ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.120.10 Červen 2012

Lisovací nástroje pro tabletování – Střižníky a střižnice

ČSN
ISO 18084

22 7200

 

Press tools for tablets – Punches and dies

Outillage de presse pour comprimés – Poinçons et matrices

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 18084:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 18084:2011. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 2768-1zavedena v ČSN ISO 2768-1 (01 4240) Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky
délkových a úhlových rozměrů

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT FSTROJ Praha, IČ 68407700, Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 111 Obráběcí a tvářecí stroje

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kateřina Čábelová

MEZINÁRODNÍ NORMA

Lisovací nástroje pro tabletování – ISO 18084
Střižníky a střižnice Druhé vydání
2011-09-15

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Názvosloví 6

4 Rozměry a tolerance 8

4.1 Střižníky 8

4.2 Střižnice 14

4.3 Polohování střižníku s drážkou ve vztahu k revolverové hlavě stroje a tvaru tablety 15

5 Označení 15

5.1 Označení střižníků 15

5.2 Označení střižnic 16

6 Značení 16

6.1 Značení střižníků 16

6.2 Značení střižnic 16

7 Materiál 16

Příloha A  (normativní)  Detail hlavy střižníku 17

Bibliografie 18

 

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, pomocí kterých byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, tj. když vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2011

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland


Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly, která jsou uvedena ve Směrnicích ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je připravit mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou podléhat patentovým právům. ISO nesmí být činěna zodpovědnou za porušení některých nebo všech takových patentových práv.

ISO 18084 byla připravena technickou komisí ISO/TC 29 Nářadí, subkomisí SC 8 Nástroje pro lisování a tváření.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 18084:2005), která představuje menší revizi. Zejména legenda položky 5 a legenda položky 34 v obrázku 1 a detail X obrázku 7 byly opraveny.


1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje hlavní rozměry, tolerance a charakteristiky střižníků a střižnic pro všechny druhy tabletování.

Tato mezinárodní norma se zabývá opatřeními, která jsou relevantní pro zaměnitelnost lisovacích střižníků mezi různými tabletovacími stroji různých výrobců.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.