117

7.7.1 Obecně 117

7.7.2 Zásady navrhování 118

7.7.3 Materiály 118

7.7.4 Mezní stavy únosnosti 118

7.7.4.1 Zásady 118

7.7.4.2 Výpočet vnitřních sil a momentů 119

7.7.4.3 Analýza druhého řádu 119

7.7.4.4 Největší štíhlosti 120

7.7.5 Mezní stavy použitelnosti 120

7.7.6 Konstrukční detaily kotev 120

7.8 Ostatní konstrukce 121

7.9 Ochrana proti korozi a povrchové úpravy 121

7.9.1 Obecně 121

7.9.2 Pozinkování 121

7.9.3 Metalizace žárovým nástřikem 121

7.9.4 Nátěr na pozinkovaný povrch ve výrobě (systém Duplex) 121

7.9.5 Dekorativní povrchové úpravy 122

7.9.6 Použití ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi 122

7.9.7 Ochrana dřevěných stožárů 122

7.10 Vybavení pro údržbu 122

7.10.1 Výstup na konstrukci 122

7.10.2 Udržovatelnost 122

7.10.3 Bezpečnostní požadavky 122

7.11 Zatěžovací zkoušky 122

7.12 Montáž a stavba 122

8 Základy 123

8.1 Úvod 123

8.2 Zásady navrhování geotechnických konstrukcí (EN 1997-1:2004 – kapitola 2) 123

8.2.1 Obecně 123

8.2.2 Geotechnické navrhování výpočtem 123

8.2.3 Geotechnické navrhování pomocí zavedených opatření 125

8.2.4 Zatěžovací zkoušky a zkoušky na zkušebních modelech 125

Strana

8.3 Geologický průzkum základové půdy a geotechnické údaje (EN 1997-1:2004 – kapitola 3) 125

8.4 Výstavba, montáž a údržba (EN 1997-1:2004 – kapitola 4) 125

8.5 Zásypy, odvodňování, zlepšení a vyztužení základové půdy (EN 1997-1:2004 – kapitola 5) 125

8.6 Interakce mezi konstrukcí základu a zeminou podloží 125

9 Vodiče a zemnicí lana 126

9.1 Úvod 126

9.2 Vodiče na bázi hliníku 126

9.2.1 Charakteristiky a rozměry 126

9.2.2 Elektrické požadavky 126

9.2.3 Provozní teplota vodičů a vlastnosti maziva 127

9.2.4 Mechanické požadavky 127

9.2.5 Ochrana proti korozi 127

9.2.6 Zkušební požadavky 127

9.3 Vodiče na bázi oceli 127

9.3.1 Charakteristiky a rozměry 127

9.3.2 Elektrické požadavky 127

9.3.3 Provozní teplota vodičů a vlastnosti maziva 128

9.3.4 Mechanické požadavky 128

9.3.5 Ochrana proti korozi 128

9.3.6 Zkušební požadavky 128

9.4 Vodiče na bázi mědi 128

9.5 Vodiče a zemnicí lana obsahující telekomunikační obvody s optickými vlákny 128

9.5.1 Charakteristiky a rozměry 128

9.5.2 Elektrické požadavky 128

9.5.3 Provozní teploty vodiče 129

9.5.4 Mechanické požadavky 129

9.5.5 Ochrana proti korozi 129

9.5.6 Zkušební požadavky 129

9.6 Obecné požadavky 129

9.6.1 Zamezení poškození 129

9.6.2 Dílčí součinitel pro vodiče 129

9.6.3 Minimální průřezy 129

9.6.4 Výpočty průhybu – tahu (namáhání) 129

9.7 Zkušební protokoly a certifikáty 130

9.8 Výběr, dodávka a montáž vodičů 130

10 Izolátory 130

10.1 Obecně 130

10.2 Standardní elektrické požadavky 130

10.3 Požadavky na rádiové rušení a zhášecí napětí koróny 130

10.4 Požadavky na chování při znečištění 131

10.5 Požadavky na obloukový zkrat 131

10.6 Požadavky na akustický hluk 131

10.7 Mechanické požadavky 131

10.8 Požadavky na trvanlivost 132

10.8.1 Obecné požadavky na trvanlivost izolátorů 132

10.8.2 Ochrana před vandalizmem 132

Strana

10.8.3 Ochrana železných materiálů 132

10.8.4 Doplňková ochrana proti korozi 132

10.9 Výběr a specifikace materiálu 132

