ČESKÁ NORMA

MDT 621.883:621.878/.879

Říjen 1995

Stroje pro zemní práce
SERVISNÍ NÁŘADÍ
Část 1: Běžné nářadí pro údržbu a seřizování

ČSN
ISO 4510-1

27 7811

 

 

 

Earth-moving machinery - Service tools - Part 1: Common maintenance and adjustment tools

Engins de terrassement - outils d'entretien et de dépannage -  Partie 1: Outils courants pour l'entretien et les réglages

Erdbaumaschinen - Servicegeräte - Teil 1: Gewöhnliche Geräte für Instandhaltung und Einstellung

 

Tato norma obsahuje ISO 4510-1:1987.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 263 dosud nezavedena

ISO 6165:1987 zavedena v ČSN ISO 6165 Stroje na zemné práce. Základné typy. Terminológia (27 7400)

ISO 6750:1984 zavedena v ČSN ISO 6750 Stroje pro zemní práce. Provoz a údržba. Provedení a obsah příruček (27 7805)

 

Další souvisící normy

ČSN 27 7009 Stroje pro zemní práce. Hydraulická lopatová rýpadla. Technické požadavky

ČSN 27 7012 Stavební, zemní stroje a rýpadla. Provoz a údržba. Bezpečnost práce a ochrana zdraví

ČSN 27 8045 Stavebné, zemné stroje. Dozéry. Názvoslovie, parametre a technické požiadavky

ČSN ISO 1703 Náradie na úťahovanie skrutiek a matíc. Názvoslovie (23 0600)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Poradní sbor pro mechanizaci stavebnictví, s. r. o., Praha IČO 48585149, Ing. Štěpán Janďourek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 59 Stavební, zemní stroje a rýpadla

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Daniela Čížková

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18063


Strana 2

STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE

ISO 4510-1

SERVISNÍ NÁŘADÍ

Druhé vydání

Část 1: Běžné nářadí pro údržbu a seřizování

1987-10-01


 

MDT 621.883:621.878/.879

 

Deskriptory: earth-moving machinery, adjustment, maintenance, tools, hand tools, assembly tools, nomenclature.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na přípravě mezinárodních norem obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO ke schválení pře jejich přijetím Radou ISO jako mezinárodní normy. V souladu s postupy ISO se pro schválení norem požaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 4510-1 byla připravena technickou komisí ISO/TC 127, Stroje pro zemní práce.

 

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 4510-1:1986), ve kterém je provedena menší oprava, zahrnující změny tabulky 1 (nářadí pod poř. čísly 1, 3 a 10).

 

Uživatelé by si měli uvědomit, že všechny mezinárodní normy jsou občas podrobeny revizi a že jakýkoliv odkaz zde uvedený na kteroukoliv jinou mezinárodní normou znamená její nejnovější vydání, není-li stanoveno jinak.

 

1 Předmět a rozsah použití normy

 

Tato část ISO 4510 stanoví nářadí, určené k běžnému používání při údržbě a pravidelném seřizování strojů pro zemní práce podle ISO 6165 na staveništích.

 

Výrobci by měli vybírat vhodné nářadí pro údržbu a pravidelné seřizování z tabulky 1 a specifikovat je v příslušných příručkách podle ISO 6750 - sada nářadí, používaného pro provádění údržby a seřizování.

 -- Vynechaný text --