ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 81.100                                                                                                                                     Červen 2006

Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost -
Nakládání a vykládání jemných keramických dlaždic

ČSN
EN 13102

27 8910

 

Ceramic machines - Safety - Loading and unloading of fine clay tiles

Machines de la céramique - Sécurité - Chargement et déchargement de carreaux céramiques

Keramikmaschinen - Sicherheit - Beladen und Entladen von feinkeramischen Platten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13102:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13102:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 294:1992 zavedena v ČSN EN 294:1993 (83 0321) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům horními končetinami

EN 349:1993 zavedena v ČSN EN 349:1994 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

EN 418:1992 zavedena v ČSN EN 418:1994 (83 3311) Bezpečnosť strojových zariadení - Zariadenie núdzového zastavenia - Hladiská funkčnosti - Konstrukčné zásady

EN 619:2002 zavedena v ČSN EN 619:2003 (26 0084) Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro mechanickou manipulaci manipulačních jednotek

EN 953:1997 zavedena v ČSN EN 953:1998 (83 3302) Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů

EN 954-1:1996 zavedena v ČSN EN 954-1:1998 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části řídicích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci

EN 982:1996 zavedena v ČSN EN 982:1997 (83 3371) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro fluidní zařízení a jejich součásti - Hydraulika

EN 983:1996 zavedena v ČSN EN 983:1997 (83 3370) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro fluidní zařízení a jejich součásti - Pneumatika

EN 999:1998 zavedena v ČSN EN 999:2000 (83 3303) Bezpečnost strojních zařízení - Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla

EN 1037:1995 zavedena v ČSN EN 1037:1997 (83 3220) Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění

EN 1088:1995 zavedena v ČSN EN 1088:1999 (83 3315) Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu

EN 1525:1997 zavedena v ČSN EN 1525:1998 (26 8850) Bezpečnost motorových vozíků - Vozíky bez řidiče a jejich systémy

EN ISO 12100-1:2003 zavedena v ČSN EN ISO 12100-1:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 1: Základní terminologie, metodologie

EN ISO 12100-2:2003 zavedena v ČSN EN ISO 12100-2:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 2: Technické zásady

EN ISO 14122-2:2001 zavedena v ČSN EN ISO 14122-2:2002 (83 3280) Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky pro přístup ke strojnímu zařízení - Část 2: Pracovní plošiny a lávky

EN ISO 14122-4:2004 zavedena v ČSN EN ISO 14122-4:2004 (83 3280) Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky pro přístup ke strojnímu zařízení - Část 4: Pevné žebříky

EN 60204-1:1997 zavedena v ČSN EN 60204-1:2000 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení pracovních strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

EN 61310-1:1995 zavedena v ČSN EN 61310:1997 (33 2205) Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a aktivace - Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály

EN 61496-1:2004 zavedena v ČSN EN 61496-1 ed. 2:2005 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky (mod IEC 61496-1:2004)

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se strojních zařízení, ve znění směrnice 98/79/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení.


Strana 3

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s., Praha 6 - Řepy,
IČ 27146235, Ing. Vratislav Zykán

Technická normalizační komise: TNK 59 Stroje a zařízení pro zemní práce, stavební výrobu, výrobu stavebních materiálů a povrchovou těžbu

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Daniela Čížková


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13102
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Prosinec 2005

ICS 81.100

Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost -
Nakládání a vykládání jemných keramických dlaždic

Ceramic machines - Safety -
Loading and unloading of fine clay tiles

 

Machines de la céramique - Sécurité -
Chargement et déchargement de carreaux céramiques

Keramikmaschinen - Sicherheit -
Beladen und Entladen von feinkeramischen Platten

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-10-12.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 13102:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

Úvod................................................................................................................................................................................................... 8

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 9

2       Citované normativní dokumenty.......................................................................................................................................... 9

3       Termíny a definice - Symboly a zkratky............................................................................................................................. 11

4       Seznam významných nebezpečí........................................................................................................................................ 11

5       Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření........................................................................................................................ 12

6       Ověření bezpečnostních požadavků a/nebo ochranných opatření.............................................................................. 15

7       Informace pro používání...................................................................................................................................................... 16

Příloha A (informativní) Příklady strojů pro nakládání/vykládání........................................................................................... 18

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 98/37/EC............. 20


Strana 7

Předmluva

Tato evropská norma (EN 13102:2005) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 151 „Stroje a zařízení pro zemní, stavební práce a na výrobu stavebních materiálů a hmot - Bezpečnost“ jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2006.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této evropské normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

Úvod

Tato evropská norma je normou typu C podle specifikace, která je uvedena v EN ISO 12100-1:2003.

Strojní zařízení, na která se tato norma vztahuje, a rozsahy nebezpečí, nebezpečných situací a událostí, které jsou do této normy zahrnuty, jsou uvedeny v předmětu této normy.

Při tvorbě této normy se předpokládalo, že:

      se strojem pracuje jen zaškolená osoba;

      díly bez zvláštních požadavků jsou:

a)  konstruovány v souladu s obvyklou technickou praxí a výpočtovými pravidly, včetně všech režimů poruchy;

b)  jsou důkladného mechanického a elektrického provedení;

c)  jsou vyrobeny z materiálů adekvátní pevnosti a vhodné kvality;

      všeobecné elektrické nebezpečí je řešeno podle normy týkající se elektrické bezpečnosti EN 60204-1:1997;

      všeobecná nebezpečí způsobená hydraulickým a pneumatickým zařízením jsou řešena podle příslušných norem pro běžné použití, jako jsou EN 982:1996, EN 983:1996;

      součásti jsou udržovány v dobrém provozním stavu tak, aby navzdory používání jejich požadované vlastnosti zůstaly zachovány;

      rozhraní (interface) s ostatním strojním zařízením vyhovělo specifikaci;

      hluk není významným nebezpečím.

Pokud jsou ustanovení této normy typu C odlišná od ustanovení, která jsou uvedena v normách typu A nebo B, mají ustanovení této normy typu C přednost před ustanoveními jiných norem pro stroje, které byly zkonstruovány a zhotoveny podle ustanovení této normy typu C.


Strana 9

1 Předmět normy

1.1 Tato evropská norma platí pro:

      stroje pro stohování nebo odebírání vypálených nebo nevypálených jemných keramických obkladových nebo podlahových dlaždic na/z pevných nebo pohyblivých podložek (viz obrázek A.1);

      stroje pro nakládání nebo vykládání vypálených nebo nevypálených jemných keramických obkladových nebo podlahových dlaždic do/z přepravníků (viz obrázky A.2 a A.4);

      stroje pro nakládání nebo vykládání vypálených nebo nevypálených jemných keramických obkladových nebo podlahových dlaždic na/ze stohovacích rámů (viz obrázek A.3).

1.2 Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí, nebezpečné situace a události uvedené v kapitole 4, když jsou tyto stroje používány podle svého určení a za podmínek předpokládaných výrobcem. Tato norma předepisuje příslušná technická opatření pro odstranění nebo snížení rizik vznikajících během uvedení do provozu, obsluhy a údržby.

1.3 Rozhraní (interface) stohů a přepravníků s přepravním systémem uvádí tato evropská norma pouze jako příklady, nikoliv jako všechny možnosti (viz např. 5.6.4, 5.6.7).

1.4 Tato evropská norma neplatí pro:

      stroje pro stohování a odebírání štípaných dlaždic nebo střešních tašek;

      přídavná strojní zařízení, jako jsou vakuové generátory.

1.5 Tato evropská norma neplatí pro stroje vyrobené před datem vydání této evropské normy CEN.-- Vynechaný text --