ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.40                                                                                                                               Listopad 2020

Plynoměry – Membránové plynoměry

ČSN
EN 1359

25 7861

 

Gas meters – Diaphragm gas meters

Compteurs de gaz – Compteurs de volume de gaz à parois déformables

Gaszähler – Balgengaszähler

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1359:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standar-
dizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1359:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1359 (25 7861) z května 2018.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1359:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z května 2018 převzala EN 1359:2017 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věst-
níku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 549 zavedena v ČSN EN 549 (02 9283) Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva

EN 16314:2013 zavedena v ČSN EN 16314:2014 (25 7703) Plynoměry – Dodatečné funkce

EN 60730-1:2011 zavedena v ČSN EN 60730-1 ed. 3:2012 (36 1960) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 1: Obecné požadavky

EN ISO 228-1 zavedena v ČSN EN ISO 228-1 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech – Část 1: Rozměry, tolerance a označování

EN ISO 1518-1 zavedena v ČSN EN ISO 1518-1 (67 3086) Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti vrypu – Část 1: Zkouška při konstantním zatížení

EN ISO 2409 zavedena v ČSN EN ISO 2409 (67 3085) Nátěrové hmoty – Mřížková zkouška

EN ISO 2812-1:2007 zrušena; nahrazena EN ISO 2812-1:2017 zavedena v ČSN EN ISO 2812-1:2018 (67 3099) Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti kapalinám – Část 1: Ponor do jiných kapalin než vody

EN ISO 4628-2 zavedena v ČSN EN ISO 4628-2 (67 3071) Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování

EN ISO 4628-3:2016 zavedena v ČSN EN ISO 4628-3:2016 (67 3071) Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 3: Hodnocení stupně prorezavění

EN ISO 4892-2:2013 zavedena v ČSN EN ISO 4892-2:2013 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 2: Xenonové lampy

EN ISO 6270-1 zavedena v ČSN EN ISO 6270-1 (67 3108) Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti vlhkosti – Část 1: Kondenzace (expozice z jedné strany)

EN ISO 6272-2 zavedena v ČSN EN ISO 6272-2 (67 3088) Nátěrové hmoty – Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu) – Část 2: Zkouška padajícím závažím, malá plocha úderníku

EN ISO 9227:2012 zavedena v ČSN EN ISO 9227:2017 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou

EN ISO 11664-4 zavedena v ČSN EN ISO/CIE 11664-4 (01 1720) Kolorimetrie – Část 4: Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*a*b*

ISO 834-1 nezavedena

ISO 5168 zavedena v ČSN ISO 5168 (25 7705) Měření průtoku tekutin – Postupy pro vyhodnocení nejistot

ISO 7005-1:2011 nezavedena

ASTM D1003 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Bohdan Kratochvíl, Ph. D., IČO 76236927, Bohdan Kratochvíl

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadav-
cích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 1359
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červenec 2017

ICS 91.140.40                                                                                                             Nahrazuje EN 1359:1998

Plynoměry – Membránové plynoměry

Gas meters – Diaphragm gas meters

Compteurs de gaz – Compteurs de volume
de gaz
à parois déformables

Gaszähler – Balgengaszähler

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-05-14.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                        Ref. č. EN 1359:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Evropská předmluva........................................................................................................................................................................... 7

1......... Předmět normy........................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty............................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny, definice a značky................................................................................................................................................. 10

3.1...... Termíny a definice................................................................................................................................................................ 10

3.2...... Značky..................................................................................................................................................................................... 12

4......... Pracovní podmínky............................................................................................................................................................... 14

4.1...... Rozsah průtoku...................................................................................................................................................................... 14

4.2...... Maximální pracovní tlak....................................................................................................................................................... 14

4.3...... Rozsah teplot......................................................................................................................................................................... 14

4.4...... Klimatické prostředí.............................................................................................................................................................. 15

4.5...... Orientace instalace............................................................................................................................................................... 15

5......... Metrologické provedení....................................................................................................................................................... 15

5.1...... Chyby indikace...................................................................................................................................................................... 15

5.1.1... Požadavky.............................................................................................................................................................................. 15

