ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.13; 13.030.40                                                                                                                       Únor 2008

Zařízení pro zimní údržbu - Terminologie -
Termíny
pro zimní údržbu

ČSN
EN 15144

27 7402

 

Winter maintenance equipment - Terminology - Terms for winter maintenance

Equipement de viabilité hivernale - Terminologie - Terminologie relative à la viabilité hivernale

Winterdienstausrüstung - Terminologie - Begriffe zum Winterdienst

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15144:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15144:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80373


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

Citované a souvisící předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se strojních zařízení, ve znění směrnice 98/79/ES. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení.

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s., Praha 6 - Řepy,
IČ 27146235, Ing. Vratislav Zykán

Technická normalizační komise: TNK 59 Stroje a zařízení pro zemní práce, stavební výrobu, výrobu stavebních materiálů a povrchovou těžbu

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Chorvát


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                               EN 15144
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         
Červenec 2007

ICS 01.040.13; 13.030.40

Zařízení pro zimní údržbu - Terminologie - Termíny pro zimní údržbu

Winter maintenance equipment - Terminology - Term for winter maintenance

 

Equipement de viabilité hivernale - Terminologie -
Terminologie relative à la viabilité hivernale

Winterdienstausrüstung - Terminologie - Begriffe
zum Winterdienst

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-09-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 15144:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva                                  Foreword                              Avant-propos                              Vorwort..................................... 5

Úvod                                            Introduction                          Introduction                                Einleitung................................ 6

1          Předmět normy             Scope                                   Domaine d’application            Anwendungsbereich............. 7

2          Termíny a definice        Terms and definitions       Termes et définitions               Begriffe.................................... 7

2.1       Skupina 1:                      Group 1:                               Groupe 1:                                    Gruppe 1:

Stroje pro odklízení sněhu   Snow clearing machines  Machines de service hivernal Schneeräummaschinen...... 7

2.2       Skupina 2:                      Group 2:                               Groupe 2:                                    Gruppe 2:

Posypové stroje                      Spreading Machines         Machines d’épandage             Streumaschinen.................. 13

2.3       Skupina 3:                      Group 3:                               Groupe 3:                                    Gruppe 3:

Posypové materiály               Spreading materials          Matériels d’épandage              Streustoffe............................. 16

2.4       Skupina 4:                      Group 4:                               Groupe 4:                                    Gruppe 4:

Podmínky povrchu vozovky   Road surface conditions Conditions routières                Fahrbahnzustände.............. 19

2.5       Skupina 5:                      Group 5:                               Groupe 5:                                    Gruppe 5:

Silniční vybavení                     Roadside equipment        Équipement routier                   Straßenseitige
Winterdienstausrüstung..... 22

2.6       Skupina 6:                         Group 6:                                Groupe 6:                                Gruppe 6:

Všeobecné termíny                   General terms                     Définitions générales           Allgemeine Begriffe............. 24


Strana 5


-- Vynechaný text --