ČESKÁ NORMA

MDT 681.261/.267:389

Srpen 1995

METROLOGICKÉ ASPEKTY
VAH S NEAUTOMATICKOU ČINNOSTÍ

ČSN
EN 45 501
+AC

17 7010

 

 

 

Metrological aspects of non-automatic weighing instruments

Aspects métrologiques des instruments de pesage à fonctionnement non-automatique

Metrologische Aspekte der nichtselbsttätiger Waagen

 

Tato národní norma je identická s EN 45501:1992 včetně její změny AC:1993 a je vydána se souhlasem

CEN/CENELEC

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 45501:1992 including its amendment AC:1993 and is published with the permission of

CEN/CENELEC

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

OIML R 76-1  Váhy s neautomatickou činností. Část 1: Metrologické a technické požadavky - Zkoušky

 

Souvisící normy

ČSN 01 0115  Názvosloví v metrologii

ČSN 17 7001  Názvosloví vah, vážicích zařízení a závaží

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 99 4102 ze 17.5.1988 v celém rozsahu.

 

Ó Český normalizační institut, 1994
17540


Strana 2

Změny proti předchozí normě

Předchozí norma plně odpovídala doporučením OIML č. 3 a 28. Tato evropská norma, zpracovaná společnou pracovní skupinou CEN/CENELEC podle doporučení OIML R 76-1, je podstatně rozšířená a navíc obsahuje tři normativní přílohy.

 

Příloha A obsahuje zkušební postupy pro váhy s neautomatickou činností. V příloze B jsou uvedeny dodatečné zkoušky, které se týkají elektronických vah. Zkušební postup na zjištění odolnosti proti vyzařovaným vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím je v příloze C.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Český metrologický institut, IČO 00177016

Laboratoře primární metrologie, Praha: Ing. Jan Petrů

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miroslav Pospíšil


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 45501

EUROPEAN STANDARD

Říjen 1992

NORME EUROPÉENNE

+AC

EUROPÄISCHE NORM

Srpen 1993


 

MDT 681.261/.267:389

 

Deskriptory: metrology, measuring instruments, weighing machines, indicating instruments, tare weight devices, definitions, metrological inspection, specifications, characteristics, traceability, fidelity, errors, instrument sensitivity, tests, name plate, marking, certification.

 

METROLOGICKÉ ASPEKTY VAH S NEAUTOMATICKOU  ČINNOSTÍ (obsahuje změnu AC:1993)

 

Metrological aspects of non-automatic weighing instruments (includes amendment AC:1993)

Aspects métrologiques des instruments de pesage ŕ fonctionnement non-automatique (inclut l´amendement AC:1993)

Metrologische Aspekte der nichtselbsttätiger Waagen (enthält Änderung AC:1993)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN/CENELEC 15. 9. l992. Opravené vydání nabylo účinnosti 31. 8. 1993 ve třech oficiálních verzích. Členové CEN/CENELEC jsou povinni vyhovět požadavkům vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické odkazy, týkající se těchto národních norem, mohou být na vyžádání obdrženy v Ústředním sekretariátu CEN/CENELEC nebo u každého člena CEN/CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN/CENELEC na vlastní zodpovědnost překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN/CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN/CENELEC jsou národní normalizační organizace a národní elektrotechnické komise Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Commitee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

5

T

Terminologie

6

T.1

Všeobecné definice

6

T.2

Konstrukce vah

8

T.3

Charakteristické metrologické veličiny vah

10

T.4

Metrologické vlastnosti vah

12

T.5

Indikace a chyby

12

T.6

Vlivy a referenční podmínky

16

T.7

Funkční zkouška

17

 

 

 

Abecední seznam termínů, které jsou definovány v Terminologii

17

1

Předmět normy

19

 

 

 

2

Principy evropské normy

20

2.1

Měřicí jednotky

20

2.2

Principy metrologických požadavků

20

2.3

Principy technických požadavků

20

2.4

Aplikace požadavků

20

 

 

 

3

Metrologické požadavky

21

3.1

Principy klasifikace

21

3.2

Klasifikace vah

21

3.3

Dodatečné požadavky na váhy s vícenásobným rozsahem

22

3.4

Pomocná indikační zařízení

23

3.5

Největší dovolené chyby

24

3.6

Dovolené rozdíly mezi výsledky

25

3.7

Ověřovací etalony

26

3.8

Pohyblivost

27

3.9

Změny v důsledku ovlivňujících veličin a času

27

3.10

Testy typové zkoušky

29

 

 

 

4

Technické požadavky na váhy s automatickou nebo poloautomatickou indikací

29

4.1

Všeobecné požadavky na konstrukci

29

4.2

Indikace výsledků vážení

30

4.3

Analogové indikační zařízení

31

4.4

Číslicové indikační a tiskací zařízení

32

4.5

Nulovací zařízení a zařízení pro sledování nuly

33

4.6

Tárovací zařízení

34

4.7

Tárovací zařízení s předvolbou

36

4.8

Aretované polohy

36

4.9

Pomocná ověřovací zařízení (odnímatelná nebo pevná)