5.1.2... Postup provedení zkoušky – Chyby indikace.................................................................................................................. 16

5.2...... Tlaková ztráta......................................................................................................................................................................... 17

5.2.1... Požadavky.............................................................................................................................................................................. 17

5.2.2... Zkušební postup – tlaková ztráta........................................................................................................................................ 17

5.3...... Iniciační průtok....................................................................................................................................................................... 18

5.3.1... Požadavky.............................................................................................................................................................................. 18

5.3.2... Zkušební postup – Iniciační průtok.................................................................................................................................... 18

5.4...... Metrologická stálost.............................................................................................................................................................. 19

5.4.1... Požadavky.............................................................................................................................................................................. 19

5.4.2... Zkušební postup – Metrologická stálost............................................................................................................................ 19

5.5...... Přetížení.................................................................................................................................................................................. 19

5.5.1... Požadavky.............................................................................................................................................................................. 19

5.5.2... Zkušební postup – Přetížení................................................................................................................................................ 19

5.6...... Prostředí a vlhkost................................................................................................................................................................. 19

5.6.1... Požadavky.............................................................................................................................................................................. 19

5.6.2... Zkušební postup – Prostředí a vlhkost.............................................................................................................................. 19

5.7...... Vliv dalších zařízení připojených k měřidlu...................................................................................................................... 19

5.7.1... Požadavky.............................................................................................................................................................................. 19

5.7.2... Zkušební postup – Vliv dalších zařízení............................................................................................................................ 20

5.8...... Cyklický objem...................................................................................................................................................................... 20

5.8.1... Požadavky.............................................................................................................................................................................. 20

5.8.2... Zkušební postup – Cyklický objem.................................................................................................................................... 20

6......... Konstrukce a materiály........................................................................................................................................................ 20

6.1...... Obecně.................................................................................................................................................................................... 20

6.2...... Odolnost proti rušení............................................................................................................................................................ 20

6.2.1... Mechanické rušení................................................................................................................................................................ 20

 

European foreword.............................................................................................................................................................................. 7

1......... Scope......................................................................................................................................................................................... 8

2......... Normative references............................................................................................................................................................. 9

3......... Terms, definitions and symbols.......................................................................................................................................... 10

3.1...... Terms and definitions........................................................................................................................................................... 10

3.2...... Symbols................................................................................................................................................................................... 12

4......... Working conditions................................................................................................................................................................ 14

4.1...... Flow range.............................................................................................................................................................................. 14

4.2...... Maximum working pressure................................................................................................................................................ 14

4.3...... Temperature range............................................................................................................................................................... 14

4.4...... Climatic environment............................................................................................................................................................ 15

4.5...... Installation orientation........................................................................................................................................................... 15

5......... Metrological performance.................................................................................................................................................... 15

5.1...... Errors of indication................................................................................................................................................................ 15

5.1.1... Requirements......................................................................................................................................................................... 15

5.1.2... Test procedure – Errors of indication................................................................................................................................. 16

5.2...... Pressure absorption.............................................................................................................................................................. 17

5.2.1... Requirements......................................................................................................................................................................... 17

5.2.2... Test procedure – Pressure absorption.............................................................................................................................. 17

5.3...... Starting flow rate.................................................................................................................................................................... 18

5.3.1... Requirements......................................................................................................................................................................... 18

5.3.2... Test procedure – Starting flow rate.................................................................................................................................... 18

5.4...... Metrological stability.............................................................................................................................................................. 19

5.4.1... Requirements......................................................................................................................................................................... 19

5.4.2... Test procedure – Metrological stability.............................................................................................................................. 19

5.5...... Overload flow rate................................................................................................................................................................. 19

5.5.1... Requirements......................................................................................................................................................................... 19

5.5.2... Test procedure – Overload flow rate.................................................................................................................................. 19

5.6...... Environment and humidity................................................................................................................................................... 19

5.6.1... Requirements......................................................................................................................................................................... 19

5.6.2... Test procedure – Environment and humidity................................................................................................................... 19

5.7...... Influence of other devices attached to the meter............................................................................................................ 19

