ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.300; 45.060.20 Listopad 2011

Železniční aplikace – Cisternové vozy –
Část 2: Spodní vyprazdňovací zařízení pro kapalné látky včetně odvodu plynů

ČSN
EN 12561-2

28 0701

 

Railway applications – Tank wagons – Part 2: Bottom emptying devices for liquid products including vapour return

Applications ferroviaires – Wagons citernes – Partie 2: Dispositifs de vidange par le bas pour produits liquides, y compris
la récupération de vapeur

Bahnanwendungen – Kesselwagen – Teil 2: Untenliegende Entleereinrichtung für flüssige Stoffe einschließlich Gaspendelung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12561-2:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12561-2:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12561-2 (28 0701) z července 2003.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN ISO 228-1 zavedena v ČSN EN ISO 228-1 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech – Část 1: Rozměry, tolerance a označování

EN ISO 286-1 zavedena v ČSN EN ISO 286-1 (01 4201) Geometrické specifikace produktu (GPS) – ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů – Část 1: Základní tolerance, úchylky a uložení

EN 14564 zavedena v ČSN EN 14564 (69 9001) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Terminologie

ISO 3419 nezavedena

ISO 4200:1991 zavedena v ČSN ISO 4200:1994 (42 0091) Trubky ocelové svařované a bezešvé s hladkými konci. Všeobecné tabulky rozměrů a hmotností na jednotku délky

ISO 7005-1:1992 nezavedena

EN 12972 zavedena v ČSN EN 12972 (69 9011) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží

Vypracování normy

Zpracovatel: ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu, IČ 63832721, Ing. Ferdinand Adamčík

Technická normalizační komise: TNK 141 Železnice

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Svoboda

EVROPSKÁ NORMA EN 12561-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2011

ICS 13.300, 45.060.20 Nahrazuje EN 12561-2:2002

Železniční aplikace – Cisternové vozy –
Část 2: Spodní vyprazdňovací zařízení pro kapalné látky včetně odvodu plynů

Railway applications – Tank wagons –
Part 2: Bottom emptying devices for liquid products including vapour return 

Applications ferroviaires – Wagons citernes –
Partie 2: Dispositifs de vidange par le bas produits liquides, y compris la récupération de vapeur

Bahnanwendung – Kesselwagen –
Teil 2: Untenliegende Entleereinrichtung für flüssige Stoffe einschließlich Gaspendelung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2011-06-03.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12561-2:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Požadavky 6

4.1 Všeobecně 6

4.2 Zámky a plomby 7

4.3 Rozměry 7

5 Spodní vyprazdňovací potrubí 7

5.1 Celkové uspořádání 7

5.2 Vnitřní spodní ventil 8

5.3 Vnější ventily 8

5.4 Vnější rozvodné trubky 8

5.5 Uzemňovací zařízení 8

6 Vratné potrubí pro plyny 8

7 Vyhrazené prostory pro připojovací zařízení 10

8 Šroubení 11

Příloha A  (informativní) Rychločinné přípojky pro odvod plynů 12

Bibliografie 13

Obrázky

Obrázek 1 – Celkové uspořádání spodního výpustného potrubí 7

Obrázek 2 – Příklad uspořádání potrubí pro plyny 8

Obrázek 3 – Vyhrazené prostory pro připojovací zařízení 10

Obrázek 4 – Rozměry šroubení 11

Obrázek 5 – Rozměry víka 11

Obrázek A.1 – Rozměry přípojky pro odvod plynů 12

Tabulky

Tabulka 1 – Rozměry závitů 11

Předmluva

Tento dokument (EN 12561-2:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 256 „Železniční aplikace“, jejíž sekretariát zabezpečuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé části textu tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nejsou povinny některá nebo všechna taková patentová práva zjišťovat.

Tento dokument nahrazuje EN 12561-2:2002.

Tato evropská norma Železniční aplikace – Cisternové vozy má následující části:

Změny uplatněné během této revize jsou edičního charakteru v důsledku změny názvu 1. části a nezbytné aktualizace odkazů.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky a vlastnosti pro spodní vyprazdňovací zařízení cisternových vozů pro přepravu kapalných látek podle RID. Tato evropská norma stanovuje důležité rozměry připojovacích zařízení pro vyprazdňování cisteren. Bezpečnostní funkce těchto zařízení jsou záležitostí požadavků RID a nejsou popsány v tomto dokumentu.

Tato evropská norma platí pro zařízení na spodní odvod plynů, která jsou umístěna na cisternových vozech.

Tato evropská norma platí pro nové cisternové vozy vyrobené po 1. lednu 2010.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.