ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 45.060.01; 13.180                                                                                                                    Prosinec 2006

Železniční aplikace - Klimatizace pro městská
a příměstská kolejová vozidla -
Část 1: Parametry pohodlí

ČSN
EN 14750-1

28 1521

 

Railway applications - Air conditioning for urban and suburban rolling stock - Part 1: Comfort parameters

Applications ferroviaires - Conditionnement de l´air pour matériel roulant urbain et banlieue - Partie 1: Paramètres
de bien-être

Bahnanwendungen - Luftbehandlung in Schienenfahrzeugen des innerstädtischen und regionalen Nahverkehrs -
Teil 1: Behaglichkeitsparameter

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14750-1:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14750-1:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou spolu s ČSN EN 14831-1 z prosince 2006 se nahrazují články:

a)  3.7; 3.8; 3.9; 4.1.7.1 až 4.1.7.8 ČSN 28 1300 z června 1998 (ostatní ustanovení uvedené normy zůstávají
v platnosti).

b)  4.10.1 až 4.10.6 a 4.10.8 ČSN 28 1310 z listopadu 1998 (ostatní ustanovení uvedené normy zůstávají
v platnosti)

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2006
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77250


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 779:2002 zavedena v ČSN EN 779: 2003 (12 5001) Filtry na odlučování částic pro všeobecné větrání - Stanovení filtračních parametrů

EN 14750-2 zavedena v ČSN EN 14750-2 (28 1521) Železniční aplikace - Klimatizace pro městská a příměstská kolejová vozidla - Část 2: Typové zkoušky

EN 50126 zavedena v ČSN EN 50126 (33 3502) Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS)

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/EC z 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb. V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č.137/2006, o veřejných zakázkách.

Vypracování normy

Zpracovatel: KOVÁŘ PRAHA, IČ 64897770, Ing. Josef Kovář

Technická normalizační komise: TNK 141, Železnice

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Hušák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                               EN 14750-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                          Červen 2006

ICS 45.060.01

Železniční aplikace - Klimatizace pro městská a příměstská kolejová vozidla -
Část 1: Parametry pohodlí

Railway applications - Air conditioning for urban and suburban rolling stock -
Part 1: Comfort parameters

 

Applications ferroviaires -
Conditionnement de l´air pour matériel
roulant urbain et banlieue -
Partie 1: Paramètres de
bien-être

Bahnanwendungen -
Luftbehandlung in Schienenfahrzeugen des
innerstädtischen und regionalen Nahverkehrs -
Teil 1: Behaglichkeitsparameter

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-04-27.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky              Ref. č. EN 14750-1:2006: E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

1             Předmět normy................................................................................................................................................................. 7

2             Citované normativní dokumenty.................................................................................................................................... 7

3             Termíny a definice............................................................................................................................................................ 7

4             Zatřídění vozidel.............................................................................................................................................................. 10

5             Parametry pohodlí.......................................................................................................................................................... 11

6             Vnější podmínky............................................................................................................................................................. 11

6.1          Normální vnější provozní podmínky............................................................................................................................ 11

6.2          Extrémní vnější provozní podmínky............................................................................................................................. 11

7             Výkonnost vytápěcího a chladicího zařízení............................................................................................................... 11

7.1          Vytápění............................................................................................................................................................................ 11

7.2          Předtápění....................................................................................................................................................................... 11

7.3          Chlazení........................................................................................................................................................................... 12

7.4          Předchlazování................................................................................................................................................................ 12

7.5          Přerušení provozu.......................................................................................................................................................... 12

8             Regulace.......................................................................................................................................................................... 12

8.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 12

8.2          Nastavení vnitřní teploty (Tic)........................................................................................................................................ 12

8.3          Nastavení vnitřní teploty (Tic) pro vozidla bez chlazení............................................................................................ 12

9             Stanovené požadavky pohodlí...................................................................................................................................... 12

9.1          Teploty v zóně pohodlí................................................................................................................................................... 12

9.1.1       Odchylka průměrné teploty vnitřního vzduchu (Tim) od nastavené vnitřní teploty (Tic)..................................... 12

9.1.2       Rozpětí teplot vnitřního vzduchu měřené 1,10 m nad podlahou........................................................................... 12

9.1.3       Rozpětí teplot vnitřního vzduchu ve svislém průřezu................................................................................................ 13

9.2          Teploty ve vedlejších prostorech................................................................................................................................. 13

9.2.1       Teploty v nástupních prostorech.................................................................................................................................. 13

9.2.2       Vnitřní teplota v umývárnách, WC a v ostatních přilehlých prostorech.................................................................. 13

9.3          Relativní vlhkost vzduchu klimatizovaných vozidel.................................................................................................... 13

9.4          Teploty okolních povrchů v zóně pohodlí stojícího vozidla při vytápění................................................................. 13

9.4.1       Stěny a stropy.................................................................................................................................................................. 13

9.4.2       Okna a dveře................................................................................................................................................................... 13

9.4.3       Nejnižší povrchové teploty............................................................................................................................................. 13

9.5          Teplota vstupů ve stanoveném prostoru při dodávce vzduchu a povrchová teplota mřížek při vytápění........ 13

