ČESKÁ NORMA

ICS: 01.040.31;01.060.20;31.260

Listopad 1996

Optika a optické přístroje –
Lasery a laserová zařízení –
Slovník a značky
(ISO 11145:1994)

ČSN
EN IS O 11145

19 2000

 

 

 

Optics and optical instruments - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary and symbols (ISO11145:1994)

Optique et instruments d'optique - Lasers et équipements associés aux lasers - Vocabulaire et symboles (ISO 11145:1994)

Optik und optische Instrumente - Laser und Laseranlagen - Begriffe und Formelzeichen (ISO 11145:1994)

 

Tato norma je identická s EN ISO 11145:1994 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

This standard is identical with EN ISO 11145:1994 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Vypracování normy

Zpracovatel: VELNOR spol. s r. o., Vinařického 21, 615 00 Brno, IČO 44016174, Ing. Eva Velešíková, Lubomír Velčovský

Pracovník Českého normalizačního institutu: Luboš Ptáček

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20171


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 11145

EUROPEAN STANDARD

Listopad 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 01.040.31;01.060.20;31.260

 

Deskriptory: optics, optical equipment, laser, definitions, basic concepts, symbols, units of measurement.

 

Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Názvy a symboly (ISO 11145:1994)

 

Optics and optical instruments - Laser and laser related equipment - Vocabulary and symbols (ISO 11145:1994) Optique et instruments d'optique - Lasers et èquipements associés aux lasers - Vocabulaire et symboles (11145:1994) Optik und optische Instrumente - Laser und Laseranlagen - Begriffe und Formelzeichen (ISO 11145:1994)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1994-11-25. Členové CEN jsou povinní splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

 

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy ISO 11145:1994 vypracovala technická komise ISO/TC 172 „Optika a optické přístroje" spolu s CEN/TC 123 „Lasery a laserová zařízení" pro souběžné hlasování. Byla přijata v CEN 1994-11-25 jako evropská norma.

 

Této evropské normě bude nejpozději do května 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do května 1995.

 

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu CEN uděleného Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic EU.

 

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu:

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 11145:1994 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoli změn.

 

1   Předmět normy

Tato mezinárodní norma definuje základní termíny, značky a jednotky měřených veličin pro oblast laserové techniky za účelem sjednocení terminologie a dosažení jednoznačných definic a možnosti reprodukovatelného ověřování parametrů laserového svazku a vlastností laserových produktů.

 -- Vynechaný text --