10.10 Charakteristiky a rozměry izolátorů 132

10.11 Požadavky na typové zkoušky 133

10.11.1 Standardní typové zkoušky 133

10.11.2 Volitelné typové zkoušky 133

10.12 Požadavky na výběrové zkoušky 133

10.13 Požadavky na výrobní kusové zkoušky 134

10.14 Souhrn požadavků na zkoušky 134

10.15 Zkušební protokoly a osvědčení 134

10.16 Výběr, dodávka a montáž izolátorů 134

11 Armatury venkovního vedení 134

11.1 Úvod 134

11.2 Elektrické požadavky 134

11.2.1 Požadavky, týkající se všech armatur 134

11.2.2 Požadavky, týkající se armatur pro vedení proudu 134

11.3 Požadavky na rádiové rušení a zhášecí napětí koróny 135

11.4 Magnetické charakteristiky 135

11.5 Požadavky na zkratový proud a obloukový zkrat 135

11.6 Mechanické požadavky 135

11.7 Požadavky na trvanlivost 135

11.8 Výběr a specifikace materiálu 135

11.9 Charakteristiky a rozměry armatur 136

11.10 Požadavky na typové zkoušky 136

11.10.1 Standardní typové zkoušky 136

11.10.2 Volitelné typové zkoušky 136

11.11 Požadavky na výběrové zkoušky 136

11.12 Požadavky na výrobní kusové zkoušky 136

11.13 Zkušební protokoly a osvědčení 136

11.14 Výběr, dodávka a montáž armatur 136

12 Zabezpečení kvality, kontroly a přejímka 136

12.1 Zabezpečení kvality 136

12.2 Kontroly a přejímka 137

Příloha A (informativní) Koordinace únosnosti 138

A.1 Doporučená kritéria pro navrhování 138

A.2 Navržená koordinace únosnosti 138

Příloha B (informativní) Převody rychlostí větru a zatížení námrazou 139

B.1 Definice značek, použitých v této příloze B 139

B.2 Vyhodnocení údajů o extrémních rychlostech větru 139

B.3 Vyhodnocení údajů o extrémních zatíženích námrazou 141

B.4 Statistické parametry námrazy 141

B.4.1 Základní zatížení námrazou IB 141

B.4.2 Maximální roční zatížení námrazou Im 141

B.4.3 Maximální zatížení námrazou za několik let Imax 141

B.4.4 Střední hodnota Imm maximálních ročních zatížení námrazou 141

B.4.5 Variační koeficient nI maximálních ročních zatížení námrazou 141

Strana

B.5 Vyhodnocení extrémního zatížení námrazou z různých zdrojů údajů 142

B.5.1 Zdroje údajů pro statistické vyhodnocení 142

B.5.2 Roční maxima zatížení námrazou Im za období nejméně 10 let jsou k dispozici 142

B.5.3 Známé je jen maximální zatížení námrazou Imax za omezený počet let 142

B.5.4 Roční maximální zatížení námrazou Im, založené na meteorologických analýzách 142

Příloha C (informativní) Příklady určení zatížení větrem – Zvláštní síly 143

C.1 Příklady použití výpočtů zatížení větrem, definovaných v 4.3 a 4.4 143

C.1.1 Příklad 1: Typický 24 kV dřevěný sloup v přímé trase 143

C.1.2 Příklad 2: Typický 225 kV nosný příhradový stožár 145

C.2 Zvláštní síly 147

C.2.1 Definice značek použitých v této příloze C.2 147

C.2.2 Síly způsobené zkratovými proudy 147

C.2.3 Laviny, sesuv sněhu 147

C.2.4 Zemětřesení 148

Příloha D (informativní) Statistické údaje pro Gumbelovo rozdělení extrémů 149

D.1 Definice značek, použitých v této příloze D 149

D.2 Gumbelovo rozdělení 149

D.3 Příklad použití C1 a C2 152

D.4 Výpočet C1 a C2 153

Příloha E (normativní) Teoretické metody pro výpočet minimálních vzdušných nejkratších vzdáleností 157

