ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.320                                                                                                                                        Říjen 2019

Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy –
Část 4: Výstražná zařízení

ČSN
EN 50131- 4
ed. 2

33 4591

 

Alarm systems – Intrusion and hold-up alarm systems –
Part 4: Warning devices

Systèmes d’alarme – Systèmes d’alarme contre l’intrusion et les hold-up –
Partie 4: Dispositifs d
averttissement

Alarmanlagen – Einbruch und Überfallenmeldeanlagen –
Teil 4: Signalgeber

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50131-4:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50131-4:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-12-31 se nahrazuje ČSN EN 50131-4 (33 4591) z března 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 50131-4:2019 dovoleno do 2021-12-31 používat dosud platnou ČSN EN 50131-4 (33 4591) z března 2010.

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována v souladu s přejímanou evropskou normou. Změny jsou uvedeny v předmluvě k EN.

Informace o citovaných dokumentech

EN 50130-4 zavedena v ČSN EN 50130-4 ed. 2 (33 4590) Poplachové systémy – Část 4: Elektromagnetická kompatibilita – Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci

EN 50130-5 zavedena v ČSN EN 50130-5 ed. 2 (33 4590) Poplachové systémy – Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí

EN 50131-1 zavedena v ČSN EN 50131-1 ed. 2 (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 1: Systémové požadavky

EN 50131-6 zavedena v ČSN EN 50131-6 ed. 3 (34 4591) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 6: Napájecí zdroje

EN 60068-2-75 zavedena v ČSN EN 60068-2-75 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-75: Zkoušky – Zkouška Eh: Zkoušky kladivem

EN 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 61672-1 zavedena v ČSN EN 61672-1 ed. 2 (36 8813) Elektroakustika – Zvukoměry – Část 1: Technické požadavky

EN 62262 zavedena v ČSN EN 622621) (33 0335) Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód)

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k tabulkám č. 2, 6, 11 a příloze A.1 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, z. s. – Centrum technické normalizace pro bezpečnostní služby, IČO 63839911, Ing. Vladimír Šimek; spolupráce: TESTALARM Praha spol. s r. o.,
Ing. Radek Moulis

Technická normalizační komise: TNK 124 EPS a poplachové systémy

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Eva Kralevičová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 50131- 4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Duben 2019

ICS 13.320                                                                                                             Nahrazuje EN 50131- 4:2009

Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy –
Část 4: Výstražná zařízení

Alarm systems – Intrusion and hold-up systems –
Part 4: Warning devices

Systèmes d’alarme – Systèmes d’alarme contre l’intrusion et les hold-up –
Partie 4: Dispositifs daverttissement

Alarmanlagen – Einbruch- und Überfallmeldeanlagen – Teil 4: Signalgeber

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2018-21-31. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                                   Ref. č. EN 50131- 4:2019 E

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 7

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny, definice a zkratky............................................................................................................................................................ 8

3.1...... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

3.2...... Zkratky................................................................................................................................................................................................ 9

4......... Obecné úvahy................................................................................................................................................................................ 10

5......... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 10

5.1...... Funkční požadavky....................................................................................................................................................................... 10

5.1.1... Odezva............................................................................................................................................................................................ 10

5.1.2... Akustika........................................................................................................................................................................................... 11

5.1.3... Časování......................................................................................................................................................................................... 12

5.2...... Sabotáž........................................................................................................................................................................................... 12

5.2.1... Ochrana........................................................................................................................................................................................... 12

5.2.2... Detekce........................................................................................................................................................................................... 13

5.3...... Vlivy prostředí................................................................................................................................................................................. 13

5.4...... Náchylnost na EMC...................................................................................................................................................................... 14

5.5...... Bezpečnost..................................................................................................................................................................................... 14

5.6...... Elektrické požadavky.................................................................................................................................................................... 14

5.6.1... Propojení......................................................................................................................................................................................... 14

5.6.2... Provozní parametry....................................................................................................................................................................... 14

5.6.3... Nezávislé (autonomní) napájení................................................................................................................................................ 14

5.7...... Požadavky na nezávislý (autonomní) test................................................................................................................................ 15

5.7.1... Místní nezávislý (autonomní) test............................................................................................................................................... 15

5.7.2... Dálkově řízený nezávislý (autonomní) test............................................................................................................................... 16

5.8...... Značení............................................................................................................................................................................................ 16

5.9...... Dokumentace................................................................................................................................................................................. 16

6......... Zkoušky........................................................................................................................................................................................... 17

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 17

6.2...... Zkušební podmínky....................................................................................................................................................................... 17

6.2.1... Standardní laboratorní podmínky............................................................................................................................................... 17

6.2.2... Obecně k montáži......................................................................................................................................................................... 17

6.2.3... Obecně ke zkušebním postupům.............................................................................................................................................. 17

6.3...... Redukovaná funkční zkouška..................................................................................................................................................... 17

6.3.1... Účel.................................................................................................................................................................................................. 17

6.3.2... Podmínky........................................................................................................................................................................................ 17

6.3.3... Montáž............................................................................................................................................................................................. 17

6.3.4... Podnět............................................................................................................................................................................................. 18

6.3.5... Měření.............................................................................................................................................................................................. 18

6.3.6... Kritéria vyhovění/nevyhovění...................................................................................................................................................... 18

6.4...... Odezva na události....................................................................................................................................................................... 18

6.4.1... Odezva na aktivační povel........................................................................................................................................................... 18

