ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.120.10                                                                                                                               Listopad 2001

Obráběcí a tvářecí stroje -
Bezpečnost - Hydraulické lisy

ČSN EN 693


21 0701

 

Machine tools - Safety - Hydraulic presses

Machine-outils - Sécurité - Presses hydrauliques

Werkzeugmaschinen - Sicherheit - Hydraulische Pressen

Tato norma je českou verzí EN 693:2001. Evropská norma EN 693:2001 má status české technické normy:

This standard is the Czech version of the European Standard EN 693:2001. The European Standard EN 693:2001 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 21 0701 z 1988-04-11.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          63317
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma je zcela přepracována.

Citované normy

EN 292-1:1991 zavedena v ČSN EN 292-1:2000 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 1: Základní terminologie, metodologie

EN 292-2:1991 zavedena v ČSN EN 292-2:2000 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 2: Technické zásady a specifikace

EN 294:1992 zavedena v ČSN EN 294:1993 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům horními končetinami

EN 349:1993 zavedena v ČSN EN 349:1994 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

EN 418:1992 zavedena v ČSN EN 418:1994 (83 3311) Bezpečnosť strojových zariadení - Zariadenie núdzového zastavenia - Hĺadiská funkčnosti - Konštrukčné zásady

EN 563:1994 zavedena v ČSN EN 563:1996 (83 3278) Bezpečnost strojních zařízení - Teploty povrchů přístupných dotyku - Ergonomické údaje pro stanovení mezních hodnot teploty horkých povrchů

EN 574:1996 zavedena v ČSN EN 574:1998 (83 3325) Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Funkční hlediska - Zásady pro konstrukci

EN 614-1:1995 zavedena v ČSN EN 614-1:1997 (83 3501) Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady pro projektování - Část 1: Terminologie a všeobecné zásady

EN 626-1:1994 zavedena v ČSN EN 626-1:1996 (83 3230) Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení

EN 842:1996 zavedena v ČSN EN 842:1997 (83 3592) Bezpečnost strojních zařízení - Vizuální signály nebezpečí - Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení

EN 894-2:1997 zavedena v ČSN EN 894-2:1998 (83 3585) Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 2: Sdělovače

EN 894-3:2000 zavedena v ČSN EN 894-3:2001 (83 3585) Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 3: Ovládače

EN 953:1997 zavedena v ČSN EN 953:1998 (83 3302) Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty -
Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů

EN 954-1:1996 zavedena v ČSN EN 954-1:1998 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní
části řídicích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci

EN 982:1996 zavedena v ČSN EN 982:1997 (83 3371) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro fluidní zařízení a jejich součásti - Hydraulika

EN 983:1996 zavedena v ČSN EN 983:1997 (83 3370) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro fluidní zařízení a jejich součásti - Pneumatika

EN 999:1998 zavedena v ČSN EN 999:2000 (83 3303) Bezpečnost strojních zařízení - Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla

prEN 1005-2 dosud nezavedena

EN 1037:1995 zavedena v ČSN EN 1037:1997 (83 3220) Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění

EN 1050:1996 zavedena v ČSN EN 1050:1998 (83 3010) Bezpečnost strojních zařízení - Zásady pro stanovení rizikovosti

EN 1088:1995 zavedena v ČSN EN 1088:1999 (83 3315) Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu


Strana 3

EN 1127-1:1997 zavedena v ČSN EN 1127-1:1998 (83 3250) Výbušná prostředí - Zamezení a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní pojmy a metodologie

EN 1299:1997 zavedena v ČSN EN 1299:1998 (01 1427) Vibrace a rázy - Izolování vibrací strojů - Údaje používané při izolaci zdrojů

EN ISO 3746:1995 zavedena v ČSN ISO 3746:1996 (01 1606) Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Provozní metoda měření ve volném poli nad odrazivou rovinou

ISO 11161:1994 dosud nezavedena

EN ISO 11202:1995 zavedena v ČSN EN ISO 11202:1997 (01 1618) Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech -
Provozní metoda in situ

ISO/TR 11688-1:1995 zavedena v ČSN 11688-1:2000 (01 1682) Akustika - Doporučené postupy pro navrhování strojů s nízkým hlukem - Část 1: Plánování

EN 60204-1:1997 zavedena v ČSN EN 60204-1:2000 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická
zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

EN 61310-2:1995 zavedena v ČSN EN 61310-2:1996 (33 2205) Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 2: Požadavky na značení

EN 61496-1:1997 zavedena v ČSN EN 61496-1:2000 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická
snímací ochranná zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

prEN 61496-2:1997 dosud nezavedena

Citované a souvisící ČSN

Směrnice rady 98/37/ES z 20. června 1998 o sbližování právních předpisů členských států, týkající se strojních zařízení ve znění směrnice 98/79/ES. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 170/1997, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení v plném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly v národní předmluvě a kapitole 2 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Miroslav Rendl, IČO 44867646

Technická normalizační komise: TNK 111 Obráběcí stroje

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 693
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Leden 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 25.120.10

Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Hydraulické lisy

Machine tools - Safety - Hydraulic presses

 

