ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 47.080 Květen 2015

Nafukovací čluny –
Část 4: Čluny o délce trupu od 8 m do 24 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším

ČSN
EN ISO 6185- 4

32 0840

idt ISO 6185-4:2011, Corrected version:2014-08

Inflatable boats – Part 4: Boats with a hull length of between 8 m and 24 m with a motor power rating of 15 kW and greater

Bateaux pneumatiques – Partie 4: Bateaux d’une longeur de coque comprise entre 8 m et 24 m et d’une puissance moteur nominale supérieure ou égale à 15 kW

Aufblasbare Boote – Teil 4: Boote mit einer Gesamtlänge zwischen 8 m und 24 m mit einer Motorleistung von 15 kW und mehr

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6185-4:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 6185-4:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 6185-4 (32 0840) z prosince 2011.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě byla tato norma technicky revidována.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 1817 zavedena v ČSN ISO 1817 (62 1510) Pryž, vulkanizovaná – Stanovení účinku kapalin

ISO 2411 zavedena v ČSN EN ISO 2411 (80 0830) Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování přilnavosti povrstvení

ISO 3011 dosud nezavedena

ISO 4674-1 zavedena v ČSN EN ISO 4674-1 (80 4628) Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování odolnosti v dotržení – Část 1: Metody s konstantní rychlostí dotržení

ISO 4675dosud nezavedena

ISO 6185-3:2014 zavedena v ČSN EN ISO 6185-3:2014 (32 0842) Nafukovací čluny – Část 3: Čluny s maximálním jmenovitým výkonem motoru od 15 kW

ISO 7010:2011 dosud nezavedena

ISO 8099 zavedena v ČSN EN ISO 8099 (32 5532) Malá plavidla – Shromažďovací soustavy odpadních vod

ISO 8666 zavedena v ČSN EN ISO 8666 (32 0801) Malá plavidla – Základní údaje

ISO 8847 zavedena v ČSN EN ISO 8847 (32 3204) Malá plavidla – Kormidelní zařízení – Systémy lan a kladek

ISO 8848 zavedena v ČSN EN 28848 (32 4230) Malá plavidla – Dálkově ovládaná kormidelní zařízení

ISO 9093-1 zavedena v ČSN EN ISO 9093-1 (32 5023) Malá plavidla – Ventily a prostupy obšívkou – Část 1: Kovové části

ISO 9093-2 zavedena v ČSN EN ISO 9093-2 (32 5024) Malá plavidla – Ventily a prostupy obšívkou – Část 2: Nekovové

ISO 9094-1 zavedena v ČSN EN ISO 9094-1 (32 0240) Malá plavidla – Požární ochrana – Část 1: Plavidla s délkou trupu do 15 m včetně

ISO 9094-2 zavedena v ČSN EN ISO 9094-2 (32 0241) Malá plavidla – Požární ochrana – Část 2: Plavidla s délkou trupu přes 15 m

ISO 10087 zavedena v ČSN EN ISO 10087 (32 1020) Malá plavidla – Identifikace lodního trupu – Kódový systém

ISO 10088 zavedena v ČSN EN ISO 10088 (32 5222) Malá plavidla – Pevně instalované palivové soustavy

ISO 10133 zavedena v ČSN EN ISO 10133 (32 6612) Malá plavidla – Elektrické systémy – Instalace stejnosměrného proudu malého napětí

ISO 10239 zavedena v ČSN EN ISO 10239 (32 5730) Malá plavidla – Soustavy zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG)

ISO 10240 zavedena v ČSN EN ISO 10240 (32 0021) Malá plavidla – Příručka uživatele

ISO 10592 zavedena v ČSN EN ISO 10592 (32 3251) Malá plavidla – Hydraulická kormidelní zařízení

ISO 11105 zavedena v ČSN EN ISO 11105 (32 5910) Malá plavidla – Větrání prostorů benzínových motorů a/nebo benzínových nádrží

ISO 11591 zavedena v ČSN EN ISO 11591 (32 1216) Malá plavidla se strojním pohonem – Zorné pole ze stanoviště kormidelníka

