ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 47.080                                                                                                                                        Říjen 2021

Malá plavidla – Základní údaje

ČSN
EN ISO 8666

32 0801

idt ISO 8666:2020

Small craft – Principal data

Petits navires – Données principales

Kleine Wasserfahrzeuge – Hauptdaten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 8666:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 8666:2020. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8666 (32 0801) z května 2021.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 8666:2020 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 8866 z května 2021 převzala EN ISO 8666:2020 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 12217 (soubor) (32 0233) Malá plavidla – Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES (94/25/EC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 96/2016 Sb. ze dne 16. března 2016, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a na vodní skútry, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Sýkora, IČO 76027589, Ing. Jiří Sýkora

Technická normalizační komise: TNK 128 Lodě a plovoucí zařízení

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN ISO 8666
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Listopad 2020

ICS 47.080                                                                                                           Nahrazuje EN ISO 8666:2018

Malá plavidla – Základní údaje
(ISO 8666:2020)

Small craft – Principal data
(ISO 8666:2020)

Petits navires – Données principales
(ISO 8666:2020)

Kleine Wasserfahrzeuge – Hauptdaten
(ISO 8666:2020)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2020-11-03.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2020 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                 Ref. č. EN ISO 8666:2020 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 8666:2020) vypracovala technická komise ISO/TC 188 Malá plavidla ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 464 Malá plavidla, jejíž sekretariát zajišťuje SIS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2021 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2021.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 8666:2018.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, a podporuje základní směrnici (směrnice) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 8666:2020 byl schválen CEN jako EN ISO 8666:2020 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Značky, názvy a jednotky............................................................................................................................................................. 10

5......... Měření.............................................................................................................................................................................................. 11

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 11

5.2...... Podélné........................................................................................................................................................................................... 11

5.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 11

5.2.2... Maximální délka, Lmax................................................................................................................................................................... 11

5.2.3... Délka trupu, LH............................................................................................................................................................................... 11

5.2.4... Délka vodorysky, LWL.................................................................................................................................................................... 14

5.3...... Příčné............................................................................................................................................................................................... 15

5.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 15

5.3.2... Maximální šířka, Bmax.................................................................................................................................................................... 15

5.3.3... Šířka trupu, BH................................................................................................................................................................................ 15

5.3.4... Šířka vodorysky, BWL..................................................................................................................................................................... 15

5.3.5... Maximální šířka vodorysky, BWLmax............................................................................................................................................. 15

5.3.6... Šířka mezi středy trupů, BCB........................................................................................................................................................ 15

5.4...... Vertikální......................................................................................................................................................................................... 15

5.4.1... Maximální výška, Dmax.................................................................................................................................................................. 15

5.4.2... Výška uprostřed plavidla, DLWL/2................................................................................................................................................. 15

5.4.3... Volný bok, F.................................................................................................................................................................................... 16

5.4.4... Ponor, T........................................................................................................................................................................................... 17

5.4.5... Výška nad hladinou, Ha................................................................................................................................................................ 17

5.4.6... Stojná výška................................................................................................................................................................................... 17

5.5...... Další údaje...................................................................................................................................................................................... 17

5.5.1... Úhel kýlovitosti, b........................................................................................................................................................................... 17

5.5.2... Referenční plocha oplachtění, AS............................................................................................................................................... 18

5.5.3... Základní plocha oplachtění, A'S.................................................................................................................................................. 18

5.5.4... Návětrná plocha, Alv...................................................................................................................................................................... 19

5.5.5... Objem plavidla, V.......................................................................................................................................................................... 19

6......... Hmotnosti........................................................................................................................................................................................ 20

6.1...... Hmotnost vybavení netto, mN...................................................................................................................................................... 20

6.2...... Hmotnost vybavení brutto, mG..................................................................................................................................................... 20

6.3...... Hmotnost vybaveného plavidla, mLC......................................................................................................................................... 20

6.3.1... Položky vybavení zahrnuté do mLC............................................................................................................................................ 20

6.3.2... Položky vybavení a další položky nezahrnuté do mLC............................................................................................................ 21

6.4...... Hmotnost při zkoušce výkonnosti, mP........................................................................................................................................ 22

6.5...... Hmotnost plavidla přepravovaného na přívěsu, mT............................................................................................................... 22

6.5.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 22

6.5.2... Položky vybavení zahrnuté do mT.............................................................................................................................................. 22

Strana

6.5.3... Položky vybavení nezahrnuté do mT......................................................................................................................................... 24

6.5.4... Položky vybavení vyjmuté, zahrnuté......................................................................................................................................... 24

6.6...... Maximální zatížení, mML............................................................................................................................................................... 24

7......... Stavy zatížení................................................................................................................................................................................. 24

7.1...... Zkušební stav................................................................................................................................................................................. 24

7.2...... Stav připraveno k použití.............................................................................................................................................................. 24

7.3...... Stav připraveno k použití s plným zatížením............................................................................................................................ 25

7.4...... Stav prázdného plavidla.............................................................................................................................................................. 25

7.5...... Stav vybaveného plavidla............................................................................................................................................................ 25

7.6...... Stav provozního minima.............................................................................................................................................................. 26

7.7...... Stav příjezdového zatížení........................................................................................................................................................... 26

7.8...... Stav maximálního zatížení.......................................................................................................................................................... 26

8......... Mezní úchylky................................................................................................................................................................................. 26

8.1...... Publikované údaje........................................................................................................................................................................ 26

8.2...... Předběžná specifikace................................................................................................................................................................. 27

8.3...... Odkazy na délky............................................................................................................................................................................ 27

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 28

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který je vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), viz www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 188 Malá plavidla ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 464 Malá plavidla Evropské komise pro normalizaci (CEN) v souladu s Dohodou o technické spolupráci mezi ISO a CEN (Vídeňská dohoda).

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 8666:2016), které bylo technicky revidováno. Hlavní změny v porovnání s předchozím vydáním jsou tyto:

    dokument byl uveden do souladu s nejnovějším vydáním směrnic ISO/IEC, část 2, což mělo za následek přidání kapitoly 2, Citovaných dokumentů a přečíslování zbývajících kapitol; všechny citace byly odpovídajícím způsobem aktualizovány;

    „přídavek k maximální hmotnosti volitelného zařízení a vybavení, které není součástí základního vybavení od výrobce“ byl přesunut z 6.6 (Maximální zatížení, dříve 5.6) do 7.8 (Stav maximálního zatížení, dříve 6.8).

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje definice hlavních rozměrů, souvisejících údajů, hmotnostních specifikací a stavů zatížení. Platí pro malá plavidla o délce trupu (LH) až do 24 m.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.