ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 11.040.70                                                                                                                                  Květen 2003

Oční optika - Brýlové obruby -
Způsob měření a terminologie

ČSN
EN ISO 8624

19 5101

                                                                                                     idt ISO 8624:2002

Ophthalmic optics - Spectacle frames - Measuring system and terminology

Optique ophtalmique - Montures de lunettes - Systėme de mesure et terminologie

Augenoptik - Brillenfassungen - Maβsysteme und Begriffe

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 8624:2002. Evropská norma EN ISO 8624:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 8624:2002. The European Standard EN ISO 8624:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8624 (19 5101) ze září 1997.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66565
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: VELNOR spol. s r.o., Brno, IČO 44016174, Ing. Eva Velešíková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vladimír Skuček


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN ISO 8624
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Březen 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 11.040.70                                                                                             Nahrazuje EN ISO 8624:1996

Oční optika - Brýlové obruby - Způsob měření a terminologie
(ISO
8624:2002)

Ophthalmic optics - Spectacle frames - Measuring system and terminology
(ISO
8624:2002)

 

Optique ophtalmique - Montures de lunettes -
Systėme de mesure et terminologie
(ISO
8624:2002)

Augenoptik - Brillenfassungen -
Maβsysteme und Begriffe
(ISO
8624:2002)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-03-06.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky       Ref. č. EN ISO 8624:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy ISO 8624:2002 vypracovala technická komise ISO/TC 172 „Optika a optické přístroje“ ve spolupráci s Technickou komisí CEN/170 „Oční optika“, jejíž sekretariát vede DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2002.

Tato norma nahrazuje EN ISO 8624:1996.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 8624:2002 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje měřící systém pro brýlové obruby. Platí pro brýlové středy, které mají být symetrické.-- Vynechaný text --