ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 47.080                                                                                                                                     Červen 2005

Malá plavidla - Shromažďovací soustavy
odpadních vod

ČSN
EN ISO 8099

32 5532

                                                                                                     idt ISO 8099:2000

Small craft - Toilet waste retention systems

Petits navires - Systèmes de rétention des déchets des installations sanitaires (toilettes)

Kleine Wasserfahrzeuge - Toiletten-Abfall-Sammel-Anlagen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 8099:2000. Evropská norma EN ISO 8099:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 8099:2000. The European Standard EN ISO 8099:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8099 (32 5532) ze září 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         65251
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 8099:2000 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 8099 ze září 2001 převzala EN ISO 8099:2000 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ISO 228-1:1994 nahrazena ISO 228-1:2000*)

ISO 9093-1:19941) zavedena v ČSN EN ISO 9093-1:1999 (32 5023) Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou - Část 1: Kovové části

ISO 10133:2000 zavedena v ČSN EN ISO 10133:2002 (32 6612) Malá plavidla - Elektrické systémy -
Instalace stejnosměrného proudu malého napětí

ISO 13297:2000 zavedena v ČSN EN ISO 13297:2002 (32 6613) Malá plavidla - Elektrické systémy -
Instalace střídavého proudu

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Vladimír Polanecký, IČ 66024986, Ing. Polanecký

Technická normalizační komise: TNK 128 Lodě a plovoucí zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Emilie Kremličková

_______________

*)    Národní poznámka Zavedena v ČSN EN ISO 228-1:2003 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech – Část 1: Rozměry, tolerance a označování

1)    EN ISO 9093-1 byla vydána v roce 1997.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN ISO 8099
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 47.080                                                                                                      Nahrazuje EN 24567:1989

Malá plavidla - Shromažďovací soustavy odpadních vod
(ISO 8099:2000)

Small craft - Toilet waste retention systems
(ISO 8099:2000)

 

Petits navires - Systèmes de rétention des déchets
des installations sanitaires (toilettes)
(ISO 8099:2000)

Kleine Wasserfahrzeuge -
Toiletten-Abfall-Sammel-Anlagen
(ISO 8099:2000)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-12-10.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN ISO 8099:2000 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Text této mezinárodní normy ISO 8099:2000 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 188 „Malá plavidla“ ve spolupráci s CMC.

Tato evropská norma nahrazuje EN 24567:1989.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2001.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu udělenému CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnic (směrnice) EU.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CELENEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 8099:2000 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

UPOZORNĚNÍ Normativní odkazy na mezinárodní normy jsou uvedeny v normativní příloze ZA.


Strana 5

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 6

4    Všeobecné požadavky.............................................................................................................................................................. 7

5    Materiály...................................................................................................................................................................................... 7

6    Návrh a instalace....................................................................................................................................................................... 7

7    Požadavky na pevné shromažďovací nádrže........................................................................................................................ 9

8    Požadavky na přenosné shromažďovací nádrže................................................................................................................. 9

9    Zkoušení pevných shromažďovacích nádrží....................................................................................................................... 10

10  Identifikace................................................................................................................................................................................ 10

11  Palubní přípojka pro odčerpávání......................................................................................................................................... 10

12  Informace pro příručku uživatele........................................................................................................................................... 10

Příloha A (normativní) Směrodatný návrh přípojky pro odčerpávání.................................................................................... 11

Příloha B (informativní) Typická instalace toaletní shromažďovací soustavy..................................................................... 12

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace...... 13


Strana 6

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky pro návrh, konstrukci a instalaci soustav pro dočasné zadržování kalu odpadních vod pro následnou likvidaci. Tato norma platí pro malá plavidla s délkou trupu do 24 m.-- Vynechaný text --