ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.200.10                                                                                                                                    Říjen 2019

Měřidla přenosu tepelné energie –
Část 1: Obecné požadavky

ČSN
EN 1434-1+A1

25 8511

 

Thermal energy meters – Part 1: General requirements

Compteurs dénergie thermique – Partie 1: Prescriptions générales

Wärmezähler – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1434-1:2015+A1:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1434-1:2015+A1:2018. It was translated
by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1434-1 (25 8511) z května 2016.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1434-1:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z května 2016 převzala EN 1434-1:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z listopadu 2018. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1434-2:2015+A1:2018 zavedena v ČSN EN 1434-2+A1:2019 (25 8511) Měřidla tepla – Část 2: Konstrukční požadavky

EN 1434-4:2015+A1:2018 zavedena v ČSN EN 1434-4:2016+A1:2019 (25 8511) Měřidla tepla – Část 4: Zkoušky pro schválení typu

EN 60751 zavedena v ČSN EN 60751 (25 8340) Průmyslové platinové odporové teploměry a platinové teplotní senzory

EN 61010-1 zavedena v ČSN EN 61010-1 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Bohdan Kratochvíl, Ph. D., IČO 76236927, Bohdan Kratochvíl

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadav-
cích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 1434-1+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              Listopad 2018

ICS 17.200.10                                                                                                                                                

Měřidla přenosu tepelné energie –
Část 1: Obecné požadavky

Thermal energy meters –
Part 1: General requirements

Compteurs d’énergie thermique –
Partie 1: Prescriptions générales

Wärmezähler –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-09-05 a zahrnuje změnu 1 schválenou CEN 2018-07-18.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucem-
burska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky   Ref. č. EN 1434-1:2015+A1:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


 

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Evropská předmluva........................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy........................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty............................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 7

4......... Typy přístrojů.......................................................................................................................................................................... 13

4.1...... Obecně.................................................................................................................................................................................... 13

4.2...... Kompaktní přístroj................................................................................................................................................................. 13

4.3...... Kombinovaný přístroj........................................................................................................................................................... 13

4.4...... Hybridní přístroj..................................................................................................................................................................... 14

4.5...... Podsestavy !měřidla přenosu tepelné
energie", které je kombinovaným přístrojem.............................................................................................................. 14

4.5.1... Obecně.................................................................................................................................................................................... 14

4.5.2... Snímač průtoku..................................................................................................................................................................... 14

4.5.3... Párované snímače teploty................................................................................................................................................... 14

4.5.4... Kalorimetrické počitadlo...................................................................................................................................................... 14

4.6...... Zkoušené zařízení (EUT)..................................................................................................................................................... 14

5......... Stanovené pracovní podmínky........................................................................................................................................... 14

5.1...... Mezní hodnoty rozsahu teploty........................................................................................................................................... 14

5.2...... Mezní hodnoty rozdílů teplot............................................................................................................................................... 15

5.3...... Mezní hodnoty průtoku......................................................................................................................................................... 15

5.4...... Mezní hodnota tepelného výkonu...................................................................................................................................... 15

5.5...... Mezní hodnoty pracovního tlaku (PS a Pmin).................................................................................................................... 15

5.6...... Jmenovitý tlak (PN)............................................................................................................................................................... 16

5.7...... Mezní hodnoty teploty okolí................................................................................................................................................. 16

5.8...... Mezní hodnoty odchylek napájecího napětí.................................................................................................................... 16

5.9...... Maximální tlaková ztráta...................................................................................................................................................... 16

5.10.... Zvláštní požadavky na registrační zařízení...................................................................................................................... 16

5.10.1 Obecně.................................................................................................................................................................................... 16

5.10.2 Vhodnost................................................................................................................................................................................. 16

5.10.3 Jmenovité provozní podmínky........................................................................................................................................... 17

5.10.4 Indikace................................................................................................................................................................................... 17

5.10.5 MPE......................................................................................................................................................................................... 18

6......... Technické vlastnosti............................................................................................................................................................. 18

6.1...... Materiály a konstrukce......................................................................................................................................................... 18

6.2...... Požadavky mimo mezní hodnoty průtoku........................................................................................................................ 19

6.3...... Displej..................................................................................................................................................................................... 19

6.4...... Ochrana před nedovolenou manipulací........................................................................................................................... 20

6.5...... Napájecí napětí..................................................................................................................................................................... 20

6.6...... Kvalifikační hloubka ponoru snímače teploty.................................................................................................................. 21

6.7...... Ovlivnění párovaných snímačů teploty
způsobené montáží v jímkách............................................................................................................................................ 21

Strana

6.8...... Reprodukovatelnost.............................................................................................................................................................. 21

6.9...... Opakovatelnost...................................................................................................................................................................... 22

6.10.... Software.................................................................................................................................................................................. 22

7......... Stanovený pracovní rozsah................................................................................................................................................. 22

7.1...... Obecně.................................................................................................................................................................................... 22

7.2...... Rozdíl teplot............................................................................................................................................................................ 22

7.3...... Průtok...................................................................................................................................................................................... 22

