ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.20                                                                                                                                  Červen 1999

Jeřáby - Bezpečné používání -
Část 1: Všeobecně

ČSN
ISO 12480-1

27 0143

 

Cranes - Safe use - Part 1: General

Appareils de levage à charge suspendue - Sécurité d´emploi - Partie 1: Généralités

Krane - Sichere Verwendung - Teil 1: Allgemeines

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 12480-1:1997. Mezinárodní norma ISO 12480-1:1997 má status české normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 12480-1:1997. The International Standard ISO 12480-1:1997 has the status of a Czech Standard.

Touto normou se nahrazuje ČSN 27 0143 z 1968-10-23.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          56075
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Poznámka 1: Normu lze přiměřeně použít pro jeřáby s ručním pohonem nebo pro jeřáby nejméně s jedním ručním pohonem a pro zdvihadla.

Poznámka 2: Norma obsahuje národní přílohu NA.

Citované normy

ISO 4306-1:1990 zavedena v ČSN ISO 4306-1 Jeřáby. Názvosloví. - Část 1: Všeobecně (27 0000)

ISO 4306-2:1994 zavedena v ČSN ISO 4306-2 Zdvihací zařízení. Názvosloví. - Část 2: Mobilní jeřáby (27 0001)

ISO 4306-3:1991 zavedena v ČSN ISO 4306-3 Jeřáby. Názvosloví. - Část 3: Věžové jeřáby (27 0002)

ISO 4309:1990 zavedena v ČSN ISO 4309 Jeřáby. Ocelová lana.Praktické zásady pro prohlídky ocelových lan a jejich vyřazování (27 0056)

ISO 4310:1981 zavedena v ČSN 27 0142 Jeřáby. Zkušební metody a předpisy

ISO 7363:1996 zavedena v ČSN ISO 7363 Jeřáby a zdvihací zařízení. Technické charakteristiky a přejímací dokumenty (27 0008)

ISO 9926-1:1990 zavedena v ČSN ISO 9926-1 Jeřáby. Výcvik jeřábníků. - Část 1: Všeobecně (27 0060)

ISO 9927-1:1994 zavedená v ČSN ISO 9927-1 Jeřáby. Inspekce. - Část 1: Všeobecně (27 0041)

ISO 9928-1:1990 zavedená v ČSN ISO 9928-1 Jeřáby. Příručka pro řízení jeřábu. - Část 1: Všeobecně (27 0070)

ISO 9942-1:1994 zavedena v ČSN ISO 9942-1 Jeřáby - Informační štítky - Část 1: Obecně (27 0036)

ISO 12478-1 dosud nezavedena

ISO 12482-1:1995 zavedena v ČSN ISO 12482-1 Jeřáby. Sledování stavu - Část 1: Všeobecně (27 0040)

ISO 10973:1995 zavedena v ČSN ISO 10973 Jeřáby - Příručka náhradních dílů (27 0075)

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Miroslav Uhlíř, IČO 15484076

Technická normalizační komise: TNK 123, Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Jeřáby -                                                                                                                     ISO 12480-1

Bezpečné používání -                                                                                           První vydání

Část 1: Všeobecně                                                                                                1997-03-01

ICS 53.020.20

Deskriptory: lifting equipment, cranes (hoists), safety, safety of machines, accident prevention, specifications, safety requirements, generalities.

Obsah

                                                                                                                                                                                                Strana

1     Předmět normy............................................................................................................................. 5

2       Odkazy na normy.................................................................................................................................................................... 5

3       Definice.................................................................................................................................................................................... 5

4       Řízení provozu jeřábu............................................................................................................................................................ 6

5       Výběr, odpovědnost a minimální požadavky na pracovníky............................................................................................ 7

6       Bezpečnost............................................................................................................................................................................ 10

7       Výběr jeřábů........................................................................................................................................................................... 12

8       Nasazení jeřábů.................................................................................................................................................................... 12

9       Montáž a demontáž............................................................................................................................................................... 13

10     Postupy a opatření................................................................................................................................................................ 15

11     Provozní podmínky................................................................................................................................................................ 17

12     Vázání břemen a manipulace s nimi................................................................................................................................ 23

13     Doprava osob........................................................................................................................................................................ 23

14     Zkoušky, inspekce a sledování stavu............................................................................................................................... 23

Příloha A (informativní)         Periodické kontroly...................................................................................................................... 24

Příloha B (informativní)         Demolice a ostatní zvláštní práce............................................................................................. 26

Příloha C (normativní)           Doprava osob............................................................................................................................... 28

Příloha D (informativní)         Příklady komunikačního systému............................................................................................. 31

Národní příloha NA (informativní)............................................................................................................................................... 32


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75% z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 12480-1 byla připravena technickou komisí ISO/TC 96, Jeřáby.

ISO 12480 se skládá z následujících částí pod všeobecným názvem Jeřáby - Bezpečné používání:

-      Část 1: Všeobecně

-      Část 2: Mobilní jeřáby

-      Část 3: Věžové jeřáby

-      Část 4: Výložníkové jeřáby

-      Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby

Příloha C tvoří nedílnou součást této části ISO 12480. Přílohy A, B a D jsou pouze pro informaci.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato část ISO 12480 stanoví požadované postupy pro bezpečné používání jeřábů, včetně systémů bezpečné práce, řízení, plánování, výběru, montáže a demontáže, provozu a údržby jeřábů a výběru jeřábníků, vazačů a signalistů.

Norma neplatí pro jeřáby s ručním pohonem (bez motorického pohonu), pro jeřáby s nejméně jedním ručním pohonem a pro jeřáby na plavidlech, s výjimkou těch případů, kdy je pozemní jeřáb pouze dočasně připevněn k plavidlu.-- Vynechaný text --