ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.20; 53.020.99                                                                                                                      Srpen 2023

Jeřáby a zdvihadla – Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel

ČSN 27 0142

 

Cranes and hoists – Testing of the operated cranes and hoists

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 27 0142 z ledna 2014.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 4

1............ Předmět normy............................................................................................................................................................................. 5

2............ Citované dokumenty.................................................................................................................................................................... 5

3............ Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 6

4............ Zkoušení obecně.......................................................................................................................................................................... 8

5............ Rozsah prohlídek, kontrol, revizí a zkoušek............................................................................................................................. 9

5.1......... Prohlídka a funkční zkouška....................................................................................................................................................... 9

5.2......... Kontrola........................................................................................................................................................................................ 10

5.3......... Revize........................................................................................................................................................................................... 10

5.4......... Zkouška........................................................................................................................................................................................ 10

5.5......... Zkoušky s přetížením................................................................................................................................................................. 10

5.5.2...... Zkouška statická......................................................................................................................................................................... 10

5.5.3...... Zkouška stability......................................................................................................................................................................... 11

5.5.4...... Zkouška po mimořádných událostech................................................................................................................................... 11

5.6......... Zkušební břemena..................................................................................................................................................................... 11

6............ Revize a zkoušky........................................................................................................................................................................ 11

7............ Ověřovací zkouška..................................................................................................................................................................... 12

8............ Zkoušky po opravách................................................................................................................................................................. 13

9............ Zkoušky po rekonstrukcích a podstatných změnách........................................................................................................... 13

10.......... Zkoušky jeřábů po přemístění na jiné pracoviště................................................................................................................. 13

11.......... Zkouška jeřábů používaných ojediněle................................................................................................................................. 13

12.......... Doklady o provedených revizích a zkouškách jeřábů......................................................................................................... 13

13.......... Doplňující podmínky pro zkoušení jednotlivých druhů jeřábů........................................................................................... 14

13.1....... Obecné platné požadavky pro zkoušení všech jeřábů:...................................................................................................... 14

14.......... Zkoušení jeřábů mostového typu............................................................................................................................................ 15

14.4....... Funkční zkouška......................................................................................................................................................................... 15

14.5....... Dynamická zkouška................................................................................................................................................................... 15

14.6....... Statická zkouška......................................................................................................................................................................... 15

15.......... Zkoušení jeřábů výložníkového typu...................................................................................................................................... 15

15.4....... Zkoušky s přetížením................................................................................................................................................................. 16

15.4.1... Dynamická zkouška................................................................................................................................................................... 16

15.4.2... Zkouška statická a zkouška stability....................................................................................................................................... 16

15.4.3... Zkouška omezovače nosnosti................................................................................................................................................. 16

15.5....... Zvláštní požadavky na zkoušení.............................................................................................................................................. 16

16.......... Zkoušení mobilních jeřábů....................................................................................................................................................... 17

16.6....... Zkoušky s přetížením................................................................................................................................................................. 17

16.6.1... Dynamická zkouška................................................................................................................................................................... 17

16.6.2... Zkouška omezovače nosnosti................................................................................................................................................. 17

16.6.3... Zkouška stability......................................................................................................................................................................... 18

16.7....... Zvláštní požadavky na zkoušení.............................................................................................................................................. 18

17.......... Zkoušení nakládacích jeřábů................................................................................................................................................... 18

17.4....... Funkční zkouška......................................................................................................................................................................... 18

Strana

17.5....... Zkoušky s přetížením................................................................................................................................................................. 18

17.5.1... Dynamická zkouška................................................................................................................................................................... 18

17.5.2... Zkouška omezovače nosnosti................................................................................................................................................. 18

17.5.3... Zkouška stability......................................................................................................................................................................... 19

17.6....... Zvláštní požadavky na zkoušení.............................................................................................................................................. 19

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Z normy byly vypuštěny odkazy na dnes již neplatné ČSN.

Nové znění normy cituje současné platné právní předpisy, převzaté mezinárodni a evropské normy a uvádí její text do souladu s pokrokem v této oblasti. Dále byly rovněž upraveny a aktualizovány termíny a definice.

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

Nařízeni vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používáni strojů, technických zařízeni, přístrojů a nářadí.

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Rad určených technických zařízení) ve znění pozdějších změn.

Vyhláška Českého báňského Úřadu č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízeni a o požadavcích na vyhrazené technické zařízeni tlakové, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve znění vyhlášky čís. 282/2007 Sb., ve znění pozdějších změn.

Vyhláška Ministerstva obrany č. 273/1999 Sb., kterou se vymezují určené technické zařízení používané s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbroji, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení.

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: ASOCIACE ZZ-ČR z. s. , IČO 44938900, Vladimír Tůma, Ctirad Svoboda

Technická normalizační komise: TNK 123, Zdvihací a manipulační zařízeni

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkušebnictví ing. Jaroslav Zajíček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro zkoušení všech provozovaných jeřábů a zdvihadel s ručním i motorickým pohonem, pokud výrobce jeřábu nestanoví jiné podmínky zkoušeni.

Norma neplatí:

a)  pro zdvihací zařízení sestavená a konstruovaná výhradně pro montážní účely, zejména montážní ramena, stožáry a nástavby,

b)  pro pomocná jednoúčelová manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů,

c)  pro vrátky.

Norma je národním předpisem pro zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel, kterými se zdvihají nebo přemisťují břemena pomocí prostředků pro vázání, zavěšování a uchopení břemen. Pokud bude zkoušení jeřábů (prohlídky, kontroly, revize a zkoušky) prováděno v souladu s touto normou, nelze souběžně vyžadovat provádění příslušných inspekcí podle norem ČSN ISO řady 9927.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.