36

4.10

Volba vážicích rozsahů na vahách s více rozsahy

37

4.11

Zařízení pro výběr (nebo přepnutí) mezi různými nosiči zatížení - převodovými mechanismy a různými odvažovacími zařízeními

37

4.12

Požadavky na snímače zatížení

37

4.13

"Plus" a "minus" komparační váhy

38

4.14

Váhy pro přímý prodej veřejnosti

39

4.15

Dodatečné požadavky na váhy pro přímý prodej veřejnosti s indikací ceny

40


Strana 5

4.16

Váhy podobné vahám normálně používaným pro přímý prodej veřejnosti

41

4.17

Váhy pro tisk cenových etiket

42

 

 

 

5

Požadavky na elektronické váhy

42

5.1

Všeobecné požadavky

42

5.2

Funkce při závažných chybách

42

5.3

Funkční požadavky

42

5.4

Funkční zkoušky a zkoušky stálosti měřicího rozpětí

43

 

 

 

6

Technické požadavky na váhy s neautomatickou indikací

44

6.1

Minimální citlivost

44

6.2

Přijatelná řešení pro indikační zařízení

45

6.3

Podmínky konstrukce

45

6.4

Jednoduché rovnoramenné vahadlo

46

6.5

Jednoduché vahadlo s poměrem 1/10

46

6.6

Jednoduché běhounové váhy (přezmen)

47

6.7

Robervalovy a Bérangerovy váhy

48

6.8

Váhy s poměrnými plošinami

48

6.9

Váhy s odvažovacím zařízením s přístupnými běhouny (přezmenového typu)

49

 

 

 

7

Označování vah

49

7.1

Popisné značení

49

7.2

Ověřovací značky

51

7.3

Dodatečné nápisy

51

 

 

 

8

Způsob ověření

51

8.1

Typová zkouška

51

8.2

Ověření shody typu

52

 

 

 

Příloha A (normativní) Zkušební postupy pro váhy s neautomatickou činností

53

A.1 Administrativní kontrola

53

A.2 Porovnání konstrukce s dokumentací

53

A.3 Počáteční kontrola

53

A.4 Funkční zkoušky

53

A.5 Ovlivňující faktory

59

A.6 Zkouška na únavu

60

 

 

 

Příloha B (normativní) Doplňkové zkoušky pro elektronické váhy

62

B.1 Všeobecné požadavky na zkoušené elektronické váhy (EUT)

62

B.2 Funkční zkoušky na ovlivňující faktory

62

B.3 Funkční zkoušky vlivů rušení

62

B.4 Zkouška stálosti měřicího rozpětí

64

Příloha C (normativní) Zkušební postup na odolnost proti vyzařovaným vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím

66

Bibliografie

76

 

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena společnou pracovní skupinou CEN/CENELEC pro váhy s neautomatickou činností.

 

Referenční dokument „Metrologické aspekty vah s neautomatickou činností", připravený Mezinárodním úřadem legální metrologie (BIML) na základě doporučení OIML R 76, vydání 1988, byl od 20. 1. 1989 do 20. 4. 1989 podroben běžnému dotazníkovému postupu CEN/CENELEC.


Strana 6

Výše zmíněná pracovní skupina připravila návrh evropské normy se zřetelem k výsledkům dotazníkového postupu, který byl k dispozici CEN/CENELEC pro formální hlasování a byl přijat.

 

Podle Zásad CEN/CENELEC jsou následující země vázány zavedením této evropské normy: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Této evropské normě musí být dán status národní normy, buď uveřejněním identického textu nebo převodem, nejpozději do dubna 1993, a konfliktní národní normy musí být zrušeny nejpozději do dubna 1995.

 

Oznámení o schválení

Návrh této evropské normy byl zpracován podle

 

Doporučení OIML R 76-1, vydání 1992,

VÁHY S NEAUTOMATICKOU ČINNOSTÍ

Část 1: Metrologické a technické požadavky - Zkoušky

 

společnou pracovní skupinou CEN/CENELEC. Byl vypracován následující normalizační požadavek Komise evropských společenství (CEC) a sekretariátu Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) na CEN a CENELEC na váhy s neautomatickou činností za účelem zavedení evropské normy, vztahující se k Směrnici rady 90/384/EEC.

 

Terminologie

 

Terminologie použitá v této evropské normě je v souladu s „Mezinárodním slovníkem základních a všeobecných termínů v metrologii" (vydání 1984)

 

publikovaném jménem

BIPM Mezinárodního úřadu pro váhy a míry

IEC Mezinárodní elektrotechnické komise

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci

OIML  Mezinárodní organizace pro legální metrologii

a

„Slovníkem legální metrologie"

(vydání 1978, doplněné r. 1987)

publikovaném OIML.