E.1 Definice a značky použité v této příloze E 157

E.2 Koordinace izolace 158

E.2.1 Odvození teoretických vzorců pro výpočet elektrických vzdáleností 158

E.2.2 Reprezentativní napětí a přepětí Urp 160

E.2.3 Koordinační výdržné napětí Ucw 161

E.2.4 Požadované výdržné napětí vzduchové mezery Urw 161

E.2.5 Vztah s nejkratší vzdáleností vzduchové mezery 162

E.2.5.1 Statistický přístup 162

E.2.5.2 Činitelé odchylky 162

E.2.5.3 Činitelé jiskřiště 163

E.2.5.4 Odezva izolace na přepětí 163

E.3 Výpočtové vzorce pro minimální nejkratší vzdušné vzdálenosti 164

E.4 Příklady výpočtu Del, Dpp a D50 Hz pro různá US napětí (informativní) 166

E.4.1 Rozsah I: Síť 90 kV vybavená izolátorovými řetězci sestavenými ze 6 izolátorů 166

E.4.2 Rozsah I: Síť 90 kV vybavená izolátorovými řetězci sestavenými z 9 izolátorů 167

E.4.3 Rozsah II: Síť 400 kV 167

Příloha F (informativní) Empirické metody pro výpočet vzdáleností uprostřed rozpětí 169

F.1 Empirická metoda pro výpočet nejkratších vzdáleností v rozpětí 169

F.2 Přibližná metoda pro vodiče s různými průřezy, materiály nebo průhyby 170

F.3 Vliv izolátorového závěsu na určení nejkratší vzdálenosti na podpěrném bodu 170

Příloha G (normativní) Výpočetní metody pro systémy uzemnění 171

G.1 Definice značek použitých v této normě 171

G.2 Minimální rozměry zemničů 172

G.3 Výpočet proudové zatížitelnosti 172

G.4 Dotykové napětí a proud tělem 175

G.4.1 Rovnocennost mezi dotykovým napětím a proudem tělem 175

G.4.2 Výpočet s uvažováním přídavných odporů 177

Strana

Příloha H (informativní) Provádění a měření uzemňovacích soustav 178

H.1 Definice značek používaných v této příloze 178

H.2 Podklady pro ověřování 178

H.2.1 Rezistivita půdy 178

H.2.2 Zemní odpor 179

H.3 Zřizování zemničů a uzemňovacích přívodů 180

H.3.1 Zřizování zemničů 180

H.3.1.1 Vodorovné zemniče 180

H.3.1.2 Vodorovné zemniče 181

H.3.1.3 Svislé nebo šikmé tyčové zemniče 181

H.3.1.4 Spojování zemničů 181

H.3.2 Montáž uzemňovacích přívodů 181

H.3.2.1 Obecně 181

H.3.2.2 Zřizování uzemňovacích přívodů 181

H.3.2.3 Spojování uzemňovacích přívodů 181

H.4 Měření v uzemňovacích soustavách a pro jejich návrh 181

H.4.1 Měření rezistivity půdy 181

H.4.2 Měření dotykových napětí 182

H.4.3 Měření zemního odporu a zemní impedance 182

H.4.4 Určení vzrůstu potenciálu země 183

H.4.5 Redukční činitelé zemnicích lan venkovního vedení 183

H.4.5.1 Obecně 183

H.4.5.2 Hodnoty redukčního činitele venkovních vedení 184

Příloha J (normativní) Úhelníky v ocelových příhradových stožárech 185

J.1 Definice značek použitých v příloze J 185

J.2 Obecně 186

J.3 Únosnost v tahu pro úhelníky připojené jedním ramenem (viz 7.3.6.2) 187

J.4 Vzpěrná únosnost tlačených úhelníků (viz 7.3.6.4) 187

J.4.1 Únosnost při rovinném vzpěru 187

J.4.2 Účinná poměrná štíhlost při rovinném vzpěru 189

J.4.2.1 Obecně 189

J.4.2.2 Štíhlost l 190

J.4.2.3 Poměrná štíhlost [image] 190

J.4.2.4 Účinná poměrná štíhlost [image] 190

J.4.3 Štíhlost prutů 191

J.4.3.1 Obecně 191

J.4.3.2 Nárožníky a pásy 192

J.4.3.3 Systémy hlavního ztužení 192

J.4.3.4 Členěné pruty 194

J.4.4 Druhotné prvky ztužení 195

J.5 Návrhová únosnost šroubových spojů (viz 7.3.8) 196

J.5.1 Obecně 196

J.5.2 Únosnost ve vytržení skupiny šroubů 197

Příloha K (normativní) Ocelové trubkové stožáry 198

K.1 Definice a značky použité v této příloze K 198

K.2 Klasifikace průřezů (EN 1993-1-1:2005 – článek 5.5) 199

Strana

K.3 Průřezy třídy 4 (EN 1993-1-1:2005 – článek 6.2.2.5 a EN 1993-1-5:2006 – kapitola 4) 199 

