ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.200                                                                                                                                   Listopad 2017

Rámec pro komunikaci na trhu s energií –
Část 351: Profil výměny modelu CIM
pro evropský trh

ČSN
EN 62325-351
ed. 2

33 5000

idt IEC 62325-351:2016

Framework for energy market communications –
Part 351: CIM European market model exchange profile

Cadre pour les communications pour le marché de l’énergie –
Partie 351: Profil de mod
èle d’échange pour un système de gestion de marché de style européen basé sur le CIM

Kommunikation im Energiemarkt –
Teil 351: CIM-Profile für den europäischen Markt

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 62325-351:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 62325-351:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 62325-351 ed. 2 (33 5000) z února 2017.

S účinností od 2019-07-20 se nahrazuje ČSN EN 62325-351 (33 5000) z července 2014, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62325-351:2016 dovoleno do 2019-07-20 používat dosud platnou ČSN EN 62325-351 (33 5000) z června 2014.

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 62325-351:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 62325-351:2017 (33 5000) z února 2017 převzala EN 62325-351:2016 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Toto nové vydání obsahuje v porovnání s přechozím následující podstatné technické změny:

    Přidán atribut „zrušenáČŘ“ ke třídě ČasováŘada. Atribut je definován v 1. vydání IEC 62325-301 a nebyl
dosud v evropském profilu trhu využíván, ale nyní je nezbytný kvůli Nařízení o transparentnosti.

    Přidán atribut „kvalita“ ke třídě „Bod“ a nový TypDatCIM „KvalitativníŘetězec“. Atribut je definován v 1. vydání IEC 62325-301 a nebyl dosud v rámci profilu evropského typu trhu používán. Tento atribut umožní rozvoj výměny dat týkajících se procesu vyrovnání obchodů v rámci synchronní napájecí soustavy pro přeshraniční toky.

    Přidána asociace mezi třídou „Důvod“ a třídou „Perioda_Řady“. Tato asociace umožní hlásit chyby „Periody_Řady“.

    Přidána třída „TrhVýrobníJednotka“ z IEC 62325-301. Tato třída je nezbytná pro zveřejňování informací
o výrobní jednotce podle Nařízení o transparentnosti.

    Přidána třída „ÚroveňNapětí“ z IEC 61970-301. Tato třída je nezbytná pro zveřejňování informací podle Nařízení o transparentnosti.

    Přidána třída „Umístění“ z IEC 61968-11. Tato třída je nezbytná pro zveřejňování informací podle Nařízení o transparentnosti.

    U třídy „ÚčastníkTrhu“ změněna násobnost atributu „mRID“ na [0..1] a přidán atribut „název“ z IEC 62325-301 jako [0..1].

    U třídy „Cena“ změněna násobnost atributu „množství“ z [1] na [0..1] a přidána asociace s třídou „ČasováŘada“ definovaná jako [0..*] na [0..*].

    Přidána třída „TrváníOmezení“ z IEC 62325-301 nezbytná pro spuštění omezení na vyrovnávacím trhu.

    Přidána omezení k typům dat.

Informace o citovaných dokumentech

IEC TS 61970-2:2004 dosud nezavedena

IEC 62325-450:2013 zavedena v ČSN EN 62325-450:2014 (33 5000) Rámec pro komunikaci na trhu s energií –
Část 450: Pravidla profilů a kontextového modelování

IEC 62361-100 zavedena v ČSN EN 62361-100 (33 5001) Řízení elektrizačních soustav a přidružená výměna informací – Dlouhodobá interoperabilita – Část 100: Mapování profilů CIM do schémat XML

Souvisící ČSN

ČSN EN 61968-11 ed. 2 (33 4900) Integrace aplikací v energetických společnostech – Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie – Část 11: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro distribuci

ČSN EN 61970-301 ed. 4 (33 4910) Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) – Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)

ČSN EN 61970-452 ed. 2 (33 4910) Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) – Část 452: Statické CIM profily přenosové sítě

ČSN EN 61970-552 ed. 2 (33 4910) Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) – Část 552: Formát výměny modelu CIMXML

ČSN EN 62325-301 (33 5000) Rámec pro komunikaci na trhu s energií – Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy

ČSN ISO 8601 (97 9738) Datové prvky a formáty výměny – Výměna informací – Zobrazení data a času

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 62325-351:2016

Tuto mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 57 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 2013. Toto vydání je její technickou revizí.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

CDV

Zpráva o hlasování

57/1618/CDV

57/1681/RVC

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 62325 se společným názvem Rámec pro komunikaci na trhu s energií je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

    znovu potvrzena;

    zrušena;

    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

    změněna.