 

Kde tyto slovníky nedefinují adekvátně termíny, specifické pro váhy, a kde jsou vyžadovány další termíny, jsou použity následující definice.

 

Kdekoli se tyto termíny objeví v textu této evropské normy, jsou zvýrazněny velkými písmeny s cílem na definice upozornit. Abecední seznam (viz konec Terminologie) pomáhá definice nalézt.

 

T.1  Všeobecné definice

 

T.1.1  Váhy

Měřicí přístroj, který slouží k určení hmotnosti tělesa využitím působení gravitace na toto těleso.

 

Váhy smí být také použity k určení dalších veličin, velikostí, parametrů nebo charakteristických vlastností souvisejících s hmotností.


Strana 7

V souladu se svým způsobem činnosti jsou váhy klasifikovány jako váhy s automatickou nebo neautomatickou činností.

 

T.1.2  Váhy s neautomatickou činností

Váhy, které vyžadují zásah operátora během vážicího procesu, například k naložení nebo odstranění měřené zátěže s nosiče a také k získání výsledku.

Váhy dovolují přímé pozorování výsledků vážení, buď ukázaných nebo vytištěných; obě možnosti jsou zahrnuty ve slově „indikace".

POZNÁMKA 1 - Pojmy jako „indikovat", „indikační komponent" a jejich odvozeniny neobsahují tisk.

Váhy s neautomatickou činností smí být:

- se stupnicí nebo bez stupnice;

- s automatickou indikací, s poloautomatickou indikací nebo s neautomatickou indikací.

POZNÁMKA 2 - V této evropské normě jsou dále váhy s neautomatickou činností nazývány „váhy".

 

T.1.2.1  Váhy se stupnicí

Váhy dovolující přímé čtení celého nebo dílčího výsledku vážení.

 

T.1.2.2  Váhy bez stupnice

Váhy nevybavené stupnicí očíslovanou v jednotkách hmotnosti.

 

T.1.2.3  Váhy s automatickou indikací

Váhy, u kterých je rovnovážná poloha dosažena bez zásahu operátora.

 

T.1.2.4  Váhy s poloautomatickou indikací

Váhy s automatickou indikací vážicího rozsahu, u kterých operátor zasahuje, aby změnil meze tohoto rozsahu.

 

T.1.2.5  Váhy s neautomatickou indikací

Váhy, u kterých je rovnovážná poloha dosažena výhradně operátorem.

 

T.1.2.6  Elektronické váhy

Váhy vybavené elektronickými zařízeními.

 

T.1.2.7  Váhy se stupnicemi ceny

Váhy, které indikují cenu k zaplacení na základě cenových tabulek nebo stupnic vztahujících se k rozsahu jednotkových cen.

 

T.1.2.8  Váhy s výpočtem ceny

Váhy, které vypočítávají cenu k zaplacení na základě indikované hmotnosti a jednotkové ceny.

 

T.1.2.9  Váhy pro tisk cenových etiket

Váhy s výpočtem ceny, které tisknou hodnotu hmotnosti, jednotkovou cenu a cenu k zaplacení předem baleného porcovaného zboží.

 

T.1.2.10  Samoobslužné váhy

Váhy, které jsou určeny k obsluze zákazníkem.


Strana 8

T.1.3  Indikace dané vahami

 

T.1.3.1  Primární indikace

Indikace, signály a značky, které jsou předmětem požadavků této evropské normy.

 

T.1.3.2  Sekundární indikace

Indikace, signály a značky, které nejsou primárními indikacemi.

 

T.2  Konstrukce vah

V této evropské normě je pojem „zařízení" použit pro jakékoliv prostředky, pomocí nichž je specifická funkce splněna, bez ohledu na fyzikální realizaci, např. pomocí mechanismu nebo tlačítka zahajujícího operaci; zařízení smí být malou částí nebo hlavní částí vah.

 

T.2.1  Hlavní části

 

T.2.1.1  Nosič zatížení

Část vah určená pro příjem zatížení.

 

T.2.1.2  Převodový mechanismus

Část vah pro převod síly, vyvozované zatížením působícím na nosič zatížení, na odvažovací zařízení.

 

T.2.1.3  Odvažovací zařízení

Část vah pro měření hmotnosti zátěže pomocí vyvažovacího zařízení, na vyvažování síly z převodového mechanismu, a indikačního nebo tiskacího zařízení.

 

T.2.2  Modul

Část vah, která vykonává specifickou funkci, může být zkoušena samostatně a je předmětem specifikace dílčích mezních hodnot chyby.

 

T.2.3  Elektronické části

 

T.2.3.1  Elektronické zařízení

Zařízení užívající elektronický subsystém a provádějící specifickou funkci. Elektronické zařízení je obvykle vyrobeno jako oddělená jednotka a může být zkoušeno nezávisle.