K.4 Únosnost kruhových průřezů 200

K.5 Únosnost polygonálních průřezů 200

K.5.1 Průřezy třídy 3 (EN 1993-1-1:2005 – článek 6.2.9.2) 200

K.5.2 Průřezy třídy 4 (EN 1993-1-1:2005 – článek 6.2.9.3) 200

K.6 Navrhování kotevních šroubů 201

Příloha L (informativní) Požadavky pro návrh podpěrných bodů a základů 204

L.1 Konstrukční požadavky 204

L.2 Požadavky na konfiguraci: typy podpěrných bodů a jejich použití 204

L.3 Uchycení fázových vodičů a zemnicích lan 206

L.4 Základové díly ocelových konstrukcí 206

L.5 Vybavení pro stavbu a údržbu 206

L.6 Omezení hmotnosti a rozměrů 206

Příloha M (informativní) Geotechnický a konstrukční návrh základů 207

M.1 Typické hodnoty geotechnických parametrů zemin a skalních hornin 207

M.1.1 Obecně 207

M.1.2 Definice 207

M.1.3 Značky, definice a jednotky některých zemních parametrů 207

M.2 Příklady analytických modelů pro posouzení na únosnost proti vytažení 209

M.2.1 Obecně 209

M.2.2 Výpočet RW 210

M.2.3 Výpočet RS 210

M.2.4 Analytické stanovení Rd 212

M.3 Příklady semi-empirických modelů pro odhad únosnosti základu 213

M.3.1 Geotechnický návrh pomocí výpočtu 213

M.3.1.1 Obecně 213

M.3.1.2 Blokové základy 213

M.3.1.3 Plošné základy 215

M.3.1.4 Roštové základy deskového typu 216

M.3.1.5 Samostatné pilotové základy 216

M.3.1.6 Samostatné stupňové blokové základy 216

M.3.1.7 Vrtané nebo hloubené základy 218

M.3.1.8 Samostatné roštové základy 219

M.3.1.9 Pilotové základy 219

M.3.2 Návrh betonových základů 220

Příloha N (informativní) Vodiče a zemnicí lana 221

N.1 Specifikace vodičů a zemnicích lan 221

N.1.1 Hlediska, ovlivňující specifikaci vodičů a zemnicích lan 221

N.1.2 Provozní hlediska 221

N.1.3 Požadavky údržby 221

N.1.4 Parametry prostředí 221

N.2 Volba vodičů a zemnicích lan 221

N.3 Balení a dodávka vodičů a zemnicích lan 222

N.4 Opatření při montáži vodičů a zemnicích lan 222

Příloha P (informativní) Zkoušky izolátorů a izolátorových závěsů 224

Strana

Příloha Q (informativní) Izolátory 226

Q.1 Specifikace izolátorů 226

Q.1.1 Hlediska ovlivňující specifikaci izolátorů 226

Q.1.2 Provozní hlediska 226

Q.1.3 Požadavky údržby 226

Q.1.4 Parametry prostředí 226

Q.2 Volba izolátoru 226

Q.3 Balení a dodávka izolátorů 227

Q.4 Opatření při montáži izolátorů 227

Příloha R (informativní) Armatury venkovních vedení 228

R.1 Specifikace a volba armatur 228

R.1.1 Hlediska, ovlivňující specifikaci a volbu 228

R.1.2 Provozní hlediska 228

R.1.3 Požadavky údržby 228

R.1.4 Parametry prostředí 228

R.2 Balení a dodávka armatur 228

R.3 Opatření při montáži armatur 229

0Úvod

0.1Podrobná struktura normy

Norma obsahuje dvě části, číslované část 1 a část 2.

0.2Část 1: Obecné požadavky – Společné specifikace

Tato část, na kterou se také odkazuje jako na hlavní část (Main Body), obsahuje společné kapitoly pro všechny země. Tyto kapitoly byly připraveny pracovní skupinou a schváleny CLC/TC 11.

Hlavní část je dostupná v angličtině, francouzštině a němčině.

0.3Část 2: Národní normativní aspekty

Seznam uvádí existující Národní normalizační aspekty (NNA) jednotlivých zemí; NNA pro danou zemi je normativní v této zemi a informativnídalších zemích.

Národní normativní aspekty (NNA) odrážejí národní praxi. Obecně zahrnují tzv. odchylky A, zvláštní národní podmínky a národní doplňky.

0.4Odchylky typu A

Odchylky A jsou vyžadovány stávajícími národními zákony nebo předpisy, které nelze změnit v době zpracování normy.

