ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 47.080 Prosinec 2011

Nafukovací čluny –
Část 4: Čluny s délkou trupu od 8 m do 24 m a s motorem o jmenovitém výkonu 15 kW a větším

ČSN
EN ISO 6185-
  4

32 0840

idt ISO 6185-4:2011

Inflatable boats – Part 4: Boats with a hull length of between 8 m and 24 m with a motor power rating of 15 kW and greater

Bateaux pneumatiques – Partie 4: Bateaux d’une longeur de coque comprise entre 8 m et 24 m et d’une puissance moteur nominale supérieure ou égale à 15 kW

Aufblasbare Boote – Teil 4: Boote mit einer Gesamtlänge zwischen 8 m und 24 m mit einer Motorleistung von 15 kW
und mehr

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6185-4:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 6185-4:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 1817zavedena v ČSN ISO 1817 (62 1510) Pryž, vulkanizovaná – Stanovení účinku kapalin

ISO 2411zavedena v ČSN EN ISO 2411 (80 0830) Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování přilnavosti povrstvení

ISO 3011dosud nezavedena

ISO 4674-1zavedena v ČSN EN ISO 4674-1 (80 4628) Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování odolnosti v dotržení – Část 1: Metody s konstantní rychlostí dotržení

ISO 4675dosud nezavedena

ISO 6185-3:2001zavedena v ČSN EN ISO 6185-3:2004 (32 0842) Nafukovací čluny – Část 3: Čluny s maximálním jmenovitým výkonem motoru od 15 kW

ISO 7010:2011dosud nezavedena

ISO 8099zavedena v ČSN EN ISO 8099 (32 5532) Malá plavidla – Shromažďovací soustavy odpadních vod

ISO 8666zavedena v ČSN EN ISO 8666 (32 0801) Malá plavidla – Základní údaje

ISO 8847zavedena v ČSN EN ISO 8847 (32 3204) Malá plavidla – Kormidelní zařízení – Systémy lan a kladek

ISO 8848zavedena v ČSN EN 28848 (32 4230) Malá plavidla – Dálkově ovládaná kormidelní zařízení

ISO 9093-1zavedena v ČSN EN ISO 9093-1 (32 5023) Malá plavidla – Ventily a prostupy obšívkou – Část 1: Kovové části

ISO 9093-2zavedena v ČSN EN ISO 9093-2 (32 5024) Malá plavidla – Ventily a prostupy obšívkou – Část 2: Nekovové

ISO 9094 zavedena v ČSN EN ISO 9094 Malá plavidla – Požární ochrana

ISO 10087zavedena v ČSN EN ISO 10087 (32 1020) Malá plavidla – Identifikace lodního trupu – Kódový systém

ISO 10088zavedena v ČSN EN ISO 10088 (32 5222) Malá plavidla – Pevně instalované palivové soustavy

ISO 10133zavedena v ČSN EN ISO 10133 (32 6612) Malá plavidla – Elektrické systémy – Instalace stejnosměrného proudu malého napětí

ISO 10239zavedena v ČSN EN ISO 10239 (32 5730) Malá plavidla – Soustavy zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG)

ISO 10240zavedena v ČSN EN ISO 10240 (32 0021) Malá plavidla – Příručka uživatele

ISO 10592zavedena v ČSN EN ISO 10592 (32 3251) Malá plavidla – Hydraulická kormidelní zařízení

ISO 11105zavedena v ČSN EN ISO 11105 (32 5910) Malá plavidla – Větrání prostorů benzínových motorů a/nebo benzínových nádrží

ISO 11591zavedena v ČSN EN ISO 11591 (32 1216) Malá plavidla se strojním pohonem – Zorné pole ze stanoviště kormidelníka

ISO 11812:2001zavedena v ČSN EN ISO 11812:2005 (32 1250) Malá plavidla – Vodotěsné kokpity a kokpity s rychlým odvodněním

ISO 12215-3:2002zavedena v ČSN EN ISO 12215-3:2005 (32 1162) Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 3: Materiály – Ocel, hliníkové slitiny, dřevo a jiné materiály

ISO 12215-5zavedena v ČSN EN ISO 12215-5 (32 1160) Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 5: Výpočtové tlaky pro jednotrupá plavidla, výpočtová napětí, stanovení rozměrů

ISO 12215-6zavedena v ČSN EN ISO 12215-6 (32 1160) Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 6: Konstrukční uspořádání a detaily

ISO 12216zavedena v ČSN EN ISO 12216 (32 2212) Malá plavidla – Okna, lodní okna, průlezy, bouřkové kryty a dveře – Požadavky na pevnost a vodotěsnost

ISO 12217-1zavedena v ČSN EN ISO 12217-1 (32 0232) Malá plavidla – Stanovení stability a plovatelnosti podle kategorie plavidla – Část 1: Neoplachtěná plavidla s délkou trupu 6 m a větší

ISO 13297zavedena v ČSN EN ISO 13297 (32 6613) Malá plavidla – Elektrické systémy – Instalace střídavého proudu

ISO 14945zavedena v ČSN EN ISO 14945 (32 1021) Malá plavidla – Štítek plavidla

ISO 14946:2001zavedena v ČSN EN ISO 14946:2005 (32 0022) Malá plavidla – Maximální nosnost

ISO 15084zavedena v ČSN EN ISO 15084 (32 3040) Malá plavidla – Kotvení, uvazování a vlečení – Upevňovací uzly

ISO 15085:2003zavedena v ČSN EN ISO 15085:2004 (32 8660) Malá plavidla – Ochrana proti pádu osoby přes palubu a prostředky pro zpětné vstoupení na palubu