 

POZNÁMKA - Výše definovaným elektronickým zařízením smí být kompletní váhy (např. váhy pro přímý prodej veřejnosti) nebo část vah (např. tiskárna, indikátor...).

 

T.2.3.2  Elektronický subsystém

Část elektronického zařízení využívající elektronické komponenty a mající jemu vlastní poznatelnou funkci.

 

Příklady: A/D převodník, matrice displeje,...

 

T.2.3.3  Elektronický komponent

Nejmenší fyzikální entita, která používá elektronovou nebo děrovou vodivost v polovodičích, plynech nebo ve vakuu.

 

T.2.4  Indikační zařízení (vah)

Část odvažovacího zařízení, na které přímým čtením získáme výsledek.


Strana 9

T.2.4.1  Indikační komponent

Komponent indikující rovnovážnou polohu a/nebo výsledek.

Na vahách s jednou rovnovážnou polohou indikuje pouze tuto polohu (takzvanou nulu).

Na vahách s několika rovnovážnými polohami indikuje jak rovnovážnou polohu, tak i výsledek. Na elektronických vahách je to displej.

 

T.2.4.2  Značka stupnice

Čárka nebo jiná značka na indikačním komponentu, odpovídající specifikované hodnotě hmotnosti.

 

T.2.4.3  Základna stupnice

Pomyslná čára procházející středy všech nejkratších značek na stupnici.

 

T.2.5  Pomocná indikační zařízení

 

T.2.5.1  Jezdec

Snímatelné vyvažovací těleso malé hmotnosti, které smí být umístěno a posouváno buď na tyči nedílně spojené s vahadlem, opatřené stupnicí, nebo na vahadle samém.

 

T.2.5.2  Zařízení na interpolaci čtení (vernier nebo nonius)

Zařízení připojené k indikačnímu prvku a poddělující stupnici vah, bez zvláštního zásahu.

 

T.2.5.3  Doplňkové indikační zařízení

Seřiditelné zařízení, pomocí něhož je možné odhadnout hodnotu, v jednotkách hmotnosti, odpovídající vzdálenosti mezi značkou stupnice a indikačním komponentem.

 

T.2.5.4  Indikační zařízení s odlišeným dílkem

Číslicové indikační zařízení, jehož poslední číslice za desetinnou značkou je jasně odlišena od ostatních číslic.

 

T.2.6  Indikační zařízení s proměnným dílkem

Zařízení dočasně měnící skutečnou hodnotu dílku (d) na hodnotu menší než má ověřovací dílek (e) po ručním příkazu.

 

T.2.7  Doplňková zařízení

 

T.2.7.1  Ustavovací zařízení

Zařízení na ustavení vah do referenční polohy.

 

T.2.7.2  Nulovací zařízení

Zařízení na nastavení indikace na nulu, pokud nosič zatížení není zatížen.

 

T.2.7.2.1  Neautomatické nulovací zařízení

Zařízení na nastavení indikace na nulu operátorem.

 

T.2.7.2.2  Poloautomatické nulovací zařízení

Zařízení na automatické nastavení indikace na nulu po ručním příkazu.

 

T.2.7.2.3  Automatické nulovací zařízení

Zařízení na automatické nastavení indikace na nulu bez zásahu operátora.

 

T.2.7.2.4  Zařízení pro počáteční nastavení nuly

Zařízení na automatické nastavení indikace na nulu v okamžiku, když jsou váhy zapnuty a než jsou připraveny k použití.


Strana 10

T.2.7.3  Zařízení pro sledování nuly

Zařízení na automatické udržování indikace nuly v určitých mezích.

 

T.2.7.4  Tárovací zařízení

Zařízení na nastavení indikace na nulu, pokud je nosič zatížení zatížen:

- beze změny vážicího rozsahu na netto zatížení (přičítací tárovací zařízení), nebo

- redukující vážicí rozsah na netto zatížení (odčítací tárovací zařízení).

Smí sloužit jako:

- neautomatické zařízení (zatížení je vyváženo operátorem);

- poloautomatické zařízení (zatížení je vyváženo automaticky na vlastnoruční příkaz);

- automatické zařízení (zatížení je vyváženo automaticky bez zásahu operátora).

 

T.2.7.4.1  Tárovací zařízení s vyvažováním táry

Tárovací zařízení bez indikace hodnoty táry, pokud jsou váhy zatíženy.

 

T.2.7.4.2  Tárovací zařízení s vážením táry

Tárovací zařízení, které ukládá hodnotu táry a je schopné ji indikovat nebo tisknout, jestliže váhy jsou nebo nejsou zatíženy.

 

T.2.7.5  Tárovací zařízení s předvolbou

Zařízení na odečtení předem nastavené hodnoty táry od hodnoty brutto nebo netto a indikaci výsledku výpočtu. Vážicí rozsah pro zatížení netto je tedy redukován.

 

T.2.7.6  Aretační zařízení

Zařízení na znehybnění celého nebo části mechanismu vah.

