ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.320                                                                                                                                        Říjen 2019

Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy –
Část 8: Zamlžovací bezpečnostní zařízení

ČSN
EN 50131- 8
ed. 2

33 4591

 

Alarm systems – Intrusion and hold-up systems –
Part 8: Security fog devices

Systèmes d’alarme – Systèmes d’alarme contre l’intrusion et les hold-up –
Partie 8: Dispositifs générateurs de brouillard

Alarmanlagen – Einbruch- und Überfallmeldeanlagen –
Teil 8: Nebelgeräte für Sicherungsanwendungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50131-8:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50131-8:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-02-18 se nahrazuje ČSN EN 50131-8 (33 4591) z března 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 50131-8:2019 dovoleno do 2022-02-18 používat
dosud platnou ČSN EN 50131-8 (33 4591) z března 2010.

Změny proti předchozí normě

Tato norma redukuje rozsah platnosti na zařízení generující bezpečnostní mlhu. Původní norma pohlížela na tato zařízení jako na celý systém a navíc kombinovala podobná zařízení, která pracují na pyrotechnickém principu. Dále tato norma rozšiřuje požadavky na bezpečný provoz s ohledem na chemickou povahu generované mlhy, bezpečnosti tlakových nádob, zpřesňuje požadavky na vlastnosti bezpečnostní mlhy s ohledem na zajištění cílů bezpečnosti a zabezpečení.

Informace o citovaných dokumentech

EN 286-1:1998 zavedena v ČSN EN 286-1:1999 (69 5286) Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík – Část 1: Tlakové nádoby pro všeobecné účely

EN 482 zavedena v ČSN EN 482+A1 (83 3625) Expozice pracoviště – Všeobecné požadavky na postupy
měření chemických látek

EN 50130-4 zavedena v ČSN EN 50130-4 ed. 2 (33 4590) Poplachové systémy – Část 4: Elektromagnetická kompatibilita – Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci

EN 50130-5:2011 zavedena v ČSN EN 50130-5 ed. 2:2012 (33 4590) Poplachové systémy – Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí

EN 50131-1:2006 zavedena v ČSN EN 50131-1 ed. 2:2007 (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové
zabezpečovací a tísňové systémy – Část 1: Systémové požadavky

EN 50131-5-3 zavedena v ČSN EN 50131-5-3 ed. 2 (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení

EN 50563:2011 zavedena v ČSN EN 50563:2012 (36 1060) Externí AC – DC a AC – AC napájecí zdroje –
Určení příkonu bez zátěže a průměrné účinnosti v aktivním módu

EN 50564:2011 zavedena v ČSN EN 50564:2011 (36 1060) Elektrická a elektronická zařízení pro domácnost a kanceláře – Měření spotřeby energie nízkého příkonu

EN ISO 16000-1 zavedena v ČSN EN ISO 16000-1 (83 5801) Vnitřní ovzduší – Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků

EN ISO/IEC 17025 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří

Souvisící ČSN

ČSN EN 689 (83 3631) Ovzduší na pracovišti – Měření expozice při vdechování chemických činitelů – Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci

ČSN EN 50518-3 ed. 2:2014 (33 4599) Dohledová a poplachová přijímací centra – Část 3: Postupy a požadavky na provoz

ČSN EN 60065 ed. 2 (36 7000) Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje – Požadavky na bezpečnost

ČSN EN 61000-6-3 ed. 2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-3: Kmenové normy – Emise – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

ČSN EN 62368-1:2015 (36 7000) Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie – Část 1: Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 62542:2014 (36 0810) Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů – Slovník termínů

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí
na trh. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 118/2016 Sb. ze dne 30. března 2016, o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/27/EU ze dne 26. února 2014, kterou se mění směrnice
Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES
s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 375/2017 Sb. ze dne 23. října 2017, kterým se stanoví Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s. – Centrum technické normalizace pro bezpečnostní služby, IČO 63839911, Ing. Vladimír Šimek, spolupráce: Ing. Martin Škutek

Technická normalizační komise: TNK 124 EPS a poplachové systémy

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Eva Kralevičová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 50131- 8
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Květen 2019

ICS 13.320                                                                                                             Nahrazuje EN 50131- 8:2009

Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy –
Část 8: Zamlžovací bezpečnostní zařízení

Alarm systems – Intrusion and hold-up systems –
Part 8: Security fog devices

Systèmes d’alarme – Systèmes d’alarme contre
l’intrusion et les hold-up –
Partie 8: Dispositifs générateurs de brouillard

Alarmanlagen – Einbruch- und Überfallmeldeanlagen –
Teil 8: Nebelgeräte für Sicherungsanwendungen

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2019-02-18. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska,
Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                                   Ref. č. EN 50131- 8:2019 E

