ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.220.20 Říjen 2009

Zařízení pro úpravu sněhu – Bezpečnostní požadavky

ČSN
EN 15059

27 9010

 

Snow grooming equipment – Safety requirements

Engins de damage – Exigences de sécurité

Pistenpflegegeräte – Sicherheitsanforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15059:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15059:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 3-7:2004zavedena v ČSN EN 3-7:2004 (38 9100), nahrazena EN 3-7+A1:2007 zavedenou v ČSN EN 3-7+A1:2009 (38 9100) Přenosné hasicí přístroje – Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody

EN 953:1997zavedena v ČSN EN 953:1998(83 3302) Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty – Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů

EN 1050:1996zavedena v ČSN EN 1050:2001(83 3010) Bezpečnost strojních zařízení – Zásady posouzení rizika, nahrazena EN ISO 14121-1:2007 zavedenou v ČSN EN ISO 14121-1:2008 (83 3010) Bezpečnost strojních zařízení – Posouzení rizika – Část 1: Zásady

EN 30326-1:1994zavedena v ČSN EN 30326-1:1996 (01 1415) Vibrace – Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel – Část 1: Základní požadavky (ISO 10326-1:1992)

EN ISO 2867:2006zavedena v ČSN EN ISO 2867:2006 (27 7525), nahrazena EN ISO 2867:2008 zavedenou v ČSN EN ISO 2867:2009 (27 7525) Stroje pro zemní práce – Přístupové soustavy (ISO 2867:2006)

EN ISO 3164:1999zavedena v ČSN EN ISO 3164:2000 (27 7538), nahrazena EN ISO 3164:2008 zavedenou v ČSN EN ISO 3164:2009 (27 7538) Stroje pro zemní práce – Laboratorní hodnocení ochranných konstrukcí – Specifikace prostoru vymezujícího deformace (ISO 3164:1995)

EN ISO 3411:1999zavedena v ČSN EN ISO 3411:2000 (27 8007), nahrazena EN ISO 3411:2007 zavedenou v ČSN EN ISO 3411:2008 (27 8007) Stroje pro zemní práce – Tělesné rozměry obsluh a minimální obklopující prostor obsluhy (ISO 3411:2007)

EN ISO 3471:2008zavedena v ČSN EN ISO 3471:2008 (27 7535) Stroje pro zemní práce – Ochranné konstrukce chránící při převrácení – Požadavky na laboratorní zkoušky a provedení (ISO 3471:2008)

EN ISO 4871:1996zavedena v ČSN EN ISO 4871:1998 (01 1609) Akustika – Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení (ISO 4871:1996)

EN ISO 5353:1998zavedena v ČSN EN ISO 5353:1999 (27 8005) Stroje pro zemní práce, traktory a stroje pro zemědělství a lesnictví – Vztažný bod sedadla (ISO 5353:1995)

EN ISO 6683:2008 zavedena v ČSN EN 6683:2009 (27 7539) Stroje pro zemní práce – Sedadlové bezpečnostní pásy a jejich kotevní úchyty – Požadavky na provedení a zkoušky (ISO 6683:2005)

EN ISO 7096:2008zavedena v ČSN EN ISO 7096:2009 (27 7696) Stroje pro zemní práce – Laboratorní hodnocení přenosu vibrací sedadlem obsluhy (ISO 7096:2000)

EN ISO 11688-1:1998zavedena v ČSN EN ISO 11688-1:2000 (01 1682) Akustika – Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem – Část 1: Plánování (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003zavedena v ČSN EN ISO 12100-1:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 1: Základní terminologie, metodologie

EN ISO 12100-2:2003zavedena v ČSN EN ISO 12100-2:2004 (83 3001.2) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 2: Technické zásady

EN ISO 13732-1:2008zavedena v ČSN EN ISO 13732-1:2009 (83 3557) Ergonomie tepelného prostředí – Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy – Část 1: Horké povrchy (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 13849-1:2008zavedena v ČSN EN ISO 13849-1:2008 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 14122-3:2001zavedena v ČSN EN ISO 14122-3:2002 (83 3280) Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky pro přístup ke strojním zařízením – Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí

EN ISO 14982:1998 zavedena v ČSN EN ISO 14982:2000 (47 0196), nahrazena EN ISO 14982:2009 zavedenou v ČSN EN ISO 14982 (47 0196) Zemědělské a lesnické stroje – Elektromagnetická kompatibilita – Zkušební metody a přejímací kritéria

ISO 3795:1989zavedena v ČSN ISO 3795:1994 (30 0577) Silniční vozidla, traktory, zemědělské a lesnické stroje – Stanovení hořlavosti materiálů použitých v interiéru vozidla

ISO 6393:2008nezavedena

ISO 6394:2008nezavedena

ISO 9533:1989zavedena v ČSN ISO 9533:1993 (27 8010) Stroje na zemné práce a lopatové rýpadlá – Akustické výstražné zariadenie namontované na stroji na výstrahu pri jazde dopredu a dozadu – Metóda zvukovej skúšky

ISO 11112:1995nezavedena

ISO 14401-1:2004zavedena v ČSN ISO 14401-1:2004 (27 8008) Stroje pro zemní práce – Pole vidění zrcátky pro dohled a zpětnými zrcátky – Část 1: Zkušební metody

ISO 14401-2:2004zavedena v ČSN ISO 14401-2:2004 (27 8008) Stroje pro zemní práce – Pole vidění zrcátky pro dohled a zpětnými zrcátky – Část 2: Kritéria provedení

ECE R 43:1990zavedena v EHK č. 43Homologační předpis EHK OSN – Jednotná ustanovení pro homologaci bezpečnostních skel a zasklívacích materiálů1)

Citované a souvisící předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se strojních zařízení, ve znění směrnice 98/79/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze 17. května 2006, o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění. (Toto nařízení vlády nabývá účinnosti od 29.12.2009).