 

T.2.7.7  Pomocné ověřovací zařízení

Zařízení dovolující oddělené ověření jednoho nebo více zařízení vah.

 

T.2.7.8  Přepínací zařízení pro nosiče zatížení a odvažovací zařízení

Zařízení na připojení jednoho nebo více nosičů zatížení k jednomu nebo více odvažovacím zařízením, za použití jakýchkoliv vložených převodových mechanismů.

 

T.2.7.9  Zařízení pro ustálení indikace

Zařízení pro udržování stálé indikace za daných podmínek.

 

T.3  Charakteristické metrologické veličiny vah

 

T.3.1  Váživost

 

T.3.1.1  Horní mez váživosti (Max)

Maximální váživost, nebereme-li v úvahu velikost aditivní táry.

 

T.3.1.2  Dolní mez váživosti (Min)

Hodnota zatížení, pod kterou výsledky vážení smí mít nadměrnou relativní chybu.

 

T.3.1.3  Rozsah automatické indikace

Váživost, při které je získána rovnovážná poloha bez zásahu operátora.


Strana 11

T.3.1.4  Vážicí rozsah

Rozsah mezi dolní a horní mezí váživosti.

 

T.3.1.5  Interval rozšíření automatické indikace

Hodnota, o kterou je možné rozšířit rozsah automatické indikace v rámci vážicího rozsahu.

 

T.3.1.6  Horní mez tárovacího zařízení (T+, T-)

Maximální váživost přičítacího nebo odčítacího tárovacího zařízení.

 

T.3.1.7  Nosnost (Lim)

Maximální statické zatížení, které mohou váhy unést bez trvalé změny svých metrologických vlastností.

 

T.3.2  Dělení stupnice

 

T.3.2.1  Délka dílku (vah s analogovou indikací)

Vzdálenost mezi dvěma po sobě jdoucími značkami stupnice, měřená podél základny stupnice.

 

T.3.2.2  Skutečná hodnota dílku (d)

Hodnota, vyjádřená v jednotkách hmotnosti:

- rozdílu mezi hodnotami odpovídajícími dvěma po sobě jdoucími značkami stupnice, pro analogovou indikaci, nebo

- rozdílu mezi dvěma po sobě jdoucími hodnotami, pro číslicovou indikaci.

 

T.3.2.3  Ověřovací dílek (e)

Hodnota, vyjádřená v jednotkách hmotnosti, užívaná pro klasifikaci a ověřování vah.

 

T.3.2.4  Hodnota očíslovaného dílku

Hodnota rozdílu mezi dvěma po sobě jdoucími očíslovanými značkami stupnice.

 

T.3.2.5  Počet ověřovacích dílků (váhy s jedním rozsahem)

Podíl HORNÍ MEZE VÁŽIVOSTI a OVĚŘOVACÍHO DÍLKU:

 

n = Max/e

 

T.3.2.6  Váhy s vícenásobným rozsahem

Váhy mající jeden vážicí rozsah, který je rozdělen na dílčí vážicí rozsahy, každý s rozdílnou hodnotou dílku, z nichž je jeden určen automaticky podle aplikovaného stoupajícího i klesajícího zatížení.

 

T.3.2.7  Váhy s více rozsahy

Váhy mající dva nebo více vážicích rozsahů s rozdílnými horními mezemi váživosti a rozdílnými hodnotami dílku pro tentýž nosič zatížení, přičemž každý rozsah sahá od nuly do horní meze váživosti.

 

T.3.3  Redukční koeficient R

Redukční koeficient převodového mechanismu je

 

R = FM/FL

 

kde

FM je síla působící na odvažovací zařízení;

FL    síla působící na nosič zatížení.


Strana 12

T.4  Metrologické vlastnosti vah

 

T.4.1  Citlivost

Pro danou hodnotu měřené hmotnosti, podíl změny pozorované proměnné l a odpovídající změny měřené hmotnosti M:

 

k = Dl/DM

 

T.4.2  Pohyblivost

Schopnost vah reagovat na malé změny zatížení.

Práh pohyblivosti je pro dané zatížení hodnota nejmenšího přívažku, který při jemném položení nebo odstranění s nosiče zatížení způsobí rozeznatelnou změnu indikace.

 

T.4.3  Opakovatelnost

Schopnost vah poskytnout výsledky, které se navzájem shodují, pokud je tatáž zátěž položena několikrát a prakticky stejným způsobem na nosič zatížení za poměrně stálých zkušebních podmínek.

 

T.4.4  Stálost

Schopnost vah udržovat své provozní vlastnosti po dobu používání.

 

T.4.5  Doba ohřevu

Doba mezi okamžikem zapnutí vah a okamžikem, kdy jsou váhy schopné vyhovět požadavkům.

 

T.5  Indikace a chyby

 

T.5.1  Metody indikace

 

T.5.1.1  Vyvažování pomocí závaží

Hodnota metrologicky kontrolovaných závaží, které vyvažují zátěž (s uvažováním redukčního koeficientu zatížení).

