ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.100                                                                                                                                       Srpen 2020

Stroje pro zemní práce – Návod k používání –
Část 1: Obsah a provedení

ČSN
ISO 6750-1

27 7805

 

Earth-moving machinery – Operator’s manual –
Part 1: Contents and format

Engins de terrassement – Manuel de l’opérateur –
Partie 1: Présentation et contenu

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6750-1:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 6750-1:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 6750 (27 7805) z května 2006.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozímu vydání jsou uvedeny předmluvě mezinárodní normy.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 3864-1 zavedena v ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

ISO 3864-3 zavedena v ČSN ISO 3864-3 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro používání v bezpečnostních značkách

ISO 3864-4 zavedena v ČSN ISO 3864-4 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek

ISO 6405-1 zavedena v ČSN ISO 6405-1 (27 7508) Stroje pro zemní práce – Značky ovládačů obsluhy a jiné sdělovače – Část 1: Všeobecné značky

ISO 6405-2 zavedena v ČSN ISO 6405-2 (27 7508) Stroje pro zemní práce – Značky ovládačů obsluhy a jiné sdělovače – Část 2: Značky pro specifické stroje, zařízení a příslušenství

ISO 6749 zavedena v ČSN ISO 6749 (27 7585) Stroje na zemné práce. Konzervovanie a skladovanie

ISO 7010 zavedena v ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky

ISO 7130 zavedena v ČSN ISO 7130 (27 7800) Stroje pro zemní práce – Výcvik obsluhy – Obsah a metody

ISO 9244 zavedena v ČSN ISO 9244 (27 7509) Stroje pro zemní práce – Bezpečnostní štítky pro stroje – Všeobecné zásady

ISO 12100 zavedena v ČSN EN ISO 12100 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

ISO 17100 zavedena v ČSN ISO 17100 (76 1501) Překladatelské služby – Požadavky na překladatelské služby

Souvisící ČSN

ČSN ISO 215 (01 0147) Dokumentace – Formální úprava příspěvků do periodik a jiných seriálových publikací

ČSN ISO 999 (01 0192) Informace a dokumentace – Zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků

ČSN EN ISO 3449:2005 (27 7537) Stroje pro zemní práce – Ochranné konstrukce chránící před padajícími předměty – Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení

ČSN EN ISO 3471:2008 (27 7535) Stroje pro zemní práce – Ochranné konstrukce chránící při převrácení – Požadavky na laboratorní zkoušky a provedení

ČSN ISO 4306-1 (27 0000) Jeřáby – Slovník – Část 1: Všeobecně

ČSN ISO 5006:2018 (27 8009) Stroje pro zemní práce – Pole výhledu obsluhy – Zkušební metoda a kritéria provedení

ČSN ISO 5127 (01 0162) Informace a dokumentace – Slovník

ČSN ISO 6011 (27 7511) Stroje pro zemní práce – Optické sdělovače provozu stroje

ČSN ISO 6016:2011 (27 8020) Stroje pro zemní práce – Metody měření hmotnosti celých strojů, jejich pracovních zařízení a součástí

ČSN EN ISO 6165 (27 7400) Stroje pro zemní práce – Základní typy – Identifikace, termíny a definice

ČSN EN ISO 6709 (97 9870) Normativní reprezentace geografického bodového místa souřadnicemi

ČSN ISO 6746-1:2003 (27 7601) Stroje pro zemní práce – Definice rozměrů a jejich symboly – Část 1: Základní stroj

ČSN ISO 6746-2:2003 (27 7601) Stroje pro zemní práce – Definice rozměrů a jejich symboly – Část 2: Pracovní zařízení a přídavné pracovní prostředky

ČSN ISO 7001 (01 8021) Grafické značky – Veřejné informační značky

ČSN EN ISO 7096 (27 7696) Stroje pro zemní práce – Laboratorní hodnocení přenosu vibrací sedadlem obsluhy

ČSN ISO 7457 (27 7540) Stroje pro zemní práce – Stanovení rozměrů zatáčení strojů na kolovém podvozku

ČSN ISO 8927 (27 7403) Stroje pro zemní práce. Pohotovost stroje. Terminologie

ČSN ISO 10262 (27 7532) Stroje pro zemní práce – Hydraulická lopatová rýpadla – Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení ochranných krytů obsluhy

ČSN EN ISO 10423 (45 1220) Naftový a plynárenský průmysl – Vrtné a těžební zařízení – Ústí sondy a produkční kříž

ČSN ISO 10567 (27 7002) Stroje pro zemní práce – Hydraulická lopatová rýpadla – Nosnost

ČSN ISO 18113-1 (85 7027) Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro – Informace poskytované výrobcem (označování štítky) – Část 1: Termíny, definice a obecné požadavky

ČSN ISO 80000-1 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně

ČSN EN 60204-1 ed. 3 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 81346-1 (013710) Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční označování – Část 1: Základní pravidla

ČSN EN 474-1+A6 (27 7911) Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Státní zkušebna strojů a. s., Praha 6 – Řepy, IČO 27146235, Ing. Miloslav Vomočil

Technická normalizační komise: TNK 59 Stroje a zařízení pro zemní práce, stavební výrobu, výrobu stavebních materiálů a povrchovou těžbu

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Ludmila Fuxová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

MEZINÁRODNÍ NORMA

Stroje pro zemní práce – Návod k používání –                                                        ISO 6750-1
Část 1: Obsah a provedení                                                                                            První vydání
                                                                                                                                              2019-10-31