UPOZORNĚNÍ – Publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Nařízení Komise (EU) č. 543/2013 ze dne 14. června 2013 o předkládání a zveřejňování údajů na trzích s elektřinou a o změně přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou.

Vypracování normy

Zpracovatel: EGC – EnerGoConsult ČB, s. r. o., IČ 25166972, Ing. Václav Král

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Miroslav Urban

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 62325-351
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              Září 2016

ICS 33.200                                                                                                          Nahrazuje EN 62325-351:2013

Rámec pro komunikaci na trhu s energií –
Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh
(IEC 62325-351:2016)

Framework for energy market communications –
Part 351: CIM European market model exchange profile
(IEC 62325-351:2016)

Cadre pour les communications pour marché
de l’énergie –
Partie 351: Profil de modèle d’échange
pour un système de gestion de marché de style
européen basé sur le CIM
(IEC 62325-351:2016)

Kommunikation im Energiemarkt –
Teil 351: CIM-Profile für den europäischen Markt
(IEC 62325-351:2016)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2016-07-20. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                               Ref. č. EN 62325-351:2016 E

Evropská předmluva

Text dokumentu 57/1618/CDV, budoucího druhého vydání IEC 62325-351, který vypracovala technická komise IEC/TC 57 Řízení elektrické energie a přidružená výměna informací, byl předložen k paralelnímu hlasování
IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 62325-351:2016.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2017-04-20

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2019-07-20

Tento dokument nahrazuje EN 62325-351:2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který byl CENELEC udělen Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje požadavky nařízení komise EU.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62325-351:2016 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.

Obsah

Strana

Úvod............................................................................................................................................................................................................. 11

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................ 12

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 12

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 12

4......... Koncepty evropského typu trhu.................................................................................................................................................. 13

4.1...... Od informačního modelu CIM k profilu evropského typu trhu.............................................................................................. 13

4.1.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 13

4.1.2... Použití rámce na evropský typ trhu s elektrickou energií....................................................................................................... 14

4.1.3... Příklady vytvoření profilu evropského trhu............................................................................................................................... 15

4.2...... Struktura sestavy evropský typ trhu............................................................................................................................................ 16

4.3...... Koncepty evropského trhu s elektrickou energií...................................................................................................................... 17

4.4...... Modelování obchodního procesu............................................................................................................................................... 19

4.5...... Obchodní pravidla pro profil evropského typu trhu................................................................................................................. 19

4.5.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 19

4.5.2... Identifikace elektronického dokumentu ESMP........................................................................................................................ 19

4.5.3... Čas................................................................................................................................................................................................... 20

4.5.4... Identifikace schéma kódování.................................................................................................................................................... 20

4.5.5... Směr toku v rámci ČasovéŘady................................................................................................................................................. 20

4.5.6... Veličina v rámci ČasovéŘady..................................................................................................................................................... 20

5......... Architektura sestavy...................................................................................................................................................................... 24

5.1...... Struktura dokumentace................................................................................................................................................................ 24

5.2...... Třídy evropského typu trhu.......................................................................................................................................................... 25

5.2.1... Souhrn modelu.............................................................................................................................................................................. 25

5.2.2... Vazby JeZaloženoNa z profilu evropského typu trhu............................................................................................................. 27

5.2.3... Vazby JeZaloženoNa z profilu evropského typu trhu............................................................................................................. 28

5.2.4... Základní datové typy..................................................................................................................................................................... 49

5.2.5... Datové typy..................................................................................................................................................................................... 50

5.2.6... Výčty................................................................................................................................................................................................. 66

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 67

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 68

Obrázek 1 – Rámec modelování IEC 62325-450................................................................................................................................ 14