ISO 11812:2001 zavedena v ČSN EN ISO 11812:2005 (32 1250) Malá plavidla – Vodotěsné kokpity a kokpity s rychlým odvodněním

ISO 12215-3:2002 zavedena v ČSN EN ISO 12215-3:2005 (32 1162) Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 3: Materiály – Ocel, hliníkové slitiny, dřevo a jiné materiály

ISO 12215-5 zavedena v ČSN EN ISO 12215-5 (32 1160) Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 5: Výpočtové tlaky pro jednotrupá plavidla, výpočtová napětí, stanovení rozměrů

ISO 12215-6 zavedena v ČSN EN ISO 12215-6 (32 1160) Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 6: Konstrukční uspořádání a detaily

ISO 12216 zavedena v ČSN EN ISO 12216 (32 2212) Malá plavidla – Okna, lodní okna, průlezy, bouřkové kryty a dveře – Požadavky na pevnost a vodotěsnost

ISO 12217-1:2013 zavedena v ČSN EN ISO 12217-1:2013 (32 0232) Malá plavidla – Stanovení stability a plovatelnosti podle kategorie plavidla – Část 1: Neoplachtěná plavidla s délkou trupu 6 m a větší

ISO 13297 zavedena v ČSN EN ISO 13297 (32 6613) Malá plavidla – Elektrické systémy – Instalace střídavého proudu

ISO 14945 zavedena v ČSN EN ISO 14945 (32 1021) Malá plavidla – Štítek plavidla

ISO 14946:2001 zavedena v ČSN EN ISO 14946:2005 (32 0022) Malá plavidla – Maximální nosnost

ISO 15084 zavedena v ČSN EN ISO 15084 (32 3040) Malá plavidla – Kotvení, uvazování a vlečení – Upevňovací uzly

ISO 15085:2003 zavedena v ČSN EN ISO 15085:2004 (32 8660) Malá plavidla – Ochrana proti pádu osoby přes palubu a prostředky pro zpětné vstoupení na palubu

ISO 21487 zavedena v ČSN EN ISO 21487 (32 5230) Malá plavidla – Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže

Souvisící ČSN

ČSN ISO 9650 (všechny části) (32 0854) Malá plavidla – Nafukovací záchranné vory

ČSN EN ISO 12217-3:2013 (32 0233) Malá plavidla – Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti – Část 3: Plavidla s délkou trupu do 6 m

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES (94/25/EC) ze dne 16. června 1994 změněná směrnicí 2003/44/ES (2003/44/EC) ze dne 16. června 2003 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel. V České republice jsou tyto směrnice zavedeny nařízením vlády č. 174/2005 Sb. ze dne 2. května 2005, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k obrázku B.1 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Sýkora, IČ 76027589, Ing. Jiří Sýkora

Technická normalizační komise: TNK 128 Lodě a plovoucí zařízení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.


 

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 6185- 4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Červenec 2011

ICS 47.080

Nafukovací čluny –
Část 4: Čluny o délce trupu od 8 m do 24 m a jmenovitém
výkonu motoru 15 kW a větším
(ISO 6185- 4:2011, opravená verze 2014-08-01)

Inflatable boats –
Part 4: Boats with a hull length of between 8 m and 24 m with a motor power
rating of 15 kW and greater
(ISO 6185- 4:2014, Corrected version 2014-08-01)

Bateaux pneumatiques –
Partie 4: Bateaux d’une longeur de coque comprise entre 8 m et 24 m et d’une puissance moteur nominale supérieure ou égale à 15 kW
(ISO 6185- 4:2014, Version corrigée 2014-08-01)

Aufblasbare Boote –
Teil 4: Boote mit einer Gesamtlänge zwischen 8 m
und 24 m mit einer Motorleistung von 15 kW und mehr
(ISO 6185- 4:2014, korrigierte Fassung 2014-08-01)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2011-07-25.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 6185-4:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 7

Úvod 8

1 Předmět normy 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny a definice 11

4 Značky 12

5 Materiály 13

6 Funkční komponenty 16

7 Bezpečnostní požadavky na vybavený člun 18

8 Štítek plavidla 28

9 Příručka uživatele 28

10 Standardní vybavení 28

Příloha A (informativní) Typický motorový člun typu IX 29

Příloha B (informativní) Typický motorový člun typu X 30

Bibliografie 31

Příloha ZA (normativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 94/25/ES změněné
směrnicí 2003/44/ES 32