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN č.reg. 2009/0043/RS, Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s.,
Praha 6 - Řepy, IČ 27146235, Ing. Vratislav Zykán

Technická normalizační komise: TNK 59 Stroje a zařízení pro zemní práce, stavební výrobu, výrobu stavebních materiálů a povrchovou těžbu

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Josef Vašák


EVROPSKÁ NORMA EN 15059
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2009

ICS 97.220.20

Zařízení pro úpravu sněhu – Bezpečnostní požadavky

Snow grooming equipment – Safety requirements 

Engins de damage – Exigences de sécurité

Pistenpflegegeräte – Sicherheitsanforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-01-10.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15059:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 7

Úvod 8

1 Předmět normy 9

2 Citované normativní dokumenty 9

3 Termíny a definice 11

4 Seznam významných nebezpečí 11

5 Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření 12

5.1 Všeobecně 12

5.2 Soustava řízení 12

5.3 Brzdy 13

5.4 Uvádění do pohybu 13

5.5 Napínače pásů 13

5.6 Kabina řidiče 13

5.7 Sedadlo 15

5.8 Ovládací soustavy a jejich ovládací prvky a prostředky 16

5.9 Opatření k prevenci nebezpečných vlivů na zdraví 16

5.10 Osvětlovací soustavy a rozpoznatelnost 16

5.11 Akustické výstražné zařízení 17

5.12 Zpětná zrcátka 17

5.13 Držáky pomocného vybavení 17

5.14 Pracovní příslušenství 17

5.15 Opatření pro údržbu 18

5.16 Hluk 18

5.16.1 Snižování hluku v konstrukční etapě 18

5.16.2 Měření a deklarace emisí hluku 19

6 Ověřování bezpečnostních požadavků a/nebo ochranných opatření 19

7 Informace pro používání 19

7.1 Doprovodné dokumenty 19

7.2 Značení stroje 21

Příloha A (normativní)  Údaje 22

Příloha ZA (informativní)  Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky EU směrnice 98/37/ES 23

Příloha ZB (informativní)  Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky EU směrnice 2006/42/ES 24

Bibliografie 25

Obrázky

Obrázek 1 – Zařízení pro úpravu sněhu s hlavními částmi 11

Obrázek 2 – Prostor vymezující deformace (DLV); čelní pohled 14

Tabulky

Tabulka 1 – Seznam významných nebezpečí 11

Tabulka 2 – Zkušební zatížení pro zařízení pro úpravu sněhu 14

Tabulka A.1 – Definice vstupní spektrální třídy 22

Tabulka A.0A2 – Filtr mezní frekvence 22

Tabulka A 0A3 – Charakteristiky simulovaných vstupních vibrací pro různé typy strojů 22


Předmluva

Tento dokument (EN 15059:2009) byl připraven technickou komisí CEN/TC 151 „Stroje a zařízení pro zemní, stavební práce a na výrobu stavebních materiálů a hmot – Bezpečnost“; činnosti sekretariátu této technické komise zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEX] nelze činit odpovědnými za identifikaci jakéhokoli patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Úvod

Tato evropská norma je normou typu C podle specifikace, která je uvedena v EN ISO 12100-1:2003.

Strojní zařízení, na která se tato norma vztahuje, a rozsah, ve kterém jsou nebezpečí do této normy zahrnuta, jsou uvedeny v předmětu této normy.

Pro stroje, které byly zkonstruovány a zhotoveny podle ustanovení normy typu C platí, že pokud jsou ustanovení normy typu C odlišná od ustanovení, která jsou uvedena v normách typu A nebo B, mají ustanovení normy typu C přednost před ustanoveními jiných norem.


1Předmět normy

Tato norma platí pro zařízení pro úpravu sněhu, jak jsou definována v 3.1, a pro jejich používání s příslušenstvím, jak je popsáno v 3.2. S výjimkou sněhového kypřiče namontovaného vzadu a přední přídavné radlice se tato norma nezabývá specifickými nebezpečími samotných příslušenství. Tato norma neplatí pro pásová sněhová vozidla.

Tato norma řeší veškerá významná nebezpečí (viz kapitolu 4) identifikovaná na základě posouzení rizika, které je relevantní pro zařízení pro úpravu sněhu, když jsou používána podle svého určení a za podmínek, které předpokládá výrobce. Tato norma řeší také nebezpečí, která jsou spojena s uvedením do provozu, provozováním, zjišťováním závad a údržbou.

Tato norma neplatí pro zařízení pro úpravu sněhu, které bylo vyrobeno před datem vydání této evropské normy CEN.

POZNÁMKA Pro provoz na veřejných komunikacích platí národní dopravní předpisy, dokud nebudou k dispozici harmonizované požadavky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.