ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.200.10                                                                                                                                    Září 2008

Měřidla tepla -
Část 4: Zkoušky pro schválení typu

ČSN
EN 1434 - 4

25 8511

 

Heat meters - Part 4: Pattern approval tests

Compteurs d’énergie thermique - Partie 4: Essais en vue de l’approbation de modèle

Wärmezähler - Teil 4: Prüfungen für die Bauartzulassung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1434-4:2007 včetně její opravy EN 1434-4:2007/AC:2007:10. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1434-4:2007 including its corrigendum EN 1434-4:2007/AC:2007-10. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1434-4 (25 8511) z října 2007.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81685


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Norma je harmonizována se Směrnicí EU 2004/22/EC, MID, která je zapracována do NV č. 464/2005 Sb.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ENV 13005 zavedena v ČSN P ENV 13005 (01 4109) Pokyn pro vyjádření nejistoty měření

EN 1434-1:2007 zavedena v ČSN EN 1434-1:2007 (25 8511) Měřiče tepla - Část 1: Všeobecné požadavky

EN 14154-3:2005 zavedena v ČSN EN 14154-3+A1:2007 (25 7811) Vodoměry - Část 3: Zkušební metody a zařízení

EN 55022 zavedena v ČSN EN 55022 (33 4290) Zařízení informační techniky - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření

EN 60068-2-1 zavedena v ČSN EN 60068-2-1+A1 ed. 2 (34 5791) Zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky -
Zkoušky A: Chlad

EN 60068-2-2 zavedena v ČSN EN 60068-2-2 + A1 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-2: Zkoušky -
Zkouška B: Suché teplo

EN 60068-2-30 zavedena v ČSN EN 60068-2-30 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-30: Zkoušky -
Zkouška Db: Vlhké teplo cyklické (cyklus 12 h + 12 h)

EN 60751:1995 zavedena v ČSN IEC 751:1994 (25 8340) Průmyslové platinové odporové snímače teploty
(idt HD CENELEC 459 S2:1983)

EN 61000-4-2 zavedena v ČSN EN 61000-4-2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 2: Elektrostatický výboj - zkouška odolnosti - Základní norma EMC

EN 61000-4-3 zavedena v ČSN EN 61000-4-3 ed. 3 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti

EN 61000-4-4 zavedena v ČSN EN 61000-4-4 ed. 2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-4: Zkušební a měřicí technika - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů - Zkouška odolnosti

EN 61000-4-5 zavedena v ČSN EN 61000-4-5 ed. 2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impulz - Zkouška odolnosti

EN 61000-4-6:1996 zavedena v ČSN EN 61000-4-6 ed. 2:2008 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) -
Část 4-6: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

EN 61000-4-8 zavedena v ČSN EN 61000-4-8 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 4: Zkušební a měřicí techniky. Oddíl 8: Magnetické pole síťového kmitočtu - zkouška odolnosti - Základní norma EMC (IEC 1000-4-8:1993)

EN 61000-4-11 zavedena v ČSN EN 61000-4-11 ed. 2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) -
Část 4-11: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí -
Zkoušky odolnosti

ISO 4064-3:2005 dosud nezavedena

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly v příloze B doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: ČMI Brno, IČ 00177016, Ing. Miroslav Pospíšil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Kateřina Čábelová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN 1434 - 4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                               
Únor 2007

ICS 17.200.10                                                                                                       Nahrazuje EN 1434 - 4:1997

Měřidla tepla -
Část 4: Zkoušky pro schválení typu

Heat meters -
Part 4: Pattern approval tests

 

Compteurs d’énergie thermique -
Partie 4: Essais en vue de l’approbation de modèle

Wärmezähler -
Teil 4: Prüfungen für die Bauartzulassung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-01-07.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                         Ref. č. EN 1434 - 4:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

1             Předmět normy................................................................................................................................................................. 7

2             Citované normativní dokumenty.................................................................................................................................... 7

3             Všeobecně........................................................................................................................................................................ 8

4             Požadavky.......................................................................................................................................................................... 8

5             Specifikace pracovních podmínek................................................................................................................................ 8

5.1          Stanovené pracovní podmínky....................................................................................................................................... 8

5.2          Referenční podmínky...................................................................................................................................................... 8

5.3          Referenční hodnoty pro měřenou veličinu, RVM........................................................................................................ 9

5.3.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................ 9

5.3.2       Referenční hodnoty pro měřenou veličinu, RVM, pro qp £ 3,5 m3/h........................................................................ 9

5.3.3       Referenční hodnoty pro měřenou veličinu, RVM, pro qp > 3,5 m3/h........................................................................ 9

6             Zkoušky a měření............................................................................................................................................................. 9

6.1          Všeobecně........................................................................................................................................................................ 9

6.2          Program zkoušek........................................................................................................................................................... 10