8......... Vzorec pro přenos tepla....................................................................................................................................................... 23

9......... Metrologické vlastnosti (největší dovolená
chyba, MPE)........................................................................................................................................................................... 23

9.1...... Obecně.................................................................................................................................................................................... 23

9.2...... Hodnoty největších dovolených chyb................................................................................................................................ 24

9.2.1... Největší dovolené relativní chyby kompaktních !měřidel přenosu tepelné energie"..................................... 24

9.2.2... Největší dovolené relativní chyby podsestav................................................................................................................... 24

9.3...... Použití největších dovolených chyb................................................................................................................................... 25

10....... Klasifikace prostředí............................................................................................................................................................. 25

10.1.... Obecně.................................................................................................................................................................................... 25

10.2.... Třída prostředí A (použití v domácnosti, vnitřní instalace)............................................................................................. 25

10.3.... Třída prostředí B (použití v domácnosti, vnější instalace)............................................................................................. 25

10.4.... Třída prostředí C (průmyslové instalace)......................................................................................................................... 25

10.5.... Mechanické třídy M1 až M3................................................................................................................................................. 26

11....... Specifikace !měřidla přenosu tepelné energie".................................................................................................... 26

11.1.... Obecně.................................................................................................................................................................................... 26

11.2.... Snímač průtoku..................................................................................................................................................................... 26

11.3.... Párované snímače teploty................................................................................................................................................... 27

11.4.... Kalorimetrické počitadlo...................................................................................................................................................... 28

11.5.... Kompaktní měřidla............................................................................................................................................................... 29

12....... Informace, které má poskytnout výrobce nebo dodavatel............................................................................................ 31

12.1.... Pokyny pro instalaci.............................................................................................................................................................. 31

12.2.... Pokyny pro nastavení parametrů....................................................................................................................................... 32

12.3.... Pokyny pro nastavení........................................................................................................................................................... 32

12.4.... Pokyny pro údržbu................................................................................................................................................................ 33

12.5.... Pokyny pro likvidaci.............................................................................................................................................................. 33

Příloha A (normativní) Rovnice pro tepelný součinitel............................................................................................................... 34

Příloha B (normativní) Sestava s usměrňovačem průtoku....................................................................................................... 36

Příloha C (normativní) Měřidla s rychlou odezvou...................................................................................................................... 38

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice
EU 2004/22/ES, MID............................................................................................................................................................. 39

Bibliografie.......................................................................................................................................................................................... 43

 

 

1......... Scope........................................................................................................................................................................................ 7

2......... Normative references............................................................................................................................................................ 7

3......... Terms and definitions............................................................................................................................................................ 7

4......... Types of instruments............................................................................................................................................................ 13

4.1...... General................................................................................................................................................................................... 13

4.2...... Complete instrument........................................................................................................................................................... 13

4.3...... Combined instrument.......................................................................................................................................................... 13

4.4...... Hybrid instrument................................................................................................................................................................. 14

4.5...... Sub-assemblies of a !thermal energy
meter
", which is a combined instrument..................................................................................................................... 14

4.5.1... General................................................................................................................................................................................... 14

4.5.2... Flow sensor............................................................................................................................................................................ 14

4.5.3... Temperature sensor pair..................................................................................................................................................... 14

4.5.4... Calculator............................................................................................................................................................................... 15

4.6...... Equipment under test (EUT)............................................................................................................................................... 15

5......... Rated operating conditions................................................................................................................................................. 15

5.1...... Limits of temperature range............................................................................................................................................... 15

5.2...... Limits of temperature differences..................................................................................................................................... 15

5.3...... Limits of flow rate................................................................................................................................................................. 15

5.4...... Limit of thermal power......................................................................................................................................................... 16

5.5...... Limits of working pressure (PS and Pmin)......................................................................................................................... 16

5.6...... Nominal pressure (PN)........................................................................................................................................................ 16

5.7...... Limits in ambient temperature........................................................................................................................................... 16

5.8...... Limits in deviations in supply voltage............................................................................................................................... 16

5.9...... Maximum pressure loss...................................................................................................................................................... 16

5.10.... Specific requirements on registration devices................................................................................................................ 17

5.10.1 General................................................................................................................................................................................... 17

5.10.2 Suitability................................................................................................................................................................................ 17

5.10.3 Rated operated conditions.................................................................................................................................................. 17

5.10.4 Indication................................................................................................................................................................................ 18

5.10.5 MPE......................................................................................................................................................................................... 18

6......... Technical characteristics..................................................................................................................................................... 19

6.1...... Materials and construction.................................................................................................................................................. 19

6.2...... Requirements outside the limiting values
of the flow rate
....................................................................................................................................................................... 20

6.3...... Display.................................................................................................................................................................................... 20

6.4...... Protection against fraud...................................................................................................................................................... 21

6.5...... Supply voltage....................................................................................................................................................................... 21

6.6...... Qualifying immersion depth of a temperature sensor.................................................................................................. 22

6.7...... The influence on a temperature sensor pair
caused by mounting in pockets
......................................................................................................................................... 21