5.7.1... Requirements......................................................................................................................................................................... 19

5.7.2... Test procedure – Influence of other devices.................................................................................................................... 20

5.8...... Cyclic volume......................................................................................................................................................................... 20

5.8.1... Requirements......................................................................................................................................................................... 20

5.8.2... Test procedure – Cyclic volume......................................................................................................................................... 20

6......... Construction and materials.................................................................................................................................................. 20

6.1...... General.................................................................................................................................................................................... 20

6.2...... Resistance to interference................................................................................................................................................... 20

6.2.1... Mechanical interference....................................................................................................................................................... 20

Strana

 

Page

6.2.2... Elektromagnetické rušení.................................................................................................................................................... 20

6.3...... Robustnost.............................................................................................................................................................................. 21

6.3.1... Obecně.................................................................................................................................................................................... 21

6.3.2... Pouzdro měřidla.................................................................................................................................................................... 21

6.3.3... Vnější těsnost......................................................................................................................................................................... 21

6.3.4... Odolnost proti vnitřnímu tlaku............................................................................................................................................. 21

6.3.5... Těsnost skříně měřidla......................................................................................................................................................... 22

6.3.6... Připojení plynoměru............................................................................................................................................................. 22

6.3.7... Odolnost vůči vibracím......................................................................................................................................................... 28

6.3.8... Odolnost proti nárazu........................................................................................................................................................... 29

6.3.9... Odolnost proti nesprávné manipulaci............................................................................................................................... 32

6.4...... Ochrana proti korozi............................................................................................................................................................. 32

6.4.1... Obecně.................................................................................................................................................................................... 32

6.4.2... Vnější koroze......................................................................................................................................................................... 33

6.4.3... Vnitřní koroze......................................................................................................................................................................... 34

6.5...... Odolnost proti teplotám při skladování............................................................................................................................. 35

6.5.1... Požadavky.............................................................................................................................................................................. 35

6.5.2... Zkušební postup – Odolnost proti teplotám
při skladování......................................................................................................................................................................... 35

6.6...... Doplňkové vybavení............................................................................................................................................................. 35

6.6.1... Místo pro odběr tlaku............................................................................................................................................................ 35

6.6.2... Elektrické izolační nožky...................................................................................................................................................... 36

6.6.3... Magnetická spojka počitadla.............................................................................................................................................. 36

6.6.4... Zařízení bránící záznamu při obráceném
průtoku.................................................................................................................................................................................... 37

6.6.5... Zařízení bránící obrácenému průtoku............................................................................................................................... 37

6.6.6... Odolnost vůči vysokým teplotám....................................................................................................................................... 37

6.6.7... Membránové plynoměry vybavené vestavěným zařízením pro převod teploty plynu............................................ 39

6.6.8... Další funkce........................................................................................................................................................................... 39

7......... Mechanické provedení......................................................................................................................................................... 39

7.1...... Sestavení plynoměru........................................................................................................................................................... 39

7.1.1... Obecně.................................................................................................................................................................................... 39

7.1.2... Životnost.................................................................................................................................................................................. 39

7.1.3... Chyba indikace měřidla při deklarovaných
teplotních limitech plynu...................................................................................................................................................... 44

7.1.4... Chyba indikace podléhající deklarovaným
limitům teploty okolí.............................................................................................................................................................. 46

7.2...... Počítadlo................................................................................................................................................................................. 47

7.2.1... Konstrukční podrobnosti...................................................................................................................................................... 47

7.2.2... Okna počítadla a přilehlé součásti..................................................................................................................................... 49

7.3...... Membrány a komponenty v cestě pohybu plynu............................................................................................................ 49

7.3.1... Požadavky na membrány a pryžové komponenty v cestě pohybu plynu.................................................................. 49

7.3.2... Požadavky na pryžové komponenty v cestě pohybu plynu.......................................................................................... 49

 

6.2.2... Electromagnetic interference.............................................................................................................................................. 20

6.3...... Robustness............................................................................................................................................................................. 21

6.3.1... General.................................................................................................................................................................................... 21