 

T.5.1.2  Analogová indikace

Indikace umožňující vyhodnotit rovnovážnou polohu na zlomek hodnoty dílku.

 

T.5.1.3  Číslicová indikace

Indikace, při které jsou značky stupnice složené z několika seřazených číslic, nedovolujících interpolaci na zlomky hodnoty dílku.


Strana 13

T.5.2  Výsledky vážení

POZNÁMKA - Následující definice platí jen když před zatížením vah byla indikace nula.

 

T.5.2.1  Hodnota brutto (G nebo B)

Indikace hmotnosti zátěže na vahách, bez aplikace tárovacího zařízení nebo tárovacího zařízení s předvolbou.

 

T.5.2.2  Hodnota netto (N)

Indikace hmotnosti zátěže na vahách po účinku tárovacího zařízení.

 

T.5.2.3  Hodnota táry (T)

Hmotnost zátěže určená tárovacím zařízením s vážením táry.

 

T.5.3  Ostatní hodnoty hmotnosti

 

T.5.3.1  Předvolená hodnota táry (PT)

Číselná hodnota představující hmotnost, která je zavedena do vah.

„Zavedena" zahrnuje postupy, jako: zapsat pomocí klávesnice, vyvolat z paměti nebo vložit pomocí rozhraní.

 

T.5.3.2  Vypočtená hodnota netto

Hodnota rozdílu mezi hodnotou brutto nebo netto a předvolenou hodnotou táry.

 

T.5.3.3  Vypočtená celková hodnota hmotnosti

Vypočtený součet více než jedné hodnoty hmotnosti a/nebo vypočtené hodnoty netto.

 

T.5.4  Čtení

 

T.5.4.1  Čtení jednoduchým srovnáním

Čtení výsledku vážení jednoduchým položením po sobě jdoucích číslic vedle sebe, dávající výsledek vážení, bez nutnosti výpočtu.

 

T.5.4.2  Celková nepřesnost čtení

Celková nepřesnost čtení vah s analogovou indikací je rovna směrodatné odchylce téže indikace, jejíž čtení se uskutečňuje za normálních podmínek používání několika pozorovateli.

Obvykle se vykonává alespoň deset čtení výsledku.

 

T.5.4.3  Chyba ze zaokrouhlení číslicové indikace

Rozdíl mezi indikací a výsledkem, který by udávaly váhy s analogovou indikací.

 

T.5.4.4  Nejmenší čtecí vzdálenost

Nejkratší vzdálenost, na kterou je za normálních uživatelských podmínek pozorovatel schopen se volně přiblížit k indikačnímu zařízení, aby přečetl údaj.

Toto přiblížení je považováno pro pozorovatele za volné, jestliže existuje volný prostor alespoň 0,8 m před indikačním zařízením (viz obrázek 1).


Strana 14
14X1.gif

 

Obrázek 1

 

T.5.5  Chyby

(Viz obrázek 2 pro ilustraci obvykle používaných termínů)

 

T.5.5.1  Chyba (indikace)

Indikace vah minus (konvenčně) pravá hodnota hmotnosti.

 

T.5.5.2  Základní chyba

Chyba vah za referenčních podmínek.

 

T.5.5.3  Počáteční základní chyba

Základní chyba vah, která je stanovena už před funkční zkouškou a zkouškou stálosti měřicího rozpětí.


Strana 15
15X1.gif

 

M       = měřená hmotnost

E       = chyba indikace (T.5.5.1)

MPE1  = největší dovolená chyba při prvotním ověřování

MPE2  = největší dovolená chyba

C       = charakteristika za referenčních podmínek

C1            = charakteristika v důsledku ovlivňujícího faktoru nebo rušení 1)

ESP        = chyba indikace vypočtená během zkoušky stálosti měřicího rozpětí

I       = základní chyba (T.5.5.2)

V      = kolísání chyb indikace během zkoušky stálosti měřicího rozpětí

 

Situace 1 - ukazuje chybu E1 vah v důsledku ovlivňujícího faktoru nebo rušení. I1 je základní chyba.

Chyba elektronického zařízení (T.5.5.5), v důsledku ovlivňujícího faktoru nebo rušení, je rovna E1 minus I1.

 

Situace 2 - ukazuje průměrnou hodnotu ESP1av chyb při prvním měření zkoušky stálosti měřicího rozpětí, pár dalších chyb ESPi a ESPk, a krajní hodnoty chyb ESPm a ESPn, všechny chyby vypočtené v různých okamžicích během zkoušky stálosti měřicího rozpětí. Kolísání V chyb indikace během zkoušky stálosti měřicího rozpětí je rovno ESPm - ESPn.

 

Obrázek 2 - Znázornění obvykle používaných termínů

 

_______________

1) Pro účely znázornění se předpokládá, že ovlivňující faktor nebo rušení má vliv na charakteristiku, která není pokaždé jiná.