Obrázek 2 – Příklad omezení profilu aplikovaných na CIM............................................................................................................... 16

Obrázek 3 – Přehled závislosti profilu evropského typu trhu............................................................................................................ 17

Obrázek 4 – Křivka – „Body“ (24 hodin denně s rozlišením 4 hodiny)............................................................................................ 21

Obrázek 5 – Křivka – „Sekvenční bloky s pevnou velikosti“ (24 hodin denně s rozlišením 4 hodiny)....................................... 22

Obrázek 6 – Křivka – „Bloky s proměnnou velikostí“ (24 hodin denně s rozlišením 4 hodiny)................................................... 22

Obrázek 7 – Křivka – „Nepřekrývající se body zlomu“ (24 hodin denně s rozlišením 4 hodiny)................................................ 23

Obrázek 8 – Křivka – „Překrývající se body zlomu“ (24 hodin denně s rozlišením 4 hodiny)..................................................... 24

Obrázek 9 – ESMPTřídy............................................................................................................................................................................ 26

Strana

Tabulka 1 – Příklad dokumentace Atributu........................................................................................................................................... 24

Tabulka 2 – Příklad dokumentace Konců asociace............................................................................................................................ 25

Tabulka 3 – Příklad dokumentace složeného datového typu........................................................................................................... 25

Tabulka 4 – Závislost JeZaloženoNa..................................................................................................................................................... 27

Tabulka 5 – Atributy ESMPTřídy::TypAceTarifu................................................................................................................................... 28

Tabulka 6 – Konce asociací pro ESMPTřídy::TypAceTarifu s ostatními třídami............................................................................ 28

Tabulka 7 – Atributy ESMPTřídy::AgregačníUzel................................................................................................................................. 28

Tabulka 8 – Atributy ESMPTřídy::Analog............................................................................................................................................... 29

Tabulka 9 – Konce asociací ESMPTřídy::Analog s ostatními třídami.............................................................................................. 29

Tabulka 10 – Atributy ESMPTřídy::AnalogováHodnota...................................................................................................................... 30

Tabulka 11 – Atributy ESMPTřídy::SoučástPřípaduAtributu.............................................................................................................. 30

Tabulka 12 – Atributy ESMPTřídy::Aukce.............................................................................................................................................. 31

Tabulka 13 – Atributy ESMPTřídy::ČasováŘadaNabídky................................................................................................................... 31

Tabulka 14 – Atributy ESMPTřídy::TrváníOmezení............................................................................................................................. 32

Tabulka 15 – Atributy ESMPTřídy::Měnová_Jednotka........................................................................................................................ 32

Tabulka 16 – Atributy ESMPTřídy::DatumANeboČas......................................................................................................................... 32

Tabulka 17 – Atributy ESMPTřídy::Doména......................................................................................................................................... 33

Tabulka 18 – Konce asociací ESMPTřídy::Doména s ostatními třídami......................................................................................... 33

Tabulka 19 – Atributy ESMPTřídy::SměrToku...................................................................................................................................... 33

Tabulka 20 – Atributy ESMPTřídy::Poloha............................................................................................................................................ 34

Tabulka 21 – Atributy ESMPTřídy::ObchodníSmlouva....................................................................................................................... 34

Tabulka 22 – Atributy ESMPTřídy::TržníDokument............................................................................................................................. 35

Tabulka 23 – Konce asociací ESMPTřídy::TržníDokument s ostatními třídami............................................................................. 35

Tabulka 24 – Atributy ESMPTřídy::MístoVyhodnoceníTrhu............................................................................................................... 37

Tabulka 25 – Konce asociací ESMPTřídy::MístoVyhodnoceníTrhu s ostatními třídami............................................................... 37

Tabulka 26 – Atributy ESMPTřídy::StavPředmětuObchodu............................................................................................................... 37

Tabulka 27 – Atributy ESMPTřídy::AktérTrhu........................................................................................................................................ 38

Tabulka 28 – Konce asociací ESMPTřídy::AktérTrhu s ostatními třídami....................................................................................... 38

Tabulka 29 – Atributy ESMPTřídy::ÚlohaNaTrhu................................................................................................................................. 39

