ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.200.10

Srpen 1998

Měřiče tepla –
Část 6: Montáž, uvedení do provozu,
sledování činnosti a údržba

ČSN
EN 14 34-6

25 8511

 

 

 

Heat meters - Part 6: Instalation, commissioning, operational monitoring and maintenance

Compteurs d'énergie thermique - Partie 6: Installation, mise en service, surveillance et maintenance

Wärmezähler - Teil 6: Einbau, Inbetriebnahme, Überwachung und Wartung

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1434-6:1997. Evropská norma EN 1434-6:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1434-6:1997. The European Standard EN 1434-6:1997 has the status of a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se společně s ČSN EN 1434-1, ČSN EN 1434-2, ČSN EN 1434-3, ČSN EN 1434-4 a ČSN EN 1434-5 nahrazuje ČSN 25 8511 z července 1976.

 

© Český normalizační institut, 1998

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
52905


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 1434-1:1997 zavedena v ČSN EN 1434-1 Měřiče tepla - Část 1: Všeobecné požadavky (25 8511).

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ČMI, IČO 0177016, Ing. Pavel Sova, Vladislav Šmarda, Ing. Jiří Kohoutek

Pracovník Českého normalizačního institutu: Věra Krchňáková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 1434-6

EUROPEAN STANDARD

Únor 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 17.200.10

 

Deskriptory: metrology, measuring instruments, thermal energy meters, installation, routine verification, maintenance

 

Měřiče tepla - Část 6: Montáž, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba

 

Heat meters - Part 6: Instalation, commissioning, operational monitoring and maintenance

Compteurs d'énergie thermique -  Partie 6: Installation, mise en service, surveillance  et maintenance

Wärmezähler - Teil 6: Einbau, Inbetriebnahme, Überwachung  und Wartung

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-01-27. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

5

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Definice

5

4

Požadavky

6

4.1

Požadavky na projekci

6

4.2

Požadavky na montáž

6

4.3

Uvedení do provozu

6

4.3.1

Kontrola schválení typu

6

4.3.2

Kontrola instalace

6

4.3.3

Zabezpečení měřiče tepla

7

Přílohy

A (informativní) Montáž měřiče tepla

8

B (informativní) Provoz měřiče tepla, sledování činnosti a údržba

13


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 176 Měřiče tepla, jejíž sekretariát je řízen Dánskou společností pro normalizaci.

Další části jsou:

Část 1 - Všeobecné požadavky

Část 2 - Požadavky na konstrukci

Část 3 - Rozhraní a výměna dat

Část 4 - Zkoušky pro schválení typu

Část 5 - Zkoušky pro prvotní ověření

Této evropské normě se nejpozději do srpna 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do srpna 1997.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou národní normalizační orgány následujících zemí povinny zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro měřiče tepla, tedy přístroje určené pro měření tepla, které se v teplosměnných zařízeních spotřebuje nebo předává teplonosné kapalině. Měřič udává množství tepla v zákonem stanovených jednotkách.

Tato norma nezahrnuje požadavky elektrické bezpečnosti.

Tato část této evropské normy specifikuje minimální požadavky na dokumentaci, konstrukci, montáž a uvedení do provozu systémů, které obsahují měřiče tepla, aby byla zajištěna jejich činnost ve stanoveném pracovním rozsahu.

 -- Vynechaný text --