6.3.2... Meter case............................................................................................................................................................................... 21

6.3.3... External leak tightness.......................................................................................................................................................... 21

6.3.4... Resistance to internal pressure........................................................................................................................................... 21

6.3.5... Meter case sealing................................................................................................................................................................ 22

6.3.6... Connections............................................................................................................................................................................ 22

6.3.7... Resistance to vibration.......................................................................................................................................................... 28

6.3.8... Resistance to impact............................................................................................................................................................. 29

6.3.9... Resistance to mishandling................................................................................................................................................... 32

6.4...... Corrosion protection.............................................................................................................................................................. 32

6.4.1... General.................................................................................................................................................................................... 32

6.4.2... External corrosion.................................................................................................................................................................. 33

6.4.3... Internal corrosion................................................................................................................................................................... 34

6.5...... Resistance to storage temperature range......................................................................................................................... 35

6.5.1... Requirements......................................................................................................................................................................... 35

6.5.2... Test procedure – Resistance to storage
temperature range
................................................................................................................................................................. 35

6.6...... Optional features................................................................................................................................................................... 35

6.6.1... Pressure measuring point.................................................................................................................................................... 35

6.6.2... Electrical insulating feet....................................................................................................................................................... 36

6.6.3... Magnetic index drive............................................................................................................................................................. 36

6.6.4... Devices to prevent the registration of reverse
flow
........................................................................................................................................................................................... 37

6.6.5... Devices to prevent reverse flow.......................................................................................................................................... 37

6.6.6... Resistance to high temperatures........................................................................................................................................ 37

6.6.7... Diaphragm gas meters provided with a built-in
gas temperature conversion device
................................................................................................................................... 39

6.6.8... Additional functionalities...................................................................................................................................................... 39

7......... Mechanical performance..................................................................................................................................................... 39

7.1...... Meter assembly...................................................................................................................................................................... 39

7.1.1... General.................................................................................................................................................................................... 39

7.1.2... Durability................................................................................................................................................................................. 39

7.1.3... Meter error of indication at declared
gas temperature limits
.......................................................................................................................................................... 44

7.1.4... Error of indication subject to declared ambient temperature limits............................................................................. 46

7.2...... Index......................................................................................................................................................................................... 47

7.2.1... Construction details............................................................................................................................................................... 47

7.2.2... Index windows and surround.............................................................................................................................................. 49

7.3...... Diaphragms and components in the gas path................................................................................................................. 49

7.3.1... Requirements for diaphragms and non-rubber components in the gas path........................................................... 49

7.3.2... Requirements for rubber components
in the gas path
........................................................................................................................................................................ 49

Strana

 

Page

7.3.3... Zkouška par toluen/iso-oktan.............................................................................................................................................. 49

7.3.4... Zkouška vodní páry............................................................................................................................................................... 52

7.3.5... Stárnutí.................................................................................................................................................................................... 54

8......... Značení................................................................................................................................................................................... 55

8.1...... Všechny plynoměry.............................................................................................................................................................. 55

8.2...... Plynoměr se dvěma hrdly................................................................................................................................................... 55

8.3...... Trvanlivost a čitelnost značení............................................................................................................................................ 55

8.3.1... Požadavky.............................................................................................................................................................................. 55

8.3.2... Zkouška vlivu ultrafialového záření................................................................................................................................... 56

8.3.3... Zkouška nesmazatelnosti.................................................................................................................................................... 56

8.3.4... Zkouška přilnavosti............................................................................................................................................................... 56

9......... Plynoměry dodané pro zkoušení....................................................................................................................................... 57

9.1...... Obecně.................................................................................................................................................................................... 57

Příloha A (normativní) Požadavky na výrobu
plynoměrů.............................................................................................................................................................................. 62

A.1...... Obecně.................................................................................................................................................................................... 62

A.2...... Technické požadavky........................................................................................................................................................... 62

A.3...... Prohlášení o shodě............................................................................................................................................................... 64

A.4...... Poskytování informací.......................................................................................................................................................... 64

Příloha B (normativní) Membránové plynoměry
vybavené zabudovaným zařízením pro převod teploty plynu...................................................................................... 66