Tabulka 30 – Atributy ESMPTřídy::Měrná_Jednotka........................................................................................................................... 39

Tabulka 31 – Atributy ESMPTřídy::TrhVýrobníJednotka..................................................................................................................... 39

Tabulka 32 – Konce asociací ESMPTřídy::TrhVýrobníJednotka s ostatními třídami.................................................................... 40

Tabulka 33 – Atributy ESMPTřídy::TrhTypPSR..................................................................................................................................... 40

Tabulka 34 – Konce asociací ESMPTřídy::TrhTypPSR s ostatními třídami.................................................................................... 40

Tabulka 35 – Atributy ESMPTřídy::Název.............................................................................................................................................. 41

Tabulka 36 – Atributy ESMPTřídy::Bod.................................................................................................................................................. 41

Tabulka 37 – Konce asociací ESMPTřídy::Bod s ostatními třídami.................................................................................................. 41

Tabulka 38 – Atributy ESMPTřídy::Cena............................................................................................................................................... 42

Tabulka 39 – Atributy ESMPTřídy::Proces............................................................................................................................................. 42

Tabulka 40 – Atributy ESMPTřídy::Množství......................................................................................................................................... 43

Tabulka 41 – Konce asociací ESMPTřídy::Množství s ostatními třídami......................................................................................... 43

Tabulka 42 – Atributy ESMPTřídy::Příčina............................................................................................................................................. 43

Tabulka 43 – Atributy ESMPTřídy::RegistrovanýProstředek.............................................................................................................. 44

Strana

Tabulka 44 – Konce asociací ESMPTřídy::RegistrovanýProstředek s ostatními třídami.............................................................. 44

Tabulka 45 – Atributy ESMPTřídy::Perioda_Řady............................................................................................................................... 45

Tabulka 46 – Konce asociací ESMPTřídy::Perioda_Řady s ostatními třídami............................................................................... 45

Tabulka 47 – Atributy ESMPTřídy::Časová_Perioda........................................................................................................................... 45

Tabulka 48 – Konce asociací ESMPTřídy::Časová_Perioda s ostatními třídami.......................................................................... 46

Tabulka 49 – Atributy ESMPTřídy::ČasováŘada.................................................................................................................................. 46

Tabulka 50 – Konce asociací ESMPTřídy::ČasováŘada s ostatními třídami................................................................................. 47

Tabulka 51 – Atributy ESMPTřídy::NapěťováHladina......................................................................................................................... 49

Tabulka 52 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::Akce_Status............................................................................................................. 50

Tabulka 53 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::ElektronickáAdresa................................................................................................. 50

Tabulka 54 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::ESMP_DatumČasIntervalu................................................................................... 50

Tabulka 55 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::UličníAdresa............................................................................................................. 50

Tabulka 56 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::NázevUlice............................................................................................................... 51

Tabulka 57 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::TelefonníČíslo......................................................................................................... 51

Tabulka 58 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::NázevMěsta............................................................................................................. 51

Tabulka 59 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::RežimPřidělení_Řetězec....................................................................................... 51

Tabulka 60 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::Množství_Desetinný............................................................................................... 52

Tabulka 61 – Omezení atributů typu ESMPDatovéTypy::Množství_Desetinný.............................................................................. 52

Tabulka 62 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::IDAnalogu_Řetězec................................................................................................ 52

Tabulka 63 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::TypAnalogu_Řetězec............................................................................................. 52

Tabulka 64 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::IDOblasti_Řetězec.................................................................................................. 52

Tabulka 65 – Omezení atributů typu ESMPDatovéTypy::IDOblasti_Řetězec................................................................................. 53

Tabulka 66 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::HodnotaAtributu_Řetězec..................................................................................... 53

Tabulka 67 – Omezení atributů typu ESMPDatovéTypy::HodnotaAtributu_Řetězec.................................................................... 53

Tabulka 68 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::DruhAukce_Řetězec............................................................................................... 53

Tabulka 69 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::DruhObchodu_Řetězec......................................................................................... 53

Tabulka 70 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::DruhSmlouvyOVýkonu_Řetězec......................................................................... 54

