ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 81.100                                                                                                                                        Říjen 2005

Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost -
Překládací rampy a vozy

ČSN
EN 13367

27 8907

 

Machines de la céramique - Sécurité - Chariots et wagons

Keramikmaschinen - Sicherheit - Schiebebühnen und Wagen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13367:2005. Evropská norma EN 13367:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13367:2005. The European Standard EN 13367:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         74215
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 349:1993 zavedena v ČSN EN 349:1994 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

EN 418:1992 zavedena v ČSN EN 418:1994 (83 3311) Bezpečnosť strojových zariadení - Zariadenie núdzového zastavenia - Hladiská funkčnosti. Konstrukčné zásady

EN 954-1:1996 zavedena v ČSN EN 954-1:1998 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části řídicích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci

EN 982:1996 zavedena v ČSN EN 982:1997 (83 3371) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro fluidní zařízení a jejich součásti - Hydraulika

EN 999:1998 zavedena v ČSN EN 999:2000 (83 5303) Bezpečnost strojních zařízení - Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla

EN 1037:1995 zavedena v ČSN EN 1037:1995 (83 3220) Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění

EN 1088:1995 zavedena v ČSN EN 1088:1997 (83 3315) Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení ochranných krytů - Zásady pro konstrukci a volbu

EN 1760-2:2001 zavedena v ČSN EN 1760-2:2001 (83 3301) Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 2: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení lišt citlivých na tlak a tyčí citlivých na tlak

EN 60204-1:1997 zavedena v ČSN EN 60204-1:2000 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení pracovních strojů - Část 1: Všeobecné požadavky (idt IEC 60204-1:1997)

EN 61496-1:1997 zavedena v ČSN EN 61496-1:2000 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky (mod IEC 61496-1:2004)

prEN 61496-2:2004 nezaveden, nahrazen CLC/TS 61496-2:2003, zavedenou v ČSN CLC/TS 61496-2:2005 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD) (idt IEC 61496-2:1997)

EN ISO 12100-1:2003 zavedena v ČSN EN ISO 12100-1:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení -
Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 1: Základní terminologie, metodologie

EN ISO 12100-2:2003 zavedena v ČSN EN ISO 12100-2:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení -
Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 2: Technické zásady

Citované a souvisící předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se strojních zařízení, ve znění směrnice 98/79/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení.

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s., Praha 6 - Řepy, IČ 27146235, Ing. Vratislav Zykán

Technická normalizační komise: TNK 59 Stroje a zařízení pro zemní práce, stavební výrobu, výrobu stavebních materiálů a povrchovou těžbu

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Daniela Čížková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 13367
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Květen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 81.100

Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost - Překládací rampy a vozy

Ceramic machines - Safety - Transfer platforms and cars

 

Machines de la céramique - Sécurité -
Chariots et wagons

Keramikmaschinen - Sicherheit -
Schiebebühnen und Wagen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-02-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 13367:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny, definice, symboly a zkratky................................................................................................................................ 8

4          Seznam významných nebezpečí....................................................................................................................................... 9

5          Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření.................................................................................................................... 11

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

5.2       Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... 11

5.3       Dopravní prostor/pracovní prostor.................................................................................................................................. 12

5.4       Automaticky ovládané provozy a strojní zařízení.......................................................................................................... 14

5.5       Ovládání.............................................................................................................................................................................. 15

6          Ověření bezpečnostních požadavků a/nebo opatření................................................................................................. 17

7          Informace pro užívání........................................................................................................................................................ 18

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 18

7.2       Doprovodné dokumenty (zejména: návod k používání).............................................................................................. 18

7.3       Značení................................................................................................................................................................................ 19

Příloha A (informativní) Nákres překládací rampy s vozem................................................................................................... 20

Příloha B (informativní) Záchytné zařízení bránící převrácení úchopových vozů na překládací rampě.......................... 21

Příloha C (informativní) Bezpečnostní opatření pro zabránění zakopnutí osob v tunelových pecích............................. 22

Příloha D (informativní) Tlumič nárazů a zarážka pro automatickou překládací rampu s úchopovým vozem............. 26

