ČESKÁ NORMA

MDT 621.878/.879:62-7

Květen 1994

Stroje pro zemní práce
PROVOZ A ÚDRŽBA
Provedení a obsah příruček

ČSN
ISO 6750

27 7805

 

 

 

Eart-moving machinery. Operation and maintenance. Format and content of manuals.

Engins de terrassement. Emploi et entretien. Présentation et contenu des manuels techniques.

Erdbaumaschinen. Betrieb und Instandhaltung. Form und Inhalt des Handbuches.

 

Tato norma obsahuje ISO 6750:1984.

 

Národní předmluva

 

Norma obsahuje národní poznámku k A.3.1

 

Citované normy

ISO 4510   dosud nezavedena

ISO 6165 zavedena v ČSN ISO 6165 Stroje na zemné práce. Základné typy. Terminológia (27 7400)

ISO 6405   zavedena v ČSN 27 7508 Stavební, zemní stroje a rýpadla. Symboly pro ovládače a sdělovače (neq ISO 6405:1982)

ISO 6746-1 zavedena v ČSN ISO 6746-1 Stroje na zemné práce a lopatové rýpadla. Definície rozmerov a ich symboly. Časť 1: Základný stroj (27 7601)

ISO 6746-2 zavedena v ČSN ISO 6746-2 Stroje na zemné práce. Definície rozmerov a ich značky. Časť 2.: Pracovné zariadenie (27 7602)

ISO 6749 zavedena v ČSN ISO 6749 Stroje na zemné práce. Konzervovanie a skladovanie (27 7585)

 

Další souvisící normy

ČSN 27 7009 Stroje pro zemní práce. Hydraulická lopatová rýpadla. Technické požadavky

ČSN 27 7012  Stavební, zemní stroje a rýpadla. Provoz a údržba. Bezpečnost práce a ochrana zdraví

ČSN 27 8930 Víceúčelové stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce. Univerzální zemní stroje. Názvosloví, parametry a technické požadavky

 

Souvisící právní předpisy

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., o základních požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracech

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16247


Strana 2

Vysvětlivky k používání normy ČSN ISO 6750

K čl. 3.2. Je třeba upozornit na odlišné členění činností při užívání stroje v České Republice, které nachází výraz i v odlišném uspořádání příruček, resp. návodu k použití, jejich částí či svazků. Preventivní údržbou byl dosud rozuměn souhrn činností zaměřených na udržení provozuschopného nebo bezchybného stavu stroje, tedy včetně mazání. Informace o mazání uvádí ISO 6750 samostatně vedle údržby, pod kterou rozumí jen čištění, vyměňování a nastavování. Naopak mezi mazání zahrnuje i výběr a použití nejen maziv, ale i paliv a chladících kapalin. Opravou byl dosud rozuměn souhrn činností zaměřených na obnovu provozuschopného nebo bezchybného stavu stroje. Měly by být rozlišeny opravy, které smí provádět řidič stroje (stroj je k tomu vybaven potřebným nářadím, v návodu k použití, resp. v příručce pro řidiče jsou uvedeny potřebné informace), a které provádět nemá a které mají provádět dílenští opraváři - mechanici (potřebné informace pro tyto opravy jsou uvedeny v dílenské příručce).

 

Do provozu stroje, o kterém má podávat informace příručka stroje, jsou zahrnovány normou ISO 6750 dále i činnosti souvisící s výměnou a nastavením pracovního zařízení stroje, i činnosti souvisící s přepravou stroje, které bezprostředně s vlastním pracovním nasazením stroje (provozem) nesouvisí. Tyto činnosti bývaly dosud zpracovány v samostatných částech návodu k použití a to i z toho důvodu, že se jedná zpravidla o obsahově náročné části se zvláštními požadavky na bezpečnost práce.

 

K čl. 4.2. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 324/1990 Sb. připouští, že se pokyny pro obsluhu a údržbu nemusí vydávat, pokud jsou stanoveny v technických normách. Tomuto postupu je třeba dát přednost, poněvadž bezpečnostních pokynů platných pro všechny stroje pro zemní práce, případně jen pro některé druhy strojů (lopatová rýpadla apod.) je velmi mnoho (viz zmíněná vyhláška i ČSN 27 7012). Výrobci, jak vyplývá ze zkušeností, nikdy ve svých návodech k použití (příručkách pro řidiče) tyto požadavky nereprodukují s úplností, takže řidič dostává nebezpečně zkreslenou informaci, že dodržením bezpečnostních pokynů uvedených v návodu k použití udělal pro bezpečnost práce vše. V návodech k použití (příručkách pro řidiče) by měly být uváděny jen ty bezpečnostní pokyny, které platí pro daný typ stroje navíc a co se týče ostatních bezpečnostních pokynů, měl by být v návodu k použití odkaz na příslušný předpis a normu (pokud veškerá ustanovení nebudou převzata do návodu).

