ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20;91.140.50

Březen 1998

Elektrotechnické předpisy
Elektrická zařízení –
Část 5: Výběr a stavba elektrických
zařízení –
Kapitola 52: Výběr soustav
a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-52


 

 

eqv HD 384.5.52 S1:1995
mod IEC 364-5-52:1993

 

Electrical equipment and installation. Part 5: Selection and erection of electrical equipment. Chapter 52: Wiring systems

Matériels électriques et installations. Partie 5: Choix et mise on oeuvre des matériels électriques. Chapitre 52: Canalisations

Elektrische Starkstromanlagen. Teil 5: Auswahl und Errichten von elektrischen Anlagen. Kapitel 52: Auswahl von Netzen und Bau von Leitungen

 

Tato norma obsahuje harmonizační dokument HD 384.5.52 S1:1995.

This standard contains the Harmonization Document HD 384.5.52 S1:1995.

 

ã Český normalizační institut, 1998
42028


Strana 2

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

5

520

Všeobecně

10

520.1

Úvod

10

520.2

Normativní odkazy

10

520.N3

Zásady

10

520.N4

Proudové obvody

10

520.N5

Izolační materiály pro vedení

11

520.N6

Přechody a prostupy vedení

11

520.N7

Vzdálenosti vodičů a kabelů

11

520.N8

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

11

520.N9

Připojování elektrických předmětů

11

520.N10

Pohyblivé a poddajné přívody

11

521

Způsoby kladení vedení

12

521.1

Výběr způsobů kladení vedení

12

521.2

Způsoby kladení vedení

12

521.3

Příklady způsobů kladení vedení

13

521.4

Přípojnice

13

521.5

Obvody střídavého proudu (AC)

13

521.6

Elektroinstalační trubky a úložné elektroinstalační kanály

20

521.7

Vedení z holých vodičů

21

521.N7.1

Použití

21

521.N7.2

Uložení

21

521.N7.3

Dimenzování

21

521.N7.4

Výška vedení

21

521.N7.5

Vzdálenosti vodičů

22

521.N7.6

Prostupy tuhých vodičů stavebními konstrukcemi

22

521.N7.7

Křižování vedení

22

521.N7.8

Souběh vedení

23

521.N7.9

Střešníky

23

521.N8

Vedení z jednožilových izolovaných vodičů uložených na podpěrách

23

521.N8.1

Použití

23

521.N8.2

Uložení

23

521.N8.3

Dimenzování z hlediska mechanické pevnosti

23

521.N8.4

Odbočování

23

521.N8.5

Ohyby

24

521.N8.6

Výška vedení

24

521.N8.7

Vzdálenosti vodičů

24


Strana 3

521.N8.8

Prostupy vedení stěnami

24

521.N8.9

Křižování

24

521.N8.10

Souběh vedení

24

521.N8.11

Přechody vedení

24

521.N9

Vedení v elektroinstalačních trubkách (lištách), úložných elektroinstalačních kanálech (žlabech), stavebních dutinách apod.

24

521.N9.1

Použití

24

521.N9.2

Uložení

25

521.N9.3

Volba velikosti

25

521.N9.4

Vtahování a vkládání vodičů

25

521.N9.5

Ohýbání trubek

26

521.N9.6

Příslušenství

26

521.N9.7

Křižování a souběh vedení

26

521.N9.8

Přechody a prostupy vedení

26

521.N10

Vedení z můstkových nebo jednožilových vodičů

26

521.N10.1

Použití

26

521.N10.2

Uložení

27

521.N10.3

Ohýbání vodičů

27

521.N10.4

Příslušenství

27

521.N10.5

Upevňování

27

521.N10.6

Křižování

27

521.N10.7

Souběh vedení

27

521.N11

Kabelová vedení

28

521.N11.1

Použití, uložení a kladení

28

521.N11.2

Uložení

28

521.N11.3

Ochrana před mechanickým poškozením

28

521.N11.4

Teplota kabelů při kladení

29

521.N11.5

Úprava konců kabelů

29

521.N11.6

Ohyby kabelů

29

521.N11.7

Ochrana před šířením požáru

29

521.N11.8

Spojování kabelů

29

521.N11.9

Kladení v budovách, v kabelových kanálech, ve tvárnicích a v troubách

29

521.N11.10

Souběhy kabelů ve vzduchu

30

521.N11.11

Křižování kabelů

31

521.N11.12

Prostupy

31

521.N11.13

Kladení kabelů do země

32

521.N11.14

Uložení kabelů v zemi

33

521.N11.15

Vzdálenost kabelů od stavebních objektů a jiných souběžných vedení

33

521.N11.16

Souběh a křižování kabelů v zemi

33

521.N11.17

Kladení jednožilových kabelů nebo jejich souběh ve stavebních objektech

34

521.N11.18

Ochrana kabelů před šířením požáru

35


Strana 4

 

