ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.220.20 Listopad 2015

Zařízení pro úpravu sněhu – Bezpečnostní požadavky

ČSN
EN 15059+A1

27 9010

 

Snow grooming equipment – Safety requirements

Engins de damage – Exigences de sécurité

Pistenpflegegeräte – Sicherheitsanforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15059:2009+A1:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15059:2009+A1:2015. It was translated
by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15059 (27 9010) z října 2009.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z února 2015. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 3-7:2004+A1:2007 zavedena v ČSN EN 3-7+A1:2008 (38 9100) Přenosné hasicí přístroje – Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody

EN 953:1997+A1:2009 zavedena v ČSN EN 953+A1:2009 (83 3302) Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty – Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů

EN 30326-1:1994 zavedena v ČSN EN 30326-1:1996 (01 1415) Vibrace – Laboratorní metoda hodnocení
vibrací vozidlových sedadel – Část 1: Základní požadavky

EN ISO 2867:2011 zavedena v ČSN EN ISO 2867 ed. 2:2012 (27 7525) Stroje pro zemní práce – Přístupové soustavy

EN ISO 3164:2013 zavedena v ČSN EN ISO 3164:2013 (27 7538) Stroje pro zemní práce – Laboratorní hodnocení ochranných konstrukcí – Specifikace prostoru vymezujícího deformace

EN ISO 3411:2007 zavedena v ČSN EN ISO 3411:2008 (27 8007) Stroje pro zemní práce – Tělesné rozměry obsluh a minimální obklopující prostor obsluhy

EN ISO 3471:2008 zavedena v ČSN EN ISO 3471:2008 (27 7535) Stroje pro zemní práce – Ochranné konstrukce chránící při převrácení – Požadavky na laboratorní zkoušky a provedení

EN ISO 4871:2009 zavedena v ČSN EN ISO 4871:2010 (01 1609) Akustika – Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení

EN ISO 5353:1998 zavedena v ČSN EN ISO 5353:1999 (27 8005) Stroje pro zemní práce, traktory a stroje pro zemědělství a lesnictví – Vztažný bod sedadla

EN ISO 6683:2008 zavedena v ČSN EN ISO 6683:2009 (27 7539) Stroje pro zemní práce – Sedadlové bezpečnostní pásy a jejich kotevní úchyty – Požadavky na provedení a zkoušky

EN ISO 7096:2008 zavedena v ČSN EN ISO 7096:2009 (27 7696) Stroje pro zemní práce – Laboratorní
hodnocení přenosu vibrací sedadlem obsluhy

EN ISO 11688-1:2009 zavedena v ČSN EN ISO 11688-1:2010 (01 1682) Akustika – Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem – Část 1: Plánování

EN ISO 12100:2010 zavedena v ČSN EN ISO 12100:2011 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Vše-
obecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

EN ISO 13732-1:2008 zavedena v ČSN EN ISO 13732-1:2009 (83 3557) Ergonomie tepelného prostředí – Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy – Část 1: Horké povrchy

EN ISO 13849-1:2008 zavedena v ČSN EN ISO 13849-1:2008 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci

EN ISO 14122-3:2001 zavedena v ČSN EN ISO 14122-3:2002 (83 3280) Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí

EN ISO 14982:2009 zavedena v ČSN EN ISO 14982:2009 (47 0196) Zemědělské a lesnické stroje – Elektromagnetická kompatibilita – Zkušební metody a přejímací kritéria

ISO 3795:1989 zavedena v ČSN ISO 3795:1994 (30 0577) Silniční vozidla, traktory, zemědělské a lesnické stroje. Stanovení hořlavosti materiálů použitých v interiéru vozidla

ISO 6393:2008 zavedena v ČSN ISO 6393:2013 (27 7964) Stroje pro zemní práce – Určování hladiny akustického výkonu – Podmínky stacionární zkoušky

ISO 6394:2008 zavedena v ČSN ISO 6394:2013 (27 7965) Stroje pro zemní práce – Určování hladiny emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy – Podmínky stacionární zkoušky

ISO 9533:2010 zavedena v ČSN ISO 9533:2011 (27 8010) Stroje pro zemní práce – Akustická výstražná zařízení pro jízdu a přední klaksony montované na stroje – Zkušební metody a kritéria provedení

ISO 11112:1995 nezavedena

ISO 14401-1:2009 zavedena v ČSN ISO 14401-1:2011 (27 8008) Stroje pro zemní práce – Pole vidění zrcátky pro dohled a zpětnými zrcátky – Část 1: Zkušební metody

ISO 14401-2:2009 zavedena v ČSN ISO 14401-2:2011 (27 8008) Stroje pro zemní práce – Pole vidění zrcátky pro dohled a zpětnými zrcátky – Část 2: Kritéria provedení

ECE R 43:2012 zavedena v EHK č. 43 Homologační předpis EHK OSN – Jednotná ustanovení pro homologaci bezpečnostních skel a zasklívacích materiálů1)

