ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.200.10

Srpen 1998

Měřiče tepla –
Část 2: Požadavky na konstrukci

ČSN
EN 14 34-2

25 8511

 

 

 

Heat meters - Part 2: Constructional requirements

Compteurs d'énergie thermique - Partie 2: Prescriptions de fabrication

Wärmezähler - Teil 2: Anforderungen an die Konstruktion

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1434-2:1997. Evropská norma EN 1434-2:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1434-2:1997. The European Standard EN 1434-2:1997 has the status of a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se společně s ČSN EN 1434-1, ČSN EN 1434-3, ČSN EN 1434-4, ČSN EN 1434-5 a ČSN EN 1434-6 nahrazuje ČSN 25 8511 z července 1976.

 

© Český normalizační institut, 1998

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
52901


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 1434-1:1997 zavedena v ČSN EN 1434-1 Měřiče tepla - Část 1: Všeobecné požadavky (25 8511)

EN 1434-3:1997 zavedena v ČSN EN 1434-3 Měřiče tepla - Část 3: Rozhraní a výměna dat (25 8511)

EN 60751:1995 zavedena v ČSN IEC 751 Průmyslové platinové odporové snímače teploty (idt HD CENELEC 459 S2:1983) (25 8340)

ISO 228-1:1994 zavedena v ČSN ISO 228-1 Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech. Část 1: Rozměry, tolerance a označování (01 4033)

ISO 4903:1989 zavedena v ČSN ISO 4903 Informační technika. Datová komunikace. 15-pólový konektor rozhraní KZ/UZ a přiřazení čísel kontaktům (36 9342)

ISO 7005-1 dosud nezavedena

ISO 7005-2 dosud nezavedena

ISO 7005-3 dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ČMI, IČO 00177016, Ing. Pavel Sova, Vladislav Šmarda, Ing. Jiří Kohoutek

Pracovník Českého normalizačního institutu: Věra Krchňáková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 1434-2

EUROPEAN STANDARD

Únor 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 17.200.10

 

Deskriptory: metrology, measuring instruments, thermal energy meters, equipment specifications, design, manufacturing, marking

 

Měřiče tepla - Část 2: Požadavky na konstrukci

 

Heat meters - Part 2: Constructional requirements

Compteurs d'énergie thermique - Partie 2: Prescriptions de fabrication

Wärmezähler - Teil 2:  Anforderungen an die Konstruktion

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-01-27. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

6

1

Předmět normy

6

2

Normativní odkazy

6

 

 

 

3

Snímače teploty

7

3.1

Všeobecně

7

3.2

Konstrukce

7

3.2.1

Materiály pro ochrannou trubku a teploměrovou jímku

7

3.2.2

Rozměry krátkých snímačů teploty bez jímky (DS)

7

3.2.3

Rozměry dlouhých snímačů teploty bez jímky (DL)

7

3.2.4

Rozměry dlouhých snímačů pro montáž do jímky (PL)

8

3.2.5

Rozměry teploměrové jímky

9

3.2.6

Konstrukce krátkých snímačů s ohledem na montáž

10

3.2.7

Konstrukce dlouhých snímačů s ohledem na montáž

10

3.3

Platinový odporový snímač teploty

10

3.3.1

Zvláštní ustanovení pro dvouvodičové připojení snímačů teploty

10

3.3.2

Odporové charakteristiky

11

3.3.3

Spojovací vedení

11

3.3.4

Snímače teploty pro 2-vodičovou metodu měření

12

3.3.5

Snímače teploty pro 4-vodičovou metodu měření

12

3.3.6

Doba odezvy

12

3.4

Jiné snímače teploty

12

 

 

 

4

Snímač průtoku

12

4.1

Největší dovolený pracovní tlak

12

4.2

Velikost a rozměry

13

4.3

Výstup zkušebního signálu

14

4.4

Justovací zařízení

14

 

 

 

5

Kalorimetrická počitadla

14

5.1

Rozměry kalorimetrických počitadel bytových měřičů tepla

14

5.2

Svorky - specifikace a identifikace

15

5.2.1

Svorky pro spojovací vedení

16

5.2.2

Svorky pro připojení k síťovému zdroji

16

5.3

Baterie

16

5.4

Dynamické chování

16

5.5

Výstup zkušebního signálu

16

 

 

 

6

Kompaktní měřič tepla

16

 

 

 

7

Rozhraní mezi jednotlivými členy měřiče tepla

16

 

 

 

8

Označení a zabezpečovací značky

17

8.1

Označení

17

8.1.1

Snímač teploty

17

8.1.2

Snímač průtoku

17


Strana 5

8.1.3

Kalorimetrické počitadlo

17

8.1.4

Kompaktní měřič tepla

18

8.2

Umístění značek

18

8.3

Zabezpečovací značky

18

Příloha A (informativní) Příklady snímačů teploty

19

Příloha B (normativní) Vstup a výstup zkušebních signálů

28


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 176 Měřiče tepla, jejíž sekretariát je řízen Dánskou společností pro normalizaci.

Další části jsou:

Část 1 - Všeobecné požadavky

Část 3 - Rozhraní a výměna dat

Část 4 - Zkoušky pro schválení typu

Část 5 - Zkoušky pro prvotní ověření

Část 6 - Montáž, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba

Této evropské normě se nejpozději do srpna 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do srpna 1997.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou národní normalizační orgány následujících zemí povinny zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro měřiče tepla, tedy přístroje určené pro měření tepla, které se v teplosměnných zařízeních spotřebuje nebo předává teplonosné kapalině. Měřič udává množství tepla v zákonem stanovených jednotkách.

Tato norma nezahrnuje požadavky elektrické bezpečnosti.

Tato norma nezahrnuje měřiče tepla s povrchově instalovanými snímači teploty.

Část 2 obsahuje požadavky na konstrukci.

 -- Vynechaný text --