 

 

521.N11.19

Ochrana kabelů před bludnými proudy

36

521.N11.20

Kladení kabelů do vody a vodních cest

36

521.N11.21

Souběh a křižování kabelů s potrubími

36

522

Výběr a stavba vedení podle vnějších vlivů

37

522.1

Teplota okolí

37

522.2

Vnější tepelné zdroje

37

522.3

Výskyt vody

37

522.4

Výskyt cizích pevných částic

38

522.5

Výskyt korozivních a znečišťujících látek

38

522.6

Rázy

38

522.7

Vibrace

39

522.8

Ostatní mechanická namáhání

39

522.9

Výskyt rostlinstva a nebo plísní

39

522.10

Výskyt živočichů

40

522.11

Sluneční záření

40

522.12

Seizmické účinky

40

522.13

Vítr

40

522.14

Provedení budov

40

523

Dovolené proudy

40

524

Průřezy vodičů

40

525

Pokles napětí v instalacích uživatelů

41

526

Elektrické spoje

42

527

Výběr a stavba vedení z hlediska omezení šíření požáru

43

527.1

Opatření s požárně oddělenými úseky

43

527.2

Utěsnění otvorů, kterými prochází vedení

43

527.3

Vnější vlivy

44

527.4

Podmínky kladení

44

527.5

Ověřování a zkoušky

44

528

Umisťování vedení v blízkosti jiných rozvodů

44

528.1

Umisťování v blízkosti elektrických vedení

44

528.1.N2

Kladení silových vedení se zřetelem ke sdělovacím zařízením ve vnitřním rozvodu

45

528.1.N3

Kladení silových vedení se zřetelem k vedením hromosvodu

45

528.2

Umísťování vedení do blízkosti neelektrických rozvodů

45

529

Výběr a způsoby kladení vedení s ohledem na údržbu, včetně provádění úklidu

46

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy k mezinárodním normám ve vztahu k odpovídajícím evropským normám

47

Příloha ZB (normativní) Zvláštní národní podmínky (pro Německo a Velkou Británii)

48

Příloha NK (informativní) Obrázky ke kladení kabelů

49


Strana 5

Předmluva

 

Souběžně s touto normou se může do 2000-12-01 používat ČSN 34 1050 Elektrotechnické předpisy ČSN - Předpisy pro kladení silových elektrických vedení z 1970-09-09 v souladu s předmluvou k HD 384.5.52 S1:1995.

 

Změny proti předchozí normě

Změny jsou především v podrobnějších ustanoveních týkajících se zejména výběru způsobů kladení vedení s uvedením jejich zobrazených příkladů a v upřesnění požadavků na výběr soustav a stavbu vedení. Respektovány jsou nové typy kabelů, způsoby jejich kladení a použití. Pro různorodost uplatnění těchto kabelů není možné některé požadavky (teploty kladení, poloměry ohybů) určit jednoznačně, jako tomu bylo v ČSN 34 1050:1970, ale je nutno poukázat na údaje příslušných norem, popř. výrobců kabelů.

 

Citované normy

ČSN 03 8370:1964 Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení

ČSN 03 8371:1979 Protikorozní ochrana v zemi uložených sdělovacích kabelů s olověnými, hliníkovými a ocelovými obaly

ČSN IEC 449:1995 Napěťová pásma pro elektrické instalace v budovách (33 0130) (idt IEC 449)

ČSN 33 0165:1992 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

ČSN IEC 446:1992 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi (33 0165) (idt IEC 446)

ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (33 0330) (idt EN 60529)

ČSN 33 2000-1:1995 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska (mod IEC 364-1:1992, idt HD CENELEC 384.1 S1:1979)

ČSN 33 2000-3:1995 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik (mod IEC 364-3:1993, idt HD CENELEC 384.3 S1:1985)

ČSN 33 2000-4-41:1995 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem (mod IEC 364-4-41:1992, idt HD CENELEC 384.4.41 S1:1980)

ČSN 33 2000-4-43:1994 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům (mod IEC 364-4-43:1977)

ČSN 33 2000-4-47:1994 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem (idt HD CENELEC 384.4.47 S1:1988)

ČSN 33 2000-4-473:1994 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům (mod IEC 364-4-473:1977, idt HD CENELEC 384.4.473:1980)

ČSN 33 2000-5-523:1994 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení. Oddíl 523: Dovolené proudy (mod IEC 364-5-523:1983)