B.1..... Předmět.................................................................................................................................................................................. 66

B.2..... Metrologické provedení....................................................................................................................................................... 66

B.3..... Značení................................................................................................................................................................................... 73

Příloha C (normativní) Zkoušky měřidel pro použití
na otevřených místech......................................................................................................................................................... 74

C.1..... Vliv vlhkosti vzduchu............................................................................................................................................................ 74

C.2..... Vliv počasí.............................................................................................................................................................................. 74

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky
směrnice 2014/32/EU směrnice o měřicích přístrojích, které mají být pokryty......................................................... 76

Bibliografie.......................................................................................................................................................................................... 84

 

7.3.3... Toluene/iso-octane vapour test........................................................................................................................................... 49

7.3.4... Water vapour test................................................................................................................................................................... 52

7.3.5... Ageing...................................................................................................................................................................................... 54

8......... Marking.................................................................................................................................................................................... 55

8.1...... All meters................................................................................................................................................................................ 55

8.2...... Two-pipe meters.................................................................................................................................................................... 55

8.3...... Durability and legibility of marking..................................................................................................................................... 55

8.3.1... Requirements......................................................................................................................................................................... 55

8.3.2... Ultraviolet exposure test....................................................................................................................................................... 56

8.3.3... Indelibility................................................................................................................................................................................ 56

8.3.4... Adhesion................................................................................................................................................................................. 56

9......... Meters supplied for testing................................................................................................................................................... 57

9.1...... General.................................................................................................................................................................................... 57

Annex A (normative) Production requirements
for gas meters
........................................................................................................................................................................ 62

A.1...... General.................................................................................................................................................................................... 62

A.2...... Technical requirements........................................................................................................................................................ 62

A.3...... Declaration of conformity..................................................................................................................................................... 64

A.4...... Provision of information....................................................................................................................................................... 64

Annex B (normative) Diaphragm gas meters provided
with a built-in gas temperature conversion
device
....................................................................................................................................................................................... 66

B.1..... Scope....................................................................................................................................................................................... 66

B.2..... Metrological performance.................................................................................................................................................... 66

B.3..... Marking.................................................................................................................................................................................... 73

Annex C (normative) Tests for meters to be used
in open locations
.................................................................................................................................................................... 74

C.1..... Humidity.................................................................................................................................................................................. 74

C.2..... Weathering.............................................................................................................................................................................. 74

Annex ZA (informative) Relationship between this European Standard and the Essential
Requirements of EU Directive 2014/32/EU Measuring Instruments Directive aimed
to be covered
.......................................................................................................................................................................... 76

Bibliography........................................................................................................................................................................................ 84

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1359:2017) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 237 Plynoměry, se sekretariátem v BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1359:1998.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto doku-
mentu.

Mezi významné změny oproti předchozím číslům patří:

    shoda s MID 2014/32/EU, pokud jde o deklarované chyby stejného označení a testování Qmin při minimální a maximální deklarované teplotě plynu;

    restrukturalizovaná ochrana proti korozi;

    vytrvalostní zkoušky pro bytové měřiče revidované tak, aby lépe odrážely životnost v provozu;

    opatření pro elektroměry s elektronickými počítadlo a integrovanými ventily a požadavky na další funkce uvedené v EN 16314;

    testování přilnavosti štítků.

Příloha B byla restrukturalizována, aby stanovila další požadavky na měřidla vybavené vestavěným zařízením pro převod teploty plynu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orga-
nizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

 

1Scope

Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkoušky pro konstrukci, provedení, bezpečnost a výrobu membrá-
nových plynoměrů třídy 1,5 (dále jen plynoměry). To platí
pro měřidla s koaxiálním jednoduchým potrubím nebo dvěma potrubními přípojkami, které se používají k měření objemů palivových plynů, které jsou v mezích zkušeb-
ních plynů 1., 2. a 3. třídy popsané v EN 437. Měřidla mají maximální pracovní tlak nepřesahující 0,5 baru a maximální skutečné průtoky nepřesahující 160 m3h–1 v minimálním rozsahu okolní teploty –10 °C až 40 °C a teplotním rozmezí plynů podle specifikace výrobce s minimem rozsah 40 K.

