ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.60                                                                                                                               Listopad 2005

Vodoměry -
Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN
EN 14154-1

25 7811

 

Water meters - Part 1: General requirements

Compteurs deau - Partie 1: Exigences générales

Wasserzähler - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14154-1:2005. Evropská norma EN 14154-1:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14154-1:2005. The European Standard EN 14154-1:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                                   74364
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1333:1996 zavedena v ČSN EN 1333 (13 0009) Potrubní součásti - Definice a volba PN

EN 14154-2 zavedena v ČSN EN 14154-2 (25 7811) Vodoměry - Část 2: Instalace a podmínky použití

EN 14154-3 zavedena v ČSN EN 14154-3 (25 7811) Vodoměry - Část 3: Zkušební metody a zařízení

EN ISO 6708:1995 zavedena v ČSN EN ISO 6708 (13 0015) Potrubní části - Definice a výběr jmenovitých světlostí - DN

ISO 3:1973 dosud nezavedena

EN ISO 228-1:2000 zavedena v ČSN EN ISO 228-1 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech -
Část 1: Rozměry, tolerance a označení

ISO 7005-2:1988 dosud nezavedena

ISO 7005-3:1988 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Český metrologický institut, Brno, IČ 00177016, Ing. Miroslav Pospíšil

Technická normalizační komise: TNK 30 Měření průtoku kapalin a plynů v uzavřených profilech

Pracovník Českého normalizačního institutu: Bc. Kateřina Čábelová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 14154-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Únor 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.140.60

Vodoměry -
Část 1: Všeobecné požadavky

Water meters -
Part 1: General requirements

 

Compteurs deau -
Partie 1: Exigences générales

Wasserzähler -
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-08-26.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 14154-1:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Technické vlastnosti......................................................................................................................................................... 13

4.1       Velikost měřidla a celkové rozměry................................................................................................................................ 13

4.1.1    Velikost měřidla................................................................................................................................................................. 13

4.1.2    Rozměry přímých měřidel................................................................................................................................................ 13

4.1.3    Rozměry soustředných měřidel...................................................................................................................................... 15

4.2       Měřidla a koncová připojení............................................................................................................................................. 15

4.2.1    Rozhraní připojení............................................................................................................................................................. 15

4.2.2    Závitová koncová připojení............................................................................................................................................... 15

4.2.3    Přírubové připojení............................................................................................................................................................ 16

4.2.4    Připojení svorníky mezi přírubami.................................................................................................................................. 16

4.2.5    Rozměry sběrného potrubí pro soustředná měřidla.................................................................................................. 16

4.3       Indikační zařízení............................................................................................................................................................... 16

4.3.1    Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... 16

4.3.2    Typy indikačních zařízení.................................................................................................................................................. 17

4.3.3    Ověřovací zařízení - Řídicí prvek - Ověřovací interval stupnice.................................................................................. 18

4.4       Vodoměry, které používají elektronická zařízení........................................................................................................... 18

4.4.1    Kontrolní příslušenství...................................................................................................................................................... 18

4.4.2    Zdroj napájení.................................................................................................................................................................... 19

4.4.3    Korekční zařízení................................................................................................................................................................ 20

4.4.4    Počitadlo............................................................................................................................................................................. 20

4.4.5    Pomocná zařízení.............................................................................................................................................................. 20

4.5       Materiály a konstrukce...................................................................................................................................................... 20

4.6       Ochrana proti pevným částicím...................................................................................................................................... 20

4.7       Zpětný tok............................................................................................................................................................................ 20

4.8       Bezpečnost měřidla a ochrana proti podvodu............................................................................................................. 21

4.8.1    Mechanická ochranná zařízení........................................................................................................................................ 21

4.8.2    Elektronická plombovací zařízení................................................................................................................................... 21

5          Klasifikace měřidla........................................................................................................................................................... 21

5.1       Třídy tlaku měřidla............................................................................................................................................................. 21

5.1.1    Dovolený tlak vody............................................................................................................................................................. 21

5.1.2    Vnitřní tlak............................................................................................................................................................................ 22

5.1.3    Soustředná měřidla.......................................................................................................................................................... 22

5.2       Teplotní třídy měřidla........................................................................................................................................................ 22

5.3       Třídy citlivosti profilu proudění......................................................................................................................................... 22

5.4       Tlaková ztráta...................................................................................................................................................................... 23

6          Značení................................................................................................................................................................................ 24

7          Metrologické vlastnosti..................................................................................................................................................... 25

7.1       Trvalý průtok (Q3)................................................................................................................................................................ 25

7.2       Měřicí rozsah...................................................................................................................................................................... 25

7.3       Vzájemný vztah mezi trvalým průtokem (Q3) a přetěžovacím průtokem (Q4)........................................................... 25

7.4       Vzájemný vztah mezi přechodovým průtokem (Q2) a minimálním průtokem (Q1)................................................. 25


Strana 5

Strana

7.5       Referenční průtok.............................................................................................................................................................. 25

7.6       Největší dovolená chyba.................................................................................................................................................. 25

7.6.1    Znaménko chyby................................................................................................................................................................ 25

7.6.2    Relativní chyba, e................................................................................................................................................................ 25