Tabulka 71 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::Kategorie_Řetězec................................................................................................. 54

Tabulka 72 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::Znaky10_Řetězec................................................................................................... 54

Tabulka 73 – Omezení atributů typu ESMPDatovéTypy::Znaky10_Řetězec.................................................................................. 54

Tabulka 74 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::Znaky15_Řetězec................................................................................................... 54

Tabulka 75 – Omezení atributů typu ESMPDatovéTypy::Znaky15_Řetězec.................................................................................. 55

Tabulka 76 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::Znaky2_Řetězec...................................................................................................... 55

Tabulka 77 – Omezení atributů typu ESMPDatovéTypy::Znaky2_Řetězec.................................................................................... 55

Tabulka 78 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::Znaky35_Řetězec................................................................................................... 55

Tabulka 79 – Omezení atributů typu ESMPDatovéTypy::Znaky35_Řetězec.................................................................................. 55

Tabulka 80 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::Znaky70_Řetězec................................................................................................... 56

Tabulka 81 – Omezení atributů typu ESMPDatovéTypy::Znaky70_Řetězec.................................................................................. 56

Tabulka 82 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::DruhKlasifikace_Řetězec...................................................................................... 56

Tabulka 83 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::DruhKlasifikace_Řetězec...................................................................................... 56

Tabulka 84 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::TypKřivky_Řetězec................................................................................................. 56

Tabulka 85 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::TypSměru_Řetězec................................................................................................ 57

Tabulka 86 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::DruhEnergetickéhoProduktu_Řetězec............................................................... 57

Strana

Tabulka 87 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::ESMP_ČinnýVýkon................................................................................................ 57

Tabulka 88 – Omezení atributů typu ESMPDatovéTypy::ESMP_ČinnýVýkon............................................................................... 57

Tabulka 89 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::ESMP_DatumČas................................................................................................... 58

Tabulka 90 – Omezení atributů typu ESMPDatovéTypy::ESMP_DatumČas................................................................................. 58

Tabulka 91 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::ESMP_PohybliváŘádováČárka........................................................................... 58

Tabulka 92 – Omezení atributů typu ESMPDatovéTypy::ESMP_PohybliváŘádováČárka.......................................................... 58

Tabulka 93 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::ESMP_Napětí.......................................................................................................... 59

Tabulka 94 – Omezení atributů typu ESMPDatovéTypy::ESMP_Napětí......................................................................................... 59

Tabulka 95 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::ESMPBooleovský_Řetězec................................................................................... 59

Tabulka 96 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::ESMPVerze_Řetězec............................................................................................. 59

Tabulka 97 – Omezení atributů typu ESMPDatovéTypy::ESMPVerze_Řetězec........................................................................... 59

Tabulka 98 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::ID_Řetězec............................................................................................................... 60

Tabulka 99 – Omezení atributů typu ESMPDatovéTypy::ID_Řetězec............................................................................................. 60

Tabulka 100 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::DruhÚlohyNaTrhu_Řetězec............................................................................... 60

Tabulka 101 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::IDMístaMěření_Řetězec...................................................................................... 60

Tabulka 102 – Omezení atributů typu ESMPDatovéTypy::IDMístaMěření_Řetězec..................................................................... 60

Tabulka 103 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::DruhJednotkyMěření_Řetězec........................................................................... 61

Tabulka 104 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::DruhZprávy_Řetězec........................................................................................... 61

Tabulka 105 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::DruhAgregaceObjektu_Řetězec........................................................................ 61

Tabulka 106 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::IDStrany_Řetězec................................................................................................. 61

Tabulka 107 – Omezení atributů typu ESMPDatovéTypy::IDStrany_Řetězec............................................................................... 61

Tabulka 108 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::IDObsahu_Řetězec.............................................................................................. 62

Tabulka 109 – Omezení atributů typu ESMPDatovéTypy::IDObsahu_Řetězec............................................................................. 62

Tabulka 110 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::PlatebníPodmínky_Řetězec............................................................................... 62

Tabulka 111 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::Poloha_Celočíselný............................................................................................. 62

Tabulka 112 – Omezení atributů typu ESMPDatovéTypy::Poloha_Celočíselný........................................................................... 62

