ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.080; 91.140.30 Duben 2014

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení
kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými
kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru –
Část 4: Provozní požadavky, značení a instrukce

ČSN
EN 14511-
 4

14 3010

 

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating
and cooling – Part 4: Operating requirements, marking and instructions

Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique
pour le chauffage et la réfrigération des locaux – Partie 4: Exigences de fonctionnement, marquage et instructions

Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern
für die Raumbeheizung und -kühlung – Teil 4: Betriebsanforderungen, Kennzeichnung und Anleitung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14511- 4:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14511- 4:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14511- 4 (14 3010) z ledna 2014.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14511-4:2013 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 14511-4 z ledna 2014 převzala EN 14511-4:2013 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 12102zavedena v ČSN EN 12102 (14 3019) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Měření hluku přenášeného vzduchem – Stanovení hladiny akustického výkonu

EN 14511-1:2013zavedena v ČSN EN 14511-1:2014 (14 3010) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 1: Termíny, definice a instrukce

EN 14511-2:2013zavedena v ČSN EN 14511-2:2014 (14 3010) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 2: Zkušební podmínky

EN 14511-3:2013zavedena v ČSN EN 14511-3:2014 (14 3010) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 3: Zkušební metody

EN 60204-1zavedena v ČSN EN 60204-1 ed. 2 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60335-2-40zavedena v ČSN EN 60335-2-40 ed. 2 (36 1040) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely – Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

EN 61000-3-11zavedena v ČSN EN 61000-3-11 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-11: Meze – Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí – Zařízení se jmenovitým proudem £ 75 A, které je předmětem podmíněného připojení

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Ludvík Koudelka, IČ 62039555, Ing. Ludvík Koudelka

Technická normalizační komise: TNK 112 Chladicí technika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dagmar Vondrová

EVROPSKÁ NORMA EN 14511- 4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2013

ICS 27.080; 91.140.30 Nahrazuje EN 14511-4:2011

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla
s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru –
Část 4: Provozní požadavky, značení a instrukce

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps
with electrically driven compressors for space heating and cooling –
Part 4: Operating requirements, marking and instructions 

Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide
et pompes à chaleur avec compresseur entraîné
par moteur électrique pour le chauffage
et la réfrigération des locaux –
Partie 4: Exigences de fonctionnement, marquage
et instructions

Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze
und Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen
Verdichtern für die Raumbeheizung und -kühlung –
Teil 4: Betriebsanforderungen, Kennzeichnung
und Anleitung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-05-30.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14511-4:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Provozní požadavky 6

4.1 Obecně 6

4.2 Oblast pracovních teplot 7

4.2.1 Výchozí zkouška 7

4.2.2 Zkouška při maximálních provozních podmínkách (režim chlazení) 7

4.2.3 Zkouška namrzání 8

4.3 Provoz mimo provozní rozsah 8

4.4 Přerušení průtoku teplonosné látky 8

4.5 Celkový výpadek dodávky energie 9

4.6 Zkouška odvodu kondenzátu a orosení skříně 9

4.7 Odtávání 10

4.8 Další požadavky 10

5 Značení 10

6 Přehled technických údajů 10

6.1 Obecný popis 10

6.2 Výkonnostní charakteristiky 10

6.2.1 Jmenovité charakteristiky 10

6.2.2 Další charakteristiky 11

6.2.3 Akustické charakteristiky 11

6.3 Elektrické charakteristiky 11

6.4 Provozní oblast 11

7 Instrukce 11

7.1 Obecně 11

7.2 Fyzický popis 11

7.2.1 Chladivo, vzduchové a/nebo kapalinové okruhy 11

7.2.2 Přídavná ohřívací zařízení, pokud jsou součástí jednotky 11

7.2.3 Řízení a bezpečnost 11

7.3 Instrukce pro instalaci 12

7.4 Instrukce pro údržbu 12

7.5 Instrukce pro zkušebny 12

Bibliografie 13

Předmluva

Tento dokument (EN 14511-4:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 113 Tepelná čerpadla a klimatizační jednotky, jejíž sekretariát zajišťuje AENOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14511-4:2011.

Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou uvedeny níže:

a) aktualizace citovaných dokumentů

EN 14511 zahrnuje následující části pod společným názvem Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru:

Podle vnitřních nařízení CEN/CENELEC národní normalizační orgány následujících zemí se zavázaly plnit tuto evropskou normu: Belgie, Bulharska, bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1Předmět normy

1.1 Předmět normy EN 14511-1:2013 je použitelný.

1.2 Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky, které zajišťují, že klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla, používajících buď vzduch, vodu nebo solanku jako teplonosnou látku, s elektricky poháněnými kompresory, jsou způsobilé pro použití navrhované výrobcem, v případě, že jsou použity pro ohřívání a/nebo chlazení prostoru.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.