ISO 21487zavedena v ČSN EN ISO 21487 (32 5230) Malá plavidla – Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Sýkora, IČ 76027589, Ing. Jiří Sýkora

Technická normalizační komise: TNK 128 – Lodě a plovoucí zařízení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

Obsah

Strana

Předmluva 6

Úvod 7

1 Předmět normy 8

2 Citované normativní dokumenty 8

3 Termíny a definice 10

4 Značky 12

5 Materiály 12

6 Funkční komponenty 15

7 Bezpečnostní požadavky na vybavený člun 17

8 Štítek plavidla 27

9 Příručka uživatele 27

10 Standardní vybavení 27

Příloha A (informativní) 28

Příloha B (informativní) 29

Příloha ZA (normativní)  Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 94/25/EC změněné
směrnicí 2003/44/EC 30

Bibliografie 31

 

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 6185-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červenec 2011

ICS 47.080

Nafukovací čluny –
Část 4: Čluny s délkou trupu od 8 m do 24 m a s motorem o jmenovitém
výkonu 15 kW a větším
(ISO 6185-4:2011)

Inflatable boats –
Part 4: Boats with a hull length of between 8 m and 24 m with a motor power
rating of 15 kW and greater
(ISO 6185-4:2011) 

Bateaux pneumatiques –
Partie 4: Bateaux d’une longeur de coque comprise entre 8 m et 24 m et d’une puissance moteur nominale supérieure ou égale à 15 kW
(ISO 6185-4:2011)

Aufblasbare Boote –
Teil 4: Boote mit einer Gesamtlänge zwischen 8 m
und 24 m mit einer Motorleistung von 15 kW und mehr
(ISO 6185-4:2011)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2011-07-25.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 6185-4:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Předmluva EN

Tento dokument ISO 6185-4:2011 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 188 „Malá plavidla“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2012 dát status národní normy, a to bud‘ vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN a/nebo CENELEC nepřebírá zodpovědnost za zjišťování žádného takového patentového práva.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnice EU.

Informativní příloha ZA, která je nedílnou částí tohoto dokumentu, určuje vztah ke směrnici EU.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 6185-4:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 6185-4:2011 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

Norma ISO 6185 je rozdělena na čtyři části, jak znázorňuje obrázek 1.

Norma se nezabývá:

  1. jednokomorovými čluny;

  2. čluny se vztlakem nepřevyšujícím 1 800 N;

  3. čluny vyrobenými z nezpevněných materiálů, se vztlakem převyšujícím 12 kN při nafouknutí a poháněnými motory o výkonu P > 4,5 kW.

Normu nelze použít pro vodní hračky a nafukovací záchranné vory specifikované v ISO 9650.

Norma ISO 6185-1:

Norma ISO 6185-2:

Norma ISO 6185-3:

Norma ISO 6185-4:

 

 

 

 

ISO 6185-1

 

 

ISO 6185-2

 

 

ISO 6185-3

 

 

ISO 6185-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vztlak (kN)

 

 

Typy
I, II, III a IV

 

 

Typy
V a VI

 

 

Typy
VII a VIII

 

 

Typy
IX a X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Pro materiály
vyztužené na
vztlak > 12 kN

 

 

1,8

 

 

Materiály
vyztužené nebo
nezpevněné

 

 

Pro materiály
vyztužené na
vztlak < 12 kN
nebo nezpevněné

 

 

Pouze pro materiály
vyztužené

 

 

 

 

Pouze pro materiály
vyztužené
LH ≥ 8 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 1 800 N pro nezahrnuté v ISO 6185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Jmenovitý výkon motoru (kW)

4,5

 

15

75 (pouze typ X)

 

Obrázek 1 – Názorné rozdělení normy ISO 6185

Tato část ISO 6185 umožňuje plavidlu, aby bylo zařazeno do konstrukční kategorie odpovídající jeho konstrukci a maximálnímu zatížení. Tyto kategorie jsou zařazeny do směrnice pro rekreační plavidla Evropské unie 94/25/ES a doplněné směrnicí 2003/44/ES.

UPOZORNĚNÍ Pozor je třeba dávat na postup při kompletování konstrukčních částí, například konzol řízení, sedadel a nástaveb sestavených z jiných dílů, než které dodává výrobce plavidla. Tyto části musí být instalovány v souladu s příslušnými kapitolami této části ISO 6185, aby byla zajištěna následná možnost instalace originálního dílu.

1 Předmět normy

Tato část ISO 6185 stanovuje minimální bezpečnostní charakteristiky požadované pro konstrukci, materiály, výrobu a zkoušení nafukovacích člunů s pevným dnem (RIB) s délkou trupu od 8 m do 24 m a s motorem o jmenovitém výkonu 15 kW a větším.

Tato část ISO 6185 je vhodná pro typy IX a X při předpokládaném provozu za teplot od –20 °C do +60 °C.

POZNÁMKA 1 Celkové uspořádání typických plavidel typu IX a X je uvedeno v příloze A, respektive v příloze B.

POZNÁMKA 2 Pro čluny s motorem o jmenovitém výkonu 4,5 kW a menším platí norma ISO 6185-1. Pro čluny s motorem o jmenovitém výkonu od 4,5 kW do 15 kW včetně platí norma ISO 6185-2. Pro čluny s délkou trupu menší než 8 m a motorem o jmenovitém výkonu 15 kW a větším platí norma ISO 6185-3.

Plavidla odlišná od těchto typů nebo typů IX a X, jak jsou výše definovány, nejsou předmětem této normy ISO 6185.

POZNÁMKA 3 Pro nafukovací čluny s délkou trupu nad 8 m se doporučuje uplatnit požadavky normy ISO 6185-3.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.