Vztahuje se k Vnitřnímu předpisu CENELEC, Část 2, definice 2.17.

0.5 Zvláštní národní podmínky (snc)

Jsou to takové národní charakteristiky nebo zkušenosti, které se nemění ani v dlouhém časovém období, například charakteristiky, vyplývající z klimatických podmínek, rezistivity půdy apod.

Vztahuje se k Vnitřnímu předpisu CENELEC, Část 2, definice 2.15.

0.6 Národní doplňky (NCPT)

Národní doplňky odrážejí národní zvyklosti, které nejsou ani odchylkami A, ani zvláštními národními podmínkami. V CLC/TC 11 bylo odsouhlaseno, že národní doplňky (NCPT) mají být postupně začleněny do hlavní části normy s cílem dosáhnout obvyklé struktury evropské normy, obsahující jen hlavní část normy, odchylky A a zvláštní národní podmínky.

0.7 Jazyk

NNA jsou vydány v angličtině a mohou být kromě toho publikovány v národním jazyku (jazycích) příslušné země.

1 Rozsah platnosti

1.1 Obecně

Tato evropská norma platí pro nová elektrická venkovní vedení se jmenovitým střídavým napětím nad 1 kV a jmenovitým kmitočtem do 100 Hz.

Rozsah použití této normy pro stávající venkovní vedení je v každé zemi předmětem požadavků národních normativních aspektů (NNA), aplikovaných v této zemi.

Přesná definice významu a rozsahu termínu „nové venkovní vedení“ má být určena každou Národní komisí (NC) v jejích vlastních NNA. Přinejmenším to musí znamenat úplně nové vedení mezi dvěma body, A a B.

1.2 Rozsah použití

Tato norma také platí pro venkovní vedení s izolovanými vodiči a pro venkovní izolované kabelové systémy se jmenovitým střídavým napětím nad 1 kV až do 45 kV včetně a se jmenovitým kmitočtem do 100 Hz. Jsou stanoveny dodatečné požadavky a zjednodušení, platná pouze pro tento rozsah napětí.

Návrh a konstrukce venkovních vedení s izolovanými vodiči, kde vnitřní a vnější nejkratší vzdálenosti mohou být menší, než stanovuje tato norma, nejsou pro vedení s napětím nad 45 kV v této normě zahrnuty. Ostatní požadavky této normy se mohou použít a je-li to nezbytné, NNA musí být brány v úvahu.

Tato evropská norma je použitelná pro zemnicí lana s optickými vlákny (OPGW – Optical Ground Wire) a pro fázové vodiče s optickými vlákny (OPCON – Optical Conductor). Norma se však nevztahuje na telekomunikační systémy, které se používají na venkovních přenosových vedeních buď jako kabely, upevněné na vodičích a/nebo zemnicích lanech (například navinuté, atd.), nebo jako samostatné kabely, upevněné na podpěrných bodech silového vedení, například dielektrické samonosné kabely (ADSS – All Dielectric Self Supported), nebo na telekomunikační zařízení, montovaná na jednotlivé podpěrné body silového vedení. Je-li to nutné, požadavky pro tyto systémy mohou být uvedeny v NNA.

Tato evropská norma se nevztahuje na:

1.3 Struktura evropské normy EN 50341-1

Normativní odkazy, definice a značky s jejich významy jsou uvedeny v kapitole 2 níže.

V kapitole 3 jsou uvedeny zásady navrhování podle této normy.

Norma v kapitolách 4 až 6 stanovuje obecné požadavky pro konstrukční a elektrický návrh venkovních vedení, které musí být splněny, aby bylo zajištěné, že vedení jsou vhodná pro svůj účel s patřičným ohledem na bezpečnost veřejnosti, a otázky výstavby, provozu, údržby a okolního prostředí.

Kapitoly 7 až 11 této normy se zabývají konstrukčními a elektrickými požadavky, které musí být splněny při návrhu, instalaci a zkoušení složek venkovních vedení včetně podpěrných bodů, základů, vodičů, izolátorových závěsů a armatur, vyplývajících z příslušných návrhových parametrů vedení.

Konečně, kapitola 12 se zabývá požadavky na zajištění kvality při návrhu, výrobě a konstrukci.

Vývojový diagram 1.1 shrnuje strukturu evropské normy EN 50341-1, jejích kapitol 1 až 12 a jejích příloh A až R.

[image]

Vývojový diagram 1.1 – Struktura evropské normy EN 50341-1

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.