ČSN 33 2000-5-54:1996 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče (mod IEC 364-5-54:1980, idt HD CENELEC 384.5.54 S1)

ČSN 33 2000-6-61:1994 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6: Revize. Kapitola 61: Postupy při výchozí revizi (mod IEC 364-6-61:1986, neq HD CENELEC 384.6.61 S1:1986)

ČSN 33 2130:1985 Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2180:1980 Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN EN 60204-1:1995 Bezpečnost strojních zařízení. Elektrická zařízení pracovních strojů. Část 1: Všeobecné požadavky (mod IEC 204-1:1992) (33 2200)

ČSN 33 2310:1988 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická zařízení v různých prostředích

ČSN 33 2312:1986 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich

ČSN 33 2320:1981 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická zařízení v místech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par

ČSN 33 2330:1980 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů


Strana 6

ČSN 33 2340:1980 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení v prostředích s nebezpečím požáru a výbuchu výbušin

ČSN 33 3225:1988 Uzemnění v elektrických stanicích

ČSN 33 3300:1984 Elektrotechnické předpisy. Stavba venkovních silových vedení

ČSN 33 3320:1996 Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky

ČSN 33 3516:1994 Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah

ČSN 33 3525:1994 Trakční vedení metra

ČSN 33 4050:1983 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení

ČSN 34 0350:1965 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení

ČSN 34 1090:1976 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení

ČSN 34 1390:1970 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN 34 1410:1986 Elektrická zařízení v podzemí

ČSN 34 1500:1995 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická trakční zařízení

ČSN IEC 913:1993 Elektrotechnické predpisy. Elektrické trakčné nadzemné vedenia (34 1540) iidt IEC 913:1988)

ČSN 34 1556:1974 Elektrotechnické predpisy ČSN. Predpisy pre trakčné vedenia banských elektrických dráh

ČSN IEC 621-1:1993 Elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů a lomů). Část 1: Rozsah a definice (34 1635) (idt IEC 621-1:1987)

ČSN 34 1530:1996 Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček

ČSN IEC 621-2:1994 Elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů a lomů). Část 2: Všeobecné požadavky na ochranu (34 1635) (idt IEC 621-2:1987)

ČSN IEC 621-3:1994 Elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů a lomů). Část 3: Všeobecné požadavky na zařízení a příslušenství (34 1635) (idt IEC 621-3:1979)

ČSN IEC 621-4:1994 Elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů a lomů). Část 4: Požadavky na instalaci (34 1635) (idt IEC 621-4:1981)

ČSN IEC 621-5:1994 Elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů a lomů). Část 5: Provozní požadavky (34 1635) (idt IEC 621-5:1987)

ČSN 34 1638:1984 Zařízení dálkové pasové dopravy pro povrchové doly. Elektrická zařízení

ČSN 34 1639:1980 Elektrická zařízení strojů pro povrchové dobývání

ČSN 34 2300:1979 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

ČSN 34 2305:1972 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro sdělovací zařízení v bytových domech

ČSN IEC 332-1:1994 Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru. Část 1: Zkouška samostatného svislého izolovaného vodiče nebo kabelu (34 7111) (idt IEC 332-1, idt HD CENELEC 405.1 S1:1992)

ČSN IEC 332-2:1994 Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru. Část 2: Zkouška izolovaného vodiče nebo kabelu, s měděným jádrem malého průřezu, ve svislé poloze (34 7112) (idt IEC 322-2:1989, idt HD CENELEC 405.2 S1:1989)

ČSN IEC 332-3:1994 Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru. Část 3: Zkoušky vodičů nebo kabelů ve svazcích (34 7113) (idt IEC 332-3, idt pr HD CENELEC 405.3 S1:1992)

ČSN 34 7402:1996 Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů (idt HD CENELEC 516 S1:1990)

ČSN 34 9000:1990 Silnoproudé kabelové soubory. Technické požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 60439-1:1996 Rozvaděče nn. Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozvaděče (35 7107) (idt EN 60439-1) (idt IEC 439-1)

ČSN EN 60439-2+A1:1996 Rozváděče nn. Část 2: Zvláštní požadavky na přípojnicový rozvod (35 7107) (idt EN 60439-2) (idt IEC 439-2)


Strana 7

ČSN 37 0606:1960 Mechanické spojování vodičů. Mechanické spojování hliníkových vodičů v elektrických zařízeních

ČSN 37 5050:1976 Používání elektroinstalačních trubek a lišt

ČSN 37 5051:1966 Používání vedení z jednožilových a můstkových vodičů v silových zařízeních