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 8

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 9

1............ Rozsah platnosti......................................................................................................................................................................... 10

2............ Citované dokumenty.................................................................................................................................................................. 10

3............ Termíny, definice a zkratky....................................................................................................................................................... 10

3.1......... Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 10

3.2......... Zkratky.......................................................................................................................................................................................... 11

4............ Požadavky vlivu prostředí......................................................................................................................................................... 12

4.1......... Klasifikace vlivu prostředí......................................................................................................................................................... 12

4.2......... Zkoušky vlivu prostředí.............................................................................................................................................................. 12

4.3......... Odolnost proti elektromagnetickému rušení......................................................................................................................... 12

4.4......... IP/IK posouzení........................................................................................................................................................................... 12

5............ Přístupové úrovně...................................................................................................................................................................... 12

6............ Požadavky na ochranu.............................................................................................................................................................. 12

6.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 12

6.2......... Bezpečnost výrobku................................................................................................................................................................... 12

6.3......... EMC.............................................................................................................................................................................................. 12

6.4......... Ne- Toxicita.................................................................................................................................................................................. 13

6.5......... Požadavky na tlakové nádoby................................................................................................................................................. 13

6.6......... Značení a varování..................................................................................................................................................................... 13

6.7......... Energetická účinnost................................................................................................................................................................. 13

6.8......... Výstražné znaky.......................................................................................................................................................................... 14

7............ Funkční požadavky.................................................................................................................................................................... 14

7.1......... Vlastnosti...................................................................................................................................................................................... 14

7.2......... Provoz během poruchy síťového napájení........................................................................................................................... 14

7.3......... Provoz pouze z napájecí sítě................................................................................................................................................... 14

7.4......... Doplňkové požadavky na zařízení užívající rádiové propojení......................................................................................... 14

7.5......... Sabotáž........................................................................................................................................................................................ 14

7.6......... SFD poškození/zneškodnění................................................................................................................................................... 14

7.7......... Výpustní tryska............................................................................................................................................................................ 14

7.7.1...... Ochrana trysky............................................................................................................................................................................ 14

7.7.2...... Blokování nebo zahrazení trysky............................................................................................................................................. 14

7.8......... Omezovač vypouštění mlhy..................................................................................................................................................... 14

7.9......... Zastavení tvorby mlhy................................................................................................................................................................ 15

7.10....... Topný blok – teplota................................................................................................................................................................... 15

7.11....... Topný blok – přehřátí................................................................................................................................................................. 15

7.12....... Vypnutí SFD................................................................................................................................................................................. 15

7.13....... Upevnění...................................................................................................................................................................................... 15

7.14....... Vizuální indikátory...................................................................................................................................................................... 15

7.15....... Komunikace mezi SFD a I&HAS............................................................................................................................................. 15

7.15.1... Obecně......................................................................................................................................................................................... 15

7.15.2... Minimální předávané informace............................................................................................................................................. 15

7.15.3... Ne- kritické poruchy................................................................................................................................................................... 15

Strana

7.15.4... Volitelné signály......................................................................................................................................................................... 16

7.16....... Monitorování poruch.................................................................................................................................................................. 16

7.17....... Porucha napájení....................................................................................................................................................................... 16

8............ Spotřební materiál...................................................................................................................................................................... 16

8.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 16

8.2......... Chemické složení....................................................................................................................................................................... 16

8.3......... Sledovatelnost............................................................................................................................................................................ 16

9............ Značení......................................................................................................................................................................................... 16

10.......... Dokumentace.............................................................................................................................................................................. 16

11.......... Návrh, instalace, provoz a údržba........................................................................................................................................... 16

Příloha A (normativní) Zkouška vlastností............................................................................................................................................. 17

A.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 17

A.2......... Zamlžovací zkušební komora.................................................................................................................................................. 17

A.3......... Zkušební postup......................................................................................................................................................................... 17

A.4......... Zahájení zkoušky........................................................................................................................................................................ 18

A.5......... Mlhový výstup EUT..................................................................................................................................................................... 18

A.6......... Stálost mlhy................................................................................................................................................................................. 18

A.7......... Mlhový výstup po zkušební periodě........................................................................................................................................ 18

A.8......... Tabulka viditelnosti/hustoty mlhy............................................................................................................................................ 19

A.9......... Výkonnostní data........................................................................................................................................................................ 19

Příloha B (normativní) SFD výstražné symboly................................................................................................................................... 23

B.1........ Požadavky na výstražné symboly........................................................................................................................................... 23

Příloha C (normativní) Postup měření příkonu v úsporném režimu................................................................................................ 24

C.1........ Zkušební místnost (EN 50564:2011, 4.2).............................................................................................................................. 24

