ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.200.10                                                                                                                                  Červen 2020

Měřidla přenosu tepelné energie –
Část 4: Zkoušky pro schválení typu

ČSN
EN 1434- 4+A1

25 8511

 

Thermal energy meters –
Part 4: Pattern approval tests

Compteurs d’énergie thermique –
Partie 4: Essais en vue de l’approbation de modèle

Wärmezähler –
Teil 4: Prüfungen für die Bauartzulassung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1434- 4:2015+A1:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1434- 4:2015+A1:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1434- 4+A1 (25 8511) ze září 2019.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1434-4:2015+A1:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma ze září 2019 převzala EN 1434-4:2015+A1:2018 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z listopadu 2018. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1434-1:2015+A1:2018 zavedena v ČSN EN 1434-1+A1:2019 (25 8511) Měřidla přenosu tepelné energie – Část 1: Obecné požadavky

EN 55022 nezavedena

EN 60068-2-1 zavedena v ČSN EN 60068-2-1 ed.2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-1: Zkoušky – Zkouška A: Chlad

EN 60068-2-2 zavedena v ČSN EN 60068-2-2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-2: Zkoušky – Zkouška B: Suché teplo

EN 60068-2-30 zavedena v ČSN EN 60068-2-30 ed.2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-30: Zkoušky – Zkouška Db: Vlhké teplo cyklické (cyklus 12 h + 12 h)

EN 60751:2008 zavedena v ČSN EN 60751:2014 (25 8340) Průmyslové platinové odporové teploměry a platinové teplotní senzory

EN 61000-4-2 zavedena v ČSN EN 61000-4-2 ed.2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-2: Zkušební a měřicí technika – Elektrostatický výboj – Zkouška odolnosti

EN 61000-4-3 zavedena v ČSN EN 61000-4-3 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-3: Zkušební a měřicí technika – Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole – Zkouška odolnosti

EN 61000-4-4 zavedena v ČSN EN 61000-4-4 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-4: Zkušební a měřicí technika – Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů – Zkouška odolnosti

EN 61000-4-5 zavedena v ČSN EN 61000-4-5 ed.3 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-5: Zkušební a měřicí technika – Rázový impulz – Zkouška odolnosti

EN 61000-4-6:2014 zavedena v ČSN EN 61000-4-6 ed.4 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-6: Zkušební a měřicí technika – Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

EN 61000-4-8 zavedena v ČSN EN 61000-4-8 ed.2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-8: Zkušební a měřicí technika – Magnetické pole síťového kmitočtu – Zkouška odolnosti

EN 61000-4-11 zavedena v ČSN EN 61000-4-11 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-11: Zkušební a měřicí technika – Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí – Zkoušky odolnosti

EN ISO 4064-2 zavedena v ČSN EN ISO 4064-2 (25 7811) Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 2: Zkušební metody

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Bohdan Kratochvíl, Ph.D., IČO 76236927, Bohdan Kratochvíl

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 1434- 4+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              Listopad 2018

ICS 17.200.10

Měřidla přenosu tepelné energie –
Část 4: Zkoušky pro schválení typu

Thermal energy meters –
Part 4: Pattern approval tests

Compteurs d’énergie thermique –
Partie 4: Essais en vue de l’approbation
de modèle

Wärmezähler –
Teil 4: Prüfungen für die Bauartzulassung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-09-05 a zahrnuje změnu 1 schválenou CEN 2018-07-18.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky   Ref. č. EN 1434-4:2015+A1:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Evropská předmluva........................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy........................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty............................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 8

4......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 8

5......... Požadavky................................................................................................................................................................................ 8

6......... Specifikace pracovních podmínek....................................................................................................................................... 8

6.1...... Stanovené pracovní podmínky............................................................................................................................................. 8

6.2...... Referenční podmínky............................................................................................................................................................. 9

6.3...... Referenční hodnoty pro měřenou veličinu, RVM.............................................................................................................. 9

7......... Zkoušky a měření.................................................................................................................................................................. 10

7.1...... Obecně.................................................................................................................................................................................... 10

7.2...... Program zkoušek.................................................................................................................................................................. 12

7.3...... Nejistota měření zkušebního zařízení a vlivy EUT......................................................................................................... 14

