ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 11.040.70

Září 1997

Optika a optické přístroje
- Oční optika
- Značení brýlových obrub

ČSN
EN IS O 9456

19 5102

 

 

 

Optics and optical instruments - Ophthalmic optics - Marking of spectacle frames

Optique et instruments d`optique - Optique ophtalmique - Marquage des montures de lunettes

Optik und optische Instrumente - Augenoptik - Kennzeichnung von Brillenfassungen

 

Tato norma je identická s EN ISO 9456:1996.

This standard is identical with EN ISO 9456:1996.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9456 (19 5102) z prosince 1996.

 

ã Český normalizační institut, 1997
26207


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu zavedení EN ISO 9456:1996 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 9456 z prosince 1996 převzala EN ISO 9456:1996 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Citované normy

ISO 7998:1984 zavedena v ČSN EN ISO 7998 Optika a optické přístroje - Brýlové obruby - Slovník a seznamy ekvivalentních termínů (19 5100)

ISO 8624:1994 zavedena v ČSN EN ISO 8624 Optika a optické přístroje - Oční optika - Způsob měření brýlových obrub (19 5101)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: VELNOR spol. s r. o., IČO 44016174, Ing. Eva Velešíková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Luboš Ptáček


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 9456

EUROPEAN STANDARD

Červen 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 11.040.70

 

Deskriptory: optics, optical equipment, ophthalmic optic, spectacle frames, marking

 

Optika a optické přístroje - Oční optika - Značení brýlových obrub (ISO 9456:1991)

 

Optics and optical instruments - Ophthalmic optics - Marking of spectacle frames (ISO 9456:1991)

Optique et instruments d`optique - Optique ophtalmique - Marquage des montures de lunettes (ISO 9456:1991)

Optik und optische Instrumente - Augenoptik - Kennzeichnung von Brillenfassungen (ISO 9456:1991)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-06-01. Členové CEN jsou povinní splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Text mezinárodní normy vypracovala ISO/TC 172 „Optika a optické přístroje" z Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byla přijata jako evropská norma Technickou komisí CEN/170 „Oční optika", jejíž sekretariát vede DIN.

 

Této evropské normě se nejpozději do prosince 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do prosince 1996.

 

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 9456:1991 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoli změn.

 

POZNÁMKA - Odkazy na mezinárodní normy jsou uvedeny v Příloze ZA (normativní)

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanovuje údaje, kterými je třeba značit brýlové obruby včetně jejích umístění na obrubě. Jsou dána doporučení pro poskytnutí dalších informací v průvodní dokumentaci k obrubám nebo k nim zvlášť dodávaných.

 -- Vynechaný text --