Machines outils - Sécurité - Presses
hydrauliques

Werkzeugmashinen - Sicherheit - Hydraulische
Pressen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-11-20. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                                      Ref. č. EN 693:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 6

 

Obsah

 

Contents

                                                                               Strana

 

                                                                                 Page

Předmluva........................................................................... 7

0          Úvod......................................................................... 8

1          Předmět normy...................................................... 8

2          Normativní odkazy................................................. 9

3          Definice................................................................. 11

4          Seznam nebezpečí............................................. 19

5          Bezpečnostní požadavky a opatření................ 22

6          Ověřování bezpečnostních požadavků
a/nebo opatření................................................... 48

7          Informace pro používání..................................... 59

Příloha A (normativní)  Výpočet minimálních
bezpečných vzdáleností..................................... 62

Příloha B (normativní)  Reakční doba hydraulického
systému................................................................ 64

Příloha C (informativní)  Bezpečné nástroje............... 65

Příloha D (informativní)  Blokovací zařízení
ochranných krytů.................................................. 66

Příloha E (informativní)  Elektrické snímací
ochranné zařízení (ESPE) používající
aktivní opto-elektronická zařízení (AOPDs)..... 71

Příloha F (informativní)  Podmínky pro měření
hluku hydraulických lisů..................................... 73

Příloha G (informativní)  Připojení zařízení
pro měření doby zastavení................................ 75

Příloha ZA (informativní)  Vztah této evropské
normy ke směrnicím EU.................................... 76

Bibliografie........................................................................ 77

 

Foreword.............................................................................. 7

0          Introduction............................................................. 8

1          Scope....................................................................... 8

2          Normative references........................................... 9

3          Terms and definitions........................................ 11

4          List of hazards..................................................... 19

5          Safety requirements and measures............... 22

6          Verification of the safetyrequirements
and/or measures................................................ 48

7          Information for use.............................................. 59

Annex A (normative)  Calculation of minimum
safety distances.................................................. 62

Annex B (normative)  The response time
of the hydraulic systém...................................... 64

Annex C (informative)  Closed tools............................ 65

Annex D (informative)  Interlocking devices
associated with guards..................................... 66

Annex E (informative)  Electro-sensitive protective
equipment (ESPE) using active optoelectronic
protective devices (AOPDs)............................... 71

Annex F (informative)  Conditions for noise
measurement of hydraulic presses................ 73

Annex G(informative)  The connection of the stopping time measurement equipment........................ 75

Annex ZA (informative)  Relationship of this
document with EC Directives............................ 76

Bibliography...................................................................... 77

 


Strana 7

 

Předmluva

 

Foreword

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 143 „Obráběcí stroje - Bezpečnost“, jejíž sekretariát je v SNV.

 

This European Standard has been prepared by Technical Committee CEN/TC 143 „Machine tools -
Safety“, the secretariat of which is held by SNV.

Této evropské normě se nejpozději do července 2001 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do 07 2001.

 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by July 2001, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by July 2001.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evrop-
ským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

 

This European Standard has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EC Directive(s).

Vztah k směrnicím EU viz informativní přílohu ZA, která je nedílnou součástí této normy.

 

For relationship with EC Directive(s), see informative Annex ZA, which is an integral part of this standard.

Přílohy A a B této normy jsou normativní, zatímco přílohy C až G a ZA jsou informativní.

 

Annexes A and B to this standard are normative, whereas Annexes C to G and ZA are informative.

Norma obsahuje i bibliografii.

 

This standard also contains a bibliography.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC se tuto evropskou normu zavazují zavést národní normali-
zační orgány následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojené království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.


Strana 8

 

0 Úvod

 

0 Introduction

0.1 Tato norma platí pro hydraulické lisy defino-
vané v 3.10.

 

0.1 This standard is applicable to hydraulic presses as defined in 3.10.

0.2 Tato norma byla zpracována tak, aby byla harmonizovanou normou, která zajistí stejné pro-
středky shody se základními bezpečnostními poža-
davky směrnice
pro strojní zařízení a souvisejících předpisů EFTA.

 

0.2 This standard has been prepared to be a harmonized standard to provide one means of conforming with the essential safety requirements of the „Machinery“ Directive and associated EFTA Regulations.

0.3 Rozsah zahrnutých nebezpečí je uveden v před-
mětu této normy. Kromě toho příslušná strojní zařízení musí splňovat normu EN 292, pokud jde o nebezpečí, která nejsou zahrnuta do této normy.

 

0.3 The extent to which hazards are covered is indicated in the scope of this standard. In addition, machinery shall comply as appropriate with EN 292 for hazards which are not covered by this standard.

0.4 Doplňkové návody jsou uvedeny v normách typu A a B, na něž jsou odkazy v textu (viz kapitolu 2).
Obrázky slouží pouze jako příklady a nikoli jako jediný výklad textu.

 

0.4 Complementary guidance is given in the A and B
standards to which reference is made in the text (see clause 2). The figures are intended to be examples only and not to give the only interpretation of the text.

1 Předmět normy-- Vynechaný text --