6.3          Nejistota měření zkušebního zařízení........................................................................................................................ 10

6.4          Funkční zkoušky.............................................................................................................................................................. 11

6.4.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 11

6.4.2       Snímač průtoku............................................................................................................................................................... 11

6.4.3       Kalorimetrické počitadlo............................................................................................................................................... 13

6.4.4       Snímače teploty.............................................................................................................................................................. 13

6.4.5       Spojené podsestavy nebo kompaktní měřidlo......................................................................................................... 14

6.5          Suché teplo...................................................................................................................................................................... 14

6.5.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 14

6.5.2       Kalorimetrické počitadlo............................................................................................................................................... 14

6.5.3       Snímač průtoku............................................................................................................................................................... 14

6.5.4       Spojené podsestavy nebo kompaktní měřidlo......................................................................................................... 15

6.6          Chlad................................................................................................................................................................................ 15

6.6.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 15

6.6.2       Kalorimetrické počitadlo............................................................................................................................................... 15

6.6.3       Snímač průtoku............................................................................................................................................................... 15

6.6.4       Spojené podsestavy nebo kompaktní měřidlo......................................................................................................... 15

6.7          Statické odchylky napájecího napětí........................................................................................................................... 15

6.8          Zkouška dlouhodobé stability...................................................................................................................................... 16

6.8.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 16

6.8.2       Snímač průtoku............................................................................................................................................................... 17

6.8.3       Snímače teploty.............................................................................................................................................................. 18

6.8.4       Spojené podsestavy nebo kompaktní měřidlo......................................................................................................... 18

6.9          Vlhké teplo cyklické........................................................................................................................................................ 18

6.10        Krátkodobý pokles síťového napětí............................................................................................................................ 19

6.11        Elektrické přechodné jevy............................................................................................................................................. 19

6.11.1    Rychlé přechodné jevy (skupiny impulzů).................................................................................................................. 19


Strana 5

Strana

6.11.2    Rázové přechodné jevy.................................................................................................................................................. 20

6.12        Elektromagnetické pole................................................................................................................................................ 21

6.13        Elektromagnetické pole specificky způsobené digitálním rádiovým zařízením.................................................. 22

6.14        Amplitudově modulované radiové kmitočty............................................................................................................... 23

6.15        Elektrostatický výboj....................................................................................................................................................... 24

6.16        Statické magnetické pole (ochrana před neoprávněnou manipulací)................................................................. 25

6.17        Elektromagnetické pole síťového kmitočtu............................................................................................................... 25

6.18        Vnitřní tlak......................................................................................................................................................................... 25

6.19        Tlaková ztráta................................................................................................................................................................... 26

6.20        Elektromagnetické vyzařování...................................................................................................................................... 26

6.20.1    Všeobecně....................................................................................................................................................................... 26

6.20.2    Vyzařování vedené střídavým napájecím vedením................................................................................................... 26

6.20.3    Vyzařován vedené signálovým a stejnosměrným napájecím vedením............................................................... 26

6.20.4    Vyzařování zářením......................................................................................................................................................... 26

6.21        Přerušení síťového napájecího napětí po dobu 24 hodin...................................................................................... 26

6.22        Poruchy proudění........................................................................................................................................................... 27

7             Dokumentace.................................................................................................................................................................. 27

Příloha A (informativní)  Zkušební postup pro párované snímače teploty s jímkou a bez jímky.................................... 28

A.1          Zkušební sestava........................................................................................................................................................... 28

A.2          Sled zkoušky.................................................................................................................................................................... 29

A.3          Výpočty.............................................................................................................................................................................. 29

Příloha B (informativní)  Kontrolní list pro schvalování typu měřidla tepla v souladu s EN 1434................................... 30

Příloha ZA (informativní)  Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice
EU 2004/22/EC, MID...................................................................................................................................................... 41

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 42


Strana 6

Předmluva

Tento dokument (EN 1434-4:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 176 „Měřiče tepla“, jejíž sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2007.

Tento dokument nahrazuje EN 1434-4:1997.

Další části jsou:

Část 1 - Všeobecné požadavky

Část 2 - Konstrukční požadavky

Část 3 - Rozhraní a výměna dat

Část 5 - Zkoušky pro prvotní ověření

Část 6 - Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje zkoušky pro schválení typu a platí pro měřidla tepla, tedy přístroje určené pro měření tepla, které se v teplosměnném okruhu absorbuje (při chlazení) nebo předává (při vytápění) kapalinou, která se nazývá teplonosnou kapalinou. Měřidlo tepla udává množství tepla v zákonem stanovených jednotkách.

Tato norma nezahrnuje požadavky na elektrickou bezpečnost.

Tato norma nezahrnuje požadavky na tlakovou bezpečnost.

Tato norma nezahrnuje povrchově montované snímače teploty.-- Vynechaný text --