ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.20 Říjen 2014

Jeřáby – Inspekce –
Část 1: Obecně

ČSN
ISO 9927-1

27 0041

 

Cranes – Inspections – Part 1: General

Appareils de levage à charge suspendue – Vérifications – Partie 1: Généralités

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 9927-1:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 9927-1:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 9927-1 (27 0041) z února 2010.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Doplňují se termíny a definice týkající se definice inspekce a záležitostí souvisejících s inspekcemi – kapitola 3.

Doplňuje se článek 4.2 týkající se návodů k provádění inspekcí.

Doplňují se, a upřesňují články popisující jednotlivé typy inspekcí a požadavky na jejich provádění – kapitola 5.

Upřesňují se, a doplňují články týkající se metod inspekcí – kapitola 6.

Doplňuje se kapitola 9, o obecné požadavky na opravy.

Doplňuje se kapitola 10 (přepracovávající původní kapitolu 8), týkající se záznamů o inspekcích a pravidel pro jejich provádění.

Dále se doplňují kapitoly 11 a 12, které se zabývají inspekcí po změně nosnosti a omezujících a indikujících zařízení.

Přílohou A se doplňuje seznam kontrol pro posouzení návodů provozovatele.

Přílohou B se doplňují postupové diagramy pro provádění inspekcí.

Upřesňují se bezpečnostní opatření při provádění inspekcí – příloha C.

Příloha D uvádí kompetentní osoby provádějící inspekce s ohledem na změny nového rozdělení typů inspekcí.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 4306-1 zavedena v ČSN ISO 4306-1 (27 0000) Jeřáby – Slovník – Část 1: Všeobecně

ISO 4306-2 zavedena v ČSN ISO 4306-2 (27 0001) Jeřáby – Názvosloví – Část 2: Mobilní jeřáby

ISO 4306-3 zavedena v ČSN ISO 4306-3 (27 0002) Jeřáby – Názvosloví – Část 3: Věžové jeřáby

ISO 4310 dosud nezavedena

ISO 8686-1 zavedena v ČSN ISO 8686-1 (27 0110) Jeřáby. Zásady výpočtu zatížení a kombinací zatížení –
Všeobecně

ISO 10245-1 dosud nezavedena

ISO 12480-1 zavedena v ČSN ISO 12480-1 (27 0143) Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně

ISO 12482-1 zavedena v ČSN ISO 12482-1 (27 0040) Jeřáby – Sledování stavu – Část 1: Obecně

ISO 23814 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: AVENTO s. r. o., IČ 26834898, Ing. Miroslav Uhlíř

Technická normalizační komise: TNK 123, Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

MEZINÁRODNÍ NORMA

Jeřáby – Inspekce – ISO 9927-1
Část 1: Obecně Třetí vydání
2013-06-15

ICS 53.020.20

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Obecně 7

4.1 Obecně 7

4.2 Návody 7

5 Inspekce 7

5.1 Obecně 7

5.2 Denní inspekce 7

5.3 Běžná inspekce 8

5.4 Periodická inspekce 8

5.5 Mimořádná inspekce 8

5.6 Velká inspekce 9

5.7 Důkladná periodická inspekce 9

6 Metody inspekce 10

6.1 Vizuální kontrola 10

6.2 Nedestruktivní zkoušení 10

6.3 Funkční zkouška 10

6.4 Zkoušky bez zatížení 10

6.5 Zkoušky se zatížením 10

6.6 Zkoušky statické, dynamické a zkoušky stability 10

7 Osoby provádějící inspekce 11

8 Bezpečnostní opatření pro provádění inspekcí 11

9 Opravy 11

10 Záznamy 11

10.1 Obecně 11

10.2 Deník jeřábu 11

10.3 Inspekční zprávy 11

11 Změna nosnosti 11

12 Omezující a indikující zařízení 12

Příloha A (informativní) Kontrolní seznam pro posuzování návodů provozovatele jeřábu 13

Příloha B (informativní) Postupové diagramy pro provádění inspekcí 15

Příloha C (informativní) Bezpečnostní opatření pro provádění inspekcí 19

Příloha D (normativní) Kompetentní osoby provádějící inspekce 20

  

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2013

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy, které se používají pro vypracování tohoto dokumentu a které jsou zamýšleny pro jeho další uchování stavu jsou popsány v Směrnicích ISO/IEC, Část 1. Zvlášť je nutno se zmínit o různých typech ISO dokumentů, pro které jsou nutná různá schvalovací kritéria. Tento dokument byl navržen v souladu s pravidly pro vydávání směrnic ISO/IEC, Část 2. www.iso.org/directives.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech, které byly uplatněny v průběhu zpracování dokumentu budou uvedeny v Úvodu a/nebo v soupisu přijatých patentových prohlášení v www.iso.org/patents.

Jakýkoliv obchodní název, který se používá v tomto dokumentu, slouží jako informace pro uživatele a nevyžaduje jakékoliv schválení.

ISO 9927-1 vypracovala technická komise ISO/TC 96 Jeřáby, subkomise SC 9, Mostové a portálové jeřáby.

Toto třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání (ISO 9927-1:2009), které bylo po technické stránce revidováno.

ISO 9927 se skládá z následujících částí pod společným názvem Jeřáby – Inspekce:

Část 1: Obecně

Část 3: Věžové jeřáby

Mostové a portálové jeřáby budou předmětem části 5. Další části jsou plánovány.

1Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje obecné požadavky na provádění inspekcí jeřábů podle ISO 4306-1. Dodatečné požadavky pro jednotlivé druhy jeřábů budou uvedeny v dalších příslušných částech ISO 9927 pro tyto druhy jeřábů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.