ČSN 37 5053:1966 Používání pohyblivých přívodů a šňůrových vedení v silových zařízeních

ČSN 37 5054:1967 Používání silových kabelů do 35 kV

ČSN 37 5245:1985 Kladení elektrických vedení do strojů a podlah

ČSN 37 5711:1996 Křižovatky kabelových vedení se železničními dráhami

ČSN 38 2153:1958 Kladení silových kabelů v tvárnicích

ČSN 38 2156:1988 Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory

ČSN 73 0851:1986 Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí

ČSN 73 6005:1994 Prostorové uspořádání síti technického vybavení

ČSN 73 6006:1991 Označovanie podzemných vedení výstražnými foliami

ČSN 73 6961:1984 Křížení a souběhy melioračních zařízení s komunikacemi a vedeními

ČSN 73 7505:1994 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

IEC 331      dosud nezavedena

IEC 614      dosud nezavedena

IEC 1084-1   dosud nezavedena

IEC 1200-52  dosud nezavedena

ISO 834      dosud nezavedena

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

IEC 364-5-52:1993 Electrical installation of buildings. Part 5: Selection and erection of electrical equipment. Chapter 52: Wiring systems

(Elektrická instalace v budovách. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Systémy vedení)

HD 384.5.52 S1:1995 Electrical installations of buildings. Part 5: Selection and erection of electrical equipment. Chapter 52: Wiring systems (IEC 364-5-52:1993, modified)

(Elektrická instalace v budovách. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Systémy vedení)

NF C15-100:1991 Installations electriques a basse tension.

(Nízkonapěťové elektrické instalace)

 

Porovnání s IEC 364-5-52:1993 a HD 384.5.52 S1:1995

Norma odpovídá textu IEC 364-5-52:1993 upravenému podle HD 384.5.52 S1:1995, které jsou zpracovány pouze pro stavbu vedení nízkého napětí. Tato ČSN obsahuje navíc ustanovení i pro stavbu kabelového vedení nad 1 kV, obsahuje navíc podrobnější ustanovení o použití, uložení, ohýbání, příslušenství, upevňování, souběhu a křižování vedení v rozsahu dřívější ČSN 34 1050:1970 tak, aby odpovídala národním zvyklostem.

 

Informativní údaje z IEC 364-5-52:1993

Tato norma byla připravena Technickou komisí IEC TC 64 Elektrické instalace budov.

Text této normy je založen na následujících dokumentech:

 

DIS    Zpráva o hlasování    Pravidlo dvouměsíční lhůty    Zpráva o hlasování

62(CO) 64(CO)188             64(CO)189                     64(CO)205

 

Úplné informace o hlasování, kterým byla norma schválena lze nalézt ve zprávách o hlasování uvedených ve výše uvedené

tabulce.


Strana 8

Informativní údaje z HD 384.5.52 S1:1995

HD 384.5.52 S1:1995 byl schválen CENELEC 1994-12-06.

Byla stanovena následující data:

- nejzazší datum oznámení existence HD

na národní úrovni                                                (doa)     1995-06-01

- nejzazší datum zavedení HD na národní

úrovni vydáním harmonizované národní normy

nebo vydáním oznámení o schválení HD

k přímému použití jako normy národní                             (dop)     1995-12-01

- nejzazší datum zrušení národních norem,

které jsou s HD v rozporu                                        (dow)     1995-12-01

 

Pro výrobky, které podle údajů výrobce nebo certifikačního orgánu odpovídaly příslušným národním normám před

1995-1201, může být tato předchozí norma používána pro účely výroby až do 2000-12-01.

Přílohy označené „normativní" jsou součástí této normy.

V této normě jsou přílohy ZA a ZB normativní.

Přílohy ZA a ZB doplnil CENELEC.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 364-5-52:1993 schválil CENELEC jako harmonizační dokument se schválenými společnými modifikacemi, které jsou v textu dále označeny.

 

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Tato norma obsahuje IEC 364-5-52:1993, jehož požadavky jsou doplněny o údaje z HD 384.5.52 S1:1995 a o národní doplňky a poznámky. Údaje z IEC 364-5-52:1993 a z HD 384.5.52 S1:1995 jsou v této normě zapracovány.

Protože IEC ani CENELEC nemá zatím zpracována ustanovení pro zařízení nad 1 000 V AC a 1 500 V DC, je tato norma rozšířena o ustanovení, která se těchto zařízení týkají podle dříve platných Elektrotechnických předpisů ČSN (Předpisy pro kladení silových elektrických vedení - ČSN 34 1050). IEC toto rozšíření vysloveně připouští. Tam, kde je to potřebné, navazují, nebo budou na tento soubor základních norem navazovat specifické normy.