ICS 53.100

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 7

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 9

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 9

4......... Obecné informace pro návody k používání............................................................................................................................. 12

4.1...... Obecné informace........................................................................................................................................................................ 12

4.2...... Konfigurace stroje......................................................................................................................................................................... 12

4.3...... Příslušenství, nástroje, přídavné pracovní zařízení................................................................................................................. 12

4.4...... Měřicí jednotky............................................................................................................................................................................... 12

4.5...... Původní jazyk a překlady............................................................................................................................................................. 12

4.6...... Grafické značky............................................................................................................................................................................. 12

4.7...... Význam akustických a vizuálních signálů na stroji................................................................................................................. 12

4.8...... Základní informace....................................................................................................................................................................... 12

5......... Obsah návodů k používání.......................................................................................................................................................... 13

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 13

5.2...... Identifikace návodu k používání................................................................................................................................................. 13

5.3...... Obsah.............................................................................................................................................................................................. 13

5.4...... Identifikace stroje.......................................................................................................................................................................... 13

5.5...... Úvod................................................................................................................................................................................................. 14

5.6...... Bezpečnostní informace.............................................................................................................................................................. 14

5.6.1... Zbytková rizika............................................................................................................................................................................... 14

5.6.2... Bezpečnostní výstražné značky.................................................................................................................................................. 15

5.6.3... Signální slova................................................................................................................................................................................. 15

5.6.4... Bezpečnostní zprávy..................................................................................................................................................................... 15

5.6.5... Bezpečnostní štítky stroje............................................................................................................................................................. 15

5.7...... Provoz.............................................................................................................................................................................................. 16

5.7.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 16

5.7.2... Ovládače a displeje...................................................................................................................................................................... 17

5.7.3... Provozní pokyny............................................................................................................................................................................ 17

5.8...... Odstraňování problémů............................................................................................................................................................... 17

5.9...... Údržba a nastavování................................................................................................................................................................... 17

5.9.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 17

Strana

5.9.2... Opatření před údržbou................................................................................................................................................................. 18

5.9.3... Pokyny pro údržbu pro obsluhu.................................................................................................................................................. 18

5.10.... Seznam náhradních dílů.............................................................................................................................................................. 18

5.11.... Konzervace a uskladnění............................................................................................................................................................ 18

5.11.1 Obecně............................................................................................................................................................................................ 18

5.11.2 Před dlouhodobým skladováním............................................................................................................................................... 18

5.11.3 Po dlouhodobém skladování...................................................................................................................................................... 18

5.12.... Informace pro skončení provozu................................................................................................................................................ 19

5.13.... Specifikace – Technické údaje o stroji...................................................................................................................................... 19

Příloha A (normativní) Základní informace k zařazení do návodu k používání............................................................................. 20

Příloha B (informativní) Prezentace a formát návodu k používání – Doporučení........................................................................ 22

Příloha C (informativní) Elektronická média........................................................................................................................................ 25

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 26

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2019

Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být, není-li specifikováno jinak nebo nepožaduje-li se to v souvislosti s její
implementací, reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně
pořizování fotokopií nebo zveřejňování na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného souhlasu. O souhlas lze požádat buď ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CP 401 · Ch. de Blandonnet 8

CH-1214 Vernier, Geneva

Tel.: + 41 22 749 01 11

Fax: + 41 22 749 09 47

E-mail: copyright@iso.org

Web: www.iso.org

Publikováno ve Švýcarsku

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 127 Stroje pro zemní práce, subkomise SC 3 Charakte-
ristiky stroje, elektrické a elektronické systémy, provoz a údržba
.

Tento dokument zrušuje a nahrazuje třetí vydání (ISO 6750:2005), které bylo technicky revidováno. Hlavní změny v porovnání s předchozím vydáním jsou následující:

    byl aktualizován požadovaný obsah návodu k používání strojů pro zemní práce;

    nyní jsou poskytnuty další informace o používání elektronických médií pro návod k používání.

Seznam všech částí souboru ISO 6750 lze nalézt na webových stránkách ISO.

Jakákoliv zpětná vazba nebo otázky k tomuto dokumentu by měly být zasílány přímo národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Kompletní seznam těchto orgánů je možné najít na www.iso.org/members.html.

Úvod

Obsluha musí mít k dispozici návod k používání, který poskytuje pokyny pro správné používání a údržbu stroje a jeho pracovního zařízení a příslušenství. Očekává se proto, že takový návod k používání bude jasný a srozumitelný, že bude obsahovat výstrahy týkající se důvodně předvídatelných nebezpečí a definice termínů a že použité jednotky, značky a obrázky budou v souladu s příslušnými mezinárodními normami.

Toto vydání bylo připraveno tak, aby bylo v souladu s podobnou technickou oblastí, na kterou se vztahuje ISO 3600.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje obsah návodů k používání pro stroje pro zemní práce definované v ISO 6165, a posky-
tuje pokyny, jak strukturovat tyto návody k používání. Jeho účelem je pomáhat výrobcům strojního zařízení
při přípravě a prezentaci těchto návodů.

Návody určené pro servisní techniky nespadají do předmětu tohoto dokumentu.

POZNÁMKA 1 Příloha A poskytuje základní informace k položkám, které mají být zahrnuty do návodu k používání.

POZNÁMKA 2 Příloha B poskytuje pokyn k prezentaci a formátu vytištěných návodů k používání.

POZNÁMKA 3 Příloha C poskytuje doporučení pro elektronické komunikační prostředky, které mohou být použity ke sdělení obsahů návodů k používání.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.