ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.080; 91.140.30 Duben 2014

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení
kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými
kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru –
Část 2: Zkušební podmínky

ČSN
EN 14511-2

14 3010

 

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating
and cooling – Part 2: Test conditions

Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique
pour le chauffage et la réfrigération des locaux – Partie 2: Conditions d’essai

Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern
für die Raumbeheizung und -kühlung – Teil 2: Prüfbedingungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14511-2:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14511-2:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14511-2 (14 3010) z ledna 2014.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14511-2:2013 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 14511-2 z ledna 2014 převzala EN 14511-2:2013 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 14511-1:2013zavedena v ČSN EN 14511-1:2014 (14 3010) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 1: Termíny, definice a klasifikace

EN 14511-4:2013zavedena v ČSN EN 14511-4:2014 (14 3010) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 4: Provozní požadavky, značení a instrukce

Souvisící ČSN

ČSN EN 14511-3:2014 (14 3010)Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 3: Zkušební metody

ČSN EN 14825 (14 3011)Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Zkoušení a klasifikace za podmínek částečného zatížení a výpočet při sezonním nasazení

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (2009/125/EC) ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie. V České republice je tato směrnice zavedena v Nařízení komise (EU) č. 206/2012 ze dne 6. března 2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign klimatizátorů vzduchu a komfortních ven-
tilátorů, v platném znění.

Vyhláška č. 277/2007 Sb. ze dne 19. října 2007 o kontrole klimatizačních systémů, v platném znění. Vyhláška č. 337/2011 Sb. ze dne 11. listopadu 2011 o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Ludvík Koudelka, IČ 62039555, Ing. Ludvík Koudelka

Technická normalizační komise: TNK 112 Chladicí technika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dagmar Vondrová

EVROPSKÁ NORMA EN 14511-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2013

ICS 27.080; 91.140.30 Nahrazuje EN 14511-2:2011

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla
s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru –
Část 2: Zkušební podmínky

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically
driven compressors for space heating and cooling –
Part 2: Test conditions 

Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide
et pompes à chaleur avec compresseur entraîné
par moteur électrique pour le chauffage
et la réfrigération des locaux –
Partie 2: Conditions d’essai

Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze
und Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen
Verdichtern für die Raumbeheizung und -kühlung –
Teil 2: Prüfbedingungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-05-30.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14511-2:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Zkušební podmínky 6

4.1 Environmentální podmínky a požadavky na zdroj elektrického výkonu 6

4.2 Hodnotící podmínky 7

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a požadavky Nařízení komise (EU) č. 206/2012 16

Bibliografie 17

Předmluva

Tento dokument (EN 14511-2:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 113 Tepelná čerpadla a klimatizační jednotky, jejíž sekretariát zajišťuje AENOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14511-2:2011.

Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou uvedeny níže:

a) Doplňuje se příloha ZA vztahující se k Nařízení komise (EU) č. 206/2012.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Ačkoliv tento dokument byl připraven v rámci Nařízení komise (EU) č. 206/2012 při implementaci směrnice 2009/125/ES s ohledem na požadavky na ekodesign pro klimatizátory vzduchu a komfortní ventilátory, tento dokument je také zaměřen na zahrnutí základních požadavků podle evropské směrnice 2010/30/ES.

EN 14511 sestává z dále uvedených částí se společným názvem „Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru“:

Podle vnitřních nařízení CEN /CENELEC národní normalizační orgány následujících zemí se zavázaly plnit tuto evropskou normu: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1Předmět normy

1.1Předmět normy EN 14511-1 je použitelný.

1.2Tato evropská norma stanovuje zkušební podmínky pro hodnocení klimatizátorů vzduchu, jednotek pro chlazení kapalin a tepelných čerpadel, používajících buď vzduch, vodu nebo solanku jako teplonosnou látku, s elektricky poháněnými kompresory, používaných pro ohřívání a/nebo chlazení prostoru. Stanoví také zkušební podmínky pro znovu získávání tepla u vícenásobných dělených (multisplit) systémů.

1.3Tato evropská norma specifikuje podmínky, pro které výkonové parametry musí být deklarovány pro jedno-
kanálové a dvoukanálové jednotky v souladu s nařízením pro ekodesign č. 206/2012 a nařízením pro energetické štítkování č. 626/2011.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.