7.4...... Funkční zkoušky.................................................................................................................................................................... 14

7.5...... Suché teplo............................................................................................................................................................................ 20

7.6...... Chlad....................................................................................................................................................................................... 21

7.7...... Statické odchylky napájecího napětí................................................................................................................................. 22

7.8...... Zkouška dlouhodobé stability............................................................................................................................................. 23

7.9...... Vlhké teplo.............................................................................................................................................................................. 27

7.10.... Krátkodobý pokles síťového napětí................................................................................................................................... 28

7.11.... Elektrické přechodné jevy................................................................................................................................................... 29

7.12.... Elektromagnetické pole....................................................................................................................................................... 32

7.13.... Elektromagnetické pole specificky způsobené digitálním rádiovým zařízením....................................................... 34

7.14.... Amplitudově modulované radiové kmitočty.................................................................................................................... 35

7.15.... Elektrostatický výboj............................................................................................................................................................. 37

7.16.... Statické magnetické pole (ochrana před neoprávněnou manipulací)....................................................................... 38

7.17.... Elektromagnetické pole síťového kmitočtu...................................................................................................................... 38

7.18.... Vnitřní tlak............................................................................................................................................................................... 39

7.19.... Tlaková ztráta......................................................................................................................................................................... 39

7.20.... Elektromagnetické vyzařování........................................................................................................................................... 39

7.21.... Přerušení síťového napájecího napětí
po dobu 24 hodin.................................................................................................................................................................. 41

7.22.... Poruchy proudění.................................................................................................................................................................. 41

7.23.... Vibrace/mechanický ráz...................................................................................................................................................... 42

8......... Dokumentace........................................................................................................................................................................ 42

Příloha A (informativní) Zkušební postup pro párované snímače teploty s jímkou a bez jímky........................................ 44

A.1...... Zkušební sestava.................................................................................................................................................................. 44

 

European foreword............................................................................................................................................................................. 6

1......... Scope........................................................................................................................................................................................ 7

2......... Normative references............................................................................................................................................................ 7

3......... Terms and definitions............................................................................................................................................................ 8

4......... General..................................................................................................................................................................................... 8

5......... Requirements.......................................................................................................................................................................... 8

6......... Specification of operating conditions.................................................................................................................................. 8

6.1...... Rated operating conditions................................................................................................................................................... 8

6.2...... Reference conditions............................................................................................................................................................. 9

6.3...... Reference values for the measurand, RVM....................................................................................................................... 9

7......... Tests and measurements................................................................................................................................................... 10

7.1...... General................................................................................................................................................................................... 10

7.2...... Test programme................................................................................................................................................................... 12

7.3...... Uncertainty of test equipment and influences
of EUT
..................................................................................................................................................................................... 14

7.4...... Performance tests................................................................................................................................................................ 14

7.5...... Dry heat.................................................................................................................................................................................. 20

7.6...... Cold......................................................................................................................................................................................... 21

7.7...... Static deviations in supply voltage.................................................................................................................................... 22

7.8...... Durability test......................................................................................................................................................................... 23

7.9...... Damp heat............................................................................................................................................................................. 27

7.10.... Short time mains voltage reduction.................................................................................................................................. 28

7.11.... Electrical transients.............................................................................................................................................................. 29

7.12.... Electromagnetic field........................................................................................................................................................... 32

7.13.... Electromagnetic field specifically caused
by digital radio equipment
.................................................................................................................................................. 34

7.14.... Radio frequency amplitude modulated............................................................................................................................ 35

7.15.... Electrostatic discharge......................................................................................................................................................... 37

7.16.... Static magnetic field (fraud protection)............................................................................................................................ 38

7.17.... Mains frequency magnetic field........................................................................................................................................ 38

7.18.... Internal pressure................................................................................................................................................................... 39

7.19.... Pressure loss......................................................................................................................................................................... 39

7.20.... Electromagnetic emission.................................................................................................................................................. 39

7.21.... 24 h interruption in the mains power supply voltage..................................................................................................... 41

7.22.... Flow disturbances................................................................................................................................................................. 41

7.23.... Vibration/mechanical shock............................................................................................................................................... 42

8......... Documentation...................................................................................................................................................................... 42