C.2........ Napájení (EN 50564:2011, 4.3)............................................................................................................................................... 24

C.3........ Měřicí nástroje (EN 50564:2011, 4.4)..................................................................................................................................... 24

C.4........ Příprava jednotky ve zkoušce (EN 50564:2011, 5.2).......................................................................................................... 24

C.5........ Zkušební sestava........................................................................................................................................................................ 24

C.6........ Měření (EN 50564:2011, 5.3.2)............................................................................................................................................... 25

C.7........ Záznamy...................................................................................................................................................................................... 25

Příloha D (informativní) Pokyny pro návrh, instalaci, provoz a údržbu SFD.................................................................................. 26

D.1........ Hodnocení rizik........................................................................................................................................................................... 26

D.2........ Základní hlášení......................................................................................................................................................................... 26

D.3........ Aktivace verifikovaného poplachu.......................................................................................................................................... 26

D.4........ Vícenásobná obsazenost......................................................................................................................................................... 26

D.5........ Lidská past – neobsazená budova......................................................................................................................................... 26

D.6........ Tíseň – obsazená budova........................................................................................................................................................ 26

D.7........ Zkouška instalovaného SFD.................................................................................................................................................... 27

D.8........ Zácvik............................................................................................................................................................................................ 27

D.9........ Požadavky výrobce.................................................................................................................................................................... 27

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 28

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 50131-8:2019) vypracovala technická komise CLC/TC 79 Poplachové systémy.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2020-02-18

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2022-02-18

Tento dokument nahrazuje EN 50131-8:2009.

EN 50131-8:2019 obsahuje tyto významné technické změny v porovnání s EN 50131-8:2009:

    norma již nepohlíží na soubor dílů schopných generovat mlhu jako na systém, ale místo toho jej považuje za zařízení (případně sestavu ze samostatných částí);

    všechna zamlžovací bezpečnostní zařízení musí splňovat třídu prostředí II;

    požadavky na tlakové nádoby a měření energetické účinnost jsou nyní zahrnuty.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Soubor EN 50131 se skládá z následujících částí, za základním názvem Poplachové systémy – Poplachové
zabezpečovací a tísňové systémy
:

    Část 1: Systémové požadavky

    Část 2-2: Detektory narušení – Pasivní infračervené detektory

    Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory

    Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory

    Část 2-5: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory

    Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty)

    Část 2-7-1: Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (akustické)

    Část 2-7-2: Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (pasivní)

    Část 2-7-3: Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (aktivní)

    Část 2-8: Detektory narušení – Otřesové detektory

    Část 2-9: Detektory narušení – Aktivní detektory s infračervenými paprsky

    Část 2-10: Detektory narušení – Detektory stavu otevření (magnetické kontakty)

    Část 2-11: Detektory narušení – ALDDR

    Část 3: Ústředny

    Část 4: Výstražná zařízení

    Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení

    Část 6: Napájecí zdroje

    Část 7: Pokyny pro aplikace

    Část 8: Zamlžovací bezpečnostní zařízení

    Část 9: Verifikace poplachu – Metody a principy

    Část 10: Aplikace specifických požadavků na komunikátor ve střeženém prostoru (SPT)

    Část 12: Metody a požadavky pro nastavování stavu střežení a klidu poplachových zabezpečovacích systémů (IAS)

Úvod

Zamlžovací bezpečnostní zařízení jsou používána pro zabezpečení budov jako zastrašující zařízení a pro ochranu osob jako zařízení na snižování kriminality.

Tato evropská norma se použije pro zamlžovací bezpečnostní zařízení, které může být připojeno k poplachovému systému (I&HAS). Může pomoci pojišťovnám, poplachovým zabezpečovacím společnostem, zákazníkům a policii pro porozumění principů a specifikací zamlžovacích bezpečnostních zařízení.

Účelem zamlžovacího bezpečnostního zařízení je snížit viditelnost ve střežené oblasti pomocí netoxické mlhy, s cílem vytvořit překážku mezi pachatelem a jeho cílem.

Tato evropská norma není určena k pokrytí autonomních nebo mobilních zamlžovacích bezpečnostních zařízení.

Tato evropská norma byla navržena tak, aby byla dostatečně flexibilní, aby podpořila budoucí vývoj v oblasti zamlžovacích bezpečnostních zařízení.

1 Rozsah platnosti

Tento dokument specifikuje požadavky na zamlžovací bezpečnostní zařízení jako součást I&HAS. Pokrývá aplikaci a vlastnosti a také poskytuje nezbytné zkoušky a ověření účinnosti a spolehlivosti takových zatemňovacích zařízení.

Tento dokument také stanovuje pokyny pro kritéria návrhu, instalace, provozu a údržby zamlžovacích bezpečnostních zařízení.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.