Strana 16

T.5.5.4  Největší dovolená chyba

Maximální rozdíl, kladný nebo záporný, povolený předpisem, mezi indikací vah a odpovídající pravou hodnotou, který byl určen pomocí referenčních etalonů hmotnosti, jestliže jsou váhy v referenční poloze a indikují-li nulu v nezatíženém stavu.

 

T.5.5.5  Chyba způsobená ovlivněním

Rozdíl mezi chybou indikace a základní chybou vah.

 

POZNÁMKA - Chyba způsobená ovlivněním je zejména výsledek nežádoucí změny dat obsažených v elektronických vahách nebo jimi protékajících.

 

T.5.5.6  Závažná chyba

Chyba způsobená ovlivněním, větší než e.

POZNÁMKA - Pro váhy s vícenásobným rozsahem je hodnotou e ta, která přísluší dílčímu vážicímu rozsahu.

 

Následující chyby způsobené ovlivněním se nepokládají za závažné i když překračují e:

- chyby vznikající ze současně probíhajících a vzájemně nezávislých příčin ve vahách;

- chyby znemožňující provedení jakéhokoliv měření;

- chyby, které jsou tak závažné, že si jich musí povšimnout všichni, kteří mají zájem na výsledku měření;

- přechodné chyby, které jsou pomíjivými změnami indikace, jež není možné interpretovat, memorovat, nebo předat jako výsledek měření.

 

T.5.5.7  Chyba stálosti

Rozdíl mezi základní chybou po dobu používání a počáteční základní chybou vah.

 

T.5.5.8  Závažná chyba stálosti

Chyba stálosti větší než e.

 

POZNÁMKY

1 - Chyba stálosti může být způsobena mechanickým opotřebením a poškozením nebo následkem driftu a stárnutí elektronických částí. Pojem závažná chyba stálosti se aplikuje pouze na elektronické části.

2 - Pro váhy s vícenásobným rozsahem je hodnotou e ta, která přísluší dílčímu vážicímu rozsahu.

 

Následující chyby stálosti se nepokládají za závažné, i když překračují e:

chyby, vyskytující se po době používání vah, které jsou zřetelně výsledkem poruchy zařízení/součásti nebo rušení, a pro které indikace:

- nemůže být interpretována, memorována, nebo předána jako výsledek měření, nebo

- znemožňuje provedení jakéhokoliv měření, nebo

- je tak očividně špatná, že si jí musí povšimnout všichni, kteří mají zájem na výsledku měření.

 

T.5.5.9  Stálost měřicího rozpětí

Schopnost vah udržovat rozdíl mezi indikací při zatížení na horní mezi váživosti a indikací na nule v předepsaných mezích po dobu používání.

 

T.6  Vlivy a referenční podmínky

 

T.6.1  Ovlivňující veličina

Veličina, která není předmětem měření, ale která ovlivňuje hodnoty měřené veličiny nebo indikaci vah.

 

T.6.1.1  Ovlivňující faktor

Ovlivňující veličina, která má hodnotu uvnitř mezí, specifikovaných normálními provozními podmínkami vah.


Strana 17

T.6.1.2  Rušení

Ovlivňující veličina, která má hodnotu uvnitř mezí, stanovených touto evropskou normou, ale vně těch, které jsou specifikovány normálními provozními podmínkami vah.

 

T.6.2  Normální provozní podmínky

Podmínky použití, dané rozsahem hodnot ovlivňujících veličin, při kterých se požaduje, aby charakteristické metrologické veličiny spočívaly v mezích stanovených největších dovolených chyb.

 

T.6.3  Referenční podmínky

Sada stanovených hodnot ovlivňujících faktorů, určená k zajištění platného vzájemného porovnání výsledků měření.

 

T.6.4  Referenční poloha

Poloha vah, pro kterou je justována jejich činnost.

 

T.7  Funkční zkouška

Zkouška za účelem ověření, zdali je zkoušené zařízení (EUT) schopno plnit určené funkce.

 