7.6.3    MPE dolní oblasti průtoku................................................................................................................................................ 26

7.6.4    MPE horní oblasti průtoku................................................................................................................................................ 26

7.6.5    Největší dovolené chyby v provozu................................................................................................................................. 26

7.6.6    Absence toku...................................................................................................................................................................... 26

7.7       Měřidla s podsestavami................................................................................................................................................... 26

8          Funkční požadavky na měřidla........................................................................................................................................ 26

8.1       Zkoušky měření chyby...................................................................................................................................................... 26

8.2       Zkoušky tlaku...................................................................................................................................................................... 27

8.3       Zkoušky tlakové ztráty........................................................................................................................................................ 27

8.4       Zkoušky přehřátí................................................................................................................................................................ 27

8.5       Klimatické a mechanické prostředí............................................................................................................................... 27

8.6       Elektromagnetické prostředí........................................................................................................................................... 27

8.7       Statické magnetické pole................................................................................................................................................. 28

8.8       Životnost.............................................................................................................................................................................. 28

9          Metrologická kontrola........................................................................................................................................................ 28

9.1       Schválení typu.................................................................................................................................................................... 28

9.1.1    Rozšířené schválení typu................................................................................................................................................. 28

9.1.2    Předmět schvalování typu................................................................................................................................................ 28

9.1.3    Počet měřidel ke zkoušení.............................................................................................................................................. 29

9.1.4    Výrok zkoušky..................................................................................................................................................................... 29

9.2       Prvotní ověření.................................................................................................................................................................... 29

9.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 29

9.2.2    Zkouška statickým tlakem............................................................................................................................................... 29

9.2.3    Chyba (indikace) měření.................................................................................................................................................. 29

9.2.4    Teplota zkušební vody...................................................................................................................................................... 29

Příloha A (normativní) Kontrolní příslušenství.......................................................................................................................... 30

A.1       Činnost kontrolního příslušenství.................................................................................................................................. 30

A.2       Kontrolní příslušenství pro měřicí převodník................................................................................................................ 30

A.2.1   Řešení impulzního vstupu............................................................................................................................................... 30

A.2.2   Další technologie.............................................................................................................................................................. 30

A.3       Kontrolní příslušenství pro počitadlo............................................................................................................................. 31

A.3.1   Kontrola správné funkčnosti............................................................................................................................................ 31

A.3.2   Kontrola platnosti výpočtů................................................................................................................................................ 31

A.4       Kontrolní příslušenství pro indikační zařízení............................................................................................................... 31

A.4.1   První možnost..................................................................................................................................................................... 32

A.4.2   Druhá možnost.................................................................................................................................................................. 32

A.5       Kontrolní příslušenství pro pomocná zařízení.............................................................................................................. 32

A.6       Kontrolní příslušenství pro připojené měřicí přístroje................................................................................................ 32

Příloha B (normativní) Rozměry přímého měřidla (včetně alternativních délek)................................................................ 33

Příloha C (informativní) Tabulka stanovených pracovních, mezních a referenčních podmínek...................................... 35

Příloha D (informativní) Zkušební program............................................................................................................................... 36

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 37


Strana 6

Předmluva

Tento dokument (EN 14154-1-2005) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 92 „Vodoměry“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2005.

Tato norma sestává ze tří částí. Další části jsou:

      Část 2: Instalace a podmínky použití

      Část 3: Zkušební metody a zařízení

Při zpracování nové normy CEN/TC 92 usilovala o její harmonizaci s existujícími normami a doporučeními pro vodoměry, přizpůsobení novým technologiím a předjímání požadavkům Směrnice 22/2004/EC pro měřicí přístroje.

S ohledem na možné nepříznivé vlivy výrobků zahrnutých v této normě na jakost vody určené pro lidskou spotřebu:

1.    tato norma neposkytuje žádné informace, zda výrobek smí být použit bez omezení v kterémkoli členském státě EU nebo EFTA;

2.    by být mělo poznamenáno, že zatímco se očekává přijetí ověřitelných evropských kriterií, zůstávají účinné existující národní předpisy týkající se použití a/nebo vlastností těchto výrobků.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato norma platí pro vodoměry, určené pro použití v bytech, obchodech, v lehkém průmyslu a v průmyslu, a stanovuje požadavky a postupy certifikace pro vodoměry, bez ohledu na technologii konstrukce použité k měření skutečného objemu studené pitné vody nebo teplé vody, proteklého zcela zaplněným uzavřeným potrubím. Tyto vodoměry musí zahrnovat zařízení, které indikuje integrovaný objem.

Tato norma také platí pro vodoměry založené na elektrickém nebo elektronickém principu a pro vodoměry založené na mechanickém principu zahrnující elektronická zařízení používané k měření skutečného objemu proteklé studené pitné vody nebo teplé vody. Poskytuje metrologické požadavky na elektronická pomocná zařízení, pokud jsou předmětem metrologické kontroly. Pravidla pro pomocná zařízení jsou nezávazná. Nicméně národní nebo mezinárodní předpisy stanovují některá pomocná zařízení závaznými ve vztahu k použití vodoměru.-- Vynechaný text --