ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.140; 27.200 Březen 2014

Chladivové kompresory – Hodnotící podmínky,
tolerance a výkonové charakteristiky udávané
výrobcem

ČSN
EN 12900

14 0614

 

Refrigerant compressors – Rating conditions, tolerances and presentation of manufacturer’s performance data

Compresseurs pour fluides frigorigènes – Conditions de détermination des caractéristiques, tolérances et présentation
des performances par le fabricant

Kältemittel-Verdichter – Nennbedingungen, Toleranzen und Darstellung von Leistungsdaten des Herstellers

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12900:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12900:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12900 (14 0614) z března 2006.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou popsány v předmluvě evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 378-1:2008+A2:2012zavedena v ČSN EN 378-1+A2:2012 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla –
Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

EN 13771-1zavedena v ČSN EN 13771-1 (14 0615) Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení – Měření výkonnosti a zkušební metody – Část 1: Chladivové kompresory

ISO 817nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Burišin PRAHA, IČ 11234032, Ing. Miroslav Burišin

Technická normalizační komise: TNK 112 Chladící technika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michal Dalibor

EVROPSKÁ NORMA EN 12900
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červenec 2013

ICS 23.140; 27.200 Nahrazuje EN 12900:2005

Chladivové kompresory – Hodnotící podmínky, tolerance
a výkonové charakteristiky udávané výrobcem

Refrigerant compressors – Rating conditions, tolerances
and presentation of manufacturer’s performance data 

Compresseurs pour fluides frigorigènes –
Conditions de détermination des caractéristiques,
tolérances et présentation des performances
par le fabricant

Kältemittel-Verdichter – Nennbedingungen, Toleranzen
und Darstellung von Leistungsdaten des Herstellers

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-06-08.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12900:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Parametry pro uvádění údajů výkonnosti 7

5 Požadavky 9

6 Údaje výkonnosti 9

6.1 Obecně 9

6.2 Tabulková nebo grafická podoba 10

6.3 Polynomický tvar 10

7 Standardní referenční body 10

8 Tolerance 12

9 Metody přepočítávání 13

9.1 Přehřátí par na sání 13

9.2 Otáčky kompresoru u otevřených kompresorů s pohonem 13

Předmluva

Tento dokument (EN 12900:2013) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 113 „Tepelná čerpadla a klimatizační jednotky“, jejíž sekretariát zajišťuje AENOR.

Této evropské normě je nutno udělit nejpozději do ledna 2014 status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12900:2005.

Hlavní změny vzhledem k předchozímu vydání jsou uvedeny níže:

  1. změny v kapitole 3 „Termíny a definice“;

  2. revidovaná norma bere v úvahu použití CO2;

  3. jsou brány v úvahu požadavky na podmínky částečného zatížení v souladu s mandátem M/488.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1Předmět normy

Tato evropská norma stanoví hodnotící podmínky, tolerance a metodu uvádění údajů výrobcem pro objemové chladivové kompresory. Tyto chladivové kompresory zahrnují jednostupňové kompresory a jedno a dvoustupňové kompresory využívající zařízení k podchlazování tekutin. Toto je nutné pro porovnání odlišných chladivových kompresorů. Údaje se týkají chladicího výkonu a příkonu a případně zahrnují požadavky pro provoz při částečném zatížení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.