ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.120.20                                                                                                                        Červen 2008

Hydrometrie - Měření průtoku kapalin
v otevřených korytech použitím vodoměrných
vrtulí nebo plováků

ČSN
EN ISO 748

25 9310

                                                                                                idt ISO 748:2007

Hydrometry - Measurement of liquid flow in open channels using current - meters or floats

Hydrométrie - Mesurage du débit des liquides dans les canaux découverts au moyen de débitmètres ou de flotteurs

Hydrometrie - Durchflussmessung in offenen Gerinnen mittels Fließgeschwindigkeitsmessgeräten oder Schwimmern

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 748:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 748:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 748 (25 9310) z června 2001.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81080


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 772 zavedena v ČSN EN ISO 772 (25 9300) Hydrometrická měření - Terminologie

ISO 1088 zavedena v ČSN ISO 1088 (25 9311) Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Metody rychlostního pole. Sběr a zpracování údajů pro určení chyb při měření

ISO 2537 zavedena v ČSN ISO 2537 (25 9321) Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Vodoměrné vrtule s rotačním prvkem

ISO 3455 zavedena v ČSN ISO 3455 (25 9322) Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Kalibrace vodoměrných vrtulí s rotačním prvkem v přímých otevřených nádržích

ISO/TS 15768 nezavedena

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k článku 8.2.1 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ, a.s., IČ 2647581, Ing. Lenka Fremrová;

FLOWCONSULT Praha, inženýrská kancelář, IČ 16129059, Ing. Marcela Teysslerová, CSc.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Bc. Kateřina Čábelová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN 748
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                               
Říjen 2007

ICS 17.120.20                                                                                                      Nahrazuje EN ISO 748:2000

Hydrometrie - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech použitím
vodoměrných vrtulí nebo plováků
(ISO 748:2007)

Hydrometry - Measurement of liquid flow in open channels using current -
meters or floats
(ISO 748:2007)

 

Hydrométrie - Mesurage du débit des liquides dans les canaux découverts au moyen de débitmètres ou de flotteurs (ISO 748:2007)

Hydrometrie - Durchflussmessung in offenen Gerinnen mittels Fließgeschwindigkeitsmessgeräten oder Schwimmern (ISO 748:2007)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-09-21.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                        Ref. č. EN ISO 748:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 748:2007) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 113 „Hydrometrická měření“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 318 „Hydrometrická měření“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2008.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 748:2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 748:2007 byl schválen CEN jako EN ISO 748:2007 bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Princip metod měření......................................................................................................................................................... 7

5          Volba a vymezení místa měření....................................................................................................................................... 8

5.1       Volba místa měření............................................................................................................................................................ 8

5.2       Vymezení místa měření..................................................................................................................................................... 8

6          Měření plochy příčného průřezu....................................................................................................................................... 9

6.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

6.2       Měření šířky.......................................................................................................................................................................... 9

6.3       Měření hloubky..................................................................................................................................................................... 9

7          Měření rychlosti.................................................................................................................................................................. 10

7.1       Měření rychlosti použitím vodoměrných vrtulí............................................................................................................... 10

7.1.1    Vodoměrné vrtule s rotačním prvkem............................................................................................................................ 10

7.1.2    Indukční hydrometrické přístroje.................................................................................................................................... 10

7.1.3    Postup měření................................................................................................................................................................... 10

7.1.4    Šikmé proudění................................................................................................................................................................. 11

7.1.5    Metoda stanovení průměrné rychlosti na svislici........................................................................................................ 12

7.1.6    Chyby a omezení............................................................................................................................................................... 14

7.2       Měření rychlosti použitím plováků................................................................................................................................... 15

7.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 15

7.2.2    Volba místa měření........................................................................................................................................................... 15

7.2.3    Postup měření................................................................................................................................................................... 15

7.2.4    Typy plováků....................................................................................................................................................................... 15

7.2.5    Stanovení rychlosti............................................................................................................................................................ 16

7.2.6    Hlavní zdroje chyb.............................................................................................................................................................. 16

8          Výpočet průtoku.................................................................................................................................................................. 16

8.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 16

8.2       Grafická metoda................................................................................................................................................................ 17

8.2.1    Integrace hloubka-rychlost.............................................................................................................................................. 17

8.2.2    Integrační metoda rychlostního pole (metoda rychlostního profilu)........................................................................ 18

8.3       Aritmetické metody............................................................................................................................................................ 19

8.3.1    Metoda mezisvislicových pásů........................................................................................................................................ 19

8.3.2    Metoda svislicových pásů................................................................................................................................................ 19

8.4       Metoda nezávislé svislice................................................................................................................................................ 20

8.5       Metoda mezisvislicových pásů - Hladinové pásy........................................................................................................ 22

8.6       Stanovení průtoku z měření rychlosti hladinovými plováky........................................................................................ 22

8.7       Stanovení průtoku pro kolísající stavy vody................................................................................................................... 24

8.7.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 24

8.7.2    Výpočet průtoku.................................................................................................................................................................. 24

8.7.3    Výpočet průměrného stavu vody..................................................................................................................................... 24


Strana 6

Strana

9          Nejistoty měření průtoku.................................................................................................................................................. 25

9.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 25

9.2       Definice nejistoty měření................................................................................................................................................. 25

9.3       Metoda výpočtu nejistoty měření průtoku při měření rychlosti vodoměrnou vrtulí................................................. 26

9.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 26

9.3.2    Přídavné nejistoty.............................................................................................................................................................. 26

9.3.3    Příklad.................................................................................................................................................................................. 27

9.3.4    Kombinovaná nejistota.................................................................................................................................................... 27

9.4       Metoda výpočtu nejistoty měření průtoku při použití měření rychlosti plováky....................................................... 28

9.4.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 28

9.4.2    Přídavné nejistoty.............................................................................................................................................................. 28

9.4.3    Kombinovaná nejistota průtoku...................................................................................................................................... 29

9.4.4    Příklad.................................................................................................................................................................................. 29

Příloha A (informativní)  Korekce na průhyb, tah, sklon a teplotu při měření šířky příčného průřezu pásmem
nebo měrným lankem...................................................................................................................................................... 30

Příloha B (informativní)  Měření v příčném průřezu.................................................................................................................. 32

Příloha C (informativní)  Korekce závěsu pod hladinou, pokud při měření hloubky měrným lankem není závěs
kolmý k hladině.................................................................................................................................................................. 35

Příloha D (informativní)  Korekce na posun proudem............................................................................................................ 37

Příloha E (informativní)  Nejistota měření rychlosti................................................................................................................. 38

Příloha F (informativní)  Stanovení průměrné rychlosti z měření plováky............................................................................ 41

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 43


Strana 7

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje metody pro stanovení plochy průtočného průřezu a rychlosti vody proudící v otevřeném korytě bez ledové pokrývky, a pro výpočet průtoku z nich.

Zahrnuje metody používající k měření rychlostí vodoměrné vrtule a plováky. Třebaže ve většině případů jsou tato měření určena ke stanovení měrné křivky průtoků vodoměrné stanice, tato mezinárodní norma se zabývá pouze jednotlivými měřeními průtoku; nepřetržitý záznam průtoků v časovém úseku obsahuje ISO 1100-1 a ISO 1100-2.

POZNÁMKA Metody pro stanovení plochy průtočného průřezu a rychlosti vody proudící v otevřeném korytě s ledovou pokrývkou jsou specifikovány v ISO 9196.-- Vynechaný text --