ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.080.01                                                                                                                                      Září 2020

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 2: Bezpečnostní požadavky pro mechanické lisy

ČSN
ISO 16092-2

21 0705

 

Machine tools safety – Presses –
Part 2: Safety requirement for mechanical presses

Sécurité des machines-outils – Presses –
Partie 2: Exigences de sécurité pour les presses mécaniques

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 16092-2:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 16092-2:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 12100:2010 zavedena v ČSN EN ISO 12100:2011 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

ISO 13849-1:2015 zavedena v ČSN EN ISO 13849-1:2017 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Obecné zásady pro konstrukci

ISO 13849-2:2012 zavedena v ČSN EN ISO 13849-2:2013 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 2: Ověřování platnosti

ISO 13855:2010 zavedena v ČSN EN ISO 13855:2010 (83 3303) Bezpečnost strojních zařízení – Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla

ISO 16092-1:2017 zavedena v ČSN EN ISO 16092-1:2019 (21 0705) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky

ISO 16092-3:2017 zavedena v ČSN EN ISO 16092-3:2019 (21 0705) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 3: Bezpečnostní požadavky pro hydraulické lisy

IEC 60204-1:2016 zavedena v ČSN EN 60204-1 ed.3:2019 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Obecné požadavky

IEC 61800-5-1:2007+A1:2016 zavedena v ČSN EN 61800-5-1 ed.2:2008 (35 1720) Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí – Část 5-1: Bezpečnostní požadavky – Elektrické, tepelné a energetické

IEC 61800-5-2:2016 zavedena v ČSN EN 61800-5-2 ed.2:2018 (35 1720) Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí – Část 5-2: Bezpečnostní požadavky – Funkční

Vypracování normy

Zpracovatel: Svaz strojírenské technologie, IČO 00548871, Ing. Leoš Mačák

Technická normalizační komise: TNK 111 Obráběcí a tvářecí stroje

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy –                                               ISO 16092-2
Část 2: Bezpečnostní požadavky pro mechanické lisy                                         První vydání
                                                                                                                                              2019-10

ICS 25.080.01

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva.............................................................................................................................................................................................. 5

Úvod........................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy......................................................................................................................................................................... 7

2......... Citované dokumenty................................................................................................................................................................ 8

3......... Termíny a definice................................................................................................................................................................... 8

4......... Seznam významných nebezpečí........................................................................................................................................ 10

5......... Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření........................................................................................................................ 10

5.1...... Obecně..................................................................................................................................................................................... 10

5.2...... Základní návrhové úvahy..................................................................................................................................................... 10

5.2.1... Hydraulické a pneumatické systémy – Společné vlastnosti.......................................................................................... 10

5.2.2... Pneumatické systémy........................................................................................................................................................... 10

5.2.3... Hydraulické systémy............................................................................................................................................................. 10

5.2.4... Elektrické systémy................................................................................................................................................................. 10

5.2.5... Mechanická brzda.................................................................................................................................................................. 10

5.2.6... Nastavení beranu................................................................................................................................................................... 12

5.2.7... Systémy protizávaží beranu................................................................................................................................................. 12

5.2.8... Provozní ventily a odsávací systémy.................................................................................................................................. 12

5.2.9... Další požadavky pro lisy skupiny 1..................................................................................................................................... 13

5.2.10 Další požadavky pro lisy Skupiny 2.................................................................................................................................... 14

5.3...... Mechanická nebezpečí v oblasti nástroje......................................................................................................................... 14

5.3.1... Hlavní nebezpečná zóna...................................................................................................................................................... 14

5.3.2... Opatření bezpečnostní ochrany.......................................................................................................................................... 14

5.3.3... Ostatní bezpečnostní požadavky........................................................................................................................................ 14

5.3.4... Uvolnění zachycených osob v oblasti nástroje................................................................................................................ 14

5.3.5... Uvolnění osob zachycených uvnitř
zakrytovaných oblastí............................................................................................................................................................ 15

5.3.6... Zabránění pádu vlivem gravitace v průběhu údržby nebo opravy............................................................................... 15

5.4...... Ovládací a monitorovací systém......................................................................................................................................... 17

5.4.1... Ovládací a monitorovací funkce.......................................................................................................................................... 17

5.4.2... Potlačení blokování (muting)............................................................................................................................................... 19

5.4.3... Zařízení pro volbu.................................................................................................................................................................. 19

5.4.4... Snímače polohy..................................................................................................................................................................... 19

5.4.5... Ovládací zařízení.................................................................................................................................................................... 20

 

Foreword................................................................................................................................................................................................... 5

Introduction............................................................................................................................................................................................... 6

1......... Scope............................................................................................................................................................................................ 7

2......... Normative references................................................................................................................................................................ 8