 

This European Standard specifies the requirements and tests for the construction, performance, safety and production of class 1,5 diaphragm gas meters (referred to as meters). This applies to meters with co-axial single pipe, or two pipe connections, that are used to measure volumes of fuel gases, which are within the limits of test gases of the 1st, 2nd and 3rd families described in
EN 437. The meters have maximum working pressures not exceeding 0,5 bar and maximum actual flow rates not exceeding 160 m3h–1 over a minimum ambient temperature range of –10 °C to 40 °C and a gas temperature range as specified by the manufacturer with a minimum range of 40 K.

Tato norma se vztahuje na měřidla s vestavěnou a bez vestavěné změny teploty, které jsou instalovány v místech s vibracemi a otřesy malého významu (viz MID příloha 1, kapitola 1.3.2 (a), třída M1). Platí také pro měřidla v:

 

This standard applies to meters with and without built-in temperature conversion that are installed in locations with vibration and shocks of low significance (see MID Annex 1 Chapter 1.3.2 (a), class M1). It also applies to meters in:

    uzavřených místech (vnitřní nebo venkovní s ochranou podle specifikace výrobce) jak s kondenzující vlhkostí, tak s nekondenzující vlhkostí;

 

    closed locations (indoor or outdoor with protection as specified by the manufacturer) both with condensing humidity, or with non-condensing humidity;

nebo, pokud to výrobce stanoví:

 

or, if specified by the manufacturer:

    otevřených místech (venkovní bez krytu) jak s konden-
zující vlhkostí, tak s nekondenzující vlhkostí;

 

    open locations (outdoor without any covering) both with condensing humidity and with non-condensing humidity;

    v místech s elektromagnetickými poruchami, která odpovídají těm, která se pravděpodobně vyskytují v obytných, obchodních a lehkých průmyslových budovách (viz příloha 1 kapitola 1.3.3 (a), třída E1).

 

    in locations with electromagnetic disturbances corresponding to those likely to be found in residential, commercial and light industrial buildings (see MID Annex 1 Chapter 1.3.3 (a), class E1).

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny tlaky uvedené v tomto dokumentu tlakoměrem.

 

Unless otherwise stated, all pressures given in this document are gauge pressure.

Požadavky na elektronické počítadlo, baterie, ventily zabudované do měřidla a další doplňkové funkce jsou uvedeny v EN 16314.

 

Requirements for electronic indexes, batteries, valves incorporated in the meter and other additional functionalities are given in EN 16314.

Pokud není v konkrétní zkoušce stanoveno jinak, jsou zkoušky prováděny na měřidlech, které obsahují pří-
davná funkční zařízení určená výrobcem.

 

Unless otherwise stated in a particular test, the tests are carried out on meters that include additional functionality devices intended by the manufacturer.

Kapitoly 1 až 9 a přílohy B a C se vztahují pouze na konstrukční a typové zkoušky.

 

Clauses 1 to 9 and Annexes B and C are for design and type testing only.

POZNÁMKA Obsah publikace OIML „Mezinárodní doporu-
čení R 137“ byl zohledněn při přípravě této normy.

 

NOTEThe content of OIML Publication 'International Recommendation R 137' has been taken into account in the drafting of this standard.

Nejsou-li pro zkušební zařízení stanoveny žádné zvláštní požadavky, měly by být použité přístroje sledovatelné podle vnitrostátní nebo mezinárodní referenční normy a nejistota (2s) by měla být lepší než 1/5 maximální hodnoty zkoušeného parametru. Pro rozdílné výsledky by opakovatelnost (2s) / rozlišení měla být lepší než 1/5 maximální hodnoty zkoušeného parametru.

 

If no specific requirements are given for test equipment, the instruments used should be traceable to a national or international reference standard and the uncertainty (2s) should be better than 1/5 of the maximum value of the parameter to be tested. For differential results the repeatability (2s)/resolution should be better than 1/5 of the maximum value of the parameter to be tested.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.