ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.300, 45.060.20                                                                                                                    Červenec 2003

Železniční aplikace - Cisternové vozy -
Část 4: Zařízení pro horní
vyprazdňování a plnění kapalných látek

ČSN
EN 12561-       4

28 0701

 

Railway applications - Tank wagons - Part 4: Top devices for top emptying and filling of liquid products

Applications ferroviaires - Wagons citernes - Partie 4: Dispositifs supérieurs de vidange et de remplissage par le haut
pour produits liquides

Bahnanwendungen - Kesselwagen - Teil 4: Obenliegende Einrichtungen für Obenentleerung und Obenbefüllung von
flüssigen Stoffen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12561-4:2002. Evropská norma EN 12561-4:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of European Standard EN 12561-4:2002. The European Standard EN 12561-4:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67217
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 12561-2 zavedena v ČSN EN 12561-2 (28 0701) Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 2: Spodní vyprazdňovací zařízení pro kapalné látky včetně odvodu plynů

EN 12561-6 zavedena v ČSN EN 12561-6 (28 0701) Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 6: Průlezy

EN 12972 zavedena v ČSN EN 12972 (69 9011) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží

EN 20286-1 zavedena v ČSN EN 20286-1 (01 4201) Soustava tolerancí a uložení ISO - Část 1: Základní ustanovení, úchylky a uložení

ISO 7005-1:1992 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 12561-1 (28 0701)  Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 1: Označování cisternových vozů pro přepravu nebezpečného zboží

Souvisící předpisy

Zákon č. 255/1994 Sb., o drahách.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Josef Kovář, IČO 6489 7770, Praha

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ferdinand Adamčík

 


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12561-4
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Září 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.300, 45.060.20

Železniční aplikace - Cisternové vozy -
Část 4: Zařízení pro horní vyprazdňování a plnění kapalných látek

Railway applications - Tank wagons -
Part 4: Top devices for top emptying and filling of liquid products

 

Applications ferroviaires - Wagons citernes -

Partie 4: Dispositifs supérieurs de vidange et de

remplissage par le haut pour produits liquides

Bahnanwendung - Kesselwagen -

Teil 4: Obenliegende Einrichtungen für

Obenentleerung und Obenbefüllung von flüssigen

Stoffen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-01-03.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 12561-4:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 6

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 6

4.2       Rozměry................................................................................................................................................................................ 7

4.3       Plnicí a vyprazdňovací zařízení.......................................................................................................................................... 7

4.4       Průlez..................................................................................................................................................................................... 8

5          Rozmístění vybavení........................................................................................................................................................... 8

6          Materiály................................................................................................................................................................................ 9

7          Údržba, zkoušky a kontroly............................................................................................................................................... 10

7.1       Údržba................................................................................................................................................................................. 10

7.2       Schvalování, zkoušky a kontroly...................................................................................................................................... 10

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 11

 


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12561-4:2002) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 256 „Železniční aplikace", jejíž sekretariát zabezpečuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2003.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic(e) EU.

      Směrnice Rady 96/49/EC ze dne 23. července 1996 o přizpůsobení právních předpisů členských států z hlediska přepravy nebezpečného zboží po železnici 1);

      Směrnice Rady 96/48/EC ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému 2);

      Směrnice Rady 93/38/EEC ze dne 14. června 1993 koordinující zprostředkovací postupy subjektů ve vodním, energetickém, dopravním a telekomunikačním sektoru 3);

      Směrnice Rady 91/440/EEC ze dne 29. července 1991 o rozvoji železnic Společenství 4).

Tento dokument je v souladu s následujícími předpisy platnými v době chválení této evropské normy:

      Předpisy pro mezinárodní přepravu nebezpečného zboží po železnici (RID) 5);

      Předpisy pro vzájemné používání nákladních vozů v mezinárodní přepravě (RIV) 6).

Tato evropská norma byla navržena jako odkaz v RID. Proto v této souvislosti normy uvedené v normativních odkazech a stanovující základní požadavky RID neuvedené v této normě, jsou normativními pouze tehdy, pokud jsou na tyto normy odkazy v RID.

Tato řada evropských norem „Železniční aplikace - Cisternové vozy“ sestává z těchto částí:

      Část 1: Označování cisternových vozů pro přepravu nebezpečného zboží,

      Část 2: Spodní vyprazdňovací zařízení pro kapalné látky včetně odvodu plynů,

      Část 3: Spodní plnicí a vyprazdňovací zařízení pro zkapalněné plyny,

      Část 4: Zařízení pro horní vyprazdňování a plnění kapalných látek,

      Část 5: Horní zařízení pro spodní vyprazdňování a horní plnění kapalných látek,

      Část 6: Průlezy,

      Část 7: Pracovní plošiny a žebříky,

      Část 8: Přípojky topení.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

_______________

1)    Věstník evropského společenství č. L235 z 96/09/17

2)    Věstník evropského společenství č. L 235 z 96/09/17

3)    Věstník evropského společenství č. L 199 z 93/08/09

4)    Věstník evropského společenství č. L 237 z 91/08/24

5)    Lze zakoupit od: OTIF, Gryphenhũbeliweg, CH-3006 BERN

6)    Lze zakoupit od: UIC, Bureau RIV-RIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 PARIS


Strana 6

Úvod

Cisternové vozy pro přepravu kapalných látek jsou vybaveny horním zařízením normalizovaným WG 20 CEN/TC 256.

Tato evropská norma platí pro cisternové vozy se zařízením pro horní vyprazdňování, které zahrnuje stoupací trubku.

Pro horní zařízení cisternových vozů, které mohou být vyprazdňovány pouze spodem, platí EN 12561-5.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro horní zařízení cisternových vozů určených pro přepravu kapalných látek podle RID v kapalném stavu, které umožňuje horní vyprazdňování a plnění.

Tato evropská norma stanovuje druh vybavení umístěného na vrcholu těchto cisternových vozů a nejdůležitější rozměry pro jejich přípojky.-- Vynechaný text --