ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.200.10                                                                                                                                  Duben 2020

Měřidla přenosu tepelné energie –
Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba

ČSN
EN 1434- 6+A1

25 8511

 

Thermal energy meters –
Part 6: Installation, commissioning, operational monitoring and maintenance

Compteurs d’énergie thermique –
Partie 6: Installation, mise en service, surveillance et maintenance

Thermische Energiemessgeräte –
Teil 6: Einbau, Inbetriebnahme, Überwachung und Wartung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1434- 6:2015+A1:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1434- 6:2015+A1:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1434-6+A1 (25 8511) ze srpna 2019.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1434-6:2015+A1:2019 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma ze srpna 2019 převzala EN 1434-6:2015+A1:2019 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z února 2018. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1434-1:2015+A1:2018 zavedena v ČSN EN 1434-1+A1:2019 (25 8511) Měřidla přenosu tepelné energie – Část 1: Obecné požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Bohdan Kratochvíl, Ph.D., IČO 76236927, Bohdan Kratochvíl

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 1434-6+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              Únor 2019

ICS 17.200.10                                                                                                           Nahrazuje EN 1434-6:2015

Měřidla přenosu tepelné energie –
Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba

Thermal energy meters –
Part 6: Installation, commissioning, operational monitoring and maintenance

Compteurs d’énergie thermique –
Partie 6: Installation, mise en service, surveillance
et maintenance

Thermische Energiemessgeräte –
Teil 6: Einbau, Inbetriebnahme, Überwachung
und Wartung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-09-05 a zahrnuje změnu 1 schválenou CEN 2018-02-05.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky   Ref. č. EN 1434-6:2015+A1:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Evropská předmluva........................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy........................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty............................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 6

4......... Požadavky................................................................................................................................................................................ 7

4.1...... Požadavky na konstrukci....................................................................................................................................................... 7

4.2...... Požadavky na instalaci........................................................................................................................................................... 8

4.3...... Uvedení !měřidla přenosu tepelné energie"
do provozu................................................................................................................................................................................ 9

4.3.1... Obecně...................................................................................................................................................................................... 9

4.3.2... Kontrola schválení typu.......................................................................................................................................................... 9

4.3.3... Kontrola instalace................................................................................................................................................................. 10

4.3.4... Zabezpečení !měřidla přenosu tepelné energie".................................................................................................. 10

Příloha A (informativní) Instalace !měřidla přenosu
tepelné energie"............................................................................................................................................................... 11

Příloha B (informativní) Provoz !měřidla přenosu
tepelné energie", sledování činnosti a údržba............................................................................................................ 22

Příloha C (informativní) Doporučené měřidlo
pro kontrolu rozměrů instalované jímky
snímače teploty..................................................................................................................................................................... 26

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice
EU 2014/32/EU, které mají být pokryty............................................................................................................................. 27

Bibliografie.......................................................................................................................................................................................... 28

 

 

European foreword............................................................................................................................................................................ 5

1......... Scope....................................................................................................................................................................................... 6

2......... Normative references........................................................................................................................................................... 6

3......... Terms and definitions........................................................................................................................................................... 6

4......... Requirements......................................................................................................................................................................... 7

4.1...... Design requirements............................................................................................................................................................ 7

4.2...... Installation requirements..................................................................................................................................................... 8

4.3...... !Thermal energy meter" commissioning................................................................................................................. 9

4.3.1... General.................................................................................................................................................................................... 9

4.3.2... Certification check................................................................................................................................................................. 9

4.3.3... Installation check................................................................................................................................................................. 10

4.3.4... !Thermal energy meter" security............................................................................................................................ 10

Annex A (informative) !Thermal energy meter" installation.......................................................................................... 11

Annex B (informative) !Thermal energy meter" operational monitoring and maintenance................................... 22

Annex C (informative) Suggested gauge for checking
the dimensions of installed temperature
sensor pockets
..................................................................................................................................................................... 26

Annex ZA (informative) Relationship between this European Standard and the essential
requirements of Directive 2014/32/EU aimed to be covered
..................................................................................... 27

Bibliography...................................................................................................................................................................................... 28

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1434-6:2015+A1:2019) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 176 Měřiče tepla, se sekretariátem v SIS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2018-02-05.

Tento dokument nahrazuje !EN 1434-6:2015".

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

EN 1434 !Měřidla přenosu tepelné energie" sestává z následujících částí:

    Část 1: Obecné požadavky

    Část 2: Konstrukční požadavky

    Část 3: Rozhraní a výměna dat[1]

    Část 4: Zkoušky pro schválení typu

    Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření

    Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba

Ve srovnání s normou EN 1434-6:2007 byly provedeny následující změny:

    jsou doplněny speciální případy pro kombinovaná !měřidla přenosu tepelné energie".

    jsou doplněny další funkce pro aplikace inteligentního měření;

    jsou doplněny požadavky na instalaci pro !měřidla přenosu tepelné energie", která jsou umístěna vedle kabelů, jako jsou kabely pro datovou komunikaci a napájecí kabely;

    je požadavek na instalaci změněn u 4 vodičových připojení;

    jsou doplněny měřidla chlazení.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tato evropská norma stanovuje uvedení do provozu, provozní monitorování a údržbu a vztahuje se na !měřidla přenosu tepelné energie". !Měřidla přenosu tepelné energie" jsou přístroje určené k měření energie, která se v teplosměnném okruhu absorbuje (při chlazení) nebo předává (při vytápění) kapalinou, která se nazývá teplonosnou kapalinou. !Měřidlo přenosu tepelné energie" udává množství tepla v zá-
konem stanovených jednotkách.

 

This European Standard specifies commissioning,
operational monitoring and maintenance and applies to
!thermal energy meters". !Thermal energy
meters
" are instruments intended for measuring the energy which in a heat-exchange circuit is absorbed (cooling) or given up (heating) by a liquid called the heat-conveying liquid. The !thermal energy meter" indicates the quantity of heat in legal units.

Tato norma nezahrnuje požadavky na elektrickou bezpečnost.

 

Electrical safety requirements are not covered by this European Standard.

Tato norma nezahrnuje požadavky na tlakovou bezpečnost.

 

Pressure safety requirements are not covered by this European Standard.

Tato norma nezahrnuje povrchově montované snímače teploty.

 

Surface mounted temperature sensors are not covered by this European Standard.

Tato norma zahrnuje měřidla pouze pro uzavřené systémy, kde je diferenční tlak na tepelné zatížení omezen.

 

This standard covers meters for closed systems only, where the differential pressure over the thermal load is limited.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.[1]     EN 1434-3 je udržována CEN/TC 294.