Předmluva

Tento dokument ISO 6185-4:2011 vypracovala technická komise ISO/TC 188 Malá plavidla.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2012 udělit status národní normy, a to bud‘ vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnice EU.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 6185-4:2011, opravená verze z 2014-08-01 byl schválen CEN jako EN ISO 6185-4:2011 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

Norma ISO 6185 je rozdělena na čtyři části, jak znázorňuje obrázek 1.

Norma se nezabývá:

  1. jednokomorovými čluny;

  2. čluny se vztlakem nepřevyšujícím 1 800 N;

  3. čluny vyrobenými z nezpevněných materiálů, se vztlakem převyšujícím 12 kN při nafouknutí a poháněnými motory o výkonu P > 4,5 kW.

Normu nelze použít pro vodní hračky a nafukovací záchranné vory specifikované v ISO 9650.

Norma ISO 6185-1:

Norma ISO 6185-2:

Norma ISO 6185-3:

Norma ISO 6185-4:


 

 

ISO 6185-1

 

 

ISO 6185-2

 

 

ISO 6185-3

 

 

ISO 6185-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vztlak (kN)

 

 

Typy
I, II, III a IV

 

 

Typy
V a VI

 

 

Typy
VII a VIII

 

 

Typy
IX a X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Pro materiály
vyztužené na
vztlak > 12 kN

 

 

1,8

 

 

Materiály
vyztužené nebo
nezpevněné

 

 

Pro materiály
vyztužené na
vztlak < 12 kN
nebo nezpevněné

 

 

Pouze pro materiály
vyztužené

 

 

 

 

Pouze pro materiály
vyztužené
LH ≥ 8 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 1 800 N pro nezahrnuté v ISO 6185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jmenovitý výkon motoru (kW)

4,5

 

15

75 (pouze typ X)

 

Obrázek 1 – Znázornění rozdělení normy ISO 6185

Tato část ISO 6185 umožňuje plavidlu, aby bylo zařazeno do konstrukční kategorie odpovídající jeho konstrukci a maximálnímu zatížení. Tyto kategorie jsou zařazeny do směrnice pro rekreační plavidla Evropské unie 94/25/ES a změněné směrnicí 2003/44/ES.

UPOZORNĚNÍ Pozor je třeba dávat na postup při kompletování konstrukčních částí, například konzol řízení, sedadel a nástaveb sestavených z jiných dílů, než které dodává výrobce plavidla. Tyto části musí být instalovány v souladu s příslušnými kapitolami této části ISO 6185, aby byla zajištěna následná možnost instalace originálního dílu.

1 Předmět normy

Tato část ISO 6185 stanovuje minimální bezpečnostní charakteristiky požadované pro konstrukci, materiály, výrobu a zkoušení nafukovacích člunů s pevným dnem (RIB) o délce trupu od 8 m do 24 m a s motorem o jmenovitém výkonu 15 kW a větším.

Tato část ISO 6185 je vhodná pro čluny typu IX a typu X RIB při předpokládaných provozních teplotách od –20 °C do +60 °C.

POZNÁMKA 1 Celkové uspořádání typických člunů typu IX a X je uvedeno v příloze A, respektive v příloze B.

POZNÁMKA 2 Pro čluny s motorem o jmenovitém výkonu 4,5 kW a menším platí norma ISO 6185-1. Pro čluny s motorem o jmenovitém výkonu od 4,5 kW do 15 kW včetně platí norma ISO 6185-2. Pro čluny o délce trupu menší než 8 m a s motorem o jmenovitém výkonu 15 kW a větším platí norma ISO 6185-3.

Čluny odlišné od těchto typů nebo typu IX a typu X, jak jsou výše definovány, nejsou předmětem této normy ISO 6185.

POZNÁMKA 3 Pro nafukovací čluny o délce trupu nad 8 m se doporučuje uplatnit požadavky normy ISO 6185-3.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.