ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.300, 45.060.20                                                                                                                    Červenec 2003

Železniční aplikace - Cisternové vozy -
Část 3: Spodní plnicí a vyprazdňovací
zařízení pro zkapalněné plyny

ČSN
EN 12561-3

28 0701

 

Railway applications - Tank wagons - Part 3: Bottom filling and emptying devices for gases liquified under pressure

Applications ferroviaires - Wagons citernes - Partie 3: Dispositifs de remplissage et de vidange par le bas pour gaz
liquiéfiés sous pression

Bahnanwendungen - Kesselwagen - Teil 3: Untenliegende Füll- und Entleereinrichtungen für unter Druck verflüssigte
Gase

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12561-3:2002. Evropská norma EN 12561-3:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of European Standard EN 12561-3:2002. The European Standard EN 12561-3:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67216
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 12972 zavedena v ČSN EN 12972 (69 9011) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží

EN 20286-1 zavedena v ČSN EN 20286-1 (01 4201) Soustava tolerancí a uložení ISO - Část 1: Základní ustanovení, úchylky a uložení

ISO 3419 dosud nezavedena

ISO 4200 zavedena v ČSN ISO 4200 (42 0091) Trubky ocelové svařované a bezešvé s hladkými konci. Všeobecné tabulky rozměrů a hmotností na jednotku délky

ISO 7005-1 dosud nezavedena

ISO 9329-3 dosud nezavedena

ASME/ANSI B1.8-1998 nezavedena

UIC 503 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 12561-1 (28 0701) Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 1: Označování cisternových vozů pro přepravu nebezpečného zboží

Souvisící předpisy

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Josef Kovář, IČO 64 89 77 70, Praha

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ferdinand Adamčík


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12561-3
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Září 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.300, 45.060.20

Železniční aplikace - Cisternové vozy -
Část 3: Spodní plnicí a vyprazdňovací zařízení pro zkapalněné plyny

Railway applications - Tank wagons -
Part 3: Bottom filling and emptying devices for gases liquified under pressure

 

Applications ferroviaires - Wagons citernes -
Partie 3: Dispositifs de remplissage et de vidange

par le bas pour gaz liquéfiés sous pression

Bahnanwendung - Kesselwagen -

Teil 3: Untenliegende Füll- und Entleereinrichtung

für unter Druck verflüssige Gase

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-01-03.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky          Ref. č. EN 12561-3:2002E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

4.2       Hlavní části........................................................................................................................................................................... 7

4.3       Zámky a plomby.................................................................................................................................................................. 7

4.4       Rozměry................................................................................................................................................................................ 7

5          Uspořádání a konstrukce.................................................................................................................................................. 7

5.1       Vybavení pro kapalnou fázi................................................................................................................................................ 7

5.2       Vybavení pro plynnou fázi................................................................................................................................................... 8

5.3       Rychločinné uzavírací spodní ventilové ústrojí.............................................................................................................. 9

5.4       Vnější ventily a přípojky..................................................................................................................................................... 10

5.5       Vnější rozvodné trubky...................................................................................................................................................... 10

5.6       Uzemňovací zařízení......................................................................................................................................................... 11

6          Vyhrazené prostory pro připojovací zařízení.................................................................................................................. 11

6.1       Celkové uspořádání.......................................................................................................................................................... 11

6.2       Vzájemná poloha připojovacích zařízení....................................................................................................................... 11

7          Šroubení.............................................................................................................................................................................. 12

7.1       Celkové provedení............................................................................................................................................................. 12

7.2       Rozměry a tolerance......................................................................................................................................................... 12

7.3       Zkoušky a označení........................................................................................................................................................... 13

8          Materiály.............................................................................................................................................................................. 14

9          Údržba, zkoušky a kontroly............................................................................................................................................... 14

9.1       Údržba................................................................................................................................................................................. 14

9.2       Schvalování, zkoušky a  kontroly..................................................................................................................................... 14

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 15

 


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12561-3:2002) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 256 „Železniční aplikace", jejíž sekretariát zabezpečuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2003.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic(e) EU.

      Směrnice Rady 96/49/EC ze dne 23. července 1996 o přizpůsobení právních předpisů členských států z hlediska přepravy nebezpečného zboží po železnici 1);

      Směrnice Rady 96/48/EC ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému 2);

      Směrnice Rady 93/38/EEC ze dne 14. června 1993 koordinující zprostředkovací postupy subjektů ve vodním, energetickém, dopravním a telekomunikačním sektoru 3);

      Směrnice Rady 91/440/EEC ze dne 29. července 1991 o rozvoji železnic Společenství 4).

Tento dokument je v souladu s následujícími předpisy platnými v době chválení této evropské normy:

      Předpisy pro mezinárodní přepravu nebezpečného zboží po železnici (RID) 5);

      Předpisy pro vzájemné používání nákladních vozů v mezinárodní přepravě (RIV) 6).

Tato evropská norma byla navržena jako odkaz v RID. Proto v této souvislosti normy uvedené v normativních odkazech a stanovující základní požadavky RID neuvedené v této normě, jsou normativními pouze tehdy, pokud jsou na tyto normy odkazy v RID.

Tato řada evropských norem „Železniční aplikace - Cisternové vozy“ sestává z těchto částí:

      Část 1: Označování cisternových vozů pro přepravu nebezpečného zboží,

      Část 2: Spodní vyprazdňovací zařízení pro kapalné látky včetně odvodu plynů,

      Část 3: Spodní plnicí a vyprazdňovací zařízení pro zkapalněné plyny,

      Část 4: Zařízení pro horní vyprazdňování a plnění kapalných látek,

      Část 5: Horní zařízení pro spodní vyprazdňování a horní plnění kapalných látek,

      Část 6: Průlezy,

      Část 7: Pracovní plošiny a žebříky,

      Část 8: Přípojky topení.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

_______________

1)     Věstník evropského společenství č. L 235 z 96/09/17

2)    Věstník evropského společenství č. L 235 z 96/09/17

3)    Věstník evropského společenství č. L 199 z 93/08/09

4)    Věstník evropského společenství č. L 237 z 91/08/24

5)    Lze zakoupit od: OTIF, Gryphenhũbeliweg, CH-3006 BERN

6)    Lze zakoupit od: UIC, Bureau RIV-RIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 PARIS


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky a vlastnosti spodních plnicích a vyprazdňovacích zařízení cisternových vozů pro přepravu zkapalněných plynů pod tlakem, se zkušebním tlakem do 2,9 MPa. Tato norma stanovuje důležité rozměry a uspořádání pro plnicí a vyprazdňovací přípojky.

POZNÁMKA Předpokládá se, že při budoucí revizi této evropské normy se začlení rychločinné přípojky.-- Vynechaný text --