ČESKÁ NORMA

MDT 621.316.17:621.316.92.044.11:614.825

Únor 1994

Elektrotechnické předpisy
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Část 4: Bezpečnost
Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-43


 

 

mod IEC 364-4-43:1977

 

Electrical equipment and installation. Part 4: Protection for safety. Chapter 43: Protection against overcurrent

Matériels et installations électriques. Quatrième partie: Protection pour assurer la sécurité. Chapitre 43: Protection countre les surintensités.

Elektrische Starkstromanlagen. Teil 4: Schutzmassnahmen. Kapitel 43: Schutz gegen Überlastung.

 

V této normě jsou zapracovány údaje z IEC 364-4-43:1977 „Elektrická instalace v budovách. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům" a z HD 384.4.43:1980.

 

Údaje, které jsou do normy doplněny, jsou označeny písmenem „N" v čísle článku a tabulky, doplňující poznámky jsou označeny písmenem „N" za slovem poznámka. Doplňující přílohy jsou označeny počínaje písmenem „K" za písmenem „N". Údaje souhlasné s IEC 364-4-43:1977 jsou označeny postranní čarou na levém okraji.

 

Ó Český normalizační institut, 1993
15357


Strana 2

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

Citované normy

2

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

4

Porovnání s mezinárodní normou

5

Informační údaje z IEC 364-4-43:1977

6

Nahrazení předchozích norem

6

Změny proti předchozí normě

6

Vypracování normy

6

Kapitola 43 Ochrana proti nadproudům

431

Všeobecně

7

432

Povaha jisticích prvků

7

432.1

Prvky zajišťující ochranu proti proudovým přetížením a ochranu proti zkratovým proudům

7

432.2

Jisticí prvky zajišťující pouze ochranu proti proudovým přetížením

7

432.3

Jisticí prvky zajišťující pouze ochranu proti zkratovým proudům

8

432 N4

Hlavní zásady pro volbu jisticích prvků

8

433

Ochrana proti proudovým přetížením

8

433.1

Všeobecně

8

433.2

Koordinace mezi vodiči a jisticími prvky

8

433.3

Ochrana paralelních vodičů

11

433. N4

Ochrana vedení s přerušovaným nebo krátkodobým chodem nebo zatížením

11

434

Ochrana proti zkratovým proudům

11

434.1

Všeobecně

11

434.2

Stanovení předpokládaných zkratových proudů

11

434.3

Charakteristiky jisticích prvků proti zkratům

12

435

Koordinace mezi ochranou proti přetížení a ochranou.proti zkratům

13

435.1

Ochrana poskytována týmž jisticím prvkem

13

435.2

Ochrana poskytována samostatnými jisticími prvky.

13

436

Omezení nadproudů charakteristikami napájení

13

Příloha NK (normativní) Stanovení součinitele přiřazení jisticího prvku při přetížení k vedení (K)

20

 

Předmluva

 

V této normě jsou převzaty údaje z IEC 364-4-43:1977, která v současné době zahrnuje pouze jištění izolovaných vodičů a kabelů do 1kV.

 

Údaje souhlasné s IEC 364-4-43:1977 jsou označeny stejným číslem (označením) článku, poznámky, tabulky, obrázku, přílohy a pod. jako v této IEC.

 

Údaje, které z IEC 364-4-43:1977 nebyly do této ČSN převzaty, jsou v ní pro úplnost uvedeny na téže straně pod čárou a jsou označeny znaménkem +, které je umístěno za posledním převzatým slovem článku nebo jeho části a jsou rovněž označeny postranní čárou na levém okraji.

 

Údaje, které jsou oproti IEC doplněny, jsou značeny tak, aby byla vyjádřena návaznost na znění IEC.

 

Tato norma platí pro jištění holých i izolovaných vodičů a kabelů v silnoproudém elektrickém rozvodu do 1kV. Všeobecné zásady platí i pro jištění vodičů a kabelů pro napětí vyšší než 1kV.

 

Pro elektrická zařízení, provedená podle předpisů a norem platných v době, kdy byla tato zařízení zřizována a provozována, platí ustanovení ČSN 33 2000:1983.

 -- Vynechaný text --