ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.91; 27.080; 91.140.30 Duben 2014

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení
kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými
kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru –
Část 1: Termíny, definice a klasifikace

ČSN
EN 14511-1

14 3010

 

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating
and cooling – Part 1: Terms, definitions and classification

Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique
pour le chauffage et la réfrigération des locaux – Partie 1: Termes, définitions and classification

Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern
für die Raumbeheizung und -kühlung – Teil 1: Begriffe

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14511-1:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14511-1:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14511-1 (14 3010) z února 2014.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14511-1:2013 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 14511-1 z února 2014 převzala EN 14511-1:2013 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Souvisící ČSN

ČSN EN 14825 (14 3011) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Zkoušení a klasifikace za podmínek částečného zatížení a výpočet při sezonním nasazení

ČSN EN 15218 (42 3000) Klimatizátory vzduchu a jednotky pro chlazení kapalin s odpařovacími kondenzátory a s elektricky poháněnými kompresory pro chlazení prostoru – Termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Ludvík Koudelka, IČ 62039555, Ing. Ludvík Koudelka

Technická normalizační komise: TNK 112 Chladicí technika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dagmar Vondrová

EVROPSKÁ NORMA EN 14511-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Září 2013

ICS 01.040.91; 27.080; 91.140.30 Nahrazuje EN 14511-1:2011

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla
s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru –
Část 1: Termíny, definice a klasifikace

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven
compressors for space heating and cooling –
Part 1: Terms, definitions and classification 

Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide
et pompes à chaleur avec compresseur entraîné
par moteur électrique pour le chauffage
et la réfrigération des locaux –
Partie 1: Termes, définitions et classification

Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze
und Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen
Verdichtern für die Raumbeheizung und -kühlung –
Teil 1: Begriffe

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-05-30.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14511-1:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Termíny a definice 6

3 Klasifikace 12

Bibliografie 13

Rejstřík anglických termínů 14

Předmluva

Tento dokument (EN 14511-1:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 113 Tepelná čerpadla a klimatizační jednotky, jejíž sekretariát zajišťuje AENOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14511-1:2011.

Hlavní změna proti předchozímu vydání je doplnění termínů a definic.

Ačkoliv tento dokument byl připraven v rámci nařízení komise (EU) č. 206/2012 při plnění směrnice 2009/125/ES (2009/125/EC) s ohledem na požadavky ekodesignu na klimatizátory vzduchu a komfortní ventilátory, je tento dokument také určen na podporu základních požadavků evropské směrnice 2010/30/ES (2010/30/EC).

EN 14511 sestává z dále uvedených částí se společným názvem „Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru“:

Podle vnitřních nařízení CEN/CENELEC národní normalizační orgány následujících zemí se zavázaly plnit tuto evropskou normu: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1Předmět normy

Tato evropská norma stanoví termíny a definice pro hodnocení a výkonnost klimatizátorů vzduchu, jednotek pro chlazení kapalin a tepelných čerpadel s elektricky poháněnými kompresory, využívajících vzduch, vodu nebo solanku jako teplonosné médium, když jsou používány pro ohřívání a/nebo chlazení prostoru. Tato evropská norma neplatí pro tepelná čerpadla pro teplou užitkovou vodu, ačkoli určité definice pro ně mohou být aplikovány.

Tato evropská norma platí:

Tato norma zahrnuje úplné jednotky, jednoduché dělené (single split) a vícenásobné dělené (multisplit) systémy, jakož i jednokanálové a dvoukanálové jednotky.

V případě jednotek sestávajících z několika částí platí tato evropská norma pouze pro ty, které jsou navrženy a dodávány jako úplná jednotka, s výjimkou jednotek pro chlazení kapalin s odděleně umístěným kondenzátorem.

Tato evropská norma je v první řadě určena pro jednotky pro chlazení vody a solanky, ale může být po dohodě použita i pro jinou kapalnou látku.

U jednotek, které mají kondenzátor chlazený vzduchem s odpařováním vnější přídavné vody, bude jejich výkonnost v chladicím režimu určována podle EN 15218. Pro jednotky, které mohou pracovat také v topném režimu, platí pro stanovování výkonnosti v topném režimu EN 14511.

Zařízení pro ohřívání a/nebo chlazení průmyslových procesů nepatří do předmětu této normy.

POZNÁMKA 1O zkoušení jednotek s částečným zatížením pojednává EN 14825.

POZNÁMKA 2Všechny značky uvedené v tomto textu se mají používat bez ohledu na použitý jazyk.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.