ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.200.10

Srpen 1998

Měřiče tepla –
Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření

ČSN
EN 14 34-5

25 8511

 

 

 

Heat meters - Part 5: Initial verifikation tests

Compteurs d'énergie thermique - Partie 5: Essais de vérification primitive

Wärmezähler - Teil 5: Ersteichung

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1434-5:1997. Evropská norma EN 1434-5:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1434-5:1997. The European Standard EN 1434-5:1997 has the status of a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se společně s ČSN EN 1434-1, ČSN EN 1434-2, ČSN EN 1434-3, ČSN EN 1434-4 a ČSN EN 1434-6 nahrazuje ČSN 25 8511 z července 1976.

 

© Český normalizační institut, 1998

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
52904


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 1434-1:1997 zavedena v ČSN EN 1434-1 Měřiče tepla - Část 1: Všeobecné požadavky (25 8511)

EN 60751:1995 zavedena v ČSN IEC 751 Průmyslové platinové odporové snímače teploty (idt HD CENELEC 459 S2:1983) (25 8340)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ČMI, IČO 00177016, Ing. Pavel Sova, Vladislav Šmarda, Ing. Jiří Kohoutek

Pracovník Českého normalizačního institutu: Věra Krchňáková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 1434-5

EUROPEAN STANDARD

Únor 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 17.200.10

 

Deskriptory: metrology, measuring instruments, thermal energy meters, tests, conformity tests, first verification

 

Měřiče tepla - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření

 

Heat meters - Part 5: Initial verifikation tests

Compteurs d'énergie thermique -  Partie 5: Essais de vérification primitive

Wärmezähler -  Teil 5: Ersteichung

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-01-27. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

5

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Všeobecně

5

4

Nejistota měření zkušebního zařízení

6

5

Zkoušky, které je třeba provést

6

5.1

Snímače průtoku

6

5.2

Snímače teploty

6

5.2.1

Chyba měření rozdílu teplot

6

5.2.2

Izolační odpor

7

5.3

Kalorimetrické počitadlo

7

5.4

Kalorimetrické počitadlo a párované snímače teploty jako celek

7

5.5

Kombinovaný měřič tepla

7

5.6

Kompaktní měřič tepla

7

6

Nezbytná přiložená dokumentace

8


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla zpracována technickou komisí CEN/TC 176 Měřiče tepla, jejíž sekretariát je řízen Dánskou společností pro normalizaci.

Další části jsou:

Část 1 - Všeobecné požadavky

Část 2 - Požadavky na konstrukci

Část 3 - Rozhraní a výměna dat

Část 4 - Zkoušky pro schválení typu

Část 6 - Montáž, uvedení do provozu, sledování činnosti  a údržba

Této evropské normě se nejpozději do srpna 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do srpna 1997.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou národní normalizační orgány následujících zemí povinny zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro měřiče tepla, tedy přístroje určené pro měření tepla, které se v teplosměnných zařízeních spotřebuje nebo předává teplonosné kapalině. Měřič udává množství tepla v zákonem stanovených jednotkách.

Tato norma nezahrnuje požadavky elektrické bezpečnosti.

Tato norma nezahrnuje měřiče tepla s povrchově instalovanými snímači teploty.

Tato část evropské normy specifikuje prvotní ověření, které slouží ke zjištění, zda měřiče tepla, které se uvádí do provozu, odpovídají schválenému typu a předpisům, tj. mají metrologické charakteristiky v rozsahu mezních hodnot největších dovolených chyb a pracují správným způsobem.

 -- Vynechaný text --