Norma je součástí souboru norem ČSN 33 2000, do kterého jsou přebírány normy IEC 364 podle programu a struktury uvedených v příloze A ČSN 33 2000-1:1995.

Údaje souhlasné s IEC 364-5-52:1993 jsou označeny stejným číslem (označením) článku, poznámky, tabulky, obrázku, přílohy apod. jako v této IEC.

Údaje, které jsou oproti IEC nebo HD doplněny, jsou označeny tak, aby byla vyznačena návaznost na znění IEC a HD. To platí i v případech, kde byly do normy převzaty údaje z jiných norem (regionálních, národních). (Viz dále v Upozornění na národní doplňky.)

Odvolávky na články, které nejsou v normě uvedeny a u nichž není číslo normy, jsou články jednotlivých částí, kapitol nebo oddílů tohoto souboru. Pokud nejsou ještě v ČSN zavedeny, jsou pod čarou uvedeny články dosud platných ČSN, které budou tímto souborem nahrazeny.

Tato kapitola platí pro kladení nových i rekonstruovaných silových vedení pevně i volně uložených. U vedení s vodiči holými nebo izolovanými na podpěrách platí jen pro rozpětí do 20 m.

Tato kapitola neplatí pro venkovní vedení, kabelové křižovatky a souběhy spojové a drážní podle ČSN 33 3300, dále neplatí pro trakční vedení (vyjma částí kabelových), trolejové vedení jeřábů a zdvihadel, vedení na pracovních strojích, rozváděčích a rozvodnách, a pro kryté přípojnicové rozvody, pro které platí předpisy a ustanovení zvláštní (viz též kapitola 11 ČSN 33 2000-1).

Pro kladení silových vedení ve zvláštních podmínkách je nutno uvažovat ještě doplňující ustanovení zvláštních předpisů (viz např. ČSN 33 3516, ČSN 33 3525, ČSN 34 1090, ČSN 34 1410, ČSN 34 1500, ČSN 34 1530, ČSN IEC 913 (34 1540), ČSN 34 1556, ČSN IEC 621 Části 1 až 5 (34 1635), ČSN 34 1638, ČSN 34 1639, ČSN 37 5711, ČSN 73 6005 apod.).


Strana 9

Pokud doplňující požadavky pro kladení vedení uvádějí ČSN vodičů a kabelů, postupuje se též podle těchto ČSN.

Pro elektrická zařízení, provedená podle předpisů a norem platných v době, kdy byla tato zařízení zřizována a provozována, platí ustanovení kapitoly 11 ČSN 33 2000-1:1995.

 

Upozornění na národní doplňky

Údaje, které jsou do normy doplněny, jsou označeny písmenem „N" v čísle článku a tabulky, doplňující (národní) poznámky jsou označeny písmenem „N" za slovem poznámka.

Doplňující (národní) přílohy jsou označeny písmeny počínaje NK, NL atd.

Údaje souhlasné s IEC 364-5-52:1993 jsou označeny postranní svislou čárou na levém okraji.

HD 384.5.52 S1:1995 obsahuje téměř všechny údaje z IEC 364-5-52:1993. Údaje, které HD 384.5.52 S1:1995 pozměnil nebo obsahuje oproti IEC 364-5-52:1993 navíc, jsou označeny dvojitou postranní čárou na levém okraji.

Údaje, které z IEC 364-5-52:1993 nebyly do této ČSN převzaty (protože byly upraveny evropskou normou HD 384.5.52 S1), jsou pro úplnost uvedeny na téže stránce pod čarou a jsou označeny znaménkem „+", které je umístěno za posledním převzatým slovem článku nebo jeho části a jsou rovněž označeny postranní čarou na levém okraji.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Elektrotechnický zkušební ústav, KONSEP, IČO 011481, Ing. Vladimír Prokeš

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Michal Kříž


Strana 10

Elektrická zařízení

 

Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení

 

Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

 

520 Všeobecně

 

520.1 Úvod

Při výběru soustav a stavbě vedení musí být kladen důraz na uplatňování základních hledisek ČSN 33 2000-1 při používání kabelů a vodičů, na jejich ukončení anebo spoje, na jejich podepření nebo zavěšení a na jejich obaly nebo způsoby jejich ochrany před vnějšími vlivy.

 

POZNÁMKA - Tato kapitola platí obecně také pro ochranné vodiče, ale další požadavky na ochranné vodiče obsahuje kapitola 54.

 

520.2 Normativní odkazy

 

POZNÁMKA - Normativní odkazy k mezinárodním normám jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).

 -- Vynechaný text --