Tabulka 113 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::KategorieCeny_Řetězec..................................................................................... 63

Tabulka 114 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::SměrCeny_Řetězec............................................................................................. 63

Tabulka 115 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::DruhProcesu_Řetězec......................................................................................... 63

Tabulka 116 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::TypPsr_Řetězec.................................................................................................... 63

Tabulka 117 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::Kvalita_Řetězec.................................................................................................... 63

Tabulka 118 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::KódPříčiny_Řetězec............................................................................................. 64

Tabulka 119 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::TextPříčiny_Řetězec............................................................................................. 64

Tabulka 120 – Omezení atributů typu ESMPDatovéTypy::TextPříčiny_Řetězec........................................................................... 64

Tabulka 121 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::IDProstředku_Řetězec......................................................................................... 64

Tabulka 122 – Omezení atributů typu ESMPDatovéTypy::TextPříčiny_Řetězec........................................................................... 64

Tabulka 123 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::DruhPráv_Řetězec............................................................................................... 65

Tabulka 124 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::Stav_Řetězec......................................................................................................... 65

Tabulka 125 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::DruhTarifu_Řetězec............................................................................................. 65

Tabulka 126 – Atributy typu ESMPDatovéTypy::RMDHM_DatumČas............................................................................................ 65

Tabulka 127 – Omezení atributů typu ESMPDatovéTypy::RMDHM_DatumČas........................................................................... 66

 

Úvod

Tato mezinárodní norma je součástí souboru IEC 62325 pro komunikaci v rámci deregulovaného trhu s energií.

Základním úkolem souboru norem IEC 62325 je vytvoření norem, které budou usnadňovat integraci aplikačního softwaru pro trh, vyvinutého nezávisle různými prodejci, do systému správy trhu, mezi systémy správy trhu a systémy aktérů na trhu. Toho je docíleno pomocí definice výměny zpráv, která umožňuje těmto aplikacím nebo systémům přístup k veřejným datům a výměnu informací nezávisle na tom, jak jsou tyto informace vnitřně znázorněny.

Obecný Informační Model (CIM), tj. IEC 62325-301, IEC 61970-301 a IEC 61968-11, specifikuje základ sémantiky výměny zprávy.

Profil trhu evropského typu je založen na různých částech normy CIM IEC a specifikuje obsah vyměňovaných zpráv.

Tato část IEC 62325 poskytuje specifikace profilu evropského typu trhu, který podporuje trhy s elektrickou energií vytvořené pro evropský typ trhu. Tyto tržní procesy jsou založeny na evropských nařízeních a na konceptech přístupu třetích stran a zónových trhů. Tato část IEC 62325 byla původně založena na práci Evropských provozovatelů přenosových soustav (ETSO) a následně na práci Sdružení evropských provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (ENTSO-E).

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 62325 platí pro evropský typ trhů s elektrickou energií.

Tato část IEC 62325 specifikuje UML sestavu, která poskytuje logický pohled na funkční hlediska řízení trhu evropského typu v rámci trhů s elektrickou energií.

Tato sestava je založena na obecném informačním modelu (CIM). Použití CIM jde daleko za hranice jeho aplikace v systémech správy trhu.

S ohledem na velikost celého CIM jsou třídy objektů obsažené v CIM seskupeny do množství logických sestav, z nichž každá představuje konkrétní část z celé modelované napájecí soustavy. Soubory těchto sestav jsou vyvíjeny jako samostatné mezinárodní normy.

Z CIM sestav jsou vytvářeny oblastní kontextové modely, které pokrývají požadavky na výměny tržních informací pro danou oblast, tj. obchodní kontext. Oblastí může být kontinent, na němž společné konstrukce trhu s elektrickou energií slouží pro výměnu informací (Evropa, Severní Amerika, Asie atd.). Může se také jednat o konkrétní zemi nebo organizaci, která má specifické potřeby a přání profitující z CIM.

Toto nové vydání IEC 62325-351 obsahuje nové třídy a sociace požadované pro splnění nového vývoje obchodu pro trh evropského typu a zejména implementaci evropských směrnic (č. 1227/2011 a č. 543/2013).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.