Příloha E (informativní) Nouzové zastavení s přejetím............................................................................................................ 27

Příloha ZA (informativní) Vztah této evropské normy k základním požadavkům EU směrnice 98/37/EC..................... 28

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 29


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 13367:2005) byla připravena technickou komisí CEN/TC 151 „Stroje a zařízení pro zemní, stavební práce a na výrobu stavebních materiálů a hmot - Bezpečnost“ činnosti sekretariátu této technické komise zabezpečuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2005.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma obsahuje bibliografii.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Tato evropská norma je normou typu C, jak je uvedeno v EN ISO 12100-1:2003.

Strojní zařízení, na která se tento dokument vztahuje, a rozsahy nebezpečí, nebezpečných situací a událostí, které jsou do této normy zahrnuty, jsou uvedeny v předmětu této normy.

Pokud jsou ustanovení této normy typu C odlišná od ustanovení, která jsou uvedena v normách typu A nebo B, mají ustanovení této normy typu C přednost před ustanoveními jiných norem pro stroje, které byly zkonstruovány a zhotoveny podle ustanovení této normy typu C.

Při tvorbě této normy se předpokládalo, že:

-    mezi výrobcem a uživatelem dojde k jednáním týkajícím se především stavebních dílů s ohledem na:

      statiku;

      dostatečný prostor (minimální mezeru) mezi vozy a pevnými částmi budovy a mezi vozy na sousedních kolejích;

      položení kolejišť;

      místní oddělení prostoru procesu souvisejícího s přepravou na kolejích a strojního zařízení a vybavení s výrobou souvisejícího, např. zakládání, rozpojování, sušení a vypalování, od ostatních pracovních míst a určených dopravních cest;

-    nebezpečí stlačení mezi jedoucími vozy a pevnými částmi strojů pro zakládání a nakládání nebo vykládání jsou řešena opatřeními na těchto strojích;

-    je dostatečné osvětlení místa;

-    jsou použity existující normy stanovené pro díly;

-    díly bez zvláštních požadavků jsou konstruovány v souladu s obvyklou technickou praxí a kalkulací;

-    díly jsou udržovány v dobrém stavu tak, aby navzdory používání jejich požadované vlastnosti zůstaly;

-    bylo vyhověno specifikacím o rozhraní strojů a zařízení nebo vybavení, jako jsou např. pece, sušárny, stroje pro zakládání, nakládání, rozpojování a vykládání, s překládacími rampami a vozy při transportu;

-    konstrukční a pracovní režim vylučuje přetížení vozů.

1 Předmět normy

1.1 Tato evropská norma platí pro konstrukci, instalaci a pro uvádění do provozu překládacích ramp a vozů a doplňkových zařízení pro transport keramického materiálu po kolejích související s procesem. Koleje jsou pro pohyb vozů ve vybavení a strojním zařízení jako jsou pece, sušičky, sběrná stanoviště pro transport související s procesem uvažovány horizontální. Strojní zařízení pro nakládání a vykládání je také zahrnuto.

1.2 Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se překládacích ramp a vozů, když jsou tyto používány podle svého určení a za podmínek předpokládaných výrobcem (viz kapitola 4). Hluk není významné nebezpečí. Tento dokument předepisuje ochranná opatření pro snížení nebezpečí, která mohou vzniknout během uvedení do provozu, provozu nebo údržby.

1.3 Tato evropská norma se nevztahuje na:

1.3.1 pece a sušičky (viz EN 746-1:1997), strojní zařízení pro zakládání a rozpojování těžkého jílu a hmot, výrobky a strojní zařízení pro nakládání a vykládání jemných keramických dlaždic;

1.3.2 obnovený proces, balení a skladování hotových výrobků;

1.3.3 dopravu vozů, které nemají kolejový podvozek, např. vozíky bez řidiče (viz EN 1525:1997);

1.3.4 překládací rampy a vozy ovládané lidskou silou.

1.4 Tato evropská norma neplatí pro překládací rampy, vozy a doplňková zařízení vyrobená před datem vydání této evropské normy CEN.-- Vynechaný text --