Annex A (informative) Testing procedure
for temperature sensor pairs with pockets
and without pockets
.............................................................................................................................................................. 44

A.1...... Test set-up.............................................................................................................................................................................. 44

Strana

 

Page

A.2...... Sled zkoušky.......................................................................................................................................................................... 46

A.3...... Výpočty.................................................................................................................................................................................... 46

Příloha B (informativní) Kontrolní list
pro schvalování typu !měřidla přenosu tepelné energie" v souladu s EN 1434............................................. 47

Příloha C (informativní) Kritéria pro plně rozvinutý
profil průtoku.......................................................................................................................................................................... 67

!Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2014/32/EU, které mají být pokryty............................................................................................................................................................ 68

Bibliografie.......................................................................................................................................................................................... 69

 

A.2...... Test sequence....................................................................................................................................................................... 46

A.3...... Calculations........................................................................................................................................................................... 46

Annex B (informative) Checklist for type approvals
of
!thermal energy meters" according to
EN 1434
.................................................................................................................................................................................. 47

Annex C (informative) Criteria for a fully developed
flow profile
............................................................................................................................................................................. 67

!Annex ZA (informative) Relationship between
this European Standard and the essential requirements of Directive 2014/32/EU
aimed to be covered
............................................................................................................................................................ 68

Bibliography....................................................................................................................................................................................... 69

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1434-4:2015+A1:2018) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 176 Měřiče tepla, se sekretariátem v SIS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2018-07-08.

Tento dokument nahrazuje !EN 1434-4:2015".

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

EN 1434 !Měřidla přenosu tepelné energie" sestává z následujících částí:

    Část 1: Obecné požadavky

    Část 2: Konstrukční požadavky

    Část 3: Rozhraní a výměna dat[1]

    Část 4: Zkoušky pro schválení typu

    Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření

    Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba

Ve srovnání s normou EN 1434-4:2007 byly provedeny následující změny:

    doplňují se metrologické požadavky pro aplikace inteligentního měření;

    doplňují se další funkce pro aplikace inteligentního měření;

    doplňují se měřidla chlazení;

    doplňují se vlivy snímačů;

    doplňují se zkoušky pro chladicí aplikace a pro měřidla rychlé odezvy;

    doplňuje se zkouška dalších funkcí pro aplikace inteligentního měření, např. vnitřní hodiny, externí digitální signál, absolutní teplota;

    doplňuje se kalorimetrické počítadlo s jedním teplotním snímačem;

    doplňuje se zkouška na komunikační rozhraní, zkouška odolnosti na průtokové snímače a zrychlená zkouška dlouhodobé stability;

    elektromagnetické pole vytvořené digitálním rádiovým zařízením;

    statické magnetické pole;

    zkušební postup pro páry teplotních snímačů s jímkami a bez jímek.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tato evropská norma stanovuje konstrukční požadavky pro !měřidla přenosu tepelné energie". !Měřidla přenosu tepelné energie" jsou přístroje určené pro měření energie, která v se v teplosměnném okruhu
absorbuje (při chlazení) nebo předává (při vytápění) kapalinou, která se nazývá teplonosnou kapalinou. !Měřidlo přenosu tepelné energie" udává množství tepla v zákonem stanovených jednotkách.

 

This European Standard specifies pattern approval tests for !thermal energy meters". !Thermal energy meters" are instruments intended for measuring the energy which in a heat-exchange circuit is absorbed (cooling) or given up (heating) by a liquid called the heat-conveying liquid. The !thermal energy meter" indicates the quantity of heat in legal units.

Tato norma nezahrnuje požadavky na elektrickou bezpečnost.

 

Electrical safety requirements are not covered by this European Standard.

Tato norma nezahrnuje požadavky na tlakovou bezpečnost.

 

Pressure safety requirements are not covered by this European Standard.

Tato norma nezahrnuje povrchově montované snímače teploty.

 

Surface mounted temperature sensors are not covered by this European Standard.

Tato norma zahrnuje měřiče pouze pro uzavřené systémy, kde je diferenční tlak na tepelné zatížení omezen.

 

This standard covers meters for closed systems only, where the differential pressure over the thermal load is limited.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.[1]     EN 1434-3 je udržována v CEN/TC 294.