3......... Terms and definitions................................................................................................................................................................ 8

4......... List of significant hazards....................................................................................................................................................... 10

5......... Safety requirements and/or measures................................................................................................................................. 10

5.1...... General....................................................................................................................................................................................... 10

5.2...... Basic design considerations................................................................................................................................................... 10

5.2.1... Hydraulic and pneumatic systems – Common features.................................................................................................. 10

5.2.2... Pneumatic systems.................................................................................................................................................................. 10

5.2.3... Hydraulic systems.................................................................................................................................................................... 10

5.2.4... Electric systems........................................................................................................................................................................ 10

5.2.5... Mechanical brake..................................................................................................................................................................... 10

5.2.6... Slide adjustment....................................................................................................................................................................... 12

5.2.7... Slide counterbalance systems............................................................................................................................................... 12

5.2.8... Operating valves and exhaust systems................................................................................................................................ 12

5.2.9... Additional requirements for Group 1 presses..................................................................................................................... 13

5.2.10 Additional requirements for Group 2 presses..................................................................................................................... 14

5.3...... Mechanical hazards in the tools area................................................................................................................................... 14

5.3.1... Major danger zone................................................................................................................................................................... 14

5.3.2... Safeguarding measures......................................................................................................................................................... 14

5.3.3... Other safety requirements...................................................................................................................................................... 14

5.3.4... Release of trapped persons in the tools area..................................................................................................................... 14

5.3.5... Release of persons trapped inside enclosed
 areas
.......................................................................................................................................................................................... 15

5.3.6... Prevention of gravity fall during maintenance
or repair
...................................................................................................................................................................................... 15

5.4...... Control and monitoring system.............................................................................................................................................. 17

5.4.1... Control and monitoring functions.......................................................................................................................................... 17

5.4.2... Muting......................................................................................................................................................................................... 19

5.4.3... Selection devices...................................................................................................................................................................... 19

5.4.4... Position sensors........................................................................................................................................................................ 19

5.4.5... Control devices......................................................................................................................................................................... 20

Strana

 

Page

5.4.6... Ventily....................................................................................................................................................................................... 20

5.4.7... Úroveň vlastností bezpečnostních funkcí.......................................................................................................................... 21

5.4.8... Zařízení/funkce jednoho zdvihu.......................................................................................................................................... 60

5.4.9... Zařízení/funkce monitorování zastavení (překročení)..................................................................................................... 60

5.4.10 Další požadavky pro lisy Skupiny 1.................................................................................................................................... 61

5.4.11 Další požadavky pro lisy Skupiny 2.................................................................................................................................... 63

5.5...... Seřízení nástrojů, zkušební zdvihy, údržba a mazání..................................................................................................... 64

5.5.1... KROKOVACÍ režim................................................................................................................................................................ 64

5.5.2... Další požadavky pro lisy Skupiny 1.................................................................................................................................... 64

5.5.3... Další požadavky pro lisy Skupiny 2.................................................................................................................................... 65

5.6...... Mechanická nebezpečí – Ostatní........................................................................................................................................ 66

5.7...... Uklouznutí, zakopnutí a pády............................................................................................................................................... 66

5.8...... Ochrana proti ostatním nebezpečím.................................................................................................................................. 66

5.8.1... Nebezpečí spojená se systémem servopohonu............................................................................................................. 66

6......... Ověření bezpečnostních požadavků
a/nebo opatření...................................................................................................................................................................... 66

7......... Informace pro použití............................................................................................................................................................ 74

7.1...... Obecně..................................................................................................................................................................................... 74

7.2...... Značení.................................................................................................................................................................................... 74

7.3...... Upozornění.............................................................................................................................................................................. 74

7.4...... Návod k použití....................................................................................................................................................................... 74

7.5...... Prostředky indikace zdvihu.................................................................................................................................................. 74

Příloha A (informativní) Významná nebezpečí,
nebezpečné situace a ochranná opatření......................................................................................................................... 75

Příloha B (normativní) Výpočet minimální vzdálenosti............................................................................................................... 76

Příloha C (informativní) Seřízení uspořádání otočné vačky....................................................................................................... 81

Příloha D (informativní) Stanovení doby zastavení t2
u lisů Skupiny 1...................................................................................................................................................................... 90

Bibliografie........................................................................................................................................................................................... 94

 

 

5.4.6... Valves......................................................................................................................................................................................... 20

5.4.7... Performance level of safety functions.................................................................................................................................. 21

5.4.8... Single stroke function/device................................................................................................................................................. 60

5.4.9... Stopping-performance (overrun) monitoring function/device......................................................................................... 60

5.4.10 Additional requirements for Group 1 presses..................................................................................................................... 61