Strana

6.4.2... Odezva na ztrátu integrity propojení aktivačního povelu....................................................................................................... 18

6.4.3... Maximální doba trvání zvuku...................................................................................................................................................... 19

6.5...... Úroveň akustického výkonu........................................................................................................................................................ 19

6.5.1... Účel.................................................................................................................................................................................................. 19

6.5.2... Podmínky........................................................................................................................................................................................ 19

6.5.3... Montáž............................................................................................................................................................................................. 19

6.5.4... Podnět............................................................................................................................................................................................. 19

6.5.5... Měření.............................................................................................................................................................................................. 19

6.5.6... Kritéria vyhovění/nevyhovění...................................................................................................................................................... 20

6.6...... Sabotáž........................................................................................................................................................................................... 20

6.6.1... Otevření normálními prostředky................................................................................................................................................. 20

6.6.2... Ochrana........................................................................................................................................................................................... 20

6.6.3... Detekce otevření normálními prostředky.................................................................................................................................. 21

6.6.4... Detekce odejmutí z montážního úchytu.................................................................................................................................... 21

6.6.5... Detekce proniknutí........................................................................................................................................................................ 22

6.7...... Elektrické zkoušky......................................................................................................................................................................... 22

6.7.1... Rozsah provozního napětí a proudový odběr.......................................................................................................................... 22

6.7.2... Pomalý nárůst napájecího napětí vzdáleného zdroje............................................................................................................ 23

6.7.3... Skokové změny napájecího napětí vzdáleného zdroje......................................................................................................... 23

6.7.4... Pohotovostní doba akumulátoru-baterie.................................................................................................................................. 24

6.7.5... Doba provozu akumulátoru-baterie........................................................................................................................................... 24

6.7.6... Doba nabíjení akumulátoru......................................................................................................................................................... 25

6.7.7... Výpadek vzdáleného napájecího zdroje.................................................................................................................................. 25

6.7.8... Ochrana proti zkratu na vzdáleném zdroji................................................................................................................................ 26

6.7.9... Monitorování akumulátoru-baterie – nízká zbytková energie............................................................................................... 26

6.7.10 Monitorování akumulátoru-baterie – porucha......................................................................................................................... 27

6.8...... Značení............................................................................................................................................................................................ 27

6.8.1... Účel.................................................................................................................................................................................................. 27

6.8.2... Podmínky........................................................................................................................................................................................ 27

6.8.3... Montáž............................................................................................................................................................................................. 27

6.8.4... Podnět............................................................................................................................................................................................. 27

6.8.5... Měření.............................................................................................................................................................................................. 27

6.8.6... Kritéria vyhovění/nevyhovění...................................................................................................................................................... 27

6.9...... Dokumentace................................................................................................................................................................................. 28

6.9.1... Účel.................................................................................................................................................................................................. 28

6.9.2... Podmínky........................................................................................................................................................................................ 28

6.9.3... Montáž............................................................................................................................................................................................. 28

6.9.4... Podnět............................................................................................................................................................................................. 28

6.9.5... Měření.............................................................................................................................................................................................. 28

6.9.6... Kritéria vyhovění/nevyhovění...................................................................................................................................................... 28

6.10.... Vlivy prostředí................................................................................................................................................................................. 28

6.10.1 Úder................................................................................................................................................................................................. 28

6.10.2 Další zkoušky vlivu prostředí....................................................................................................................................................... 28

Strana

Příloha A (normativní) Zkouška akustického výkonu výstražného zařízení.................................................................................... 30

A.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 30

A.2...... Montážní uspořádání.................................................................................................................................................................... 30

A.3...... Přístroje........................................................................................................................................................................................... 30

A.4...... Úroveň hluku pozadí..................................................................................................................................................................... 30

A.5...... Měření hladiny akustického výkonu........................................................................................................................................... 30

Příloha B (informativní) Příklad protokolu dálkově řízeného testu................................................................................................... 33

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 50131-4:2019) vypracovala komise CLC/TC 79 Poplachové systémy.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2019-12-31

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2021-12-31

Tento dokument nahrazuje EN 50131-4:2009.

Tato revize zahrnuje změny:

    odstraněna specifická technologická terminologie z požadavků;

    vyjasněn rozsah a podrobnosti požadavků;

    vyjasněna aplikace a metodika zkoušek;

    sladěny požadavky a zkoušení sabotáže s ostatními částmi souboru výrobkových norem EN 50131-x;

    sladěny požadavky na zkoušky vlivu prostředí s ostatními částmi souboru výrobkových norem EN 50131-x;

    zlepšení redakční prezentace.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

1 Rozsah platnosti

Tento dokument uvádí požadavky na výstražná zařízení, používaná k hlášení poplachu v poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech, instalovaných v budovách. Uvádí čtyři stupně zabezpečení výstražného zařízení, které odpovídají čtyřem stupňům zabezpečení uvedeným v EN 50131-1. Uvádí také požadavky čtyř tříd prostředí, týkající se aplikace ve vnitřních a venkovních prostorech specifikovaných v EN 50130-5.

Tento dokument se nezabývá dodržováním požadavků regulačních směrnic ES, jako je směrnice EMC, směrnice o zařízeních nízkého napětí apod., vyjma toho, kdy specifikují provozní podmínky a redukovanou funkční zkoušku pro testování citlivosti na EMC podle EN 50130-4.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    Opravou 1 se mění označení ČSN EN 50102:1997 na ČSN EN 62262:2004.