9.6          Rychlost proudění vzduchu........................................................................................................................................... 13

9.7          Množství vzduchu............................................................................................................................................................ 14

9.7.1       Čerstvý nebo vnější vzduch........................................................................................................................................... 14

9.7.2       Recirkulovaný vzduch..................................................................................................................................................... 14

9.7.3       Větrání místních doplňkových prostor......................................................................................................................... 14

10           Doplňkové požadavky.................................................................................................................................................... 14

10.1        Součinitel prostupu tepla (k)........................................................................................................................................ 14


Strana 5

Strana

10.1.1    Všeobecně....................................................................................................................................................................... 14

10.1.2    Součinitel k vozidla......................................................................................................................................................... 14

10.1.3    Součinitel k pro představky........................................................................................................................................... 14

10.2        Cykly otevření/uzavření dveří......................................................................................................................................... 14

10.3        Celkový součinitel prostupu oken............................................................................................................................... 15

10.4        Odlučování částic ze vzduchu....................................................................................................................................... 15

10.5        Emise hluku.................................................................................................................................................................... 15

10.6        Vytvářené vibrace............................................................................................................................................................ 15

10.7        Bezpečnostní zařízení.................................................................................................................................................... 15

10.7.1    Vytápění............................................................................................................................................................................ 15

10.7.2    Chlazení........................................................................................................................................................................... 15

10.7.3    Nouzové větrání............................................................................................................................................................... 15

10.8        Těsnost proti vodě, sněhu a prachu........................................................................................................................... 15

10.9        Spolehlivost a udržovatelnost...................................................................................................................................... 15

10.9.1    Spolehlivost..................................................................................................................................................................... 15

10.9.2    Udržovatelnost................................................................................................................................................................ 15

Příloha A (normativní)  Regulační křivky pro nastavení vnitřní teploty.................................................................................. 16

Příloha B (normativní)  Dovolená rychlost proudění vzduchu................................................................................................ 17

Příloha C (normativní)  Relativní vlhkost v zóně pohodlí......................................................................................................... 18

Příloha D (normativní)  Tepelná emise sedící normálně oblečené osoby......................................................................... 19

Příloha E (normativní)  Stanovené klimatické zóny.................................................................................................................. 20

Příloha F (informativní) Začlenění zemí do klimatických zón................................................................................................. 21

Příloha G (normativní)  Množství čerstvého vzduchu................................................................................................................ 22

G.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 22

G.2          Klimatizovaná vozidla..................................................................................................................................................... 22

G.2.1      Kategorie A...................................................................................................................................................................... 22

G.2.2      Kategorie B...................................................................................................................................................................... 22

G.3          Vytápěná/větraná vozidla............................................................................................................................................... 22

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 23


Strana 6

Předmluva

Tento dokument (EN 14750-1:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 256 „Železniční aplikace", jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2006.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice 2004/17/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne 31. března 2004 koordinující zprostředkovací postupy subjektů ve vodním, energetickém, dopravním a telekomunikačním sektoru1).

Tato řada evropských norem sestává z následujících částí:

-    EN 14750-1: Železniční aplikace - Klimatizace pro městská a příměstská kolejová vozidla - Část 1: Parametry pohodlí;

-    EN 14750-2: Železniční aplikace - Klimatizace pro městská a příměstská kolejová vozidla - Část 2: Typové zkoušky.

V souvislosti s touto řadou existují dvě další řady norem zabývající se klimatizací kolejových vozidel:

      EN 13129-1: Železniční aplikace - Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí - Část 1: Parametry pohodlí;

      EN 13129-2: Železniční aplikace - Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí - Část 2: Typové zkoušky;

      EN 14813-1: Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 1: Parametry pohodlí;

      EN 14813-2: Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 2: Typové zkoušky.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

_______________

1)    Úřední věstník č. L 134 ze dne 30.4.2004.


Strana 7

Úvod

Předmětem této evropské normy je stanovení jednotných parametrů pohodlí pro evropské železnice. Norma také stanovuje vlastnosti klimatizačního zařízení.

Pokud je nutné upravit požadavky z provozních potřeb vozidla, pak tyto požadavky musí být podrobně uvedeny ve smluvní specifikaci. Tato evropská norma platí, pokud nejsou ve smluvní specifikaci upřesňující smluvní doložky.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro příměstská a/nebo regionální kolejová vozidla a také pro vozidla metra a tramvajová vozidla vybavená chladicími a/nebo vytápěcími/větracími systémy. Tato evropská norma se nevztahuje na vozidla hlavních tratí a stanoviště strojvedoucího/řidiče, která jsou zvažována v samostatných evropských normách.

Tato evropská norma stanovuje parametry pohodlí pro oddílová nebo velkoprostorová vozidla (jednopodlažní nebo dvoupodlažní).

Obdobně tyto parametry pohodlí platí pro prostory vyhrazené obsluze vlaku, s výjimkou prostor hospodaření s potravinami.

Podmínky měření fyzikálních parametrů stanovených v této normě jsou určeny v EN 14750-2.-- Vynechaný text --