5.4.11 Additional requirements for Group 2 presses..................................................................................................................... 63

5.5...... Tool-setting, trial strokes, maintenance
and lubrication
........................................................................................................................................................................... 64

5.5.1... INCH mode................................................................................................................................................................................ 64

5.5.2... Additional requirements for Group 1 presses..................................................................................................................... 64

5.5.3... Additional requirements for Group 2 presses..................................................................................................................... 65

5.6...... Mechanical hazards – Other................................................................................................................................................... 66

5.7...... Slips, trips and falls.................................................................................................................................................................. 66

5.8...... Protection against other hazards........................................................................................................................................... 66

5.8.1... Hazards related to servo drive system................................................................................................................................. 66

6......... Verification of the safety requirements
and/or measures
....................................................................................................................................................................... 66

7......... Information for use................................................................................................................................................................... 74

7.1...... General....................................................................................................................................................................................... 74

7.2...... Marking....................................................................................................................................................................................... 74

7.3...... Warnings.................................................................................................................................................................................... 74

7.4...... Instruction handbook................................................................................................................................................................ 74

7.5...... Stroke indication means.......................................................................................................................................................... 74

Annex A (informative) Significant hazards, hazardous situations and protective measures................................................. 75

Annex B (normative) Calculation of minimum distances............................................................................................................. 76

Annex C (informative) The setting of the rotary cam arrangement............................................................................................. 81

Annex D (informative) Determination of the stopping
time t2 for Group 1 presses
..................................................................................................................................................... 90

Bibliography........................................................................................................................................................................................... 94

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2019, Published in Switzerland

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CH. de Blandonnet 8 · CP 401

CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

copyright@iso.org

www.iso.org

 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celo-
světová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní orga-
nizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektro-
technice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing Interna-
tional Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been
established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the
International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směr-
nicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozor-
nost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypra-
cován
v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

 

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní
organizace WTO týkající se technických překážek
obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

 

For an explanation on the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions
related to conformity assessment, as well as information about ISO’s adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see the following URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 39, Obráběcí stroje, subkomise SC 10, Bezpečnost.

 

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 39, Machine tools, Subcommittee SC 10, Safety.

Jakákoliv zpětná vazba nebo otázky k tomuto doku-
mentu by měly být směřovány na národní normalizační orgán uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze najít na www.iso.org/members.html.

 

Any feedback or questions on this document should be directed to the user’s national standards body. A complete listing of these bodies can be found at           
www.iso.org/members.html.

Seznam všech částí souboru ISO 16092 lze nalézt na webových stránkách ISO.

 

A list of all parts in the ISO 16092 series can be found on the ISO website.

 

Úvod

 

Introduction

Tento dokument je norma typu C, jak je stanoveno v ISO 12100.

 

This document is a type-C standard as stated in ISO 12100.

Tento dokument je důležitý zejména pro následující zájmové skupiny představující poptávku s ohledem na bezpečnost strojních zařízení:

 

This document is of relevance, in particular, for the following stakeholder groups representing the market players with regard to machinery safety:

    výrobci stroje (malé, střední a velké podniky);

 

    machine manufacturers (small, medium and large enterprises);

    orgány ochrany zdraví a bezpečnosti (regulační
organizace, organizace ochrany zdraví, organizace dozorující nad trhem, atd.).

 

    health and safety bodies (regulators, accident pre-
vention organisations, market surveillance etc.)

Ostatní mohou být ovlivněny úrovní bezpečnosti strojního zařízení dosažené pomocí dokumentu výše uvedených zájmových skupin:

 

Others can be affected by the level of machinery safety achieved with the means of the document by the above-mentioned stakeholder groups:

    uživatelé stroje/zaměstnavatelé (malé, střední a velké podniky);

 

    machine users/employers (small, medium and large enterprises);

    uživatelé stroje/zaměstnanci (např. obchodní společnosti, organizace pro lidi se speciálními potřebami);

 

    machine users/employees (e.g. trade unions, orga-
nizations for people with special needs);

    poskytovatelé služeb, např. údržba (malé, střední a velké podniky);

 

    service providers, e. g. for maintenance (small, medium and large enterprises);

    spotřebitelé (v případě strojního zařízení určeného pro použití spotřebiteli).

 

    consumers (in case of machinery intended for use by consumers).

Výše uvedeným zájmovým skupinám byla dána možnost podílet se na přípravě tohoto dokumentu.

 

The above-mentioned stakeholder groups have been given the possibility to participate at the drafting process of this document.

Příslušná strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpeč-
ných situací nebo nebezpečných událostí jsou uvedeny
v předmětu tohoto dokumentu.

 

The machinery concerned and the extent to which hazards, hazardous situations or hazardous events are covered are indicated in the Scope of this document.