Abecední seznam termínů, které jsou definovány v Terminologii

Analogová indikace                                   T.5.1.2

Aretační zařízení                                    T.2.7.6

Automatické nulovací zařízení                      T.2.7.2.3

Celková nepřesnost čtení                             T.5.4.2

Citlivost                                              T.4.1

Číslicová indikace                                   T.5.1.3

Čtení jednoduchým srovnáním                          T.5.4.1

Délka dílku (váhy s analogovou indikací)             T.3.2.1

Doba ohřevu                                            T.4.5

Dolní mez váživosti (Min)                            T.3.1.2

Doplňkové indikační zařízení                         T.2.5.3

Elektronické váhy                                    T.1.2.6

Elektronické zařízení                                T.2.3.1

Elektronický komponent                               T.2.3.3

Elektronický subsystém                               T.2.3.2

Funkční zkouška                                          T.7


Strana 18

Hodnota brutto (G nebo B)                            T.5.2.1

Hodnota netto (N)                                    T.5.2.2

Hodnota očíslovaného dílku                           T.3.2.4

Hodnota táry (T)                                     T.5.2.3

Horní mez tárovacího zařízení (T+, T-)               T.3.1.6

Horní mez váživosti (Max)                            T.3.1.1

Chyba (indikace)                                     T.5.5.1

Chyba stálosti                                       T.5.5.7

Chyba ze zaokrouhlení číslicové indikace             T.5.4.3

Chyba způsobená ovlivněním                           T.5.5.5

Indikační komponent                                  T.2.4.1

Indikační zařízení (vah)                               T.2.4

Indikační zařízení s odlišeným dílkem                T.2.5.4

Indikační zařízení s proměnným dílkem                  T.2.6

Interval rozšíření automatické indikace              T.3.1.5

Jezdec                                               T.2.5.1

Modul                                                  T.2.2

Neautomatické nulovací zařízení                    T.2.7.2.1

Nejmenší čtecí vzdálenost                            T.5.4.4

Největší dovolená chyba                              T.5.5.4

Normální provozní podmínky                             T.6.2

Nosič zatížení                                       T.2.1.1

Nosnost (Lim)                                        T.3.1.7

Nulovací zařízení                                    T.2.7.2

Odvažovací zařízení                                  T.2.1.3

Opakovatelnost                                         T.4.3

Ověřovací dílek (e)                                  T.3.2.3

Ovlivňující faktor                                   T.6.1.1

Ovlivňující veličina                                   T.6.1

Počáteční základní chyba                             T.5.5.3

Počet ověřovacích dílků (váhy s jedním rozsahem)     T.3.2.5

Pohyblivost                                            T.4.2

Poloautomatické nulovací zařízení                  T.2.7.2.2

Pomocná indikační zařízení                             T.2.5

Pomocné ověřovací zařízení                           T.2.7.7

Primární indikace                                    T.1.3.1

Předvolená hodnota táry                              T.5.3.1

Přepínací zařízení pro nosiče zatížení a odvažovací zařízení T.2.7.8

Převodový mechanismus                                T.2.1.2

Redukční koeficient R                                  T.3.3

Referenční podmínky                                    T.6.3

Referenční poloha                                      T.6.4

Rozsah automatické indikace                          T.3.1.3

Rušení                                               T.6.1.2

Samoobslužné váhy                                   T.1.2.10

Sekundární indikace                                  T.1.3.2

Skutečná hodnota dílku (d)                           T.3.2.2


Strana 19

Stálost                                                T.4.4

Stálost měřicího rozpětí                             T.5.5.9

Tárovací zařízení                                    T.2.7.4

Tárovací zařízení s předvolbou                       T.2.7.5

Tárovací zařízení s vážením táry                   T.2.7.4.2

Tárovací zařízení s vyvažováním táry               T.2.7.4.1

Ustavovací zařízení                                  T.2.7.1

Váhy                                                   T.1.1

Váhy bez stupnice                                    T.1.2.2

Váhy pro tisk cenových etiket                        T.1.2.9

Váhy s automatickou indikací                         T.1.2.3

Váhy s neautomatickou činností                         T.1.2

Váhy s neautomatickou indikací                       T.1.2.5

Váhy s poloautomatickou indikací                     T.1.2.4

Váhy s více rozsahy                                  T.3.2.7

Váhy s vícenásobným rozsahem                         T.3.2.6

Váhy s výpočtem ceny                                 T.1.2.8

Váhy se stupnicemi ceny                              T.1.2.7

Váhy se stupnicí                                     T.1.2.1

Vážicí rozsah                                        T.3.1.4

Vypočtená celková hodnota hmotnosti                  T.5.3.3

Vypočtená hodnota netto                              T.5.3.2

Výsledky vážení                                        T.5.2

Vyvažování pomocí závaží                             T.5.1.1

Základna stupnice                                    T.2.4.3

Základní chyba                                       T.5.5.2

Zařízení na interpolaci čtení (vernier nebo nonius)  T.2.5.2

Zařízení pro počáteční nastavení nuly              T.2.7.2.4

Zařízení pro sledování nuly                          T.2.7.3

Zařízení pro ustálení indikace                       T.2.7.9

Závažná chyba                                        T.5.5.6

Závažná chyba stálosti                               T.5.5.8

Značka stupnice                                      T.2.4.2

 

Metrologické aspekty vah s neautomatickou činností

 

1  Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje metrologické a technické požadavky pro VÁHY S NEAUTOMATICKOU ČINNOSTÍ.

Jejím úmyslem je stanovit standardní požadavky a zkušební postupy pro vyhodnocení metrologických a technických vlastností jednotným a následování schopným způsobem.


Strana 20

2  Principy evropské normy

 -- Vynechaný text --