Page

6.8...... Reproducibility....................................................................................................................................................................... 22

6.9...... Repeatability.......................................................................................................................................................................... 22

6.10.... Software................................................................................................................................................................................. 22

7......... Specified working range..................................................................................................................................................... 23

7.1...... General................................................................................................................................................................................... 23

7.2...... Temperature difference...................................................................................................................................................... 23

7.3...... Flow rate................................................................................................................................................................................. 23

8......... Heat transmission formula................................................................................................................................................. 23

9......... Metrological characteristics (Maximum
Permissible Error, MPE)
...................................................................................................................................................... 24

9.1...... General................................................................................................................................................................................... 24

9.2...... Values of maximum permissible errors........................................................................................................................... 25

9.2.1... Maximum permissible relative errors of complete !thermal energy meters".................................................. 25

9.2.2... Maximum permissible relative error
of sub-assemblies
................................................................................................................................................................ 25

9.3...... Application of maximum permissible errors................................................................................................................... 26

10....... Environmental classification.............................................................................................................................................. 26

10.1.... General................................................................................................................................................................................... 26

10.2.... Environmental class A (Domestic use, indoor installations)........................................................................................ 26

10.3.... Environmental class B (Domestic use, outdoor installations)...................................................................................... 26

10.4.... Environmental class C (Industrial installations).............................................................................................................. 26

10.5.... Mechanical classes M1 to M3............................................................................................................................................ 27

11....... !Thermal energy meter" specification..................................................................................................................... 27

11.1.... General................................................................................................................................................................................... 27

11.2.... Flow sensor............................................................................................................................................................................ 27

11.3.... Temperature sensor pair..................................................................................................................................................... 28

11.4.... Calculator............................................................................................................................................................................... 29

11.5.... Complete meters.................................................................................................................................................................. 30

12....... Information to be made available
by the manufacturer or supplier
......................................................................................................................................... 32

12.1.... Installation instructions........................................................................................................................................................ 32

12.2.... Parameter setting instructions............................................................................................................................................ 33

12.3.... Adjustment instructions....................................................................................................................................................... 34

12.4.... Maintenance instructions.................................................................................................................................................... 34

12.5.... Hints for disposal instructions............................................................................................................................................ 34

Annex A (normative) Heat coefficient equations........................................................................................................................ 36

Annex B (normative) Flow conditioner package......................................................................................................................... 38

Annex C (normative) Fast response meters................................................................................................................................ 40

Annex ZA (informative) Relationship between this European Standard and the essential requirements of Directive 2014/32/EU aimed to be covered...................................................................................................................................... 41

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1434-1:2015+A1:2018) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 176 Měřiče tepla, se sekretariátem v SIS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2018-07-18.

Tento dokument nahrazuje !EN 1434-1:2015".

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

EN 1434 !Měřidla přenosu tepelné energie" sestává z následujících částí:

    Část 1: Obecné požadavky

    Část 2: Konstrukční požadavky

    Část 3: Rozhraní a výměna dat

    Část 4: Zkoušky pro schválení typu

    Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření

    Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba

Ve srovnání s normou EN 1434-1:2007 byly provedeny následující změny:

    doplňují se zvláštní případy pro !dvoufunkční měřidla přenosu tepelné energie";

    doplňují se další funkce pro aplikace inteligentního měření;

    doplňují se metrologické požadavky na aplikace inteligentního měření;

    doplňují se definice a požadavky na měřidlo chlazení;

    doplňují se měřidla tarifů;

    doplňují se termíny a definice, požadavky na registrační zařízení a měřidla chlazení;

    doplňují se požadavky na měřidla rychlé odezvy (informativní příloha C).

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orga-
nizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tato evropská norma stanovuje obecné požadavky a platí pro !měřidla přenosu teplené energie". !Měřidla přenosu teplené energie " jsou přístroje určené pro měření energie, která se v teplosměnném okruhu absorbuje (chlazení) nebo předává (ohřev) kapalinou, která se nazývá teplonosnou kapalinou. !Měřidlo přenosu tepelné energie" udává množ-
ství tepla v zákonem stanovených jednotkách.

 

This European Standard specifies the general requirements for !thermal energy meters". !Thermal energy meters" are instruments intended for measuring the energy which in a heat-exchange circuit is absorbed (cooling) or given up (heating) by a liquid called the heat-conveying liquid. The !thermal energy meter" indicates the quantity of heat in legal units.

Tato evropská norma nezahrnuje požadavky na elektrickou bezpečnost.

 

Electrical safety requirements are not covered by this European Standard.

Tato evropská norma nezahrnuje požadavky na tlakovou bezpečnost.

 

Pressure safety requirements are not covered by this European Standard.

Tato evropská norma nezahrnuje povrchově montované snímače teploty.

 

Surface mounted temperature sensors are not covered by this European Standard.

Tato norma pokrývá pouze měřidla pro uzavřené systémy, kde je omezen diferenční tlak na tepelné zatížení.

 

This standard covers meters for closed systems only, where the differential pressure over the thermal load is limited.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.