 

K čl. 5.2 a 6.1. Z hlediska přehlednosti, rychlosti a snadnosti provádění všech úkonů preventivní údržby, tj. včetně kontroly, doplňování i výměny provozních kapalin a maziv, je žádoucí, aby byly všechny úkony v příručce zpracovány společně vždy pro jednotlivé intervaly údržby, tedy i v jednom schématu údržby - viz též vysvětlivky k čl. 3.2.

 

K příloze B. Doporučené intervaly 250 h a 5000 h nerespektují zásadu, která by při volbě intervalů mělo být dodržena, totiž že nejbližší delší interval by měl být násobkem nejblíže kratšího intervalu, tedy aby úkony údržby, které se provádějí v kratším intervalu byly vždy přiřazeny k úkonům, které se provádějí v delším intervalu. (Při intervalech 250 h se nepočítá s prováděním úkonů pro interval 100 h, při intervalu 5000 h s prováděním úkonů pro interval 2000 h).

 

Vypracování normy

Zpracovatel: UNEX, akciová společnost, Uničov, IČO 45192049, pracovník Jaroslav Jurenka

Pracovník Českého normalizačního institutu Praha: Ing. Daniela Čížková


Strana 3

STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE

ISO 6750

PROVOZ A ÚDRŽBA

Druhé vydání

PROVEDENÍ A OBSAH PŘÍRUČEK

1984-02-01


 

MDT 621.878/.879:62-7

 

Deskriptory: earth handling equipment, operating requirements, documents, handbooks

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na přípravě mezinárodních norem obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zůčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování před jeho přijetím Radou ISO za mezinárodní normu.

 

Mezinárodní norma ISO 6750 byla připravena technickou komisí ISO/TC 127, Stroje pro zemní práce.

 

Druhé vydání bylo přijato přímo Radou ISO ve shodě s článkem 6.11.2 části 1 Směrnic pro technickou práci v ISO. Nahrazuje a ruší první vydání (tj. ISO 6750:1981), které bylo schváleno členskými organizacemi těchto zemí:

 

Austrálie, SRN, Rumunsko, Belgie, Indie, Rep. Jižní Afrika, Brazílie, Itálie, Švédsko, Bulharsko, Japonsko, Spojené království, ČSFR, Pakistán, USA, Egypt. Arab. Rep., Polsko, SNS, Finsko, Rakousko.

 

Žádná členská organizace nevyjádřila svůj nesouhlas s tímto dokumentem.

Příloha B této mezinárodní normy ruší a nahrazuje ISO 3542: 1975.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

0

Úvod

4

1

Předmět normy a rozsah použití

4

2

Odkazy na normy

4

3

Provedení příruček

4

4

Obsah příručky řidiče

5

5

Obsah příručky pro mazání

8

6

Obsah příručky pro údržbu

9

7

Obsah příručky náhradních dílů

11

8

Obsah dílenské příručky

11

9

Obsah příručky technických údajů

12

Přílohy

A Přehled typických technických údajů

13

B Doporučené mazací intervaly

19

C Typické schéma mazání

20


Strana 4

0  Úvod

 

Při přípravě této mezinárodní normy byl brán zřetel na fakt, že je možné, že řidiči a mechanici absolvovali jen krátké zaškolení v jazyce, v němž nejsou sběhlí.

 

Příručka proto musí

a) být snadno srozumitelná a má mít odpovídající vysvětlující poznámky;

b) používat mezinárodně srozumitelných symbolů;

c) být snadno použitelná, skladná a vyrobena z trvanlivého a odolného materiálu.

 

1   Předmět normy a rozsah použití

 

Tato mezinárodní norma stanovuje všeobecná pravidla nezbytná pro přípravu a provedení příruček strojů pro zemní práce, definovaných v ISO 6165.

 -- Vynechaný text --