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 11688-2:2002 (01 1682) Akustika – Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem – Část 2: Fyzikální základy navrhování s ohledem na snižování hluku

ČSN EN ISO 15667:2000 (01 1610) Akustika – Směrnice pro snižování hluku kryty a kabinami

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN, Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a. s., Praha 6, IČ 27146235, Ing. Vratislav Zykán

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ludmila Fuxová


 

EVROPSKÁ NORMA EN 15059:2009+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Únor 2015

ICS 97.220.20 Nahrazuje EN 15059:2009

Zařízení pro úpravu sněhu – Bezpečnostní požadavky

Snow grooming equipment – Safety requirements 

Engins de damage – Exigences de sécurité

Pistenpflegegeräte – Sicherheitsanforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2009-01-10 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN
dne 2014-11-16.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN-CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15059:2009+A1:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 8

Úvod 9

1 Předmět normy 10

2 Citované dokumenty 10

3 Termíny a definice 12

4 Seznam významných nebezpečí 12

5 Bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření 13

5.1 Obecně 13

5.2 Soustava řízení 13

5.3 Brzdy 14

5.4 Uvádění do pohybu 14

5.5 Napínače pásů 14

5.6 Kabina řidiče 14

5.6.1 !Obecně" 14

5.6.2 Sedadlo 16

5.7 Přeprava osob mimo kabinu řidiče 16

5.8 Ovládací soustavy a jejich ovládací prvky a prostředky 16

5.9 Opatření k prevenci nebezpečných vlivů na zdraví 17

5.10 Osvětlovací soustavy a rozpoznatelnost 17

5.11 Akustická výstražná zařízení 18

5.12 Zpětná zrcátka 18

5.13 Držáky pomocného vybavení 18

5.14 Pracovní příslušenství 18

5.15 Opatření pro údržbu 19

5.16 Hluk 19

5.16.1 Snižování hluku v etapě návrhu 19

5.16.2 Měření a deklarování emise hluku 19

6 Ověřování bezpečnostních požadavků a/nebo ochranných opatření 20

7 Informace pro používání 20

7.1 Doprovodné dokumenty 20

7.2 Značení stroje 22

Příloha A (normativní) Údaje 23

Příloha B (normativní) !Přeprava osob mimo kabinu řidiče" 24

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/ES 27

Bibliografie 28

Obrázky

Obrázek 1 – Zařízení pro úpravu sněhu s hlavními částmi 12

Obrázek B.1 – Bod překlopení 25

Tabulky

Tabulka 1 – Seznam významných nebezpečí 12

Tabulka 2 – Zkušební zatížení pro zařízení pro úpravu sněhu 15

Strana

Tabulka 3 – Speciální výstražné světlo (maják) 17

Tabulka A.1 – Definice vstupní spektrální třídy 23

Tabulka A.2 – Filtr mezních frekvencí 23

Tabulka A.3 – Charakteristiky simulovaných vstupních vibrací 23


Předmluva

Tento dokument (EN 15059:2009+A1:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 151 Stroje a zařízení pro zemní, stavební práce a na výrobu stavebních materiálů a hmot – Bezpečnost, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 15059:2009.

Tento dokument zahrnuje změnu 1 schválenou CEN dne 2014-11-16.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (European Free Trade Association; EFTA) a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

!Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu".

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska,
Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 


Úvod

Tento dokument je normou typu C, jak je uvedeno v !EN ISO 12100:2010".

Strojní zařízení, na která se tento dokument vztahuje, a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a událostí, které jsou do této normy zahrnuty, jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.

Pokud jsou ustanovení normy typu C odlišná od ustanovení, která jsou uvedena v normách typu A nebo B, mají ustanovení normy typu C přednost před ustanoveními jiných norem pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle ustanovení normy typu C.


1 Předmět normy

Tato norma platí pro zařízení pro úpravu sněhu, jak je definováno v 3.1, a pro jeho používání s příslušenstvím, jak je popsáno v 3.2. S výjimkou sněhového kypřiče namontovaného vzadu a přední přídavné radlice se tato norma nezabývá specifickými nebezpečími samotných příslušenství. Tato norma neplatí pro pásová sněhová vozidla.

Tato norma řeší veškerá významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se zařízení pro úpravu sněhu, když je používáno podle určení a za podmínek nesprávného použití, které předpokládá výrobce (viz kapitola 4). Tato norma řeší také nebezpečí, která jsou spojena s uvedením do provozu, používáním, zjišťováním závad a údržbou.

Tato norma neplatí pro zařízení pro úpravu sněhu, které bylo vyrobeno před datem vydáním tohoto dokumentu CEN.

POZNÁMKA Pro provoz na veřejných komunikacích platí vnitrostátní dopravní předpisy, dokud nebudou k dispozici harmonizované požadavky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.