Pokud jsou požadavky této normy typu C odlišné od požadavků, které jsou stanoveny v normách typu A nebo typu B, mají požadavky této normy typu C pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle požadavků této normy typu C, přednost před požadavky jiných norem.

 

When requirements of this type-C standard are different from those which are stated in type-A or type-B standards, the requirements of this type-C standard take prece-
dence over the requirements of the other standards for machines that have been designed and built according to the requirements of this type-C standard.

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tento dokument, kromě ISO 16092-1, specifikuje bezpečnostní požadavky a opatření, které si musí osvojit osoby zabývající se konstruováním, výrobou a dodává-
ním
následujících skupin mechanických lisů a systémů výroby mechanických lisů:

 

This document, in addition to ISO 16092-1, specifies technical safety requirements and measures to be adopted by persons undertaking the design, manufacture and supply of the following groups of mechanical presses and mechanical press production systems:

    Skupina 1: Lisy s částečně otáčivou spojkou (spojkami);

 

    Group 1: Presses with a part revolution clutch(es);

    Skupina 2: Lisy se systémem servopohonu (Mechanické servo lisy).

 

    Group 2: Presses with a servo drive system
(Mechanical servo presses).

POZNÁMKA 1 Požadavky v tomto dokumentu jsou v zásadě aplikovatelné na obě skupiny mechanického lisu. Pokud se požadavek vztahuje pouze ne jednu skupinu, je tato skupina specifikována.

 

NOTE 1 Requirements in this document are essentially
applicable to both groups of the mechanical press. If
a requirement applies to only one group, then the group is specified.

POZNÁMKA 2 Ostatní typy motorizovaných pohonných systémů poskytují podobné funkce, jaké se běžně nazývají „servopohony“ nebo „servomotory“, a proto je jejich použití považováno za stejné v termínech použitých v tomto doku-
mentu (např. pohonové systémy s proměnnou frekvencí).

 

NOTE 2 Other types of motorized drive systems provide similar functionalities to what is commonly called “servo drives” or “servo motors”, and as such their use is considered the same within the terms used in this document (e.g. variable frequency drive systems).

Lisy, na které se tento dokument vztahuje, sahají od malých vysokorychlostních strojů s jednou obsluhou vyrábějící malé obrobky po velké relativně pomalé stroje s několika obsluhami a velkými složitými obrobky.

 

The presses covered by this document range in size from small high-speed machines with a single operator producing small workpieces to large relatively slow-speed machines with several operators and large complex workpieces.

Tento dokument se zabývá všemi významnými nebez-
pečími souvisejícími s mechanickými lisy a pomocným zařízením (např. pohyblivý spodní přidržovač, vyhazovač obrobku, systém podávání a přepravy), které jsou inte-
grální částí stroje, jsou-li používány v souladu s určením a za podmínek nesprávného použití, které jsou přiměřeně předvídatelné výrobcem (viz kapitola 4). Byly brány v úvahu všechny fáze životního cyklu stroje, jak je popsané v ISO 12100:2010, 5.4.

 

This document deals with all significant hazards relevant to mechanical presses and ancillary devices (e.g. moving die cushions, work-piece ejectors, feeding and transfer systems) which are integral to the machine, when they are used as intended and under the conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4). All phases of the machine life cycle as described in ISO 12100:2010, 5.4 have been taken into consideration.

POZNÁMKA 2 Všechna významná nebezpečí znamenají ta identifikovaná nebo přidružená s lisy v době zveřejnění tohoto dokumentu.

 

NOTE 2 All significant hazards means those identified or associated with presses at the time of the publication of this document.

Kromě strojů, na které se nevztahuje ISO 16092-1:2017, se tento dokument nevztahuje na stroje, které:

 

In addition to machines not covered by ISO 16092-1:2017, this document does not cover machines which:

a)   přenášejí energii k udělení pohybu lisu pomocí hyd-
raulických nebo pneumatických prostředků;

 

a)   transmit energy to impart press slide motion by using hydraulic or pneumatic means;

b)   mají dva nebo více beranů pohybující se v různých úhlových orientacích od sebe navzájem;

 

b)   have two or more slides moving in different angular orientations from each other;

POZNÁMKA 3 Tento dokument platí na lisy, které mají dva nebo více beranů pohybujících se ve stejných úhlových ori-
entacích, např. lis, který má vnitřní a vnější beran.

 

NOTE 3 This document applies to presses which have two or more slides moving in the same angular orientations, e.g. a press which has inner and outer slides.

c)   přenášejí energii k udělení pohybu lisu pomocí přímočarého motorového mechanismu (mechanismů).

 

c)   transmit energy to impart press slide motion by using a linear motor mechanism(s).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.