ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 45.060.01; 91.160.10                                                                                                                    Květen 2022

Drážní aplikace – Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů –
Část 1: Železnice

ČSN
EN 13272-1

28 1511

 

Railway applications – Electrical lighting for rolling stock in public transport systems –
Part 1: Heavy rail

Applications ferroviaires – Éclairage électrique pour matériel roulant des systémes de transport public –
Partie 1: Rail lourd

Bahnanwendungen – Elektrische Beleuchtung in Schienenfahrzeugen des öffentlichen Verkehrs –
Teil 1: Vollbahnen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13272-1:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13272-1:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13272-1 (28 1511) z dubna 2020.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13272-1:2019 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13272-1 z dubna 2020 převzala EN 13272-1:2019 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-845:1987/AMD1:2016 nezavedena

ISO 8995-1:2002 nezavedena

EN 62031:2008+A2:2015 zavedena v ČSN EN 62031+A2:2015 (36 0701) Moduly LED pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost

EN 62471:2008 zavedena v ČSN EN 62471:2009 (36 7752) Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů

IEC/TR 62778 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 12665 (36 0001) Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení

ČSN EN 16186-2 (28 1551) Železniční aplikace – Kabina strojvedoucího – Část 2: Sdružování obrazovek, ovládačů a ukazatelů

ČSN EN 55015+A1 ed. 4 (33 4215) Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

ČSN EN 45545 (33 0050) (soubor) Drážní aplikace – Protipožární ochrana drážních vozidel

ČSN EN 50153 ed. 3 (33 3503) Drážní zařízení – Drážní vozidla – Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem

ČSN EN 50553+A2 (33 0620) Drážní zařízení – Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních
vozidel

ČSN EN 50121 ed. 4 (33 3590) (soubor) Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita

ČSN EN 62717 (36 0017) LED moduly pro všeobecné osvětlování – Výkonnostní požadavky

ČSN EN 15663+A1:2019 (28 0360) Železniční aplikace – Referenční hmotnosti vozidel

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Citované předpisy

Směrnice evropského parlamentu a rady 2006/25/ES ze dne 5. dubna 2006 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (optickým zářením z umělých zdrojů) (devatenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/797/ES ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii.

Nařízení komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii (TSI INF).

Nařízení komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (TSI PRM).

Nařízení komise (EU) č. 1302/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob železničního systému v Evropské unii (TSI LOC & PAS).

Nařízení komise (EU) č. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se „bezpečnosti v železničních tunelech“ železničního systému Evropské unie (TSI SRT).

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V této ČSN EN 13272-1 je pro název „Technická specifikace pro interoperabilitu“ použita zkratka TSI.

Vypracování normy

Zpracovatel: Asociace podniků českého železničního průmyslu, IČO 63832721, Ing. Jan Lutrýn

Technická normalizační komise: TNK 141 Železnice

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dagmar Brablecová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 13272-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Říjen 2019

ICS 45.060.01; 91.160.10                                                                                           Nahrazuje EN 13272:2012

Drážní aplikace – Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech
veřejných dopravních systémů –
Část 1: Železnice

Railway applications – Electrical lighting for rolling stock in public transport systems –
Part 1: Heavy rail

Applications ferroviaires – Éclairage électrique
pour matériel roulant des systems
de transport
public –
Partie 1: Rail lourd

Bahnanwendungen – Elektrische Beleuchtung
in Schienenfahrzeugen des öffentlichen Verkehrs –
Teil 1: Vollbahnen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2019-08-19.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 13272-1:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 7

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 9

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 9

4......... Požadavky na osvětlení v prostorech pro cestující................................................................................................................. 12

5......... Požadavky na osvětlení ve služebních prostorech................................................................................................................. 17

6......... Měřicí vybavení, podmínky a měřicí místa............................................................................................................................... 20

7......... Další požadavky na konstrukci systémů osvětlení.................................................................................................................. 21

Příloha A (normativní) Smluvní ustanovení – Informace a požadavky, které mají být dohodnuty a dokumentovány........... 22

Příloha B (normativní) Stanovení požadavku na šířku dveří a přístupového schodu pro měření intenzity osvětlení............ 23

Příloha C (informativní) Vlastnosti zkušebního pulsu......................................................................................................................... 24

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2016/797/ES,
které mají být pokryty.................................................................................................................................................................... 25

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 27

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13272-1:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 256 Železniční aplikace, jejíž sekretariát zabezpečuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2020 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument spolu s EN 13272-2:2019 nahrazuje EN 13272:2012.

Hlavní změny ve vztahu k EN 13272:2012 jsou následující:

    technické požadavky byly uvedeny do souladu s příslušnými TSI;

    byly zapracovány požadavky povolující použití nových osvětlovacích technologií.

Tento soubor dokumentů Drážní aplikace – Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů sestává z následujících částí:

    Část 1: Železnice (tento dokument);

    Část 2: Městské dráhy.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice 2016/797/ES.

Vztah ke směrnici 2016/797/ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tento dokument stanoví požadavky na vnitřní osvětlení železničních vozidel.

Tento dokument byl revidován za současného vytvoření EN 13272-2 pro vozidla městských drah. Tento dokument byl přejmenován s cílem vytvořit jasné rozlišení mezi železnicí a městskými drahami. Příloha ZA byla navíc aktualizována na současný stav TSI.

1 Předmět normy

Tento dokument obsahuje požadavky a doporučení pro systémy elektrického osvětlení v interiérech vlaků veřejných železničních dopravních systémů za všech provozních a nouzových podmínek.

Tento dokument se použije pouze pro nová vozidla.

Použití tohoto dokumentu při modernizaci existujících vlaků je předmětem dohody smluvních stran.

Tento dokument rovněž definuje požadavky na zkoušení a hodnocení pohodlí.

Tento dokument se nevztahuje na osvětlení instalované v přístrojích nebo kontrolních světlech.

Tento dokument se nevztahuje na požadavky osvětlení pomůcek pro nastupování, např. pohyblivých vstupních schodů nebo výtahů.

Tento dokument se nevztahuje na osvětlení instalované pro účely indikace nebo efektů včetně blikajících světel a dekoračního osvětlení.

POZNÁMKA 1 Požadavky na osvětlení interiérů vozidel městských drah je uvedeno v EN 13272-2.

POZNÁMKA 2 Požadavky na osvětlení přístrojů v kabině strojvedoucího železničních vozidel je uvedeno v EN 16186-2.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.